Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

גיוס תרומות מקוון - אמריקה 09/05/2013

1,404 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

גיוס תרומות מקוון - אמריקה 09/05/2013

 1. 1. ‫תורמת‬ ‫ישראל‬‫ב‬ ‫נוסדה‬-2009‫סליקה‬ ‫שירותי‬ ‫ומספקת‬‫ל‬ ‫וייעוץ‬-1,100‫ובחו‬ ‫בישראל‬ ‫עמותות‬"‫ל‬‫דור‬ ‫בן‬ ‫יונתן‬:‫מקנדה‬ ‫עולה‬‫של‬ ‫אינטרנטי‬ ‫תרומות‬ ‫גיוס‬ ‫מערך‬ ‫מקים‬"‫ישראל‬ ‫לקט‬"
 2. 2. ‫ומאמריקה‬ ‫באמריקה‬ ‫באינטרנט‬ ‫תרומות‬ ‫גיוס‬‫גויס‬ ‫כמה‬?‫איתם‬ ‫לדבר‬ ‫איך‬?‫נדרשת‬ ‫טכנולוגיה‬‫היבטים‬‫מיסיים‬‫ומשפטיים‬
 3. 3. 2.1 2.44.16.210.215.117.42225280510152025302003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012‫ארה‬ ‫מקוונות‬ ‫תרומות‬"‫ב‬–‫במיליארד‬$
 4. 4. 16%‫אינטרנטיים‬ ‫תורמים‬ ‫הם‬ ‫החדשים‬ ‫מהתורמים‬27%‫דרך‬ ‫שתרמו‬ ‫מתורמים‬ ‫היו‬ ‫החדשות‬ ‫מההכנסות‬‫האינטרנט‬(‫סקר‬,‫טרגט‬‫אנאליטיקס‬)
 5. 5. ‫ב‬-2007,‫רק‬10%‫ביצעו‬ ‫מהאמריקאים‬‫באינטרנט‬ ‫תרומה‬2012:60%‫דרך‬ ‫תרמו‬ ‫אמריקאים‬ ‫של‬‫האינטרנט‬
 6. 6. .1‫מצ‬ ‫בטוח‬ ‫יותר‬‫ק‬.2‫הדורות‬ ‫מעבר‬–‫צ‬ ‫פנקסי‬ ‫לנו‬ ‫אין‬‫קים‬.3‫באינטרנט‬ ‫כבר‬ ‫אנחנו‬.4‫האינטרנט‬ ‫דרך‬ ‫אלינו‬ ‫פונים‬.5‫אמצעים‬ ‫לנו‬ ‫מספקות‬ ‫העמותות‬,‫סוף‬ ‫סוף‬..
 7. 7. ‫בארה‬ ‫התרומות‬ ‫חודש‬"‫ב‬:‫דצמבר‬(22.4%‫התרומות‬ ‫של‬)(‫ינואר‬–5%)‫ביותר‬ ‫הפופולרי‬ ‫יום‬:‫שני‬ ‫יום‬‫ממוצעת‬ ‫תרומה‬:$77‫לישראל‬:$109‫ישראלי‬:$34(129₪)
 8. 8. ‫תורמת‬ ‫ישראל‬–2012:65,000‫תורמים‬:32%‫ע‬ ‫בוצעו‬ ‫מהתרומות‬"‫י‬‫חולניקים‬,‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫אבל‬68%‫מההכנסות‬‫באינטרנט‬ ‫ממוצעת‬ ‫תרומה‬‫ישראל‬:129‫ש‬"‫ח‬‫חו‬"‫ל‬:413‫ש‬"‫ח‬‫קריטיים‬ ‫אלמנטים‬1.‫שפה‬:‫רב‬ ‫ותוכן‬ ‫אתר‬-‫לשוני‬2.‫מטבע‬:‫זרים‬ ‫במטבעות‬ ‫לתרום‬ ‫אפשרות‬3.‫במס‬ ‫לזיכוי‬ ‫ניתנות‬ ‫תרומות‬
 9. 9. ‫נמוכות‬ ‫עלויות‬‫שגויס‬ ‫דולר‬ ‫לכל‬ ‫כספים‬ ‫גיוס‬ ‫עלות‬:‫ישיר‬ ‫דיוור‬:$1.25‫טלפון‬:$0.63‫אינטרנט‬:$0.05(NetworkForGood)
