Kadenza vacatures

2,106 views

Published on

Trots zijn op wat je doet. Zin om naar je werk te gaan. Een omgeving waarin je vak breed wordt gezien. Heel veel samenwerken met collega’s van topniveau, van wie je veel leert. De kick van samen verschil weten te maken. Spannende klanten. Ruim baan voor je ideeën, via innovatie en kennisdeling. Steeds weer geprikkeld worden om puzzels op te lossen, om nog meer uit jezelf te halen. Merken dat je ertoe doet. Daar mag je ons op afrekenen.

Published in: Career, Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,106
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kadenza vacatures

  1. 1. 100% 666=;/8$"#/="- !"#$%&()*"+,-./".+%0$12345$"%6//2%7$.%3"%83.%9**3$%:/;%*9%1//.<%;-/".$"%7$-5$"%*9%0$.$2%.$%52$+.$2$"=%>/.,,2-34;?%#$%7$00$"%:$$-%.$)7"3+)7$% 0/1/1$=%@$)7"3$;%3+%7,"%3"+.2,9$".=%A//2<%7$.%3+%"3$.%7,"%:/;=%B$.%#34"%1$$"%C.$)7"$,.$"D?%#$%63--$"%52*0-$9$"%*5-*++$"=%E3.8/1$"=%F)7.% Kadenza: 7$-5$"=%G$%#34"%#3)7%0$6,+.%:/"%7,"%*91$:3"1?%6//2*9%#$%3$.+%8*$"?%:**2%63$=%G$%#34"%"3$,6+13$231=%H2/1$"%8**2%.*.%#$%IJJK%0$12345$"%6/.% $$"%;-/".%63-=%A$.%83$%;$""3+%0$8$";$"%L"%2$/-3+$2$"%#$%*5-*++3"1$"=%A$$+./-%3"%52*4$)..$/9:$20/"8?%+/9$"%9$.%/"8$2$%M/8$"#/(+5$)3/-3+.$"=% M*2.*9<%6/.%M/8$"#/D+%&()*"+,-./".+%#*%*"8$2+)7$38$"8%9//;.?%3+%7,"%9/"3$2%:/"%6$2;$"%$"%8$";$"=%&$"%434%**;%N--%")-,+3:$?%8/"%3+%$2% Passie, Liefde, 1$$"%5-$;%6//2%4$%0$.$2%.*.%4$%2$)7.%;*9.%8/"%034%M/8$"#/=%&34%*"+%;,"%4$%/903.3$+%,3.-$:$"=%O2*$3$"= Vuur_Voeten :3;9)*10<#"*#$2<<$3*9<01-= > in de Klei _ ?#$($&0-1#$/"%"% Nieuwsgierig_ Leergierig_ !"#$%"$&$()*+ ".$2:3$6$"=% O2/:$"=% P23;;$-$"=% Q5/22$"=% N"/-R+$2$"=% S/1$-34;+% 2"*/)( @2*.+%#34"%*5%6/.%4$%8*$.=%G3"%*9%"//2%4$%6$2;%.$%1//"=%F$"%*9( Bruggen #3.% 4$% *9% ./T$-% 9$.% 1$02,3;$2+=% A$.% )*--$1/U+=% F"% 4$% ;34;.% "$.% #*% 1$:3"1%6//23"%4$%:/;%02$$8%6*28.%1$#3$"=%B$$-%:$$-%+/9$"6$2;$"% 9/;;$-34;%8**2%8$%*1$"%:/"%8$%;-/".%/-+%8**2%$$"%.$)7"3+)7$%023-=% 9$.% )*--$1/D+% :/"% .*5"3:$/,?% :/"% 63$% 4$% :$$-% -$$2.=% S$% ;3);% :/"% V$% "$$9.% /T+./"8% *9% 7$.% 1$7$$-% .$% *:$2#3$"?% *9% 86/2+:$20/"( +/9$"%:$2+)73-%6$.$"%.$%9/;$"=%Q5/""$"8$%;-/".$"=%a,39%0//"% Ontwerpen en 8$"% .$% -$11$"?% 23+3)*U+% 3"% .$% +)7/..$"=% V$% 0-34T.% #*$;$"<% 7*$% ;/"% :**2%4$%38$$Y"?%:3/%3""*:/.3$%$"%;$""3+8$-3"1=%Q.$$8+%6$$2%1$523;( M/8$"#/% 8$% :2//1% 0$/".6**28$"% 3"% $$"% :*29% $"% .//-% 83$% 034% 8$% ;$-8% 6*28$"% *9% 5,##$-+% *5% .$% -*++$"?% *9% "*1% 9$$2% ,3.% 4$#$-T% .$% 6$2$-8%:/"%8$%;-/".%5/+.W%X/".%434%0$".%:$2/".6**28$-34;%:**2%7$.% 7/-$"=%A$2;$"%8/.%4$%$2.*$%8*$.=%S//2%9/1%4$%*"+%*5%/T2$;$"$"= *".6$25$"?%0*,6$"%$"%3"23)7.$"%:/"%&(*91$:3"1$"?%.*.%$"%9$.% Bouwen_ 7$.% 6$1634+% 9/;$"% :/"% 1$02,3;$2+% //"% .*$=% !"8$26$1% )2$Y$2% 4$% ;/"+$"?