Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enterprise Intelligence Zicht Op De Toekomst - Visie Kadenza

725 views

Published on

Erik Leene van Kadenza: De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat rendementen uit het verleden geen garanties bieden voor de toekomst. Rendementen op vastgoed, aandelen, koopsompolissen,
bedrijfsobligaties en investeringen zijn niet lineair omhoog gegaan.

Integendeel. Daarom blijft het bijzonder dat 90 procent van de bedrijven die iets doen met business intelligence (BI) zich met die resultaten uit het heden en het verleden blijven bezighouden. Er wordt veel geïnvesteerd in BI-software en datawarehousesystemen. Veelal om inzicht te krijgen in de resultaten van vandaag en die van de afgelopen dagen, maanden en jaren.

Published in: Business, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Enterprise Intelligence Zicht Op De Toekomst - Visie Kadenza

  1. 1. enterPrise intelligence Inzicht in de toekomst 136
  2. 2. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat rendementen uit het verleden geen garanties bieden voor de toekomst. Rendementen op vastgoed, aandelen, koop- sompolissen, bedrijfsobligaties en investeringen zijn niet lineair omhoog gegaan. Integendeel. Daarom blijft het bijzonder dat 90 procent van de bedrijven die iets doen met business intelligence (BI) zich met die resultaten uit het heden en het verleden blijven bezighouden. Er wordt veel geïnvesteerd in BI-software en dataware- housesystemen. Veelal om inzicht te krijgen in de resultaten van vandaag en die van de afgelopen dagen, maanden en jaren. De geschiedenis leert ons veel, maar de business ligt echt in de toekomst. De voormalige Canadese ijshockeyspeler Wayne Gretzki (hij wordt gezien als de grootste speler van zijn tijd en mogelijk zelfs aller tijden) dacht er net zo over: ‘I skate where the puck is going to be, not where it has been’. Een uitgangspunt dat ook voor business intelligence moet gelden. door: Erik Leene, Kadenza Veel bedrijven gebruiken datawarehouses en BI-systemen om de primaire bedrijfsprocessen te ondersteunen. Het gaat dan vooral om het rapporteren en bestuderen van historische en statische gegevens. Wanneer de informatie- voorziening bedrijfsbreed wordt geïntegreerd, komen we op het terrein van Enterprise Intelligence (EI). Enterprise Intelligence gaat een stap verder en dieper dan BI. De informatie en inzichten worden bij Enterprise Intelligence niet alleen gebruikt om terug te blikken, maar juist om vooruit te kijken. Het begint met een strategie en doelstellingen en het aanwenden van alle middelen om je doelstellingen te halen. Plannen, voorspellen, vooruitkijken, scenario’s en – vooral – de collective intelligence (het benutten van kennis door de gehele orga- nisatie en daarbuiten) zijn onmisbaar om zicht te houden op de realisatie van de doelstellingen. Dan pas ben je bezig met rendementssturing en met resultaten in de toekomst. Een achteruitkijkspiegel is handig, maar de route ligt voor ons. Drie uitgangspunten voor succesvol EI Een visie en strategie voor Enterprise Intelligence zijn essentieel. Voordat de imple- mentatie van Enterprise Intelligence succesvol kan zijn is het van belang om aan een drietal basisvoorwaarden te voldoen. Zonder deze beginselen zal ook Enterprise 137
  3. 3. Intelligence slechts een middel blijven om managementinformatie te vergaren en niet het middel om met de onderneming te komen tot betere prestaties. 