 10. 10. 1.‫בממוצע‬ ‫מהתורם‬ ‫יותר‬ ‫צעיר‬,‫מדי‬ ‫צעיר‬ ‫לא‬ ‫אבל‬18-241%25-3411%35-4423%45-5425%55-6424%65-7413%75+3%‫הגיל‬‫החציוני‬‫תורמים‬ ‫של‬‫בארה‬ ‫אינטרנטיים‬"‫ב‬(2008)18-2425-3435-4445-5455-6465-7475+11123252413303101722232518-2425-3435-4445-5455-6465-74 75+‫באמצעים‬ ‫תרמו‬‫אינטרנטיים‬‫באמצעים‬ ‫תרמו‬‫אינטרנטיים‬ ‫לא‬‫לקח‬:‫צעירים‬ ‫בתורמים‬ ‫שמעוניין‬ ‫מי‬(‫הקשישים‬ ‫התורמים‬ ‫את‬ ‫להחליף‬ ‫כדי‬),‫באינטרנט‬ ‫שיהיה‬ ‫כדאי‬
 11. 11. 2.‫בשימוש‬ ‫שתורם‬ ‫ממי‬ ‫יותר‬ ‫בממוצע‬ ‫תורם‬ ‫הוא‬‫אחר‬ ‫אמצעי‬(40%‫שיק‬ ‫לעומת‬ ‫אשראי‬ ‫בכרטיס‬ ‫יותר‬)‫למה‬?.1‫תופעת‬‫האשראי‬ ‫כרטיס‬:‫באופן‬ ‫ההוצאה‬ ‫את‬ ‫מרגישים‬ ‫לא‬‫מיידי‬.2‫יותר‬ ‫בטוח‬(‫ליעד‬ ‫מגיע‬,‫ע‬ ‫מבוטח‬"‫האשראי‬ ‫חברת‬ ‫י‬).3‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫הקבלה‬ ‫וקבלת‬ ‫מקוון‬ ‫מעקב‬.4‫נקודות‬ ‫צבירת‬
 12. 12. 3.‫לתרום‬ ‫מוכן‬ ‫הוא‬‫גדולים‬ ‫סכומים‬‫סכומים‬ ‫רק‬ ‫ולא‬‫קטנים‬.60%‫באמצעות‬ ‫שמגייסות‬ ‫אמריקאיות‬ ‫מעמותות‬‫של‬ ‫אינטרנטיות‬ ‫תרומות‬ ‫קיבלו‬ ‫האינטרנט‬$1,000‫או‬‫יותר‬.(‫כ‬ ‫בקרב‬ ‫שהתבצע‬ ‫סקר‬-2,000‫אמריקאיות‬ ‫עמותות‬,NetworkForGood, 2009)‫של‬ ‫תרומות‬ ‫נתרמו‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫דרך‬$20,000‫ושל‬50,000‫ש‬"‫ח‬.+
 13. 13. 4.‫משבר‬ ‫בתקופות‬ ‫אפילו‬ ‫תורם‬‫גייסו‬ ‫עמותות‬22.13%‫תרומות‬ ‫יותר‬‫ב‬ ‫אינטרנטיות‬-2009‫מאשר‬2008,‫וב‬-2010‫מאפשר‬2009,‫למרות‬‫הכלכלי‬ ‫המשבר‬.(‫סקר‬,‫חברת‬‫בלאקבאוד‬,2009)‫חברת‬‫בלאקבאוד‬‫הזו‬ ‫למגמה‬ ‫קרא‬"‫הקטן‬ ‫התורם‬‫העמיד‬"(The resilient micro-donor):‫שסך‬ ‫למרות‬‫בארה‬ ‫התרומות‬"‫יורד‬ ‫ב‬,%‫הקטנות‬ ‫התרומות‬,‫בפרט‬‫האינטרנט‬ ‫באמצעות‬,‫יורד‬ ‫אינו‬
 14. 14. ‫פיננסית‬ ‫סיבה‬‫אפילו‬ ‫זמין‬ ‫עדיין‬ ‫קטן‬ ‫כסף‬‫משבר‬ ‫בתקופות‬(‫סיכוי‬‫לך‬ ‫יש‬ ‫שעדיין‬$18‫לתרום‬)‫פסיכולוגית‬ ‫סיבה‬‫מעצימה‬ ‫חוויה‬ ‫זאת‬ ‫לתרום‬‫את‬ ‫ושווה‬ ‫רגשית‬ ‫ומשלימה‬‫העלות‬.‫הלקח‬:‫תרומות‬ ‫על‬ ‫לסמוך‬ ‫אפשר‬‫משבר‬ ‫בתקופות‬ ‫אפילו‬ ‫קטנות‬
 15. 15. ‫בארה‬ ‫יהודים‬"‫ב‬‫בישראל‬ ‫אמריקאים‬‫אוונגליסטים‬ ‫נוצרים‬