%:/;3"7*,8$-34;%$"%)*99$2)3$$-= 3*#411+$ B$2;$"%4$%4$#$-T%3"%7$.%0$+)72$:$"%52*_$-%$"%0$"%4$%1$b".$2$++$$28% 3"% $$"% *23Y".$2$"8% 1$+52$;% *T% 63-% 4$% 9$$2% 3"T*29/.3$?% "$$9% 8/"% Samen- ,-#$./$&$-*$.0-1 Z% /)/8$93+)7$%*T%70*(/)7.$212*"8?%93"39//-%.6$$%4//2% % :/;3"7*,8$-34;$%$2:/23"1% 2$)7.+.2$$;+%)*"./).%*5%9$.%832$).$,2%V$2*$"%&-/";$"8//-= 5"%4*$)6$(7$80*9#- werken_ Z% 9$$28$2$%4/2$"%$2:/23"1%9$.%7$.%:$2./-$"%:/"% Jcd%Z%dce%ff%eJ%*T%6$2;$"034g;/8$"#/="- % ;-/".6$"+$"%"//2%*".6$25%$"%2$/-3+/.3$% Z% //".**"0//2%1$+5$)3/-3+$$28%3"%QNP%&,+3"$++%!04$).+%$"[*T%&A% Interesse voor *1"*+%$"[*T%]-3;H3$6%^)$2.3_)$23"1%3+%$$"%52$` Z% )2$/.3$T%8$";$2?%9$.%$$"%:3+3$%*5%7*$%4$%&(*5-*++3"1$"% % +,))$+:*-%;,".%3"#$..$"% Elkaar Z% +*)3//-%83$2?%)*99,"3)/.3$T%+.$2;%$"%1$23)7.%*5%+/9$"% % +,))$++$"%0*$;$"%^2$+,-.//.%:**2%$1*`$)+&%,"-./&)#0 :&006;(%<")0 !"#$%!&() 1)##2%3""0 3+&(/)%=)%>""? 4&$2%56)-789"%-/#)1$#$+*2 ,-#./&)$#)3(4567 !"#$#%"$&(#)*&&"+*#%* ,-#./&)$#)3(4567 ,-#./&)$#)8&$##"#+4 ,-#./&)$#)3(4567 ,-#./&)$#) ,-#)2-& 100% Jij? B*$%M/8$"#/%0$"%434W%%7$);%7$.%034%8$%9$"+$"%83$%4*,6%)*--$1/D+%;,""$"%6*28$"?%;-3;%*5%8$%T*.*D+h%
  2. 2. 100% >>>;:06$"#0;". !"#$%&()*+",-./0"/,%,*+1$"%"2$/%0..$$"%3++4%+560/%#$%/$*3"2,*3%712.80"/$%+9.+,,2"4$"%7$6$":$";%<$%=$162$"$"%++:%,/$11$"%+560/%#$% /$*3"2,*3$%#0:$"%3$.6$1%>$/$"%-2/%/$%.$44$"%00"%6$%5$",$"%62$%$15$$%400"%>$1:$";%?"%4$>+"$)5$",$")/00.;%<$%1$0.2,$1$"%#2*3%,/$$6,% Kadenza: =++1%>2$%#$%5++2$%62"4$"%50:$"@%$"%>001+5;%&0/%3$/%+5%3$/%71$6$1$%1$,-./00/%400/;%&0/%:+5/%++:%6++160/%#$%604$.28:,%,05$">$1:$"% 5$/%0"6$1$%A06$"#0),9$*20.2,/$";%&$%+9.+,,2"4%=0"%$.:%91+7.$$5%7$42"/%=++1%+"#$%&()*+",-./0"/,%5$/%*+55-"2*$1$";%B$*3"2$:%2,%3-"% 41+/$%.2$C6$@%"0/--1.28:@%5001%3$/%#28"%4$$"%01*3$/D92,*3$%/$*3"$-/$";%&0/%=2"6$"%>28%728#+"6$1;%E"%0.,%8$%728#+"6$1%7$"/@%#2/%8$%"$14$",% Passie, Liefde, 7$/$1%60"%728%A06$"#0;%F28%+",%:-"%8$%41+$2$";%G$%,/$11$"%.0/$"%,*328"$";%H..$%=28C;% Vuur_Voeten ,!:;<)*10=#"*# (")$#*$# +,--.%$/"#$* !"#$%& in de Klei _ !!!!! > +,--.%$/"#$* +,--.%$/"#$* Nieuwsgierig_ Leergierig_ !"#$%"$&$()*+ (+4$1%/$*3"2,*3%6$":>$1:%2,%8$%604$.28:,$%:+,/;%I2*1+,+C/@%!10*.$@% 2"*/)( B1+/,%#28"%+9%>0/%8$%6+$/;%<2"%+5%"001%8$%>$1:%/$%400";%E$"%+5) Bruggen JHK%F-,2"$,,%!78$*/,@%?FI%L+4"+,M%8$%7$"/%$$"%$*3/$%,9$*20.2,/;% 4$=2"4%>0012"%8$%=0:%71$$6%>+16/%4$#2$";%($$.%=$$.%,05$">$1:$"% ($/%#28"%6$%2",/1-5$"/$"%>0015$$%828%,.255$%+9.+,,2"4$"%7$6$":/% 5$/% *+..$40N,% =0"% /+9"2=$0-@% =0"% >2$% 8$% =$$.% .$$1/;% &$% :2*:% =0"% $"%1$0.2,$$1/;%G$%>$1:/%"2$/%0C4$#+"6$16%=0"%6$%7-2/$">$1$.6%5001% ,05$"%=$1,*32.%>$/$"%/$%50:$";%J90""$"6$%:.0"/$";%S-25%700"% Ontwerpen en 2"%91+8$*//$05=$170"6@%5$/%*+..$40N,%=0"%A06$"#0;%G$%,/00/%526) =++1%8$%26$$T"@%=20%2""+=0/2$%$"%:$""2,6$.2"4;%J/$$6,%>$$1%4$912:) 6$"%2"%8$%+54$=2"4%$"%>$$/%91$*2$,%>0/%+9.