Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Projekta “Kopīgi pasākumi jauno uzņēmēju                           radīšanai profesionālajās sko...
Jaunumu lapa                                           2 lapa          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jaunumu lapa

1,740 views

Published on

Projekta “Kopīgi pasākumi jauno uzņēmēju radīšanai profesionālajās skolās Kauņas un Zemgales reģionos (Start Ups Promotion)”

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jaunumu lapa

 1. 1. Projekta “Kopīgi pasākumi jauno uzņēmēju radīšanai profesionālajās skolās Kauņas un Zemgales reģionos (Start Ups Promotion)” Jaunumu lapa Izdevums Nr.1/2012 2012. gada maijs Profesionālajās skolās Zemgalē radīs jaunos uzņēmējus Projektā piedalās Lietuvas nevalstiskā organizāci- kompetences centrs „Jelgavas sa plāna izstrāde. Visas projektā ja „Enterprise Initiative” sadar- Amatniecības vidusskola”, izmantotās mācību metodes un  Jelgavas Amatu bībā ar Zemgales Plānošanas Aizkraukles Profesionālā viduss- materiāli pēc projekta realizācijas vidusskola reģionu ir uzsākusi īstenot pro- kola, Dobeles Amatniecības un tiks nodotas skolai tālākai to jektu „Kopīgi pasākumi jauno vispārizglītojošā vidusskola, īstenošanai. Uzsvars projektā ir uz  Aizkraukles Profesionālā uzņēmēju radīšanai profe- Zaļenieku arodvidusskola un profesionālo skolu sadarbības vidusskola sionālajās skolās Kauņas un Jelgavas Amatu vidusskola. Šīs veicināšanu ar uzņēmējiem, kas  Dobeles Amatniecības un Zemgales reģionos (Start Ups skolas tika izvēlētas konkursa nenoliedzami, ir nozīmīgs profe- Promotion)”. Tā ietvaros tiks kārtībā, kurā sionālo izglītības vispārizglītojošā realizēts komplekss pasākumu par iestāžu vidusskola kopums skolu audzēkņiem sava visnozīmīgāko konkurētspējas  Zaļenieku arodvidusskola biznesa vai pašnodarbinātības tika novērtēta paaugstināšanas un  Jelgavas Amatniecības uzsākšanai. tieši skolas prestiža celšanas motivācija faktors. vidusskola Projekta mērķis ir veicināt profe- piedalīties sionālo skolu audzēkņu ie- Projekts „Kopīgi projektā. saistīšanos uzņēmējdarbībā, pasākumi jauno tādejādi palielinot to jauniešu Realizējot uzņēmēju radīšanai skaitu, kas kļūst par darba plānoto, izglītības iestāžu profesionālajās skolās Kauņas un devējiem Zemgalē un audzēkņi Zemgales reģionos ” tiek realizēts Kauņā. Kopumā pro- Visas projektā piedalīsies mo- Latvijas – Lietuvas pārrobežu jektā ir iesaistītas 10 izmantotās mācību tivācijas lekcijās, sadarbības programmas 2007. – profesionālās izglītības metodes un materiāli apmācībās, ap- 2013. gadam ietvaros. Tā kopējais Šajā izdevumā iestādes no Kauņas un pēc projekta maiņas pasākumos budžets ir 123 929.20 Eiro, kur Zemgales. realizācijas tiks ar Lietuvas skolu 85% ir Programmas Projekta uzsākšana 1 audzēkņiem, līdzfinansējums. Projekts uzsākts Zemgalē projektā ie- nodotas skolām saņems indi- 2012.gada martā un ilgs līdz saistīsies Rietumzem- viduālas konsultāci- 2013.gada septembrim. Pirmā motivācijas 2 gales profesionālās izglītības jas biznesa uzsākšanai un bizne- lekcija Tuvākās aktivitātes 2 Ieskaties Zemgales projekta 2 skolu karte projekta mājas lapā: www.jauni.eu„Šis dokuments/materiāls/publikācija ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.Par šī dokumenta saturu atbild Zemgales plānošanas reģions un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.”
 2. 2. Jaunumu lapa 2 lapa Jaunieši iepazīstas ar uzņēmēja pieredzi biznesā Pirmā projekta skola, kas uzsā- viem spēkiem un nereti jauni bizne- kusi motivācijas lekciju ciklu, ir sa projekti ir attīstījušies sakritības Jelgavas Amatu vidusskola. rezultātā – parādījušās jaunas ie- 17. maijā skolas audzēkņus ar spējas, ko A.Tamisārs ir izmantojis. savu pieredzi biznesā iepazīstinā- „Iespējas ir jāpamana un jāizmanto. ja uzņēmējs ar lielu gadu stāžu Nesanāks vienu reizi, jāmēģina biznesā—Ainārs Tamisārs. Viņš ir nākamā.” “Tev ir jāsajūt strādājis dažādās uzņēmējdarbī- Motivācijas lekcijas, kurās uzņēmēji bas sfērās—izklaides biznesā, dalās savā pieredzē biznesā ir pir- vēlme darboties mēbeļu ražošanā, ēdināšanas, mais solis projekta aktivitāšu reali- pārtikas ražošanas u.c. sfērās. zēšanā, tam sekos biznesa simulāci- biznesā” Dzīvē viņš visu ir sasniedzis sa- jas spēles un konsultācijas biznesa /A.Tamisārs/ Uzņēmējs Ainārs Tamisārs uzsākšanā jauniešiem, kas būs nolē- muši „iemēģināt roku” uzņēmējdar- bībā. Turpmākais motivācijas lekciju kurss visās projekta dalībskolās notiks pēc vasaras brīvlaika – septembrī un Pirmā motivācijas lekcija Jelgavas Amatu vidusskolā oktobrī. Projekta Start Ups skolas Zemgalē Tuvākās projekta aktivitātes: Septembris/ Oktobris Motivācijas lekcija 5 Zemgales skolās Novembris Biznesa simulāciju treniņi skolās Jaunumu lapu sagatavoja: Zane Seipule Projekta vadītāja Zemgales plānošanas regions Tālr. 63021245„Šis dokuments/materiāls/publikācija ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu.Par šī dokumenta saturu atbild Zemgales plānošanas reģions un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.”

×