Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Altera Vastgoed Transparantie en beheersing - Kadenza Case Closed

1,156 views

Published on

Voor Altera Vastgoed zijn transparantie en een opti- male beheersing van de eigen interne organisatie
een principiële kwestie. Cyril van den Hoogen, Financieel Directeur van Altera Vastgoed: “Dat hier zo
zwaar aan getild wordt blijkt wel uit het feit dat rapportagerisico specifiek benoemd wordt als één van
de relevante risico’s voor de bedrijfsvoering van Altera Vastgoed.”

Na gedegen onderzoek bij Altera Vastgoed intern, kwamen de consultants van Kadenza met de DREAM vastgoed intelligence oplossing. Van den Hoogen: “DREAM ondersteunt ons dagelijks bij
de volgende processen: hold-sell analyse, acquisitie, budgetteringscyclus, nacalculaties, voorspelling van alle toekomstige kasstromen, contractadministratie, opstellen van waarderingen, alle financiële analyses en nog veel meer. In feite levert DREAM één op één alle interne en externe informatievoorziening. We kunnen informatie vanaf het kleinste detail op huurcomponent niveau tot en met het strategische niveau van scenarioanalyses geïntegreerd en on-line op een
gebruiksvriendelijke manier toegankelijk maken.”

Published in: Business, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Altera Vastgoed Transparantie en beheersing - Kadenza Case Closed