+,,2"4$"%=++1%6$%:.0"/% :$.6% >+16$"% +5% 9-##$.,% +9% /$% .+,,$"@% +5% "+4% 5$$1% -2/% 8$#$.C% /$% 5+$/$"%400"%6+$";%&0/%5+$/%++:%0.,%8$%#+0.,%828%=0"%7$42"%/+/%$2"6% 30.$";%I$1:$"%60/%8$%$1/+$%6+$/;%&001%504%8$%+",%+9%0C1$:$"$"; =$10"/>++16$.28:%7$"/%=++1%3$/%+"/>$19$"@%7+->$"%$"%259.$5$") Bouwen_ /$1$"%=0"%&()+54$=2"4$";% ,-#$./$&$-*$.0-1 3*#411+$ ($1:$"%8$%8$#$.C%2"%3$/%7$,*31$=$"%91+U$.%$"%7$"%8$%4$V"/$1$,,$$16% 2"% $$"% +12T"/$1$"6% 4$,91$:% +C% >2.% 8$% 5$$1% 2"C+150/2$@% "$$5% 60"% Samen- O% 0*06$52,*3$%+C%37+)0*3/$141+"6@%5$/%52"2500.%/>$$%8001% % =0:2"3+-6$.28:$%$1=012"4% O% 5$$16$1$%801$"%$1=012"4%5$/%&()91+8$*/$"%$"%3$/% 1$*3/,/1$$:,%*+"/0*/%+9%5$/%621$*/$-1%G$1+$"%F.0":$"600.; 5"%4*$)6$(7$80*9#- werken_ % =$1/0.$"%=0"%:.0"/>$",$"%"001%+"/>$19%P"%1$0.2,0/2$% WXY%O%YXZ%[[%ZW%+C%>$1:$"728:06$"#0;". O% 41+"624$%:$""2,%=0"%01*32/$*/-1$"%$"%C-"*/2+"$$.%+"/>$19 O% =2,2$%+9%3+$%8$%F?)%$"%&()+9.+,,2"4$"%,-**$,=+.%:-"/%2"#$//$"% Interesse voor O% ,+*200.%62$1@%*+55-"2*0/2$C%,/$1:%$"%4$12*3/%+9%,05$"%,-**$,,$"% 7+$:$"%Q1$,-./00/%=++1%$4+R O% 2"/$1$,,$% =++1% +"#$% &()5$/3+62$:% $"% 1$C$1$"/2$01*32/$*/--1@% Elkaar $"%7$1$263$26%+5%8+->%4$60*3/$4+$6%#+%=0,/%/$%.$44$"%60/% % *+..$40N,%$15$$%=$16$1%:-""$"%#$%&()*+,&$-. /&..0123)$. ?)-#?&"2$" 8$--94)). 4%&2,$5$6))7 :&#"9;0$*<=>)"#$%&(%()*+ ,#%-$.&(%&/01/2/345 87%(%"7(./1%&*..7)*%"* ,#%-$.&(%&/01/2/345 ,#%-$.&(%&/6.(%%7%)/2 ,#%-$.&(%&/01/2/345 ,#%-$.&(%& ,#%&+#. 100% Jij? (+$%A06$"#0%7$"%828]%%L3$*:%3$/%728%6$%5$",$"%62$%8+->%*+..$40N,%:-""$"%>+16$"@%:.2:%+9%6$%C+/+N,^%
  3. 3. 100% 999>6"#$%&">%3 !"#$%&"()*+,-.(./01,.%(230"%0()4+%#$%)5$0)$$%)6+,6).7)#$)0$,5%.3.8+$)4"%)()9$-$3#()(%$3(0)8-.$+$%#$):;1(<$3$-)0$)8$=-2+6$%>)?.6).7#"0) *+,-.(./0):;)&.)3""8#-$7<$3+8)7""60)4..-)$$%)=-$#$)8-.$<)=$#-+@4$%>)A"022-3+@6)5$==$%)#$&$):;BCDE1(<$,+"3+(0$%)7$0)52%)=-28/2%,0+$) Kadenza: 02(($%)=2(+%$(()$%);F)+$0()7$0)0$,5%.3.8+$>)G<$,+H$6I)&$)5$==$%)$$%)<"((+$)4..-)GJK)G$-4$->)E2%)<32(/",0.-)+()#"0)5$0)..6)%.8)$$%()) ,.772%+,"0+$/)5$$3)4""-#+8$)4"67$%($%)&+@%L)#+$)#"8$3+@6()("7$%9$-6$%)$%)(<"--$%)7$0)8$=-2+6$-()$%),.33$8"(>)C+$)#$)0""3)4"%)#$)63"%0) (<-$6$%>)M$)&+$%)52%)*+,-.(./01$-4"-+%8)"3()+%(0-27$%0$$3)4..-)5$0)=$5"3$%)4"%)5$0)=-$#$-$)-$(230""0I)=$#-+@4$%)5$3<$%).7)=$0$-)0$)<-$(0$-$%>) Passie, Liefde, ?%&$)*+,-.(./01,.%(230"%0()5$==$%)$$%)<+00+8)($%+.-)%+4$"2>)N3()@+@)9+30)8-.$+$%L)&+0)@$)=+@).%()#2()8.$#> Vuur_Voeten :-94)1)8#$;3<,!= in de Klei _ 9)*10>#"*# ++ ? Nieuwsgierig_ Leergierig_ !"#$%"$&$()*+ O$%)P+%6)#$$3)4"%)@$)9$-6)=$(0""0)2+0),.772%+,$-$%>)Q$)8""0)""%) 2"*/)( F-.0()&+@%).<)9"0)@$)#.$0>)M+%).7)%""-)@$)9$-6)0$)8""%>)O$%).71 Bruggen 0"/$3)7$0)8$=-2+6$-().7)52%)4-""8)5$3#$-)0$)6-+@8$%)$%)"#$R2""0) 8$4+%8)9""-+%)@$)4"6)=-$$#)9.-#0)8$&+$%>)E$$3)4$$3)("7$%9$-6$%) 0$)4$-0"3$%)%""-)(022-+%/.