Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Woningcorporatie Ymere Case Closed Kadenza

937 views

Published on

“Met 83.000 vhe’s (verhuurbare eenheden) in beheer en een investeringsprogramma van 6,5 miljard euro in nieuwbouw koop- en huurwoningen, renovatie en leefbaarheid, is het een uitdaging om het maatschappelijke
en het financiële rendement van onze investeringen in balans te brengenHet beleggingsaspect wordt hierin steeds
belangrijker.

Met de aan- en verkoop van woningen en maatschappelijk vastgoed hebben wij als corporatie een belangrijke invloed in de sociale structuur van wijken. Om het rendement goed te kunnen meten en
sturen moeten wij de waarde van ons totale vastgoedbezit frequent kunnen peilen.

Traditioneel gezien taxeerden wij eenderde van ons totale bezit per jaar met externe taxateurs. Na drie jaar was honderd procent van onze portefeuille getaxeerd en dan duurde het nog een half jaar om de geïntegreerde portefeuillegegevens vanuit Aedex terug te leggen in een benchmarkrapport.

Een cyclus dus van ruim drie jaar. Het taxatieproces is op deze wijze redelijk ondoorzichtig en werkt als het ware als een black box waar gegevens in gaan en weer uitkomen zonder dat je daar precies inzicht in hebt.

Met behulp van DREAM TMS hebben we veel beter inzicht gekregen in
dit totale proces.”

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Woningcorporatie Ymere Case Closed Kadenza

