Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dasar pertubuhan dan undang-undang PPIM

5,046 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dasar pertubuhan dan undang-undang PPIM

 1. 1. DASAR PERTUBUHAN DAN UNDANG-UNDANG PUTERI ISLAM2.1 FALSAFAHPergerakan Puteri Islam Malaysia adalah sebuah Pergerakan Beruniform yang bergerak di PeringkatKebangsaan, Negeri, Daerah, Universiti, Institut/Maktab Perguruan, Sekolah-sekolahMenengah dan Sekolah-Sekolah Rendah. Aktiviti-aktivitinya yang dijalankan sebagaikokurikulum secara formal dan tidak formal adalah bertujuan membimbing puteri-puteri ke arahpenyuburan dan pengembangan potensi diri secara menyeluruh dan bersepadu demi mewujudkan insan puteriyang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi dan jasmani berdasarkankepercayaan dan kepatuhan kepada Allah S.W.T. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysiayang berilmu pengetahuan,berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupaya mencapaikesejahteraan diri sertamampu bersedia memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuranbangsa, masyarakat dan negara selaras dengan ajaran Islam.2.1.1 OBJEKTIF KHAS Melibatkan ramai pelajar di dalam aktiviti Badan Beruniform.2. Memperlengkapkan peralatan Badan Beruniform.3. Memastikan semua perancangan berjalan dengan lancar dan berkesan.4. Mengadakan aktiviti yang lebih menarik supaya menimbulkan minat yang lebih di kalanganmurid.5. Mendedahkan murid dengan banyak aktiviti yang lebih mencabar di luar bilik darjah.2.1.2 OBJEKTIF AM o Mengalakkan lebih ramai murid melibatkan diri dengan lebih aktif di dalam ke tiga-tiga bidangkokurikulum.2. o Menanam semangat bertanggungjawab terhadap pasukan yang dianggotai di kalangandengan mengadakan pertandingan dari masa ke semasa.
 2. 2. 2.1.3 PERANAN Menyemai dan memupuk disiplin, nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah PendidikanNegara (FPN).2. Memupuk semangat kewarganegaraan dan perpaduan.3. Memberi pengalaman berhubung, bergaul dan bersatu di dalam masyarakat.4. Mengukuh dan mengayakan pengalaman yang telah didapati di dalam kelas.5. Memaju dan mengembangkan minat, bakat dan kemahiran murid di dalam bidang-bidangtertentu.6. Melatih pelajar mengisi masa lapang dengan kegiatan yang berfaedah di samping membinakesihatan dan kesejahteraan diri.7. Memberi peluang dan galakkan kepada pelajar-pelajar membuat kerja-kerja khidmatmasyarakat.8. Menyediakan peluang kepada masyarakat untuk memberi sumbangan kepada sekolah.2.1.4 MATLAMAT  Menyeimbangkan antara perkembangan mental, emosi dan jasmani dengan perkembangansosial melalui penyemaian , penyuburan, pengukuhan dan penghayatan pengetahuan Islam.2.  Merealisasikan Islam dalam amalan hidup
 3. 3. 2.1.5 VISI PPIM Melahirkan generasi masyarakat yang mempunyai ciri-ciri berikut : Beriman dan berakhlak murni berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Mempunyai kesihatan diri dan mampu; membangunkan diri secara bersepadu iaitu dari segispiritual, intelektual, emosi, sosial dan fizikal. Mempunyai rasa kasih dan hubungan silatur rahim sesama puteri dan terhadap diri,keluarga, masyarakat dan negara.2.1.6 MISI PPIM  Memperlihatkan kepada puteri kebenaran Al-Quran dan hadith di dalam konteks alam dankehidupanyang nyata melalui program- program yang dijalankan.  Memberikan pendidikan dan latihan tidak formal kepada masyarakat khususnya puterimelalui aktiviti- aktiviti yang mencabar dan menarik.  Melengkapkan puteri dan masyarakat dengan pengetahuan dan kemahiran supayadapat menyumbang secara positif kepada diri, keluarga dan masyarakat.
 4. 4. 2.2 Perlembagaan Pertubuhan Puteri Islam Malaysia2.2.1 Struktur Pengurusan Organisasi Majlis Pentadbir Kebangsaan Pergerakan Puteri Islam Malaysia Sessi 2009 – 2011Yang Dipertua : Yg.Bhg. Datin Hjh. Badiah Abdul MananNaib Yang Dipertua I : Yg.A.Bhg. Datin Seri DatoHjh. Shamsiah M.YassinNaib Yang Dipertua II : Yg.Bhg. Datuk Hjh. Sharifah Mordiah Tuanku Hj.FauziSetiausaha Kehormat : Cik Hajah. Hamidah Mohd KhalidBendahari Kehormat : Yg.Bhg. Datin Teh Zawahir Abdul MalekSetiausaha Eksekutif : Cik Hajah Aizar Md. Jaman