-7"0+$>)C""-=+@)6+@6)@$)%$0)&.)7"66$3+@6) 7$0) ,.33$8"() 4"%) 0.<%+4$"2L) 4"%) 9+$) @$) 4$$3) 3$$-0>) C$) 6+,6) 4"%) #..-) #$) .8$%) 4"%) #$) 63"%0) "3() #..-) @$) 0$,5%+(,5$) *+,-.(./01=-+3>) ("7$%)4$-(,5+3)9$0$%)0$)7"6$%>)G<"%%$%#$)63"%0$%>)X2+7)=""%) Ontwerpen en ;%/.-7"0+$"%"3S($L) .%#$-&.$6L) 5$0) .%09$-<$%) $%) =.29$%) 4"%) 4..-)@$)+#$$Y%L)4+")+%%.4"0+$)$%)6$%%+(#$3+%8>)G0$$#()9$$-)8$<-+61 ,.7<3$0$) *+,-.(./0) :;1.78$4+%8$%L) =$5$$-) 4"%) #"0"7.#$33$%L) 6$3#) 9.-#$%) .7) <2&&$3() .<) 0$) 3.(($%L) .7) %.8) 7$$-) 2+0) @$&$3/) 0$) 69"3+0$+0(,.%0-.3$L)#..-4.$-)4"%)9+@&+8+%8$%I)5$0)+()#"8$3+@6()9$-6) 5"3$%>)*$-6$%)#"0)@$)$-0.$)#.$0>)C""-)7"8)@$).%().<)"/-$6$%$%> 4..-)@$>)C"0)#.$)@$)%+$0)"/8$&.%#$-#)4"%)#$)=2+0$%9$-$3#)7""-)+%) Bouwen_ <-.@$,00$"74$-="%#L)("7$%)7$0),.33$8"(>) ,-#$./$&$-*$.0-1 3*#411+$ E$-6$%)@$)@$&$3/)+%)5$0)=$(,5-$4$%)<-.H$3)$%)=$%)@$)8$Z%0$-$(($$-#) +%) $$%) .-+Y%0$-$%#) 8$(<-$6) ./) 9+3) @$) 7$$-) +%/.-7"0+$L) %$$7) #"%) Samen- T) $$%)<"((+$)4..-)GJK)G$-4$-) T) 09$$)0.0)4+@/)@""-)4"6$-4"-+%8) T) 4+(+$).<)5.$)@$):;1)$%)CDE1.<3.((+%8$%)(2,,$(4.3)62%0)+%&$00$% -$,50(0-$$6(),.%0",0).<)7$0)#+-$,0$2-)Q$-.$%):3"%6$%#""3> 5"%4*$)6$(7$80*9#- werken_ T) (.,+""3)#+$-L),.772%+,"0+$/)(0$-6)$%)8$-+,50).<)("7$%)(2,,$(($%) [])T)]^)__)^[)./)9$-6$%=+@`6"#$%&">%3 =.$6$%)U-$(230""0)4..-)$8.V T) $-4"-+%8)7$0)W-.%0$%#)UGGXGV)$%):",6$%#)UGG;G)$%)GGNGV Interesse voor T) $-4"-+%8)7$0)<$-/.-7"%,$)02%+%8 Elkaar#$%&()*+,&$-. 4&..5607)$. 8)-#8&"0$" 9$--:/)). /%&0,$1$2))3 ;&#":<5$*=>?)"#$%&(%()*+ ,#%-$.&(%&/34/2/567 81%(%"1(./4%&*..1)*%"* ,#%-$.&(%&/34/2/567 ,#%-$.&(%&/0.(%%1%)/2 ,#%-$.&(%&/34/2/567 ,#%-$.&(%& ,#%&+#. 100% Jij? E.$)!"#$%&")=$%)@+@a))b5$,6)5$0)=+@)#$)7$%($%)#+$)@.29),.33$8"()62%%$%)9.-#$%L)63+6).<)#$)/.0.(c)
  4. 4. 100% :::>804$"#0>". !"#$%&()*+",-./0"/,%#12"%,3$*10.1,/$"%41$%5"%4$%/00.%60"%4$%*+"/7+..$7%,37$8$"%5"%91"8%:0/%/$*;"1,*;$%<0=0=$%;$<<$">%?0/%@008/%#$%#+% ?$%A-B$>%C$%+"/:188$.$"%870*;/1=$%DE);-.3@144$.$"%6++7%3.0""$"F%<-4=$//$7$"F%*+"/7+.$7$"%$"%G+7$*0,/$"F%41$%71*;/1"=%=$6$"%00"%4$% Kadenza: <$4712G,,/70/$=1$%60"%+"#$%8.0"/$"%$"%=713%+3%4$%/+$8+@,/%<1$4$">%H.,%$"/$7371,$),3$*10.1,/%+"/:188$./%I04$"#0%=700=%1"/$=70.$%+3.+,,1"=$">% JK,/$@$"%41$%"1$/%0..$$"%#1*;/%=$6$"%+3%;$/%6$7.$4$"%$"%;$4$"%@007%++8%;-.3@144$.$"%<1$4$"%+@%4$%/+$8+@,/%/$%7$=1,,$7$">%?007+@% :$78$"%+"#$%&()*+",-./0"/,%=$7$=$.4%,0@$"%1"%@-./141,*13.1"017$%/$0@,F%@$/%;-"%*+..$=0L,%60"%MD%$"%?NO>%?0/%1,%6712%-"1$8>%H.,%212%2$%% Passie, Liefde, &():$78/$77$1"%:1./%6$7<7$4$"F%#1/%2$%=+$4%<12%I04$"#0>%M12%+",%8-"%2$%=7+$1$"> Vuur_Voeten :;"**-*%$<$=)*#4); in de Klei _ =)*10;#"*#$($>0?@ A#$)B4(4-B Nieuwsgierig_ Leergierig_ !"#$%"$&$()*+ P$%<$"/%40=$.128,%1"%4$%:$$7%@$/%*+@3.