 16. 16. ‫האשם‬ ‫שיטת‬–"‫התרומה‬‫משפיעה‬"‫בבקשה‬,‫תעזרו‬‫לא‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫אשמים‬ ‫תרגישו‬‫ההעצמה‬ ‫שיטת‬–"‫התורם‬‫משפיע‬"‫יכולים‬ ‫אתם‬–You‫בזכותכם‬,‫בעזתכם‬–Thanks to you
 17. 17. "3‫טרום‬ ‫השלבים‬-‫תרומה‬".1‫נוכחות‬ ‫בונים‬‫אתר‬‫פייסבוק‬‫יוטוב‬‫אדוורדס‬ ‫גוגל‬.2‫קהילה‬ ‫בונים‬‫מיילים‬(‫להיות‬ ‫כדאי‬‫ספאמר‬)‫חברים‬/‫עוקבים‬(‫פרסום‬‫בפייסבוק‬)‫רשימות‬ ‫למצוא‬ ‫אפשר‬(ex. Yedid lawyers)‫רשימות‬ ‫החלפת‬(www.negevdirect.com/lists/emailhttp://).3‫וחיבור‬ ‫אמינות‬ ‫בונים‬‫גרסת‬ ‫מיילים‬2013‫פוסטים‬‫ושיחות‬‫ציוצים‬‫מגייסים‬ ‫ואז‬..
 18. 18. ‫שלכם‬ ‫באתר‬ ‫תרומה‬ ‫טופס‬ ‫דרך‬‫תרומה‬ ‫טופס‬ ‫דרך‬‫בפייסבוק‬‫קמפיין‬ ‫דרך‬:‫משלכם‬ ‫בפלטפורמה‬‫קמפיינים‬ ‫לבניית‬ ‫באתר‬‫אתרי‬“Crowd”:Causevox,Fundly,JRaise,Indiegogo
 19. 19. ‫נכונים‬ ‫גיוס‬ ‫כללי‬:1.‫מוחשיות‬2.‫קונקרטיים‬ ‫יעדים‬3.‫דחיפות‬4.‫חיובי‬/‫ייחודי‬5.‫מתנות‬‫רלונטיות‬6.‫לאינטרסים‬ ‫מותאם‬
 20. 20. ‫לאמריקה‬ ‫להגיע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫מקונית‬ ‫קהילה‬ ‫מינוף‬JRaise,Razoo,Crowdrise‫ספורט‬ ‫אירועי‬‫מצוות‬ ‫בר‬‫הולדת‬ ‫ימי‬
 21. 21. ‫המתרים‬‫שלו‬ ‫החברים‬‫העמותה‬‫שלו‬ ‫לחברים‬ ‫אותו‬ ‫ומפיץ‬ ‫קמפיין‬ ‫יוצר‬‫החבר‬ ‫של‬ ‫לקמפיין‬ ‫תורמים‬ ‫החברים‬‫שלהם‬‫הופך‬ ‫התורם‬‫חבר‬ ‫להיות‬‫ומתרים‬ ‫קהילה‬‫מאגר‬ ‫יוצרת‬ ‫העמותה‬‫ומטפחת‬ ‫חדש‬ ‫תורמים‬‫הקשר‬ ‫את‬ ‫איתם‬
 22. 22. ‫בחו‬ ‫תורמים‬"‫במס‬ ‫זיכוי‬ ‫לקבל‬ ‫מצפים‬ ‫ל‬‫בארה‬"‫ב‬:‫מוכרות‬ ‫קבלות‬ ‫להנפיק‬ ‫רשאיות‬ ‫אמריקאית‬ ‫עמותות‬ ‫רק‬.‫רשאיות‬ ‫אמריקאיות‬ ‫עמותות‬ ‫אך‬‫כספים‬ ‫להעביר‬‫זרות‬ ‫לעמותות‬‫שלהם‬ ‫במנדט‬ ‫זה‬ ‫אם‬.‫עד‬ ‫זיכוי‬ ‫לקבל‬ ‫יכול‬ ‫תורם‬~50%‫תרומתו‬ ‫מסך‬‫הקבלה‬ ‫את‬ ‫מגישים‬ ‫תורמים‬ ‫של‬ ‫המוחלט‬ ‫רוב‬‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫בינלאומיים‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬‫בארה‬"‫ב‬:American Support for Israel‫באנגליה‬:UK Toremet*‫שלנו‬ ‫התרומה‬ ‫לטופס‬ ‫שלכם‬ ‫הידידים‬ ‫אגודת‬ ‫את‬ ‫תחברו‬ ‫או‬.