  1. 1. Meer ontdekken begint met Case anders kijken Closed Op dezelfde manier naar iets kijken zorgt weliswaar steeds weer voor herkenning, maar zelden voor nieuwe inzichten. Dat is precies de reden waarom de professionals van Kadenza vanuit meerdere invalshoeken naar ogenschijnlijk hetzelfde onderwerp kijken. Wie zich die inspanning getroost weet dat geen twee situaties identiek zijn. En dat elke situatie en elk probleem om een geheel eigen aanpak vraagt. De specialisten van Kadenza projecties onderscheiden zich door kennis van de financiële discipline, specifieke branche- ervaring en kennis van ICT en ICT processen. In combinatie met ons Kadenza DREAM platform maken wij onze belofte waar dat wij daadwerkelijk grip op de toekomst bieden en daarmee de winstgevendheid van organisaties positief kunnen beïnvloeden. Benieuwd welke oplossingen wij voor uw organisatie kunnen aan- dragen? Kijk op www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren Telefoon (035) 539 44 90 info@kadenza.nl KADENZA. HAVING A CLUE
  2. 2. Foto: Roy Beusker Meer ontdekken begint met anders kijken Op dezelfde manier naar iets kijken zorgt weliswaar steeds weer voor herkenning, maar zelden voor nieuwe inzichten. Dat is precies de reden waarom de professionals van Kadenza vanuit meerdere gezichtspunten naar ogenschijnlijk hetzelfde onderwerp kijken. Wie zich die inspanning getroost weet dat geen twee situaties identiek zijn. En dat elke situatie en elk probleem om een geheel eigen aanpak vraagt. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring op het gebied van business intelligence en datawarehousing vraagstukken. Deze ervaring weten zij naadloos te koppelen aan hun vermogen nieuwe oplossingen aan te dragen. Zo creëren wij samen met onze klanten en met de inzet van geautomatiseerde hulpmiddelen een stevig fundament onder de bedrijfsvoering. Waar structuren en onderlinge verbanden helder en logisch zijn. Benieuwd welke oplossingen wij voor uw organisatie kunnen aandragen? www.kadenza.nl KADENZA. HAVING A CLUE Hilversumseweg 37, 1251 EW Laren Telefoon (035) 539 44 90 info@kadenza.nl KADE_ASICS_mv04.indd 2-3 14-05-2007 09:27:45 Meer ontdekken Een scherp oog Juiste beslissingen begint met ziet sneller het nemen op basis van anders kijken. onderscheid. scherpe inzichten Op dezelfde manier naar iets kijken zorgt weliswaar steeds weer voor herkenning, maar Sommige zaken kunnen zich lange tijd aan Wie over de juiste informatie beschikt, is beter in staat een onderneming langs het mijnenveld zelden voor nieuwe inzichten. Dat is precies de het oog onttrekken. Niet omdat ze onzichtbaar van bedreigingen, richting succes te laveren. reden waarom de professionals van Kadenza zijn, maar omdat ze niet worden herkend. Effectieve systemen die zorgen voor heldere vanuit meerdere gezichtspunten naar ogen- Een scherp oog ontdekt sneller de ware betekenis managementinformatie, die gerichte planning schijnlijk hetzelfde onderwerp kijken. Wie zich achter bepaalde gegevens. Maakt verbanden en control mogelijk maken. die inspanning getroost weet dat geen twee Maar budgetteren en plannen vragen meestal duidelijk. Brengt betekenissen aan de opper- situaties identiek zijn. En dat elke situatie en elk een ondernemingsbrede inspanning, gevoed vlakte die anders onzichtbaar blijven. vanuit verschillende locaties. Dat betekent: probleem om een geheel eigen aanpak vraagt. De professionals van Kadenza beschikken een gecontroleerde omgeving waarin op over zo’n scherp oog. centraal niveau inzicht bestaat wie wanneer Onze specialisten hebben jarenlange een bijdrage aan het proces levert en waarin ervaring op het gebied van business intelligence heldere en betrouwbare registratie voorop Onze specialisten hebben jarenlange en datawarehousing vraagstukken. Deze erva- staat. ervaring op het gebied van Business Intelligence ring weten zij naadloos te koppelen aan hun en datawarehousing vraagstukken. Deze Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat vermogen nieuwe oplossingen aan te dragen. ondernemingen te helpen bij het optimaliseren Zo creëren wij samen met onze klanten en met ervaring weten zij naadloos te koppelen aan van het planning en control proces. de inzet van geautomatiseerde hulpmiddelen hun vermogen nieuwe oplossingen aan Daarbij maken we gebruik van de producten en een stevig fundament onder de bedrijfsvoering. te dragen. Zo creëren wij samen met onze applicaties van Business Objects en Cognos. Waar structuren en onderlinge verbanden klanten en met de inzet van geautomatiseerde Het leidt telkens tot oplossingen die hun vruchten afwerpen voor de financiële afdeling, helder en logisch zijn. hulpmiddelen een stevig fundament onder de maar ook