$B$%3-##$.,F%@$/%;$/%4++7) 2"*/)( E7+/,%#12"%+3%:0/%2$%4+$/>%C1"%+@%"007%2$%:$78%/$%=00">%Q$"%+@) Bruggen =7+"4$"% 60"% 4$% <-,1"$,,% 60"% 8.0"/$"% 0.,% E70",0610F% Q-7+3++.% $"% =$61"=%:0071"%2$%608%<7$$4%:+74/%=$#1$">%O$$.%6$$.%,0@$":$78$"% HMR% HST!% A$0,$>% P$% 0"0.K,$$7/% 60"-1/% 2+-:% <-,1"$,,*+"/7+.)% @$/% *+..$=0L,% 60"% /+3"16$0-F% 60"% :1$% 2$% 6$$.% .$$7/>% ?$% 81*8% 60"% $B3$7/1,$F%6008%,0@$"%@$/%2$%*+..$=0L,%60"%MD%$"%?NOF%;+$%$$"% ,0@$"%6$7,*;1.%:$/$"%/$%@08$">%J30""$"4$%8.0"/$">%T-1@%<00"% Ontwerpen en +"4$7"$@1"=% 1"% $.8007% #1/>% Q"% 6$76+.=$",% :0/% 2$% @+$/% 4+$"% +@% 6++7%2$%14$$X"F%610%1""+60/1$%$"%8$""1,4$.1"=>%J/$$4,%:$$7%=$3718) 4007<1""$"% DE);-.3@144$.$"% /$% +"/:188$.$"% :007@$$% =$<7-1) 8$.4% :+74$"% +@% 3-##$.,% +3% /$% .+,,$"F% +@% "+=% @$$7% -1/% 2$#$.G% /$% 8$7,% 4004:$78$.128% 00"% 4$% 8"+33$"% 8-""$"% 47001$"F% :007@$$% % ;0.$">%S$78$"%40/%2$%$7/+$%4+$/>%?007%@0=%2$%+",%+3%0G7$8$"$"> #$% /+$8+@,/,*$"071+L,% 1"% <$$.4% 8712=$"% $"% <$/$7% =$G-"4$$74$% Bouwen_ <$,.1,,1"=$"%8-""$"%"$@$">%O-.3@144$.$"%:007%6008%;+"4$74$"% 60710<$.$"%1"%#12"%6$7:$78/>% 3*#411+$ O$78$"%2$%2$#$.G%1"%;$/%<$,*;7$6$"%37+W$.%$"%<$"%2$%=$["/$7$,,$$74% 1"% $$"% +71X"/$7$"4% =$,37$8% +G% :1.% 2$% @$$7% 1"G+7@0/1$F% "$$@% 40"% Samen- ,-#$./$&$-*$.0-1 U% $76071"=%@$/%;$/%0"0.K,$7$"%60"%<$,/-71"=,6700=,/-88$"%$"V+G% W"0"*1X.$%6700=,/-88$"%Y3.0""$"F%<-4=$//$7$"F%G+7$*0,/$"Z 7$*;/,/7$$8,%*+"/0*/%+3%@$/%417$*/$-7%P$7+$"%M.0"8$"400.> 5"%4*$)6$(7$80*9#- werken_ U% $76071"=%@$/%+"/:$73%$"%7$0.1,0/1$%60"%+3.+,,1"=$"%6++7% ]^%U%^]_%``%_%+G%:$78$"<12a804$"#0>". ,*$"071+3.0""1"=F%7+..1"=%G+7$*0,/,%$"%37+W/0<1.1/K%@+4$..1"= U% $76071"=%@$/%;$/%6$7/0.$"%60"%:$",$"%"007%,K,/$@$"%+3% Interesse voor % ;$/%,"126.08%60"%DE%$"%<-,1"$,,VW"0"*$ U% $76071"=%@$/%4$%*+@@$7*1X.$%80"/%60"%;$/%608%Y&!(L,F% % 37$,$"/0/1$,F%4$@+",/70/1$,Z Elkaar U% ;$/%6$7@+=$"%+@%0.,%<$4712G,@0/1=%5"%/$*;"1,*;) % 1";+-4$.128%=$,37$8,307/"$7%/$%G-"=$7$"+"8*%>/?9*"#( 5*((.64%7"( 3#+%3*,4", !"##$%&( &8*49"%:"%;< )*+,$%-."/0122"%#8(#(436 !"#$%&(#)*+),)-./ 01#(#21(&)+#3&&143#23 !"#$%&(#)*+),)-./ !"#$%&(#)5&(##1#4), !"#$%&(#)*+),)-./ !"#$%&(# !"#6"& 100% Jij? O+$%I04$"#0%<$"%212b%%(;$*8%;$/%<12%4$%@$",$"%41$%2+-:%*+..$=0L,%8-""$"%:+74$"F%8.18%+3%4$%G+/+L,c%
  5. 5. 100% ???9-(2"+$(9+) !"#$%"&#"&#()#*"&""+#((+#,+$"#-(.(-&".%/&%"-"#-(+&,,.0%))(1/#%+#"&#2,.3/(.&#0(+#4(."+5#+%-/#%/#2,,./+""#6%7#8(2"+$(9#:,-#+%"&# Kadenza: ,+$"#0(;(&<."/9#=<+;&%">"%/"+#$%7+#"&#()0"#?".-9#@(&#7"#*,"&#"66"+A#%/#B"#C%D5#2"#7<%/&"#,3&")/,*#0(+#-"++%/A#0((.2%E"2"+#"+# 3"./,,+/-"+*".-"+9#@%7#+,"*"+#"&#8(2"+$(>BFG9#:-HA#?"#0.(E"+#*"".#0(+#7"#6%7#8(2"+$(9#C((.#7"#-.%7E&#".#,,-#?")#*"".#0,,.#&".<E9# Passie, Liefde, C"".#3)"$%".#%+#7"#?".-9#C"".#<%&2(E%+E9#C"".#;,))"E%()%&"%&9#C"".#0,)2,"+%+E9# Vuur_Voeten 8"62025"/0&2"(9(&+",(&:";&0"-<" in de Klei _ ,-&./0"=>?!"