Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NS dochter Servex, rolling forecast - Kadenza Case Closed

1,222 views

Published on

Als volledige dochteronderneming van de Nederlandse Spoorwegen exploiteert Servex op meer dan 100 NS-stations ruim 400 winkels die de treinreiziger van eten en drinken voorzien. Onder Servex vallen bekende winkelformules op het station, zoals eigen formules C’est du pain, Smullers, Kiosk en franchise-formules als AH-to-go en Burger King. Servex beheert, ontwikkelt en optimaliseert de verschillende winkelformules.

Het handmatig invullen van de gegevens in Excel voldeed niet meer. Servex wilde resultaten per winkel, per kostensoort en per
station met één druk op de knop overzichtelijk in kaart kunnen brengen.Daarbij wilde de organisatie de analysemogelijkheden uitbreiden, zodat ook forecasts gemaakt konden worden. Servex implemen-
teerde daartoe de planningsoplossing van Business Objects.

Published in: Business, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

NS dochter Servex, rolling forecast - Kadenza Case Closed

  1. 1. Als volledige dochteronderneming van de Nederlandse Spoorwegen exploiteert Servex op meer dan 100 NS-stations ruim 400 winkels die de treinreiziger van eten en drinken voorzien. Onder Servex vallen bekende winkelformules op het station, zoals eigen formules C'est du pain, Smullers, Kiosk en franchise-formules als AH-to-go en Burger King. Servex beheert, ontwikkelt en optimaliseert de verschillende winkelformules. ‘De budget- en planningsoplossing maakt groeidoelstellingen Servex mogelijk’ Raymond Umans, Manager Planning en Control en senteren en te analyseren. Snelle en betrouwbare Sjouke Wolters, Controller bij Servex rapportages zijn voor onze organisatie cruciaal.” Probleemstelling Servex had een sterke behoefte aan een centraal Aanleiding platform voor het uitvoeren van Planning en Control- Servex formuleerde een duidelijke groeistrategie voor taken. “Om te voldoen aan de groeiende vraag naar de winkels, zowel binnen als buiten de stations. Het frequente en betrouwbare rapportages om budgetten verbeteren van het inzicht in de financiële resultaten en planningen tijdig bij te kunnen sturen, voldeed en de planningsmogelijkheden was daarvoor een ons bestaande systeem niet meer”, licht Umans toe. belangrijke voorwaarde. Raymond Umans, Manager “Binnen onze organisatie rapporteerden zo’n 450 Planning en Control bij Servex zegt: “Om de winkel- verantwoordelijken via Excel-sheets voor de verzame- managers, de unitleiders en de operationeel mana- ling van budgetgegevens, waarna de spreadsheets gers volledig te faciliteren, was een nieuw geavan- handmatig geconsolideerd werden. Deze omvangrijke ceerd systeem nodig. Daarmee wilden we hen ener- bestanden waren technisch zeer complex en insta- zijds ondersteunen bij het budgetteren en plannen biel. De formules hadden een hoge foutgevoeligheid van de winkelresultaten. Anderzijds wilden we de en de consolidatie nam vaak enkele dagen in beslag. operationeel managers en het management van het Daarnaast was alle relevante kennis slechts bij en- hoofdkantoor in staat stellen om de actuele informa- kele personen bekend en dat was een groot risico.” tie over de resultaten snel en overzichtelijk te pre- Het handmatig invullen, analyseren en bewerken van
  2. 2. de gegevens in Excel voldeed niet meer. Servex wilde resultaten per winkel, per kostensoort en per station met één druk op de knop overzichtelijk in kaart kunnen brengen. Daarbij wilde de organisatie de analysemogelijkheden uitbreiden, zodat ook forecasts gemaakt konden worden. Servex implemen- teerde daartoe de planningsoplossing van Business Objects. Waarom Kadenza Met de uitgebreide oplossing voor Planning en Control wilde Servex een volgende stap zetten naar verdere professionalisering van het planningsproces. Het bedrijf zocht een gespecialiseerde partij die, behalve de vereiste technische kennis over het Business Objects-pakket, beschikte over kennis van de specifieke business issues. Door de relevante referenties en het hoge expertiseniveau sprak de aanpak van Kadenza direct aan. “Met de consultants van Kadenza heb ik diverse verbetersuggesties voor alle templates en rapportagemodellen geïnventari- seerd en