Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ירון נוידרפר אגרות חוב חברתיות

1,878 views

Published on

 • Be the first to comment

ירון נוידרפר אגרות חוב חברתיות

 1. 1. השקעה חברתית, פילנתרופיה ומה שביניהן ירון נוידרפר, מנכ"ל Social Finance Israel Floor 35, Triangular Tower, Azrieli Center, Tel Aviv, Israel שדרות שאול המלך 37 , תל-אביב www.socialfinance.org.il
 2. 2. פילנתרופיה – ביטוי לאחריות חברתית הפילנתרופיה מביאה לידי ביטוי את האחריות של היחיד או של ארגונים כלפי החברה ומטרתה לקדם יעדים במגוון תחומים - רווחה, חינוך, תרבות, בריאות ועוד באמצעות נתינה וולונטרית. אולם, בשני העשורים האחרונים עולה השאלה האם ניתן למצוא מנגנון כלכלי אשר יוכל לקדם אימפקט חברתי לצד תשואה כלכלית ובכך להזרים הון חדש לשדה החברתי. 2 120 מליון ש"ח
 3. 3. הפילנתרופיה היא משאב מוגבל השיעור הממוצע של נתינה פילנתרופית בעולם עומד על כ 0.5% מהתמ"ג, והוא יחסית קבוע לאורך זמן 3 פילנתרופיה כאחוז מהתמ"ג בעולם* 120 מליון ש"ח Sources: World Bank WDI 2005* ** נתון ישראל: למ"ס
 4. 4. ומהו המצב בישראל? הסקטור החברתי בישראל מוערך בכ 120 מילארד ₪* הכנסותיו מתפלגות באופן הבא: 4 הכנסה עצמית 30% *נתוני למ"ס 2011 ממשלה 54% תרומות 16%
 5. 5. ומהו המצב בישראל? 5 מישראל 40% הסקטור החברתי בישראל מוערך בכ 120 מילארד ₪* הכנסותיו מתפלגות באופן הבא: תרומות 16% מחו"ל 60% • משקי בית: 70% • חברות: 28% • עזבונות: 2% על נתח זה "מתחרות" כ 20,000 עמותות בישראל
 6. 6. פילנתרופיה – האם זה מספיק? האם הפילנתרופיה לבדה יכולה להתמודד עם האתגרים החברתיים הצפויים לנו? 6 האתגרים החברתיים הולכים ונעשים מורכבים יותר תמיכה ומעורבות ממשלתית מצטמצמת 120 מליון ש"ח UP DOWN
 7. 7. חסרונות הפילנתרופיה לא מספיק – קיים צורך הולך וגובר במימון בכדי להתמודד עם האתגרים .I 7 120 מליון ש"ח החברתיים לא יציב – בעתות משבר פילנתרופיה היא הראשונה להיעלם והאחרונה .II לשוב מעוותת משאבים – נדרשים משאבי זמן וכסף רבים מהארגונים .III החברתיים הנאלצים להתמקד בגיוס כספים על חשבון הפעילות השוטפת
 8. 8. האתגר: כיצד מגדילים את העוגה? מנסה לתת מענה לשאלה על ידי יצירת חיבור בן Impact Investment תחום ה תשואה כלכלית לתשואה חברתית ובכך להזרים הון פרטי לתוך השדה החברתי 8 תשואה חברתית תשואה כלכלית אחד מהכלים החדשניים בתחום זה הינו ה"אגרת חוב החברתית" Social Impact bond
 9. 9. מהי אג"ח חברתית? שותפות חדשנית בין המגזר הציבורי, הפרטי והמגזר השלישי למטרת יצירת ערך כלכלי וחברתי אג"ח חברתית הינו מכשיר לגיוס הון מהמגזר הפרטי לטובת מימון וקידום פתרון של בעיות חברתיות. פתרונות אלו מופעלים על ידי עמותות שנבחרות בקפידה. פתרון הבעיה החברתית מייצר חיסכון או רווח לממשלה. כספים מהממשלה מוחזרים למשקיעים רק במקרה שהתוכנית משיגה את היעדים שהוסכמו מראש ומתוך הרווח/ החיסכון .)Pay For Success( שנוצר 9