$077"-%@(%9/"$"@"&3 Nieuwsgierig_ Leergierig_ IJ>."E%//"<.K#!"#*(E#"&#,,-#)"(2;,+/<)&(+&#+,"*"+9#C((.#?(&# 7"# E((&# 2,"+A# %/# *"".# 2(+# 2(&9# !%7# 6"+&# 0,,.# ,+$"# -)(+&"+# L# 1#/$#2"*("&3 !"#?".-2(E#%/#""+#"+#()#%+&".(;&%"#"+#2Q+(*%"-5#7"#2"+-&A#6.,"2&A# Bruggen 6"2.%70"+#2%"#IJ#?%))"+#%+$"&&"+#,*#6"2.%7M/0.((E/&<--"+#,3#&"# ,.E(+%/"".&#?,.-/,3/A#6"."%2&#0,,.#"+#/&"*&#(M9#!"#-%7-&#-.%&%/;# ),//"+# L# "".2".# ""+# 2,,.# 2"# ?,)# E"0".M2"# ."E%//"<.9# C"&# .((2# +((.#?(&#7,<?#-)(+&"+#?%))"+#6"."%-"+#*"&#2"#%+$"&#0(+#IJ#"+# "+#2((2#")3#7"#3)(++"+#/&"0%E#,3#2"#.(%)/#&"#$"&&"+9#N%/%"0,.*> 8(2"+$(A# "+# ,M# "&# 2(&# ,,-# ,3)"0".&9# !"# $,"-&# /&""2/# +((.# 2"# Ontwerpen en %+EA#"&#<%&$"&&"+#0(+#.,(2*(3/A#2"#<%&0,".%+EA#2"#*,+%&,.%+E5# 0,)E"+2"#/&(3A#6)%7M&#<%&2(E"+9#!"#*((-&#7"#-)(+&"+#6"?</&#0(+# 7%7# -.%7E&# *"&# 7"# -"++%/# "+# ".0(.%+E# ())"/# 0(+# 2"# E.,+2# L# *"&# ?((.#$"#+<#/&((+#"+#?((.#$"#(22"+#?%))"+#/&((+#>#"+#")3&#$"# 0".(+-".%+E# 0(+# ")"*"+&"+# ?((.0(+# 7"# ?""&# 2(&# $"# ""+# 0%/%"# ,*#2((.#R?"".S#&"#-,*"+9#F<#"+#%+#2"#&,"-,*/&9 Bouwen_ &,"-,*/&0(/&# *(-"+9# !"# *((-&# 7"$")M# *"2">"%E"+((.# 0(+# ?(&# 7,<?# -)(+&"+# ?%))"+# 6"."%-"+A# $"&# ())"/# %+# ,*# /(*"+# 2"# "%+2> 40/5"62"0&5-07 /&.""3#&"#()"+9#!"#2((E&#$"#<%&#,*#(*6%&%"/#0(/&#&"#,<2"+#,M# L#C"".7(.%E"# ".0(.%+E# *"&# 0".&()%+E# 0(+# -)(+&?"+/"+# +((.# IJ> Samen- +((.#6,0"+#6%7#&"#/&"))"+9#!"#6"+&#/3(..%+E3(.&+".A#/)%73/&""+#0(+# ,3),//%+E"+#"+#3)(++"+#0(+#((+3(- 2"#E""/&A#;,(;#"+#OD".#&"E")%7-9# L#G+()Q&%/;#"+#*,2")*(&%E#2"+-0".*,E"+#,3#"&#0)(-#0(+#%+> M,.*(&%"A#3.,;"//"+#"+#6</%+"// werken_ L#T"+#%7$"."+#?%)#,*#;,*3)"D"#$(-"+#,3#&"#),//"+ L#U."(&%"MA#,3),//%+E/E".%;&#"+#;,**<+%;(&%"M#/&".- L#V"/<)&((&#0WW.#"E, Interesse voor !"#$"%"&()*"+",-&./0" ?".-"+6%7P8(2"+$(9+) L#J+#/&((&#,*#%+E"?%--")2"#$(-"+#")2".#"+#6,+2%E#<%&#&"#)"EE"+ L#G;(2"*%/;#?".->#"+#2"+-+%0"(< Elkaar1")*%>5?,*"#( 9*((4:+%;"( <#1%<*2+"2 !"##$%&( &)*+,"%-"%./ 0*12$%34"56785"%#8(#(263 !"#$%&(#)*+),)-./ 41#(#51(&)+#6&&126#56 !"#$%&(#)*+),)-./ !"#$%&(#)0&(##1#2), !"#$%&(#)*+),)-./ !"#$%&(# !"#3"& 100% Jij? X,"#8(2"+$(#6"+#7%7K##U";-#"&#6%7#2"#*"+/"+#2%"#7,<?#;,))"E(1/#-<++"+#?,.2"+A#-)%-#,3#2"#M,&,1/Y#
  6. 6. 100% DDD418;%2B842$ !"#$%&()*+,&%)&#-&.%%$&/.%)&"%-0)/1%2&%2&"%-(3)%.%24&52&6%)%(364&7%6&$%.%)6&.%%$&-2%$$%)&)%-*$686%2&/04&9%6%)%&)%-*$686%24&:$*-&;%&<%=#>#$#6%#6& /+&/0&%$1&+/+%26&882&6%&381%2&>#?&.%)82;%)#2"%2&#2&;%&/+"%.#2"&.82&;%&1$8264&!$-&%%)-6%&#2&@%;%)$82;&08-6&A8;%2B8&;%&!"#$%CD%)1D#?B%& Kadenza: -*((%-./$&6/%&#2&9EC0)/?%(6%24&F2B%&1$826%2&B#?2&)8B%2;&%263/*-#8-64&G#?&B%$H&//14&I%&.)88"&288)&%%2&J!"#$%K&*#6./%)#2"&.82&0)/?%(6%2&")/%#6& %2/)+,&%2&28&82;%)38$H&?88)&%).8)#2"&+%6&!"#$%&()*+&B#?2&D%&>%B#"&/+&;%B%&*$6#%+%&+82#%)&.82&-8+%2D%)1%2&6%&#26)/;*(%)%2&>#?&8$$%&1$826C %24&I88)>#?