1. Alignment in doelstellingen Alignment zorgt ervoor dat afdelingen samenwerken, dat ze elkaars taal spreken en elkaars processen begrijpen en dat de strategische, tactische en operationele doelstellingen geschakeld zijn. De vraag is nu: hoe bereik je alignment? Voorkom overvraging. Veel organisaties gaan enthousiast van start met de imple- mentatie van Enterprise Intelligence, maar komen uiteindelijk niet verder dan het verzamelen van informatie en maken van rapportages. De crux is dat deze bedrijven hun doelstellingen niet concreet formuleren en blijven steken in het beantwoorden van vragen vanuit de organisatie. Beter is het om eerst een strategisch plan voor de komende drie jaar te formuleren. Dat klinkt wellicht basaal, maar het is wel essen- tieel om te omschrijven waar je met je organisatie naar toe wilt. Strategie. Het is dus zaak eerst in een driejarenplan vast te leggen wat de onder- neming wil bereiken. Vervolgens moet worden vastgesteld welke processen verbeterd dienen te worden om de gestelde doelen te bereiken. Vervolgens kun je bepalen welke informatie nodig is om die processen te verbeteren en welke mensen die informatie boven tafel moeten krijgen. Zijn de prestaties te verbe- teren door het verkoopproces aan te pakken? Richt het verzamelen van infor- matie uit de organisatie dan op sales. En welk deelgebied van sales kan daad- werkelijk leiden tot een prestatieverbetering? Een verbetering in de marges of een verhoging van de omzet? Door de doelstellingen uit te splitsen in deelge- bieden kan samenwerking op basis van dezelfde doelstellingen en resultaten plaatsvinden, oftewel wordt alignment binnen organisaties gerealiseerd. Een dergelijke strategie is essentieel voor het slagen van een EI-project. Zonder strategie verwordt Enterprise Intelligence tot slechts een rapportagetool. 2. Sturen op basis van de juiste cijfers Voor een succesvolle introductie van Enterprise Intelligence in de organisatie krijg je maar één kans. Belangrijke voorwaarde is dus een goed doordachte strategie en een kloppend plan. Data vormt daar een belangrijk onderdeel van. Door gebrek aan zorg voor kwaliteit, tijdigheid en betrouwbaarheid van informatie zie je maar al te vaak dat men afhaakt in de organisatie. Enterprise Intelligence was toch immers geïntroduceerd om één versie van de waarheid te krijgen? Zorg en aandacht voor deze aspecten ontbreken echter dikwijls. Het lijkt wel of men liever honderd rapporten ad random produceert dan tien correcte rapporten die elke dag op het juiste tijdstip aanwezig zijn. Eenduidige bedrijfsdefinities. De strategie kan slechts goed worden uitgevoerd wanneer deze kan worden gebaseerd op de juiste cijfers. Om te sturen op basis 138
  4. 4. EEN ACHTERUITKIJKSPIEGEL IS HANDIG, MAAR DE ROUTE LIGT VOOR ONS van de juiste gegevens leggen ondernemingen door middel van businessrules en het inbouwen van harde code de technische vereisten voor de cijfers vast. Maar met alleen technische specificaties ben je er niet. De cijfers moeten ook inzichtelijk zijn. Dit betekent dat er duidelijkheid moet zijn over hun oorsprong. Door het vastleggen van eenduidige defi nities over de interpretatie en de registratie van de mutaties wordt inzichtelijk wat die oorsprong is. En hoe dit tot stand is gekomen. Blindstaren op data. Belangrijk is ook dat bedrijven zich niet blindstaren op de gegevens die worden verzameld. Wanneer bedrijven door middel van analyses en rapportages beginnen met het creëren van cijfers en informatie, ontstaat al snel een veelheid aan gegevens. En die gegevens leveren ook weer een behoefte aan meer gegevens op. Bedrijven moeten waken voor een information overflow. Hoe meer informatie er beschikbaar komt, hoe meer vragen er vervolgens ontstaan. Hiermee loop je het risico dat de betrokkenen overvraagd raken en streef je het doel van het onttrekken van informatie uit de organisatie voorbij. Op deze manier wordt de beschikbare informatie weer gewoon data. Om met Enterprise Intelligence daadwerkelijk tot een prestatieverbetering te komen is het dus belangrijk dat informatie technisch klopt en eenduidig is en dat er een grens is aan de hoeveelheid informatie die inzicht moet geven in de performance. 3. Stapsgewijze invoering Een derde uitgangspunt voor een succesvol Enterprise Intelligence-project komt neer op het gebruikersvoordeel. Door het stellen van de vraag: ‘wie heeft er het eerst en het meest belang bij de informatie?’ kan een eerste afbakening worden gemaakt voor het ontsluiten van de juiste informatie. Door het bepalen van de deeldoelstellingen wordt duidelijk wie zich met deze delen van het proces bezighouden. Dit zijn de aangewezen personen die in eerste instantie moeten beschikken over de juiste informatie. En deze personen zullen in deze eerste fase ook de enigen moeten zijn die door middel van Enterprise Intelligence over de juiste informatie kunnen beschikken. Zij zullen de juiste vragen stellen en daarmee de analyses maken die inzicht geven in de prestaties die op dat moment relevant zijn voor een verbetering van de performance. Het is zaak de mensen te bedienen die er baat bij hebben, en niet een willekeurig aantal medewerkers op finance en sales of het volledige management. Bedien dus alleen 139