 10. 10. כיצד זה עובד? משקיעים מממנים התערבויות בנושאים חברתיים, התוצאות נמדדות, החיסכון עבור הממשלה מכומת, ורק במידה והושגה הצלחה – המשקעים נהנים מהחזר 10 המשקיעים מממנים מראש ההתערבות חברתית תכניות חברתיות מבוצעות על ידי עמותות אפקטיביות התוצאות נמדדות הממשלה משלמת בהתאם לתוצאות שנמדדו
 11. 11. היתרונות של האג"ח החברתית לשותפים השונים עבור הארגונים המפעילים: עבור הממשלה: • וודאות תקציבית • צמצום משאבי גיוס • צפי תזרימי • הגברת יכולת תכנון • גמישות תפעולית וניהולית • התמקדות בהערכה ומדידה • סיוע בהטמעת מתודות 11 ניהול • מיתוג/מיצוב- "פילנתרופיה חדשה" • תשלום רק על הצלחה • תשלום רק משיעור הצלחה משמעותי )בנצ'מרק( • חסכון עלויות • הזרמת הון חדש לשדה החברתי • עידוד חדשנות חברתית • צמצום משאבי פיתוח עבור המשקיעים: • תשואה • רווח חברתי • גיוון אפיקי השקעה
 12. 12. מה הם התנאים להפעלת אג"ח חברתי? 12 ניתן להציע תוצאה טובה יותר מזו שהוצגה עד כה )איכותית או כמותית( יכולת לכמת את התועלת הכלכלית הנובעת מההתערבות קיימים 'שחקנים חברתיים' בתחום מחקר! ניתן לשייך את התוצאה להתערבות עלות ההתערבות נמוכה מהחיסכון
 13. 13. ניסיון בינלאומי ביישום אגרות חוב חברתית Social Finance • האג"ח החברתית הראשונה הונפקה בשנת 2010 על ידי בנושא צמצום פשיעה חוזרת. Social Finance Israel חברה אחות של UK לאור הצלחת התוכנית החליטה ממשלת בריטניה להרחיב את הפעילות לכלל בתי הסוהר באנגליה. • עד היום הונפקו כ 25- אגרות חוב בבריטניה, בארה"ב, בקנדה ובהולנד במגוון תחומים לרבות: שיקום אסירים, נוער בסיכון, רווחה, חסרי בית, אימוץ, חינוך, בריאות וכו' • כיום כ 35- אג"ח חברתיות נוספות נמצאות בשלבי פיתוח במספר מדינות בעולם: ארה"ב, אוסטרליה, בריטניה, ישראל, אירלנד, קנדה, גרמניה, בלגיה, הודו, קולומביה ועוד. כמקור מימון Big Society Capital • ממשלת בריטניה הקימה את הקימה את לשוק הון חברתי. ההקמה נעשתה באמצעות הון עצמי של 600 מיליון סטרלינג ע"י שימוש בחשבונות בנק רדומים מעל 15 שנה. 13
 14. 14. SOCIAL IMPACT BONDS: AN INTERNATIONAL MARKET Social Finance entity Source: Social Finance U.S 14
 15. 15. מדיניות בינלאומית סביב אגרות חוב חברתיות בראשות סר רונלד כהן G8- • ביוני 2013 הוקם צוות משימה של מדינות ה 15 שמטרתו פיתוח שוק ההון החברתי ושימוש )Social Finance Israel )יו"ר .G8 באג"ח חברתי בקרב מדינות ה שניים מהמודלים אשר G8 הציגה בפני ה Social Finance Israel • מפותחים בישראל: אג"ח בנושא מניעת סכרת ואג"ח בנושא נשירה מהשכלה גבוהה. המודלים שהוצגו מעוררים התעניינות בינ"ל רבה בשל החדשנות הטמונה בהם. צפוי אף הוא לפרסם מסמך מלווה על מצב שוק OECD- • צוות עבודה של ה ההון החברתי בקרב המדינות החברות. • בארה"ב, ממשל אובמה, הקצה תקציבים ייעודיים לטובת מימון של איגרות חוב חברתיות. בנוסף, מדינות שונות בארה"ב מפעילות אג"ח חברתיות בנושאים שונים בעשרות מיליוני דולרים.
