Recerca per a la pau al Batxillerat

471 views

Published on

Document de treball. Programa PAULA d'educació per a la pau. Universitat de Barcelona.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Recerca per a la pau al Batxillerat

 1. 1. Nuria González http ://www.portalpaula.org/ Novembre 2011 Recerca per a la Pau al Batxillerat…
 2. 2. <ul><li>Temàtiques constants en el Premi de Recerca per a la Pau de la UB: </li></ul><ul><li>Memòria històrica: Guerra Civil, franquisme, nazisme… </li></ul><ul><li>Immigració. </li></ul><ul><li>Violència de gènere </li></ul><ul><li>Conflictes armats contemporanis (especialment, Palestina i Sàhara Occ.) </li></ul><ul><li>Tercer Món i ONGs. </li></ul><ul><li>Drets Humans (especialment, pena de mort i refugiats). </li></ul><ul><li>Moltes altres temàtiques: propostes altermundistes, cultura de pau en l’art, interculturalitat, exclussió i integració social, etc. </li></ul>Incidència dels mitjans de comunicació… però també de les ONG. Recerques excel·lents… però també d’altres amb febleses metodològiques Motivació El treball de recerca com a oportunitat d’educació per a la pau
 3. 3. Què diu el currículum de Batxillerat sobre el treball de recerca? <ul><li>Equival a 2 crèdits del currículum (70 hores) i representa el 10% de la qualificació final del Batxillerat. Pot emmarcar-se en una matèria o ser interdisciplinar, transversal. Ha de ser individual, llevat de casos en què el procediment requereixi el treball en petit grup (fins a 4 estudiants, però la presentació de resultats i l’avaluació serà individual). </li></ul><ul><ul><li>Organització i funcionament dels centres. Curs 2010-2011 </li></ul></ul><ul><li>S’adreça específicament al desenvolupament de la competència en recerca , que es defineix com: </li></ul><ul><li>“ la facultat de mobilitzar els coneixements i els recursos adients </li></ul><ul><li>per aplicar un mètode lògic i raonable per tal de </li></ul><ul><li>trobar respostes a preguntes o per resoldre problemes rellevants (…)”. </li></ul><ul><li>Alhora contribueix a l’assoliment de totes les altres competències generals d’aquesta etapa: comunicativa, en gestió i tractament de la informació, digital, personal i interpersonal, i en el coneixement i interacció amb el món. </li></ul><ul><li>“ (…) com que la competència és acció i l'acció es dóna sovint en un context social, cal integrar la reflexió moral i l'educació en valors en el treball de qualsevol matèria.” </li></ul><ul><li>La finalitat educativa del treball de recerca es troba, no tant en les seves conclussions (les troballes), sinó en el desenvolupament d’aquesta competència en recerca. </li></ul><ul><li>Decret 142/2008 – Currículum de Batxillerat </li></ul>
 4. 4. Què diu el currículum de Batxillerat sobre el treball de recerca <ul><li>El tema ha de ser escollit i acotat en part per l’estudiant . Primers passos de la recerca. </li></ul><ul><li>Potencial didàctic , segons es recull al currículum: </li></ul><ul><ul><li>Aplicació dels aprenentatges ( consolidació ). </li></ul></ul><ul><ul><li>Un mitjà per aprendre (fonamentalment per desenvolupar capacitats generals per a la investigació, el tractament de la informació, l’expressió i l’argumentació), Desenvolupa específicament la competència en recerca. Que posi en marxa determinats procediments, mentre aprodundeix en un tema que li interessi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Un recurs per a l’avaluació de l’alumnat. </li></ul></ul><ul><li>Per desenvolupar la competència en recerca, el treball de recerca posa en marxa determinats procediments ja apresos. </li></ul><ul><ul><li>Triar i acotar una àrea de recerca. </li></ul></ul><ul><ul><li>Analitzar-la, destriant l’important del secundari. Identificar problemes i formular preguntes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Plantejar l’objectiu o objectius de la recerca. </li></ul></ul><ul><ul><li>Esquematitzar el procés de treball, planificar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cercar la informació adequada i processar-la. </li></ul></ul><ul><ul><li>Proposar explicacións provisionals o hipòtesis resolutives si s’escau, als problemes plantejats. Plantejar estratègies de resolució. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplicar la metodologia i estratègia triada. Recollir els resutlats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Processar-los i contrastar-los amb la info inicial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Arribar a conclusions i argumentar-les. </li></ul></ul><ul><ul><li>Si l’estratègia no ha funcionat o les conclusions són minses, ser capaç d’explicar per què i articular una estratègia més adient. </li></ul></ul><ul><ul><li>Plasmar per escrit el treball realitzat i també exposar-ho oralment en públic. </li></ul></ul>Decret 142/2008 – Currículum de Batxillerat
