Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Circuits pneumatics javierchorro

628 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Circuits pneumatics javierchorro

 1. 1. ActivitatsCircuits Pneumatics Javier Chorro 4tA
 2. 2. 1 2 1 3Components: • Entrada i eixida daire. • Cilindre de simple efecte. • Unitat de manteniment. • Valvula 3/2 accionament per polsador i retorn per moll.Funcionament:Laire passa per la unitat de manteniment per estar llest per a la circulació. Al premer el polsadorlaire pot passar i fa que lembol del cilindre es desplace cap a la dreta. Al soltar el polsador laire nopot seguir entrant, però sí eixir, el moll del cilindre espenta laire cap a lesquerre i laire se nix perla valvula 3/2 a lexterior.
 3. 3. 2 4 2 1 3Components: • Cilindre de doble efecte • Vàlvula 4/2 accionament per polsador, retorn per moll • Unitat de manteniment • Entrades i eixides daireExplicació: Lunitat de manteniment prepara laire per al seu us. Al premer el polsador laire circula cap alesquerre i fa que lembol es desplace cap a la dreta, per a tornar a la posició inicial hi ha que soltar el polsador la qual cosa farà que laire circula cap a la dreta i lembol es desplace cap a lesquerre.
 4. 4. 3 4 2 5 3 1Components: • Cilindre de doble efecte • Vàlvula 5/2 accionament per polsador, retorn per moll • Unitat de manteniment • Entrades i eixides daireExplicació:La unitat de manteniment posa a punt laire per a la seua utilització. Al premer el polsador laireentra cap a lesquerre i fa que lembol circule cap a la dreta. Al tornar a polsar laire circula cap a ladreta i fa que lembol es desplace cap a lesquerre.
 5. 5. 4 2 1 1 2 2 1 3 1 3Components: • Cilindre de simple efecte • Vàlvula selectora • Unitat de manteniment • vàlvules 3/2 accionament per polsador, retorn per moll • Eixides i entrades daireExplicació:Lunitat de manteniment prepara laire per al seu us. Per a que laire arribe al cilindre hi ha quepremer un o els dos polsadors. Per a que el cilindre torne a la posició inicial ni hi te que haverningún polsador polsat.
 6. 6. 5 2 1 1 2 2 1 3 1 3Components: • Cilindre de simple efecte • Vàlvula de simultaneitat • Valvules 3/2 accionament per polsador, retorn per polsador • Unitat de manteniment • Entrades i eixides daireExplicació:Lunitat de manteniment posa a punt laire per a la circulació. Per a que laire arribe al cilindre hi haque polsar els dos polsadors de lesquerre de cada valvula, ja que si sols en polsem un la valvula desimultaneitat no permetrà el pas de laire. Per a que el cilindre retorne a la posició original sols hi haque polsar un o els dos polsadors restants.
 7. 7. 6 2 2 1 3 1 3Components: • Cilindre de simple efecte • Valvula 3/2 accionament pneumatic, retorn per moll • Valvula 3/2 accionament per palanca amb ranura, retorn per moll • Unitat de manteniment • Entrades i eixides daireFuncionament:Lunitat de manteniment prepera laire per al seu us. Per a que laire arribe al cilindre tenim quepremer la valvula 3/2 de lesquerre, que fara que a dela dreta deixe passar laire. Per a que elcilindre retorne a la posicó inicial hi ha que tornar a polsar el pedal.
 8. 8. 7 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 1 3 1 3Components: • Cilindre de simple efecte • Valvules selectores • Valvules 3/2 accionament per polsador, retorn per moll • Entrades i eixides daireFuncionament:Per tal que laire hi arribe al cilindre hi hem de polsar un o més polsadors, això es deu a les valvulesselectores. Per a que el cilindre torne a la posició inicial hi haurà que soltar tots els polsadors queestigam apretant.