&1*22%2&D%&;%&3*$0&.82&%).8)%2&()*++8-6%)-&"/%;&"%>)*#1%24&()*++8-6%)&#-&%%2&)/$,&"%%2&H*2(6#%4&7%6&#-&"%%2&>88-,&3%6& Passie, Liefde, #-&#%+82;&;#%&+#;;%2&#2&3%6&6%8+&-6886&%2&.82*#6&B#?2&.81#23/*;%$#?1%&8(36%)")/2;&;%&!"#$%C882081&H8(#$#6%%)64&E%+82;&;#%&3%6&6%8+&$886& -6)8$%2&C&2#%6&B#(3B%$H4&7%>&?#?&B#2&#2&2#%*D&%$82,&;82&D/);&?%&()*++8-6%)&>#?&A8;%2B84 Vuur_Voeten 9/0.*00$2*#::.%*8 in de Klei _ ;83/<<"0#3$=*./>= ? Nieuwsgierig_ Leergierig_ !"#$%"$&$()*+ L%& #2#6#%%)6& ()*+C+%%6#2"-& M;%& ;8"%$#?1-%& -682;C*0,& 0$822#2"C& 1"*-)( Q)/6-&B#?2&/0&D86&?%&;/%64&R#2&/+&288)&?%&D%)1&6%&"8824&5%2&/+C Bruggen %2& 0/1%)-%--#%-,& ;%+/K-& %2& )%6)/-0%(6#%.%2N,& "%%H6& )#(36#2"& 882& "%.#2"&D88)#2&?%&.81&>)%%;&D/);6&"%B#%24&7%%$&.%%$&-8+%2D%)1%2& #23/*;%$#?1%& ;#-(*--#%-& %2& -(386& ;%& (/+0$%=#6%#6& .82& .)8"%2& #24& +%6& (/$$%"8K-& .82& 6/02#.%8*,& .82& D#%& ?%& .%%$& $%%)64& I%& 1#(1& .82& L%& >%D8816& 3%6& !"#$%C0)/(%-,& ;%& /0%23%#;,& ;%& 6)82-08)826#%,& 3%6& -8+%2&.%)-(3#$&D%6%2&6%&+81%24&0822%2;%&1$826%24&S*#+&>882& Ontwerpen en .%)6)/*D%24&L%&"%%H6&2#%6&/0,&H/(*-6&/0&)%-*$68864&L%&()%O%)6&(/+C .//)&?%&#;%%O2,&.#8&#22/.86#%&%2&1%22#-;%$#2"4&6%%;-&D%%)&"%0)#1C +#6+%26&>#22%2&;%&/)"82#-86#%,&(/++*2#(%%)6&/0&;#.%)-%&2#.%8*-,& 1%$;& D/);%2& /+& 0*BB%$-& /0& 6%& $/--%2,& /+& 2/"& +%%)& *#6& ?%B%$H& 6%& (/8(36,&$*#-6%)6&%2&"%%H6&H%%;>8(14& 38$%24&T%)1%2&;86&?%&%)6/%&;/%64&I88)&+8"&?%&/2-&/0&8H)%1%2%24 Bouwen_ !"#$,-$&$.*$,/.0+ P& 8(8;%+#-(3%&/H&3>/C8(36%)")/2;& P& 1%22#-&.82&!"#$%C+%63/;%2,&.//)8$&.82&()*+& 2*#300+$ 7%)1%2&?%&?%B%$H&#2&3%6&>%-(3)%.%2&0)/U%$&%2&>%2&?%&"%V26%)%--%%);& #2& %%2& /)#O26%)%2;& "%-0)%1& /H& D#$& ?%& +%%)& #2H/)+86#%,& 2%%+& ;82& Samen- P& "%;%"%2&.81#23/*;%$#?1%&%).8)#2",&>#?.//)>%%$;&8$-& & IG7C8)(3#6%(6&/H&9EC)%"#--%*) P& +%%);%)%&?8)%2&%).8)#2"&+%6&9EC&%2&IG7C0)/?%(6%2,& )%(36-6)%%1-&(/268(6&/0&+%6&;#)%(6%*)&L%)/%2&9$821%2;88$4 4"%3*$)5$(6$7/*8#. werken_ & #2($*-#%H&3%6&/26D%)0%2&%2&6%-6%2&%).82& WXY&P&YXZ&[[&ZW&/H&D%)1%2>#?18;%2B842$ P& 68$%26&/+&;%&!"#$%CD%)1D#?B%&#2&0)%-%2686#%-&%263/*-#8-6& & /.%)&6%&>)%2"%2 Interesse voor P& )%-*$6886&"886&>#?&?/*&.//)&%"/ Elkaar5&"#8*9:%#&2- ,#--./$0*&- 4*254#6$&6 1&223!**- !"#$%&(&)**+ ;#563<.&9=>?*5"%#8(#(,6. !"#$%&(#)/0)-)123 4+#(#5+(&)0#6&&+,6#56 !"#$%&(#)/0)-)123 !"#$%&(#)*&(##+#,)- !"#$%&(#)/0)-)123 !"#$%&(# !"#."& 100% Jij? 7/%&A8;%2B8&>%2&?#?]&&^3%(1&3%6&>#?&;%&+%2-%2&;#%&?/*D&(/$$%"8K-&1*22%2&D/);%2,&1$#1&/0&;%&H/6/K-_&