 16. 16. דוגמה בישראל פיתוח אג"ח בנושא אסירים, רצידיביזם ושיקום בישראל 16 12,800 אסירים פליליים בשנת 2012 7,500 אסירים משתחררים בשנה 44% מהם ישובו לכלא תוך 5 שנים* * 17% דרך ועדת שחרורים* )מותנה בתוכנית שיקום( כמעט כולם משולבים בתוכניות רש"א למעט מקרים חריגים בהם אין צורך בשיקום ומשתתפים בתוכניות פרטיות במימון עצמי * התמעטות ועדות השחרורים בעשור האחרון- לאור מגבלות תקציב ומדיניות מקשיחה. .) ** שיעור הרצידיביזם גבוה יותר בעבירות של שוד ורכוש וכן בקבוצות הגיל הצעירות ) 18-25 שליש מהשבים לכלא- במהלך השנה הראשונה לשחרורם. . מקור הנתונים: פרסומי שב"ס 2012
 17. 17. שיקולים כלכליים 1. התשלום במודל האג"ח החברתי הוא רק עבור מקרי הצלחה, בניגוד 17 לתשלום על כל משתתף במרבית התכניות הנהוגות כיום. 2. העלות השנתית הממוצעת למדינה לאחזקת אסיר עומדת על כ- .*₪121,480 .** 3. הנזק הכלכלי הממוצע ממקרה פשיעה נאמד בכ ₪ 11,000- 4. חסכון בתמיכות למשפחות שנגררות למעגל הרווחה. 5. כל אחוז של הפחתה ברצידיביזם, יוביל לצמצום מספר האסירים הפליליים בכ 500- , בטווח של חמש שנים )בשקלול גידול טבעי(***. . * על סמך הצעת תקציב שב"ס לשנים 2013-2014 , עמוד 78 ** על סמך דו"ח נזקי הפשיעה לשנת 2012 , המשרד לביטחון פנים. *** על סמך אומדן של יחידת המחקר בשב"ס.
 18. 18. ONE Service- פיתוח ה התוכנית תורכב מספקי שירות המתמחים בכל אחד משלבי התהליך ובעלי הצלחות מוכחות בתחום. המערך ילווה את האסיר מהתקופה שלקראת שחרורו ועד לשילובו המלא בקהילה. 18 בכלא בשחרור בקהילה תעסוקה ליווי ומעקב המשך מעקב וליווי במקום העבודה – איתור קשיים ומתן מענה לימודי מקצוע במרכז הכשרה או אצל המעסיק. בנוסף- מנגנון מאצ'ינג לחסכון האסיר משכרו. אינטייק, הכנת תוכנית שיקום והכנת האסיר לשחרור ליווי בהתארגנות והסתגלות כישורים רכים וחברתיים ONE Service
 19. 19. היכן נפגשים פילנתרופיה והאג"ח החברתית? ישנן מספר נקודות השקה המאפשרות את החיבור בין הפילנתרופיה ובין אג"ח חברתית: שימוש בפילנתרופיה לצורך :Ever Green Philanthropy – כמשקיע  19 השקעה באג"ח חברתיות המאפשר החזר כספי וגלגול הכספים שיתקבלו להשקעות חברתיות נוספות וחוזר חלילה הסתייעות בכספי פילנתרופיה כגוף המשלם על :Out Come Payer כ הצלחה בעיקר בתחומים חדשניים בהם לא ניתן לגייס משקיעים או בשלבים ראשוניים של חינוך שוק והחדרת האג"ח החברתית שימוש בפילנתרופיה לצורך מימון פיילוטים :Beta Site הפילנתרופיה כ  ותכניות התערבות חדשניות במסגרת בחינה לקראת כניסת אג"ח חברתית מחקר ופיתוח: סיוע במימון עלויות מחקר ופיתוח של אגרות חוב חברתיות  ופיתוח מודלים לקראת השקת האג"ח החברתית חינוך שוק: שילוב ידיים בין הפילנתרופיה לבין המתווכים הפיננסיים לצורך  חינוך שוק הן כלפי הציבור והן כלפי קובעי המדיניות
 20. 20. החזון הנגשת הון משמעותי למימון פעילות חברתית 20 שינויי פרדיגמה פילנתרופיה 2.0 תמיכה/תשומות תפוקות חברתיות השקעה תשלום על תוצאות DBL New Asset Class • בתי השקעות חברתיים • קרנות ליזמות חברתית • עסקים חברתיים • עמותות ממוקדות תוצאות • נגישות להון • בורסה חברתית

×