 9. 9. 8 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 1 3 1 3Components: • Cilindre de simple efecte • Valvules de simultaneitat • Valvules 3/2 accionament per polsador, retorn per moll • Valvula 3/2 accionament per pedal i retorn per moll • Entrades i eixides daireFuncionament:Per a que laire hi arribe al cilindre hi ha que premer els polsadors i el pedal al mateix temps, si noles valvules de simultaneitat impediran el pas de laire. Per a que retorne a la posicio inicial hi haque soltar un dels components o tots que hem apretat abans.
 10. 10. 9 4 2 4 2 1 3 1 3 2 2 2 1 3 1 3 1 3Components: • Cilindres de doble efecte • Valvules 3/2 accionament per polsador, retorn per moll • Valvula 4/2 accionament pneumatic, retorn per moll • Valvula 4/2 control pneumaticFuncionament:Per a que el cilindre de lesquerre funcione hi ha que polsar el polsador, per a que retorne a laposició original hi ha que soltar-lo. Per a que el cilindre de la dreta funcione hi ha que premer elpolsador de la valvula 3/2 central, per a que lembol es desplace cap a la dreta sols hi te que estarpolsat el polsador de la valvula 3/2 de la dreta.
 11. 11. 10 4 2 1 3 2 2 2 1 3 1 3 1 3Components: • Cilindre de doble efecte • Valvula 4/2 control pneumàtic • Valvules 3/2 accionament per polsador, retorn per moll • Valvula 3/2 control per polsador amb ranura • Entrades i eixides daireFuncionament:Al polsar la valvula 3/2 de lesquerre el control pneumatic de la 4/2 permet que laire circule cap alesquerre i lembol es desplace cap a la dreta. Al polsar la valvula 3/2 de la dreta laire circularà capa la dreta i farà que lembol es desplace cap a lesquerre. La valvula 3/2 central servix com a valvulade tall.
 12. 12. 11 2 2 1 3 2 1 3 1 3Components: • Cilindre de simple efecte • Valvules de entrada i eixida • Unitat de manteniment • Vàlvules 3/2 accionament per polsador i retorn per moll • Vàlvula 3/2 accionament pneumàtic i retorn per mollExplicació:Laire passa per lunitat de manteniment per preparar-se per a la circulació. Per a que laire arribe alcilindre hi ha que premer els dos polsadors a la vegada, Si sols premem el de lesquerre la valvula3/2 de la dreta no deixa passar laire, i si polsem sols el de la dreta, la vàlvula 3/2 de lesquerre noactiva la 3/2 per accionament pnemàtic i tampoc arriba laire. Per a que el cilindre torne a la posicióinicial sols hem de soltar un o els dos polsadors.
 13. 13. 12 30% 4 2 1 3Components: • Cilindre de doble efecte • Valvula reguladora unidireccional • Valvula 3/2 control per polsador amb muesca • Entrada i eixida daireFuncionament:Lunitat de manteniment prepara laire per al seu us. Al premer el polsador laire circula cap alesqurre, com que la valvula reguladora esta apretant, sols un 30% de laire cabrà i per la qual cosalembol es desplaçara lentament cap a la dreta. Al tornar a polsar el polsador laire circularà cap a ladreta, pero com que la valvula reguladora es unidireccional lembol anira a una velocitat normal capa lesquere.
 14. 14. 13 24% 4 71% 2 1 3Components: • Cilindre de doble efecte • Valvules reguladores unidireccionals • Valvula 4/2 accionament per polsador, retorn per moll • Entrades i eixides daireFuncionament:Al polsar el polsador laire circula cap a lesquerre. Com que hi ha una valvula reguladoraunidireccional sols pot anar per el cami que hem regulat com hem volgut, per tant hi anira a lavelocitat que vulgam. Al soltar el polsador laire es dirigira cap a la dreta, ocorrera el mateix queabans i lembol es desplaçara cap a lesquerre.

×