  7. 7. 100% @@@6>%2+,.%6,8 !"#$%&()*+*+,-.)/,-0)/.1,2+&+-3+,4+,-0),,+,-1,4-0+2&)/56-7)/-8+99+,-(+*-5:,2%3+,*-1,2+&-1;8144),9+,-<11&-13;8+=+-9+0&:)>+&4$<&%9+,6-- 7+-*%>+8+,-,)+*-%88++,-1,&+*+-;&108+3+,-3%%&->:,,+,-2)+-11>-211&<+&*%8+,-,%%&-++,-2::&.%3+-%&()*+*::&?-2)+-3++0+@++9*-3+*-2+- Kadenza: <+&%,2+&+,2+-139+<),96-A%>),(1:2+8)/>-+,-1,+;*:++8-.)/,-.+-+=*&++3-91+26-B8)3-),-(+*->@%2&%%*6-C%%&-(+*-.)/,-9++,-1,0+9&+;+,-9+,)D,6- 7+-,+3+,-9+0&:)>+&4-3++-1;-(:,-@+9?-@+*+,-),9+@)>>+82+-.%>+,-++,<1:2)9-:)*-*+-8+99+,6-E84-),(1:2+8)/>-9+@+*+,-9+<+,-.+-&)(*),9-%%,-(+*- 1,*@)>>+8*+%3?-1%(+,-.+-188+9%F4?-2+8+,-.+->+,,)46-G,H-<+&&%44+,-.+-9+&+9+82-3+*-++,-0&)8/%,*-)2++6-E84-/)/-2)*-),-/+-(+0*?-.)*-/+-91+2-0)/- Passie, Liefde, I%2+,.%6-J)/-1,4-@+&>-/+-3+*-4;+)%8)4*+,-<%,-*1;,)<+%:6 Vuur_Voeten 2::;;*$/-&$<"(*7"= in de Klei _ ,!>$249.-#9#?@ Nieuwsgierig_ Leergierig_ !"#$%"$&$()*+ K+-4(%>+8*-*:44+,-5:,*)1,+8+-@+,4+,-+,-*+(,)+>?-9)+*-13;8+=+- 2"*/)( Bruggen 0:4),+44$- +,- ),*+9&%*)+<&%%94*:>>+,- ),- 312+88+,?- @+&>*- .+- :)*?- M&1*4-.)/,-1;-@%*-/+-21+*6-7),-13-,%%&-/+-@+&>-*+-9%%,6-G+,-13$ 8+9*-.+-:)*6-K+-<+&(+82+&*-2+-*)/24),<+4*+&),9?->14*+,-+,-&1:*+-<11&- 9+<),9-@%%&),-/+-<%>-0&++2-@1&2*-9+.)+,6-#++8-<++8-4%3+,@+&>+,- 9+0&:)>+&46-K+-31*)<++&*-@%%&13-/+-.1-2+-;&108+3+,-9%%*-1;814$ 3+*- 188+9%F4- <%,- *1;,)<+%:?- <%,- @)+- /+- <++8- 8++&*6- !+- >)>- <%,- Ontwerpen en 4+,?-@+8>+-<11&2+8+,-2%*-(++5*-1;->1&*+-+,-8%,9+-*+&3)/,6-"+8>+- 4%3+,-<+&4()8-@+*+,-*+-3%>+,6-B;%,,+,2+->8%,*+,6-R:)3-0%%,- &+8%*)+4-9+0&:)>+&4-4*&%>4->:,,+,-8+99+,6-#1+-.+-,%%&-),51&3%*)+- <11&-/+-)2++D,?-<)%-),,1<%*)+-+,->+,,)42+8),96-B*++24-@++&-9+;&)>$ >:,,+,->)/>+,6-K+-(+0*->1&*13-++,-),(1:2+8)/>-8+)2+,2+-&18-0)/-(+*- >+82- @1&2+,- 13- ;:..+84- 1;- *+- 8144+,?- 13- ,19- 3++&- :)*- /+.+85- *+- 1,*@+&;+,-+,-)3;8+3+,*+&+,-<%,-JL$-+,-!"#$1;8144),9+,?-0)/-(+*- (%8+,6-C+&>+,-2%*-/+-+&*1+-21+*6-!%%&-3%9-/+-1,4-1;-%5&+>+,+,6 Bouwen_ <+&0),2+,-<%,-0:4),+44-+,-LM6 ,-#$./$&$-*$.0-1 3*#411+$ #+&>+,-/+-/+.+85-),-(+*-0+4(&+<+,-;&1S+8-+,-0+,-/+-9+T,*+&+44++&2- Samen- N- %%2+3)4(+-15-(01$%(*+&9&1,2-3+*-3),)3%%8-.+<+,-/%%&- - <%>),(1:2+8)/>+-+&<%&),9?-),-<+&4()88+,2+-&188+,- N- %,%8O*)4(-+,-312+83%*)9-2+,><+&319+,-&1,213-2%*%?- ),- ++,- 1&)D,*+&+,2- 9+4;&+>- 15- @)8- /+- 3++&- ),51&3%*)+?- ,++3- 2%,- &+(*4*&++>4-1,*%*-1;-3+*-2)&+*+:&-K+&1+,-J8%,>+,2%%86 werken_ - ;&1+44+,-+,-4O4*+3+, 5"%4*$)6$(7$80*9#- N- 3++&2+&+-/%&+,-+&<%&),9-3+*-JL$-+,-!"#$;&1/+*+,-+,-3+*-(+*- UVW-N-WVX-YY-XU-15-@+&>+,0)/Z>%2+,.%6,8 <+&*%8+,-<%,->8%,*@+,4+,-,%%&-1;8144),9+,-+,-%&()*+*::&- Interesse voor N- %30)*)+:4?-3+*-++,-<)4)+-1;-(1+-/+-JL$-+,-!"#$1;8144),9+,- - 4:+4<18->:,*-),.+**+, N- 9&1,2)9+- >+,,)4- <%,- JL$%&()*+*:&+,- +,- 2%*%312+88+&),9+,- Elkaar P!%*%-A%:8*?-I)30%88?-L,31,Q N- ),*+&+44+-<11&-1,.+-!"#$3+*(12)+>-+,-&+5+&+,*)+%&()*+*::&-*."/)012"*3# !"##$%&()*# 7)3-7",&*, 4*3356))# 6."&2*8*9)): ;"-,5<$*0=>?)1"%#2(#(345 !"#$%&(#)*+),)-./ 67#(#17(&)+#4&&734#14 !"#$%&(#)*+),)-./ !"#$%&(#)8&(##7#3), !"#$%&(#)*+),)-./ !"#$%&(# !"#5"& 100% Jij? #1+-I%2+,.%-0+,-/)/[--(+>-(+*-0)/-2+-3+,4+,-2)+-/1:@-188+9%F4->:,,+,-@1&2+,?->8)>-1;-2+-51*1F4]-

×