 5. 5. Ahli Pentadbir : Yg.Bhg. Prof. Dr. Azizan Baharuddin Yg.Bhg. Puan Sri Datin Che Asidah Minin Puan Hjh. Che Rahimah Bt Hussin Puan Hjh. Che Su Mahamud Y.M. Engku Tik Azizah Engku Malek Puan Hannah Hj Nawawi Puan Hjh. Latifah Mahluddin Puan Hjh. Norazila Musa Yg.Bhg. Datin Sabariah Shukur Puan Hjh. Zabedah Mohamed Puan Hjh. Zaimah Ahmad Puan Norashimah Ismail Y.Bhg. Datin Hjh. Che Hasnah AbdullahWakil Kementerian Belia & : Cik Fadillah AhmadSukanWakil Kementerian : Cik Noridah AliasPelajaran Malaysia2.3 Pesuruhjaya Puteri Islam Kebangsaan dan Negeri1. Yg.Bhg. Datin Hjh Badiah Bt Abdul Manan - Yang DiPertua PPIM2. Yg. Bhg. Datin Seri Dato’ Hjh Shamsiah M.Yassin - Yang DiPertua I3. Yg. Bhg. Datuk Hjh Sharifah Mordiah - Naib Yang DiPertua II Bt Tuanku Hj. Fauzi4. Hjh Hamidah Bt Hj Mohd. Khalid (sehinggga 9 Mei 2011) - Setiausaha Kehormat5. Yg.Bhg. Datin Hjh Sabarriah Bt Shukor - Jawatankuasa Pentadbir (Setiausaha Kehormat mulai 18 Mei 20 11)6. Y.Bhg. Puan Sri Datin Hjh Che Ashidah Bt Minin - “7. Puan Hjh Zabedah Bt Mohamed - “8. Yg.Bhg Datin Hjh Che Hasnah Bt Abdullah - “9. Puan Hjh Latifah Bt Mahluddin - “10. Puan Hjh Che Su Bt Mahamud - “
 6. 6. 11. Puan Hjh NorAzila Bt Musa - “12. Puan Hjh Hannah Bt Nawawi - “13. Puan Hjh Wan Zainab Bt Wan Ngah - “14. Puan Hjh Norlin Bt Mohd. Zin - “15. Dr. Norashimah Bt Ismail - “16. Yg. Bhg. Datin Prof. Dr. Azizan Bt Baharuddin - “17. Puan Zubaidah Jaafar - “18. Puan Hjh Zaharah Bt Abdul Hamid - (Lantikan pada 9 Oktober 201119. Hjh Aizar Md. Jaman - Setiausaha Eksekutif20. Yg. Bhg. Datin Teh Zawahir Abdul Malek - Bendahari Kehormat (Menunaikan Umrah)Wakil Dari Perhubungan Negeri1. Puan Hajah Siti Hasnah Hamim - Pengerusi PN Johor2. Puan Hajah Maznah Bahadon - Wakil Pengerusi PN Perak3. Puan Nooriah Abdul Majid - Naib Pengerusi PN WP Putrajaya4. Puan Salmah Mat - Wakil SU PN Kedah5. Puan Rozlinda Abdul Rahman - SU PN Perlis6. Puan Faridah Hj. Termazi - Wakil Pengerusi P. Pinang7. Puan Misbahah Mohd. Idris - SU PN Pulau Pinang8. Puan Hajah Noorlida Mohd. Yusuf - Wakil SU PN Perak9. Puan Hajah Jamilal Che Abdullah - SU PN Pahang10. Puan Hajah Zahirah Shafie - SU PN WP Kuala Lumpur11. Puan Norma Baba - SU PN Terengganu12. Puan Hajah Rukiah Mustakim - Pengerusi PN Melaka13. Puan Hajah Rohani Ismail - SU PN Melaka14. Puan Hajah Jennifer Omar Bakey - Naib Pengerusi PN Selangor15. Puan Rohaya Abd. Wahab - SU PN Selangor16. Puan Hajah Rosnah Haji Mohd. Juni - Wakil Pengerusi PN Sabah17. Puan Dayang Rukayah Ag. Mahmun - SU PN Sabah18. Puan Hajah Noraidah Moner - SU PN Kelantan Puan Rosalina Mohamed Tahir - SU Kerja PN Sarawak20. Puan Siti Rohaya Zainal Abidin - SU Negeri Sembilan Puan Nur Isoura Bt Mohd. Nor - Wakil PPIM PN Terengganu
 7. 7. 2.4 LOGO2.4.1 PENGERTIAN LOGO Logo PPIM dibentuk dengan suatu lingkungan bulat berwarna hijau diapit denganlingkunganberwarna kuning dan di dalam lingkungan hijau itu bertulis PERGERAKAN PUTERIISLAM MALAYSIA. Di tengah logo tersebut terdapat satu bulatan PUTIH dan di dalamnyaditulis dengan huruf jawi (Permulaan daripada perkataan PERGERAKAN PUTERI ISLAM."( PaPa Alif)Di bawah logo ini tertulis perkataan :--“PUTERI"-Bagi Ahli-Ahli Puteri-“PEMIMPIN PUTERI"-Bagi Pemimpin-Pemimpin2.4.2 COGAN KATA
 8. 8. 2.5 IKRAR
 9. 9. 2.5.1 LAGU2.5.2 BENDERA PPIMBendera PPIM berbentuk segiempat, berwarna merah jambu, dan di tengah-tengah terdapatlencana pergerakan. Ukuran lencana adalah sepertiga daripada ukuran bendera.
 10. 10. Penggunaan - Setiap upacara rasmi - Tatacara Perjumpaan Kedudukan Bendera dalam Tatacara Perjumpaan2.5.3 SULUH KATA PPIM P – Patuh kepada ibu bapa U – Ugama/ agama berteraskan Al-quran dan Al-hadith T – Taat kepada Allah dan Rasul E – Erat ukhuwwah Islamiah R – Rela berbakti kerana Allah I – Iman dipupuk, Ilmu dituntut I – Insaf diri, ia kepunyaan Allah dan kepada Allah ia kembali S – Solat ditunai setiap waktu L – Larangan Allah dijauhi A – Akhlak mulia pengukuh keimanan M – Muslimah Mukminah rakyat seperjuangan

×