voor afdelingen die de veranderingen bedrijfsvoering. Waar structuren en onderlinge in de markt eerder kunnen zien, zoals sales verbanden helder en logisch zijn. en inkoop. Benieuwd welke oplossingen wij voor uw organisatie kunnen aan- Benieuwd welke oplossingen Benieuwd welke oplossingen dragen? Kijk op www.kadenza.nl wij voor uw organisatie kunnen wij voor uw organisatie kunnen aan- aandragen? dragen? Kijk op www.kadenza.nl Hilversumseweg 37 1251 EW Laren Hilversumseweg 37 Telefoon (035) 539 44 90 1251 EW Laren info@kadenza.nl Telefoon (035) 539 44 90 info@kadenza.nl www.kadenza.nl Hilversumseweg 37, 1251 EW Laren KADENZA. HAVING A CLUE Telefoon (035) 539 44 90 info@kadenza.nl KADENZA. HAVING A CLUE CONTENT CASE mdj09.indd 2-3 08-06-2007 14:11:38 30-07-2007 11:53:10 KADE LEASEPLAN mdj10.indd 2-3 08-06-2007 14:29:49 Future Case
  3. 3. Ymere is actief in het noordelijke deel van de Randstad. De woningcorporatie beheert er ruim 83.000 woningen, winkels en bedrijfsruimten en ontwikkelt daarnaast op grote schaal nieuwe koop- en huurwoningen en maatschappelijk vastgoed. De positieve resultaten die ze met verhuur en verkoop realiseren, worden weer geïnvesteerd in de volkshuisvesting en samenleving. Volgens Ymere is goed wonen meer dan alleen een goede woning. Daarom bieden ze niet alleen ruimte om te wonen, maar ook om te leven en te groeien. “Met het nieuwe taxatiesysteem kunnen wij nu veel sneller taxeren en zijn we in staat om per kwartaal de waarde van alle 83.000 woonobjecten te waarderen.” Ber Bosveld, Raad van Bestuur Ymere Aanleiding meten aan de hand van de waarde van het omrin- “Het bedrijfsbeleid van Ymere is op drie uitgangspun- gende vastgoed. Als bestuur zoeken we naar de ten geënt”, licht Ber Bosveld, lid Raad van Bestuur balans tussen de beide rendementen. Uiteraard is (Portefeuille: Waardesturing Financiën Ondersteuning) het dan wel van belang dat we dit soort investeringen van Ymere toe. “Het gaat om vastgoed- en gebieds- voortdurend moeten kunnen monitoren en evalueren. ontwikkeling, vastgoed- en gebiedsbeheer en om het Verdien ik mijn investering terug in de waardestijging vastgoedbeleggingsaspect. Dit laatste aspect is pas van mijn bezit? sinds een jaar of zes ook integraal onderdeel van ons beleid. Het is onze grootste uitdaging om het maat- Probleemstelling schappelijk en het financieel rendement van investe- “Met 83.000 vhe’s (verhuurbare eenheden) in beheer ringen in wijken en buurten op een optimaal niveau te en een investeringsprogramma van 6,5 miljard euro krijgen. Hierbij gaat het niet alleen om investeringen in nieuwbouw koop- en huurwoningen, renovatie en in vastgoed. Ook het rendement van een investering leefbaarheid, is het een uitdaging om het maat- in leefbaarheidontwikkeling of veiligheid kunnen we schappelijke en het financiële rendement van onze
  4. 4. “Met het DREAM Taxatie investeringen in balans te brengen”, aldus Peter het brede perspectief van onze gehele portefeuille Ebbelinghaus, directeur Waarde- en Portefeuillesturing Management Systeem inzoomen op een woning in een bepaalde straat en bij Ymere. “Het beleggingsaspect wordt hierin steeds een gedetailleerde doorkijk maken. We kunnen dan belangrijker. Met de aan- en verkoop van woningen en van Kadenza realiseren diverse invalshoeken bestuderen en de discussie maatschappelijk vastgoed hebben wij als corporatie voeren over de strategie voor ontwikkeling, beheer een belangrijke invloed in de sociale structuur van wij meer transparantie, en beleggingen. Hiermee creëren we een perspectief wijken. Om het rendement goed te kunnen meten en voor leefomgeving of wijk. En daar staan wij sturen moeten wij de waarde van ons totale vastgoed- waardoor we zelf veel beter tenslotte voor.” bezit frequent kunnen peilen. Traditioneel gezien taxeerden wij eenderde van ons totale bezit inzicht hebben in de “Een bijkomend voordeel is dat we direct tijd en daar- per jaar met externe taxateurs. Na drie jaar was mee kosten kunnen besparen op het uitvoeren van honderd procent van onze portefeuille getaxeerd en totstandkoming van de taxaties”, vult Peter Ebbelinghaus aan. “Onze eigen dan duurde het nog een half jaar om de geïntegreerde medewerkers kunnen nu zelf op objectniveau para- portefeuillegegevens vanuit Aedex terug te leggen in waarde van woonobjecten.” meters toekennen die leiden tot een waardebepaling. een benchmarkrapport. Een cyclus dus van ruim drie Het systeem werkt zodanig flexibel dat medewerkers jaar. Het taxatieproces is op deze wijze redelijk er plezier in krijgen om de gegevens van een woon- ondoorzichtig en werkt als het ware als een black box Peter Ebbelinghaus, object actueel te houden, wat de betrouwbaarheid waar gegevens