  1. 1. Altera Vastgoed NV is een privaat en sectoraal vastgoedfonds ten behoeve van pensioen- fondsen. Het beheerd vermogen bedraagt ruim 1,4 miljard euro. Bij Altera kunnen pensioenfondsen onder een juridische en fiscale paraplu naar eigen allocatievoorkeuren participeren in één of meerdere van vier administratief gesepareerde portefeuilles, die zijn ingedeeld naar de Nederlandse vastgoedsectoren: woningen, winkels, kantoren en bedrijfsruimten. ‘‘Transparantie en een optimale beheersing van de interne organisatie zijn voor ons principiële kwesties’’ Cyril van den Hoogen, financieel directeur van Altera Vastgoed Voor Altera Vastgoed zijn transparantie en een opti- voldoen aan de informatiebehoeften van de aandeel- male beheersing van de eigen interne organisatie houders.” Terwijl de personeelsformatie van Altera een principiële kwestie. Cyril van den Hoogen, Finan- Vastgoed sinds 2000 slechts met 3 fte is gegroeid is cieel Directeur van Altera Vastgoed: “Dat hier zo tot 23 fte, is het beheerd vermogen in deze periode zwaar aan getild wordt blijkt wel uit het feit dat rap- verdubbeld. Ondanks deze groei is de capaciteit van portagerisico specifiek benoemd wordt als één van de processen en systemen toereikend om deze en de relevante risico’s voor de bedrijfsvoering van toekomstige groei te faciliteren. Altera Vastgoed.” “Om het risico van niet tijdige of onjuiste rapportages Aanleiding te beperken heeft Altera Vastgoed een uitgebreid Altera Vastgoed heeft echter andere tijden gekend. stelsel van procedures en interne controlemaatrege- Het managementteam van Altera Vastgoed besloot len geïmplementeerd”, vult Jan Snaathorst, Hoofd Kadenza uit te nodigen voor een gesprek: de toenma- Financiële Administratie van Altera Vastgoed, aan. lige systemen gaven onvoldoende managementinfor- “Daarnaast is er ook aandacht voor de externe rap- matie en er was behoefte aan geüniformeerde waar- portages: periodiek wordt getoetst of de rapportages deringsmodellen. Uiteindelijk volgde een hechte
  2. 2. samenwerking, die tot op de dag van vandaag voort- duurt. Cyril van den Hoogen en Jan Snaathorst van Altera Vastgoed stonden aan de wieg van deze inten- sieve samenwerking. Van den Hoogen is zich terdege bewust van de tucht van de markt. “Reden temeer om voor de markt uit te lopen”, aldus Van den Hoogen. “Een goede rap- portage wordt door ons niet gezien als vervelende verplichting, maar de transparantie die hiermee wordt gecreëerd wordt als marketing tool gebruikt. Je wilt je informatievoorziening goed georganiseerd hebben omdat je zo in de markt wilt staan. Onze transparan- tie in de externe verslaglegging en de uitgebreide jaarlijkse beleids- en beleggingsplannen hebben absoluut bijgedragen aan de groei van ons aandeel- houdersbestand.” Aandeelhouders geven aan dat Altera Vastgoed een voorbeeldfunctie vervult voor nisatie en borging van datakwaliteit. “Bij Altera stu- andere fondsen. Als deze fondsen volhouden dat ze ren we niet op objecten maar op het niveau van de over bepaalde zaken niet kunnen rapporteren wordt sectorportefeuilles”, geeft Van den Hoogen aan. gezegd: “Bij Altera kan het wel”. “Bovendien, investeringsbeslissingen kun je alleen nemen met de zekerheid dat het waarderingsmodel Probleemstelling uniform is. Met Excel-modellen is dat niet te garande- “Onze toenmalige systemen gaven onvoldoende ren omdat er zonder medeweten altijd formules kun- managementinformatie en er was behoefte aan nen worden aangepast”. geüniformeerde waarderingsmodellen”, zegt Jan Snaathorst. “Het doorvoeren van een contractmuta- Waarom Kadenza? tie was bijvoorbeeld niet eenvoudig: het aantal han- Van den Hoogen: “De reden om met Kadenza in zee delingen was te groot en ook de complexiteit was te gaan was de behoefte aan gedegen management- zelfs voor een ervaren gebruiker soms te groot. Hier- informatie en rapportagemogelijkheden. Tevens wil- mee liep de betrouwbaarheid van de informatie ach- den we het risico van niet tijdige of onjuiste rapporta- teruit.” Daarnaast blijkt gebruiksvriendelijkheid een ges beperken. Tijdens onze marktverkenning konden belangrijk aspect als het gaat om borging in de orga- wij geen enkel pakket vinden dat zowel property management als portefeuille management onder- steunt. Vervolgens hebben we gekeken naar een aantal partijen waarmee we een dergelijk systeem ‘Aandeelhouders geven aan samen zouden kunnen ontwikkelen.” Jan Snaathorst dat Altera Vastgoed een vult aan: “We hebben gekozen voor Kadenza omdat we dezelfde visie deelden en vanwege hun kennis en voorbeeldfunctie vervult ervaring binnen de vastgoedmarkt. We zijn nooit teleurgesteld. Het resultaat was goed en er is altijd voor andere fondsen.’ meer opgeleverd dan afgesproken.” Jan Snaathorst, hoofd financiële administratie van Altera Vastgoed