  5. 5. degenen die met behulp van de juiste informatie een bijdrage kunnen leveren aan de procesverbetering. Vervolgens kan Enterprise Intelligence stapsgewijs verder in de organisatie worden geïntroduceerd. Competence Center Een volwassen EI-implementatie kenmerkt zich door de inrichting van een Competence Center. Een Competence Center is een organisatorische eenheid binnen een onderneming die de schakel vormt tussen de verschillende bedrijfs- onderdelen onderling en met de ict-afdeling. Zij trechteren de vraag naar informatie en stellen prioriteiten. Hiermee beperken organisaties het risico te verzanden in een oneindige informatievraag en kunnen overlappende vragen worden gecombineerd. Door de inrichting van een Competence Center kunnen belangrijke winstpunten worden behaald, zoals het gebruik van best practices, snellere en betere gebruikersacceptatie en eenduidige bedrijfsdefinities, waardoor een hogere ROI wordt gerealiseerd. Het succes van Enterprise Ingelligence bewezen Grondbeginsel van het succesvol maken van Enterprise Intelligence is dus het bewustzijn dat rapporteren en analyseren geen doelen op zich zijn. Enterprise Intelligence moet inzicht geven in de performance van de onderneming, met als doel die performance in de toekomst te verbeteren. Het is hierbij belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant op staan en dat de verschillende lagen in de organi- satie bekend zijn met de gekozen aanpak en het nut van EI. De eerder genoemde stappen helpen organisaties de juiste sturingsinformatie boven tafel te krijgen. De beschikbaarheid van deze informatie zal leiden tot verbeterde controle en sturing door het management, waardoor ondernemingen uiteindelijk hun prestaties verbeteren. Van verhoogde omzet, versnelde groei, meer winst, de juiste klanten en de juiste partners tot en met structurele kostenbesparingen. Resultaten uit het verleden bieden natuurlijk nooit een garantie voor de toekomst. Door met Enterprise Intelligence sturingsinformatie te krijgen kunnen ondernemers er wel voor zorgen dat zij klaar zijn voor de toekomst. Erik Leene is directeur en eigenaar van Kadenza. 140
  6. 6. KADENZA Bedrijfsprofiel Kadenza ontsluit alle in de onderneming aanwezige informatie. Door de combinatie van IT-expertise en ervaring in bedrijfsvoering en -processen levert Kadenza een meetbare bijdrage aan het succes van ondernemingen. Dit inzichtelijk maken van alle relevante informatie, wat leidt tot verbeterde prestaties, noemen wij Enterprise Intelligence. Om bedrijfsprocessen ook daadwerkelijk te kunnen verbeteren werken we op drie niveaus in de organisatie aan de gewenste oplossingen. 1. Strategie en organisatiebesturing: met bestuurders bespreken we de wensen op het gebied van projecties, planning, forecasts en budgetteringen 2. Business Intelligence: met (operationeel) managers verbeteren we rappor- tages, analyses en management informatie systemen 3. Data-integratie en datawarehousing: met IT-managers werken we samen aan de integratie van data en de uiteindelijke inrichting van applicaties In de dienstverlening van Kadenza bespreken we de bedrijfsprocessen altijd op deze drie niveaus: alleen dan leidt de beschikbaarheid van informatie aan de basis tot verbeterde controle en sturing door het management, waardoor ondernemingen uiteindelijk hun prestaties verbeteren. Van verhoogde omzet, versnelde groei, meer winst, de juiste klanten en de juiste partners tot en met structurele kostenbesparingen. www.kadenza.nl 141

×