in gaan en weer uitkomen zonder directeur Waarde- en Portefeuillesturing bij Ymere alleen maar vergroot. De rol van Aedex blijft bestaan, dat je daar precies inzicht in hebt. Met behulp van in die zin dat Aedex nog steeds deze taxaties gebruikt DREAM TMS hebben we veel beter inzicht gekregen in om het behaalde rendement van Ymere te vergelijken dit totale proces.” Vanuit die ervaring ben ik bij Kadenza terecht- systeem en zelf direct de veranderingen in de para- met de benchmark van woningcorporaties. De taxa- gekomen. Kadenza had weer contacten met woning- meters terugzien in de waarderingen. Zo voelden wij teur toetst nog steeds onze waardebepaling en Waarom Kadenza? corporatie de Alliantie en gedrieën hebben wij een direct aan dat een dergelijk systeem een enorme corrigeert deze waar nodig. Doordat er een hoge Ber Bosveld: “Door de overname van Vastgoed Trans- ideale oplossing geschetst voor het probleem.” bijdrage kan leveren aan bewustwording ten aanzien transparantie is van alle waardes die nodig zijn om tot parant heeft Kadenza in 2007 in één klap een grote Peter Ebbelinghaus vult aan: “Hiervoor zijn wij uitge- van waardesturing. Op basis van dit prototype zijn we brok kennis in huis gehaald over de vastgoed- en gaan van een op parameters gestoeld rekenmodel verder gaan werken aan het definitieve model. Dat woningcorporatiemarkt. Ik had vanuit mijn vorige posi- dat de black box van de taxateurs vervangt. Met dit Kadenza de taal van de vastgoedwereld spreekt, de tie bij Woonmaatschappij al kennis gemaakt met de rekenmodel zijn we in staat om objectieve waardebe- taxateurs persoonlijk kent en weet hoe de taxatiemo- “Kadenza spreekt de expertise van Vastgoed Transparant in de vorm van palingen te doen, waarmee we een groot deel van de dule werkt is een groot voordeel en levert toege- een Strategische Cockpit, waarmee vastgoed- werkzaamheden van taxateurs kunnen overnemen. voegde waarde en snel resultaat.” taal van de vastgoed- informatie eenvoudig geanalyseerd kon worden. We hebben op deze manier zelf veel sneller en beter inzicht en kunnen meer transparantie realiseren en Resultaten Business wereld, kent de taxateurs daarmee ook toekomstgericht gaan werken. De taxa- “Het nieuwe DREAM Taxatie Management Systeem teur blijft uiteraard wel betrokken om onze input te levert ons veel voordelen op”, geeft Ber Bosveld aan. persoonlijk en weet valideren en onze ideeën ten aanzien van marktont- “In eerste instantie kunnen we nu veel sneller taxe- wikkelingen aan te vullen.” ren en zijn we in staat om periodiek de waarde van hoe de module van alle 83.000 verhuurobjecten te peilen. Met deze infor- Aanpak Kadenza matie kunnen we natuurlijk veel beter en nauwkeuri- Aedex werkt. “Kadenza had slechts twee weken nodig om aan de ger meten wat het rendement is op onze gehele por- hand van het geschetste model een prototype te tefeuille en daar weer analyses op los laten om tot Dat is een groot laten zien”, legt Peter Ebbelinghaus uit. “Dat was trends en ontwikkelingen in de markt te komen. genieten! We konden op afstand inloggen in het Met dit systeem kunnen wij in de toekomst vanuit voordeel en levert toegevoegde waarde.”
  5. 5. “We kunnen het systeem niet alleen voor de taxaties gebruiken maar ook voor ons eigen management van de vastgoedgegevens.” een goede taxatie te komen, creëren wij bovendien Al deze gegevens zorgen uiteindelijk voor een eendui- een zeer grote betrokkenheid van onze eigen mede- dige en inzichtelijke waardebepaling waar ook vergelij- werkers. Dit komt de dienstverlening ten goede en kingen mee kunnen worden gemaakt. Hiermee geven biedt de mogelijkheid analyses te maken van de we invulling aan onze missie om leefbaar en veilig beschikbare gegevens in het systeem. We kunnen wonen voor iedereen te realiseren.” als het ware de Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindex Ber Bosveld vult aan: “We kunnen het systeem input met één druk op de knop vanuit DREAM TMS niet alleen voor de taxaties gebruiken maar ook voor genereren.” ons eigen vastgoedmanagement. Als we gegevens uit het systeem analyseren dan kunnen we trends Resultaten Technisch en ontwikkelingen traceren waarop we ons toekomst- “Technisch gezien is er veel veranderd”, geeft Peter beleid baseren.” Ebbelinghaus aan. “Waar we voorheen werkten met een model van vele complexe Excel sheets en een anoniem taxatiemodel op basis van projectnummers, werken we nu met een zeer overzichtelijk en gebruiks- vriendelijk systeem, waarin wij al onze gegevens over de panden zelf kwijt kunnen en kunnen bijhouden. “Het DREAM platform helpt ons optimaal financieel rendement te halen uit onze inspanningen en investeringen op het maatschappelijk vlak.”

×