Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pau ecem09jl

561 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pau ecem09jl

 1. 1. Districte Universitari de CatalunyaProves dʼaccés a la Universitat. Curs 2008-2009Economia i organització d’empresaSèrie 4Feu l’exercici 1 i trieu UNA de les dues opcions (A o B), de la qual heu de respondre als exer-cicis corresponents (2, 3, 4 i 5).Exercici 1 En Jordi i en Joel són dos amics que treballen com a instal·ladors de plaques solarsen una multinacional alemanya, des de ja fa dos anys. Com que disposen dels coneixe-ments tècnics necessaris, de l’empenta, del coneixement del mercat (proveïdors, clients,potencialitat, normativa, etc.), coneixen el producte i tenen esperit comercial, s’estanplantejant engegar un negoci pel seu compte (J. J. Sol, SL) en el sector de l’energia solar.Malgrat tot, la seva família pensa que no tenen formació econòmica i financera per a lagestió, tot i que van estudiar economia i organització d’empresa al batxillerat. Els dosamics no hi estan d’acord i volen demostrar que els seus estudis els permetran analitzarles dades que necessiten. A tall d’exemple, són conscients de l’actual crisi en el mercat de la construcció i del’elevada competència existent. Creuen que la inversió inicial no representa cap problema,ja que, tot i que cada placa té un preu de cost de prop de 4.000 € i que la comanda mitjanaés de sis plaques, les empreses treballen amb períodes mitjans de maduració negatius.A més, saben que els únics costos fixos que tindran són el lloguer d’un petit local, l’amor-tització del vehicle i tres sous (els dos seus i el d’una tercera persona que es faci càrrec del’oficina). Així mateix, saben que el marge brut mitjà per servei o comanda és del 20 %sobre el cost de les plaques i que poden fer entre dues i tres instal·lacions mensuals. a) Feu una anàlisi DAFO sobre el projecte de negoci dels dos amics. [1,5 punts] b) Analitzeu la viabilitat de J. J. Sol, SL, des del punt de vista mediambiental. [0,5 punts] (Continua a la pàgina següent)
 2. 2. Del principal competidor de J. J. Sol, SL, es coneixen les dades comptables següents (ordenades alfabèticament) amb data 31 de desembre de 2008. Concepte Import (€) Concepte Import (€) Bancs i institucions de crèdit 5.400 Deutors 3.000 Caixa 2.000 Matèries primeres 500 Clients 6.100 Productes acabats 300 Creditors per prestació de serveis 1.550 Productes en curs 200 Deutes a curt termini amb entitats Proveïdors 2.300 de crèdit 2.800 Proveïdors d’immobilitzat Deutes a llarg termini 3.300 a curt termini 2.850 c) Calculeu el fons de maniobra d’aquesta empresa. [1 punt] d) Què implica per a una empresa que el seu fons de maniobra sigui negatiu? [1 punt] OPCIÓ A Exercici 2 Des del punt de vista financer, què significa treballar amb períodes mitjans de maduració negatius? [1 punt] Exercici 3 Es disposa de la informació següent de l’empresa Bondia, corresponent als darrers dos anys de funcionament (les unitats monetàries s’expressen en euros): Concepte 2008 2007 Actiu total 30.000 25.000 Patrimoni net 15.000 10.000 Import net de la xifra de negocis 5.000 3.000 Benefici net 6.000 –2.000 Benefici abans d’interessos i impostos 8.000 2.000 Calculeu la rendibilitat econòmica dels dos anys presentats. Expliqueu-ne el signi- ficat i indiqueu si per a l’empresa Bondia l’evolució ha estat positiva o negativa. [1 punt]2