uitgewerkt”, zegt Sjouke Wolters, Controller bij Servex en projectleider van de implementatie van Business Objects Planning. “Daarmee is het Aanpak Kadenza Planning en Control-model geoptimaliseerd en zijn Vanaf de start van het project verdiepte Kadenza zich er extra informatie-indicatoren toegevoegd voor nog in de wensen en eisen van de vele gebruikers van betere analyse en bijsturing.” het nieuwe systeem. Daardoor kon het nieuwe model concreet verder ontwikkeld worden en werd een solide basis gelegd voor toekomstige ontwikkelingen. Binnen Servex wordt het Planning en Control-systeem voornamelijk door de afdeling Planning & Control ontwikkeld. De consultants van Kadenza hebben hen ‘Het handmatig begeleid en getraind in het gebruik van het systeem. “Zo kan ik nu de indicatoren in de templates en de budgetteren rapportages relatief eenvoudig zelf aanpassen en de gebruikerstoegang beheren en monitoren”, licht en plannen Wolters toe. “Ik ben daarvoor niet afhankelijk van de in Excel IT-afdeling.” voldeed niet meer’ Naast de technische en business ondersteuning leverde Kadenza aan Servex meerwaarde in kennis-
  3. 3. sneden te maken op business drivers, zoals account- niveau en organisatieonderdelen. ‘Door de relevante Budget- en planningsgegevens zoals ureninzet, transacties en gemiddelde bestedingen worden referenties en het rechtstreeks in de database ingevoerd. Onder hoge expertiseniveau, gedetailleerde gebruikersbeveiliging wordt de data direct inzichtelijk gemaakt voor winkelmanagers, sprak de aanpak van unitleiders, operationeel managers en hoger manage- ment. “Doordat de resultaten direct inzichtelijk zijn, Kadenza direct aan’ is de betrokkenheid van medewerkers om de gege- vens daadwerkelijk in te voeren toegenomen”, vertelt Wolters. “Daarbij komt dat onze Planning en Control- oplossing gebaseerd is op de bekende Excel- omgeving, zodat de gebruikers weinig moeite hadden om aan het nieuwe systeem te wennen.” overdracht. “Kadenza heeft ons in contact gebracht met andere marktpartijen met vergelijkbare probleem- stellingen, zodat we onze oplossingen konden toet- sen aan de markt”, vertelt Umans. “We hebben met de consultants van Kadenza als vrijwel gelijkwaardige partners samengewerkt bij de ontwikkeling van onze oplossing.” Resultaten business Door het invoeren van het Planning en Control- systeem van Business Objects is een sterke kwali- teitsverbetering gerealiseerd. Voor langetermijnplan- ningen kan Servex nu vooraf verschillende scenario’s analyseren en daarop het beleid vijf jaar vooruit plan- nen. Op het gebied van jaar- en kwartaalresultaten zijn vooral de betrouwbaarheid van de gegevens en de sturingsmogelijkheden verbeterd. “Hogere managementniveaus kunnen real-time meekijken in het systeem en de voortgang van het planproces scherp in de gaten houden”, licht Umans toe. “Wij zijn nu in staat om ieder kwartaal uitgebreide plan- nings- en evaluatierondes uit te voeren waarmee we de groeistrategie van Servex optimaal kunnen onder- steunen.” Ook is het mogelijk om diverse door-
  4. 4. ‘Wij hebben met de consultants van Kadenza als vrijwel gelijkwaardige partners samengewerkt’ Resultaten technisch Met het Planning en Control-systeem van Business Objects beschikt Servex over een complete oplossing die het gebruik van spreadsheets combineert met zijn gestandaardiseerd. De mogelijkheden voor een databaseomgeving. “De Business Objects-plan- rapportages en analyses zijn eenvoudig te beheren ningsoplossing stelt ons in staat om de investering en uit te breiden. Er is via de module workflow- in het ontwikkelen van onze Excel-templates te be- management continu inzicht in de voortgang van schermen en tegelijkertijd het planningsproces te de planningsrondes en de organisatie beschikt nu verbeteren”, zegt Umans. ”Onze initieel enkelvoudige over mogelijkheden voor het uitvoeren van ‘what-if’ rapportageomgeving hebben we nu veranderd in een scenario’s. solide planningsoplossing die herkenbaar, gemakke- lijk in gebruik en tevens kosteneffectief is.” De financiële gegevens van Servex worden opgesla- gen in een centrale database. Alle gebruikers hante- ren dezelfde planningstemplate en de berekeningen ‘Wij zijn nu in staat de groeistrategie van Servex en de NS optimaal te ondersteunen’

×