 5. 5. Decret 142/2008 – Currículum de Batxillerat <ul><li>OBJECTIUS </li></ul><ul><li>La matèria de treball de recerca del batxillerat té com a finalitat el desenvolupament de les capacitats següents: </li></ul><ul><ul><li>1. Fer una cerca sobre un tema d'interès personal i que sigui abastable, durant un temps determinat i de manera constant i aprofundida. </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Posar en pràctica els coneixements adquirits en les diferents matèries del batxillerat en relació amb la metodologia de recerca . </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Aplicar la metodologia de recerca adequada als objectius fixats i seleccionar i tractar les fonts d'informació i documentació adients . </li></ul></ul><ul><ul><li>4. Treballar de manera autònoma, mostrar iniciativa i creativitat, esperit crític i consciència de la dimensió ètica dels processos . </li></ul></ul><ul><ul><li>5. Usar les TIC durant el procés de recerca, tractament de la informació, anàlisi i presentació final dels resultats. </li></ul></ul><ul><ul><li>6. Comunicar oralment i per escrit les idees principals amb coherència, cohesió i correcció lingüística i estilística i d'acord amb uns criteris formals de presentació dels treballs. </li></ul></ul><ul><li>CRITERIS D'AVALUACIÓ </li></ul><ul><ul><li>1. Mostrar iniciativa en la formulació de preguntes, hipòtesis o objectius del treball. </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Mostrar responsabilitat, constància i regularitat en el procés de realització del treball. </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Planificar i temporitzar de manera rigorosa la feina d'acord amb els objectius plantejats. </li></ul></ul><ul><ul><li>4. Aplicar la metodologia de recerca adequada als objectius del treball, afrontar els problemes generats durant el procés de recerca i tenir capacitat per reconduir les estratègies. </li></ul></ul><ul><ul><li>5. Seleccionar de forma correcta les fonts d'informació, tot mostrant capacitat per accedir a fonts diversificades i contrastades, gestionar la informació i aplicar de forma rigorosa, crítica i objectiva mètodes d'anàlisi i interpretació de les dades. </li></ul></ul><ul><ul><li>6. Redactar un informe ben estructurat i amb rigor formal, on s'exposin les idees principals amb coherència, cohesió i capacitat de síntesi. </li></ul></ul><ul><ul><li>7. Elaborar les conclusions de la recerca de forma personal i avaluar críticament el propi treball. </li></ul></ul><ul><ul><li>8. Expressar-se oralment i per escrit amb correcció gramatical i estilística, tot dominant el vocabulari tècnic específic. </li></ul></ul><ul><ul><li>9. Exposar oralment els resultats de la recerca de forma ordenada, clara i concisa. </li></ul></ul><ul><ul><li>10. Emprar les TIC i els MAV durant el procés de recerca i presentació dels resultats. </li></ul></ul>Què diu el currículum de Batxillerat sobre el treball de recerca
 6. 6. El treball de recerca de Batxillerat i l’educació per a la pau
 7. 7. Recerca per a la pau al Batxillerat <ul><li>Educació per a la pau </li></ul><ul><li>És educació (no instrucció, adoctrinament…) </li></ul><ul><li>Orientada als aprenentatges que capaciten per una convivència saludable amb: </li></ul><ul><ul><li>Els altres. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’entorn que compartim. </li></ul></ul><ul><ul><li>Un mateix. </li></ul></ul><ul><li>DOS EIXOS COMPLEMENTARIS : </li></ul><ul><ul><li>Desaprendre la violència (violència simbòlica, cultura de violència, reconèixer i qüestionar la violència). </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprendre alternatives que facin possible la </li></ul></ul><ul><ul><li>convivència saludable: </li></ul></ul><ul><ul><li>- provenció del conflicte </li></ul></ul><ul><ul><li>- drets humans </li></ul></ul><ul><ul><li>- altermundisme (alternatives a la violència estructural) </li></ul></ul><ul><ul><li>- sostenibilitat (en relació a la pau i els drets humans) </li></ul></ul><ul><ul><li>- noviolència </li></ul></ul><ul><li>La recerca de Batxillerat no s’adreça als resultats, sinó experimentació de la recerca. … </li></ul><ul><li>Llavors podem aprofitar tot el potencial didàctic de la recerca per educar per a la pau. </li></ul><ul><li>És a dir, no estem plantejant que l’estudiant faci investigació per a la pau en els termes acadèmics. Sinó que la recerca incideixi en la cultura de pau i de violència de l’estudiant. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Potencial didàctic de la recerca per a la pau al Batxillerat </li></ul><ul><li>Competència en recerca contribueix a: </li></ul><ul><ul><li>Inconformisme. Qüestionar-se la realitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pensament crític. Maneig de fonts d’informació diversa i elaboració de conclussions pròpies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciutadania global. Dimensions locals i globals de les problemàtiques. Comprendre la interdependència dels éssers humans, corresponsabilitat… </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació en valors. Nodrir, amb el coneixement que atorga la recerca, el compromís moral de qui escull un enfocament/temàtica de pau. </li></ul></ul><ul><ul><li>Apropar-se a l’altre , al que es percep com aliè. </li></ul></ul><ul><ul><li>Participació. Descobriment de les alternatives generades per fer front a la problemàtica estudiada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultura de violència - Cultura de pau. Repensar-se. Desvetllar la pròpia cultura de violència i cultura de pau, a través de la recerca. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vivència. És una oportunitat per un aprenentatge vivencial, experimentar alternatives, aprenentatge-servei, … </li></ul></ul><ul><ul><li>Etc. …aplicació d’aprenentatges curriculars a la realitat, integració de sabers provinents d’àrees curriculars diverses, comprensió del món, avaluació de l’educació en valors… </li></ul></ul>
 9. 9. Educar el cap, el cor i la mà (Pestalozzi) El cap: Recerques per aprofundir en temes específics de pau i de violència. Davant la cultura dominant de violència, maneig crític de les fonts d’informació. Capacitat d’integrar les manifestacions globals d’una problemàtica, amb el propi entorn, la realitat local (comprensió del món). … El cor Sensibilitzar envers la violència, el patiment, la injustícia, … Vivenciant la temàtica a través del procés de recerca: per exemple, apropant-se a les persones que viuen la problemàtica en primera persona (ex. Tots podem ser immigrants ). Cercant l’expressió artística de la problemàtica: teatre, relat literari, curtmetratge, còmic… (ex. Teatre en valors ). La mà Saber actuar. Cooperar. Participar en l’eradicació de la violència i la construcció d’alternatives. Provenir conflictes. Experimentar, assajar propostes i alternatives. (ex. Podem viure sense diners? ) Per exemple, a través de Projectes d’Aprenentatge-Servei. …
 10. 10. Seminari de recerca per a la pau al batxillerat (gener i febrer de 2011)
 11. 11. Relació ONG i centres educatius per al treball de recerca de Batxillerat <ul><li>Oportunitats: </li></ul><ul><li>La recerca permet un procés educatiu protagonitzat per l’estudiant, connectat amb la realitat, complex, integrador de sabers diversos, que aprofundeixi en l’ètica que ha motivat la recerca, que genera posicionaments fonamentats, sòlids… </li></ul><ul><li>Apropament metodològic: Recerca com a procés vivencial i empàtic (apropament a l’altre, interacció) coherent amb enfocament socio-afectiu de l’EpD. </li></ul><ul><li>Obre un espai de col·laboració que pot ampliar-se. ONG com experta en la temàtica, assessora sobre el contingut. Professor/a s’encarrega de la tutoria (seguiment de l’estudiant). Idealment, ONG-professorat comparteixen un projecte educatiu explícit. </li></ul><ul><li>Teòricament, l’estudiant ha d’escollir el tema de recerca, però professorat i ONGs poden estimular treballs en aquests temes. </li></ul><ul><li>Pas endavant: el treball de Batxillerat com projecte d’aprenentatge-servei, es poden pensar recerques amb aplicació per l’ONG (recerca aplicada). </li></ul><ul><li>Recurs per avaluar l’educació per a la pau. </li></ul><ul><li>Amenaces: </li></ul><ul><li>Sistema educatiu: poques hores per a la tutoria, treballs que es realitzen a l’estiu, competències bàsiques febles, … </li></ul><ul><li>Confondre rols d’ONG (assessorament) i professorat (tutoria). </li></ul><ul><li>Finançament públic de les ONG requereix garantir l’impacte de les accions, però la recerca l’ha de definir l’estudiant, que és nou cada curs (cada període de finançament). </li></ul><ul><li>Militància vs. Pensament crític. </li></ul>

×