 3. 3. Exercici 4 Indiqueu si les afirmacions següents són certes o falses. Justifiqueu la resposta.4.1. El capital social d’una societat anònima, constituït per les aportacions dels socis, no pot ser inferior a 60.101,21 €. [0,5 punts]4.2. El nombre mínim de socis d’una societat cooperativa és dos i la seva responsabi- litat és il·limitada. [0,5 punts]4.3. La ràtio de solvència o garantia és la relació per quocient entre l’actiu corrent i el passiu corrent. [0,5 punts]4.4. El balanç de situació és un document que reflecteix la posició estàtica del patrimoni d’una empresa en un moment determinat. [0,5 punts]Exercici 5 Un comerciant del Baix Camp disposa de 10.000 €. Amb l’objectiu d’obtenir lamàxima rendibilitat d’aquest capital, ha de decidir entre dues inversions possibles, X oY, les característiques principals de les quals són les següents: — Projecte X Obertura d’un negoci en un nou centre comercial a Reus, cosa que li suposa un desemborsament inicial de 10.000 € i uns fluxos de caixa durant dos anys de 4.650 € i 7.000 €, respectivament. — Projecte Y Invertir els 10.000 € durant dos anys en un fons d’inversió, amb una rendibi- litat anual del 8 %. a) Quina alternativa escollirà? Justifiqueu la resposta. [1 punt] b ) Per al fons d’inversió, considerant uns fluxos de caixa de 800 € i 10.800 € al final de cada any, calculeu el valor actualitzat net amb un cost del capital del 8 %. [1 punt] 3
 4. 4. OPCIÓ B Exercici 2 De les qüestions 2.1 i 2.2 següents, trieu l’ÚNICA resposta que considereu vàlida (no cal justificar-la). Cada resposta correcta val 0,5 punts. Per cada resposta errònia es descomptarà un 33 % de la puntuació de la pregunta. Per les preguntes no contestades no hi haurà cap descompte. Escriviu les respostes en el quadern. Indiqueu-hi el número de la pregunta i, a con- tinuació, la lletra que precedeix la resposta (a, b, c, d). 2.1. La rendibilitat econòmica a) és la rendibilitat del patrimoni net. b) és la rendibilitat del passiu. c) és la rendibilitat de l’actiu. d) és la rendibilitat de les vendes. 2.2. El compte «Organismes de la Seguretat Social, deutora» a) figura en el compte de pèrdues i guanys entre les despeses d’explotació. b) se situa en el passiu corrent del balanç. c) és un compte que s’inclou en l’actiu corrent. d) és un compte d’ingressos d’explotació. Exercici 3 Es disposa de la informació següent de l’empresa Bondia, corresponent als darrers dos anys de funcionament (les unitats monetàries s’expressen en euros): Concepte 2008 2007 Actiu total 30.000 25.000 Patrimoni net 15.000 10.000 Import net de la xifra de vendes 5.000 3.000 Benefici net 6.000 –2.000 Benefici abans d’interessos i impostos 8.000 2.000 Calculeu la rendibilitat financera dels dos anys presentats. Expliqueu-ne el signifi- cat i indiqueu si per a l’empresa Bondia l’evolució ha estat positiva o negativa. [1 punt]4
 5. 5. Exercici 44.1. En el finançament a llarg termini, quines diferències i quines semblances hi ha entre accions i obligacions? [1 punt]4.2. Expliqueu en què consisteix l’autofinançament (o finançament intern) i indiqueu- ne els tipus que conegueu. [1 punt]4.3. Expliqueu quina diferència bàsica hi ha entre els mètodes de selecció d’inversions estàtics i els dinàmics. [1 punt]Exercici 5 La taula següent mostra les característiques principals de l’empresa individual, lasocietat limitada, la societat anònima i les cooperatives. Completeu la primera columna de la taula amb la forma jurídica d’empresacorresponent. [1 punt] Forma jurídica Socis Capital Responsabilitat dels socis Mínim, 1 Mínim, 60.101,21 € Limitada al capital aportat Mínim, 3 Mínim fixat pels Estatuts Limitada al capital aportat 1 No existeix un mínim legal Il·limitada Mínim, 1 Mínim, 3.005,06 € Limitada al capital aportat 5
 6. 6. 6
 7. 7. 7
 8. 8. LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés
 9. 9. Districte Universitari de CatalunyaProves dʼaccés a la Universitat. Curs 2008-2009Economia i organització d’empresaSèrie 3Feu l’exercici 1 i trieu UNA de les dues opcions (A o B), de la qual heu de respondre als exer-cicis corresponents (2, 3, 4 i 5).Exercici 1 L’empresa A i l’empresa B presenten les dades següents en els tres darrers anys (lesunitats monetàries s’expressen en euros): Empresa A 2006 2007 2008 Benefici abans d’interessos i d’impostos 1.875 1.750 1.500 Actiu total 21.560 22.375 25.000 Patrimoni net 1.545 11.275 12.000 Import net de la xifra de negocis 68.000 72.000 75.000 Empresa B 2006 2007 2008 Benefici abans d’interessos i d’impostos 1.250 1.325 1.450 Actiu total 16.800 17.500 18.000 Patrimoni net 9.200 9.500 10.000 Import net de la xifra de negocis 65.000 66.000 68.500 a) Calculeu la rendibilitat econòmica de les dues empreses. Valoreu-ne l’evolució en els tres darrers anys. [1,5 punts] b) Calculeu la rendibilitat de les vendes de les dues empreses. Valoreu-ne l’evolu- ció en els tres darrers anys. [1,5 punts] c) Compareu els resultats dels dos apartats anteriors i analitzeu l’evolució global de les dues empreses. [1 punt]
 10. 10. OPCIÓ A Exercici 2 2.1. Calculeu i interpreteu el valor actual net (VAN) d’un projecte d’inversió si l’im- port de la inversió inicial és de 2.000 unitats monetàries, els fluxos nets de caixa previstos per als tres anys de durada són, respectivament, 1.500, 700 i 400 unitats monetàries i la taxa d’actualització és del 12 %. [1 punt] 2.2. Si la taxa d’actualització fos del 20 %, com afectaria això la idoneïtat de la inversió anterior? [0,5 punts] Exercici 3 Què designa el terme emprenedor? [1 punt] Exercici 4 Expliqueu el concepte fons de maniobra. Com es pot calcular? Per què és impor- tant estudiar-lo? [1,5 punts] Exercici 5 Una coneguda empresa automobilística s’està plantejant la possibilitat de fabricar un nou vehicle de baix consum, poca potència, petit i a un preu molt assequible. Abans de decidir-se a fer realitat aquesta idea de negoci, l’empresa necessita estudiar el mercat potencial. a) Definiu què és, en general, un segment de mercat. [1 punt] b) Expliqueu, breument, tres criteris de segmentació de mercats que poden ade- quar-se a aquesta empresa automobilística. [1 punt]2
 11. 11. OPCIÓ BExercici 22.1. Definiu el període mitjà de maduració i especifiqueu els subperíodes que inclou. [1 punt]2.2. El període mitjà de maduració serà més llarg en un comerç d’alimentació o en una empresa que fabrica mobles d’oficina? Argumenteu la resposta. [1 punt]Exercici 3 De les qüestions 3.1 i 3.2 següents, trieu l’ÚNICA resposta que considereu vàlida(no cal justificar-la). Cada resposta correcta val 0,5 punts. Per cada resposta errònia esdescomptarà un 33 % de la puntuació de la pregunta. Per les preguntes no contestadesno hi haurà cap descompte. Escriviu les respostes en el quadern. Indiqueu-hi el número de la pregunta i, a con-tinuació, la lletra que precedeix la resposta (a, b, c, d).3.1. Si calculem el valor actual net (VAN) utilitzant la taxa interna de rendibilitat (TIR) com a taxa d’actualització, a) el resultat serà un VAN positiu. b) el resultat serà un VAN negatiu. c) el resultat serà un VAN igual a zero. d) El VAN no es pot calcular actualitzant-lo d’acord amb la TIR.3.2. Si el període de recuperació (o payback) d’una inversió és d’un any i mig, vol dir que a) tardarem un any i mig a obtenir guanys. b) tardarem un any i mig a recuperar la inversió. c) tardarem un any i mig a assolir una rendibilitat acceptable. d) tardarem un any i mig a tenir un VAN positiu.Exercici 4 En què consisteix l’anàlisi DAFO que es planteja en una idea de negoci? [1 punt]Exercici 5 Joan Llach i Lluís Serrat consideren la possibilitat de fundar Música i Records, SL,dedicada a editar cançons populars catalanes. L’aportació que hauria de fer cadascun ésde 2.000 €. Abans d’iniciar els tràmits per a constituir aquesta societat, els sorgeixen unsquants dubtes. Argumenteu si els plantejaments que es fan són correctes o si no ho són. a) Joan Llach pensa que una aportació de 2.000 € és massa elevada, i proposa rebaixar-la a 900 €. [1 punt] b) Lluís Serrat, propietari d’un local comercial valorat en 90.000 €, té por de per- dre aquesta propietat en cas que l’empresa faci fallida. [1 punt] 3
 12. 12. LʼInstitut dʼEstudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés

×