 23. 23. ‫אתר‬IsraelGives.org‫לישראל‬ ‫לתרום‬ ‫העולם‬ ‫הפופולרי‬ ‫האתר‬‫מ‬ ‫מעלה‬-50,000‫אמריקאים‬ ‫תורמים‬‫ע‬ ‫מוכר‬"‫ופדרציות‬ ‫הקרנות‬ ‫כל‬ ‫י‬‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫רישום‬
 24. 24. ‫בינלאומית‬ ‫סליקה‬ ‫מערכת‬‫ע‬ ‫בשימוש‬"‫י‬280‫עמותות‬‫ממותג‬ ‫תרומה‬ ‫טופס‬‫ב‬ ‫לתרום‬ ‫אפשרות‬-170‫מטבעות‬‫מס‬ ‫זיכוי‬(501c3)‫ובריטים‬ ‫אמריקאים‬ ‫לתורמים‬‫שלכם‬ ‫הידידים‬ ‫לאגודות‬ ‫מתחבר‬‫אשראי‬ ‫כרטיס‬‫ופייפאל‬‫קבלות‬PDF‫ישראלים‬ ‫לתורמים‬‫תורמים‬ ‫ניהול‬ ‫מערכת‬775/?ProjectId=https://www.israeltoremet.org/Custom/sourasky/cart‫התרמה‬ ‫לאירועי‬ ‫כרטיסים‬ ‫מכירת‬‫המטבעות‬ ‫בכל‬www.israelgives.org/custom/notbybreadalone/carthttps://
 25. 25. ‫התרמה‬ ‫לאירועי‬ ‫כרטיסים‬ ‫מכירת‬‫המטבעות‬ ‫בכל‬www.israelgives.org/custom/notbybreadalone/carthttps://‫חבר‬ ‫מגייס‬ ‫חבר‬ ‫קמפיינים‬ ‫יצירת‬‫ספורט‬ ‫אירועי‬-dLWLBXE4feed#.UYp2http://my.jraise.com/he/ride‫מצוות‬ ‫בר‬-my.jraise.com/en/maxkhttp://‫הולדת‬ ‫ימי‬
 26. 26. .1‫פרסום‬ ‫באמצעות‬ ‫קהילה‬ ‫בונים‬.2‫בהמון‬ ‫הדף‬ ‫את‬ ‫מציפים‬‫תוכן‬‫רלוונטי‬..3‫שיחות‬ ‫יוצרים‬,‫תחושה‬ ‫בונים‬‫וקהילה‬ ‫התחברות‬ ‫של‬,‫מראים‬‫ושל‬ ‫התורם‬ ‫של‬ ‫השפעתו‬ ‫את‬‫הארגון‬..4‫תרומה‬ ‫מבקשים‬‫תוצאה‬:‫ענן‬ ‫עמוד‬ ‫מבצע‬:‫של‬ ‫גיוס‬‫מ‬ ‫מעלה‬-$100,000‫ב‬-5‫ימים‬.

×