  3. 3. Aanpak Kadenza Kadenza pakte de oplossing van het probleem vast- beraden aan. Na gedegen onderzoek bij Altera Vast- goed intern, kwamen de consultants van Kadenza met de DREAM vastgoed intelligence oplossing. Van den Hoogen: “DREAM ondersteunt ons dagelijks bij de volgende processen: hold-sell analyse, acquisitie, budgetteringscyclus, nacalculaties, voorspelling van alle toekomstige kasstromen, contractadministra- tie, opstellen van waarderingen, alle financiële analy- ses en nog veel meer. In feite levert DREAM één op één alle interne en externe informatievoorziening. We kunnen informatie vanaf het kleinste detail op huur- component niveau tot en met het strategische niveau van scenarioanalyses geïntegreerd en on-line op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijk maken.” Snaathorst vult aan: “Zo maken portefeuillemana- gers waarderingen met DREAM aangevuld met een hold-sell analyse. Wij rekenen elk jaar de hele porte- feuille op deze manier door. DREAM wordt ook gebruikt bij de beoordeling van externe taxaties. Kadenza heeft ons fantastisch geadviseerd en gehol- Resultaten Business pen met deze letterlijke DREAM-oplossing. Het Snaathorst: “Het DREAM intelligence platform is DREAM vastgoed intelligence platform van Kadenza volledig bij ons uitgerold en we hebben een forse beschikt technisch en functioneel over zeer uitge- upgrade gedaan. Een woningtaxatiebepaling kon breide mogelijkheden. We volgen deze ontwikkelin- zomaar enkele minuten duren, nu is dat maximaal gen met belangstelling en wisselen graag ervaring uit tien seconden. Bovendien is besloten om ons met andere gebruikers van het systeem.” operationele vastgoed managementsysteem REMS volledig uit te faseren. DREAM Asset Management van Kadenza heeft deze functionaliteit volledig overgenomen”. “Dit biedt ons een aantal voordelen”, aldus Van den Hoogen. “Allereerst is DREAM veel gebruiksvriendelijker. Ten tweede biedt ‘Kadenza heeft ons DREAM ons de mogelijkheid snel een complete vastgoedadministratie te converteren. Portefeuille- fantastisch geadviseerd managers moeten dan ook in financiële termen en geholpen met deze denken. Het onvermijdbare administratieve werk mag voor hen geen straf zijn. Met DREAM worden letterlijke DREAM- zij gebruiksvriendelijk bediend met betrouwbare en snelle analyses. Dit levert een bijdrage aan het oplossing.’ financieel denken.” Daarnaast biedt DREAM een eenvoudige manier om extra velden toe te voegen, zoals bijvoorbeeld voor kadastrale informatie. Alle informatie is bovendien gemakkelijk opvraagbaar in DREAM: gescande onder- tekende huurcontracten of beheerdocumenten in PDF-formaat kunnen in DREAM gemakkelijk gekop- peld worden aan objecten zodat werkelijk alles bin- nen handbereik is.”
  4. 4. ‘Een woningtaxatie kon zomaar enkele minuten duren, nu is dat maximaal 10 seconden.’ Resultaten technisch Het DREAM intelligence platform is in staat om wil- lekeurige operationele (vastgoedmanagement) syste- men te ontsluiten, hierover te rapporteren en te ana- gestructureerd opgeslagen. Aanvullende gegevens lyseren. Het platform biedt de basis voor integrale, kunnen handmatig ingevoerd of ingelezen worden uit kant-en-klare oplossingen voor asset management, eventueel beschikbare digitale bestanden. Daarnaast fund management, financieel management en perfor- zijn de specifieke vastgoed business rules gedefini- mance management. Snaathorst: “DREAM kan bij- eerd. Hiermee worden de relevante gegevens uit het voorbeeld bijzonder snel meerdere betrouwbare sce- datamodel eenduidig vastgelegd voor specifieke bere- nario’s opleveren voor een integrale winstprognose keningsdoeleinden. De omgeving garandeert boven- op basis van de actuele gegevens die ontsloten wor- dien de kwaliteit en volledigheid van de gegevens door den uit de onderliggende vastgoed managementsy- de toepassing van controlemechanismen. Binnen de stemen. Deze snelle scenario-generatie is cruciaal rekenmodule zijn alle rekenmodellen zo ingericht om voor onze business en faciliteert ons om vooruit te maximale flexibiliteit voor aanpassingen te bieden en lopen op de markt.” snel te kunnen rekenen en prognoses te kunnen “Met de Extractie Transformatie & Laad (ETL) pro- maken. Kortom, DREAM levert ons maximale grammatuur is een willekeurig operationeel vastgoed transparantie en minimale rapportagerisico’s.” managementsysteem, een technisch systeem of een financieel-administratief systeem automatisch uit te lezen”, legt Van den Hoogen uit. “De gegevens uit deze bestaande systemen worden ingelezen, geschikt gemaakt voor het DREAM vastgoed datamodel en ‘Kadenza leverde ons maximale transparantie en minimale rapportagerisico’s.’
  5. 5. Juiste beslissingen nemen op basis van scherpe inzichten Wie over de juiste informatie beschikt, is beter in staat een onderneming langs het mijnenveld van bedreigingen, richting succes te laveren. Effectieve systemen die zorgen voor heldere managementinformatie, die gerichte planning en control mogelijk maken. Maar budgetteren en plannen vragen meestal een ondernemingsbrede inspanning, gevoed vanuit verschillende locaties. Dat betekent: een gecontroleerde omgeving waarin op centraal niveau inzicht bestaat wie wanneer een bijdra- ge aan het proces levert en waarin heldere en betrouwbare registratie voorop staat. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat ondernemingen te helpen bij het optimaliseren van het planning en control proces. Daarbij maken we gebruik van de producten en applicaties van Business Objects en Cognos. Het leidt telkens tot oplossingen die hun vruchten afwerpen voor de financiële afdeling, maar ook voor afdelingen die de veranderingen in de markt eerder kunnen zien, zoals sales en inkoop. Benieuwd welke oplossingen wij voor uw organisatie kunnen aandragen? Eemnesserweg 55 1251 NB Laren Telefoon (035) 539 44 90 info@kadenza.nl KADENZA. HAVING A CLUE

×