19506453601 pl eo-hu-ro-eu

806 views

Published on

manual win 82 washing machine

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
806
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

19506453601 pl eo-hu-ro-eu

 1. 1. Instrukcja obs³ugi PRALKA Spis treœci PL Instalacja, 2-3 PL AR HU Rozpakowanie i wypoziomowanie, Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznejPolski,1 ,13 Magyar,25 Pierwszy cykl prania Dane techniczne Opis pralki, 4-5 RO AL Panel kontrolny Œwiate³ka sygnalizuj¹ceRomânã,37 Shqip,49 Uruchomienie i Programy, 6 Krótko mówi¹c: jak nastawiæ program Tabela programów Potrzeby indywidualne, 7 Nastawienie temperatury FunkcjeWIN 82 Œrodki pior¹ce i bielizna, 8 Szufladka na œrodki pior¹ce Przygotowanie bielizny Tkaniny wymagaj¹ce szczególnej dba³oœci Zalecenia i œrodki ostro¿noœci, 9 Ogólne zasady bezpieczeñstwa Usuwanie odpadów Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska Konserwacja, 10 Wy³¹czenie wody i pr¹du elektrycznego Czyszczenie pralki Czyszczenie szufladki na œrodki pior¹ce Czyszczenie drzwiczek i bêbna Czyszczenie pompy Kontrola rury doprowadzania wody Anomalie i œrodki zaradcze, 11 Serwis Techniczny, 12 Przed zwróceniem siê do Serwisu Technicznego 1
 2. 2. Instalacja Nale¿y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹¿eczkê instrukcji dla Staranne wypoziomowanie pralki zapewnia jejPL przysz³ych konsultacji. W razie sprzeda¿y, oddania, stabilnoœæ i zapobiega wibrowaniu, ha³asom i czy przeniesienia pralki w inne miejsce nale¿y przesuwaniu siê urz¹dzenia w czasie pracy. W upewniæ siê, by przekazana zosta³a ona razem z razie ustawienia na dywanie lub wyk³adzinie instrukcj¹, aby nowy w³aœciciel zapoznaæ siê móg³ z dywanowej nale¿y tak wyregulowaæ nó¿ki, aby pod dzia³aniem urz¹dzenia i odpowiednimi informacjami. pralk¹ pozostawa³a wolna przestrzeñ niezbêdna dla wentylacji. Nale¿y uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi, gdy¿ zawiera ona wa¿ne informacje dotycz¹ce instalacji Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej oraz w³aœciwego i bezpiecznego u¿ytkowania pralki. Pod³¹czenie rury pobierania wody Rozpakowanie i wypoziomowanie 1. Wsun¹æ uszczelkê A Rozpakowanie do koñcówki rury pobierania wody i 1. Rozpakowaæ pralkê. przykrêciæ j¹ do kurka 2. Sprawdziæ, czy nie dozna³a ona uszkodzeñ w zimnej wody o czasie transportu. Jeœli by³aby ona uszkodzona, nie A gwintowanym otworze pod³¹czaæ jej i powiadomiæ sprzedawcê. 3/4 (zobacz rysunek). Przed pod³¹czeniem 3. Odkrêciæ 3 œruby upuœciæ wodê, a¿ ochronne, zamocowane bêdzie zupe³nie czysta na czas transportu, oraz i przeŸroczysta. zdj¹æ gumow¹ podk³adkê z odpowiedni¹ rozpórk¹, znajduj¹ce siê w tylnej 2. Pod³¹czyæ rurê œcianie i (zobacz rysunek). pobierania wody do pralki, przykrêcaj¹c j¹ do odpowiedniego otworu pobierania wody, znajduj¹cego siê w 4. Zatkaæ otwory przy pomocy za³¹czonych do pralki tylnej œcianie pralki, z plastykowych zaœlepkek. prawej strony u góry 5. Zachowaæ wszystkie te czêœci: gdyby okaza³o siê (zobacz rysunek). konieczne przewiezienie pralki w inne miejsce, powinny one zostaæ ponownie zamontowane. 3. Zwróciæ uwagê, by na rurze nie by³o zgiêæ ani Czêœci opakowania nie nadaj¹ siê do zabawy dla dzieci œciœniêæ. Wypoziomowanie Ciœnienie hydrauliczne kurka powinno mieœciæ siê 1. Ustawiæ pralkê na p³askiej i twardej pod³odze; w przedziale podanym w tabeli Danych nie opieraæ jej o œciany, meble itp. technicznych (zobacz na s¹siedniej stronie). 2. Jeœli pod³oga nie jest Jeœli rura doprowadzania wody okaza³aby siê za dok³adnie pozioma, krótka, nale¿y zwróciæ siê do wyspecjalizowanego nale¿y wypoziomowaæ sklepu lub do upowa¿nionego fachowca. pralkê, dokrêcaj¹c lub odkrêcaj¹c przednie Nigdy nie instalowaæ rur u¿ywanych. nó¿ki (zobacz rysunek). K¹t nachylenia, zmierzony na górnym blacie pralki, nie powinien przekraczaæ 2°. 2
 3. 3. Pod³¹czenie rury usuwania wody Nie u¿ywaæ przed³u¿aczy ani wtyczek wielokrotnych. PL Pod³¹czyæ rurê usuwania wody, bez zginania jej, Kabel nie powinien mieæ zgiêæ ani nie powinien byæ do przewodu œciekowego zgnieciony. lub do œcieku w œcianie, które powinny znajdowaæ Kabel zasilania elektrycznego mo¿e byæ wymieniony 65 - 100 cm siê na wysokoœci od 65 wy³¹cznie przez upowa¿nionego technika specialistê. do 100 cm od pod³ogi; Uwaga! Producent uchyla siê od wszelkiej odpowiedzialnoœci, jeœli nie przestrzega siê powy¿szych zasad. Pierwszy cykl prania lub oprzeæ j¹ na brzegu zlewu lub wanny, Po zainstalowaniu, zanim zacznie siê u¿ywaæ pralki, przymocowuj¹c do kranu nale¿y wykonaæ jeden cykl prania ze œrodkiem pior¹cym, za³¹czony do pralki lecz bez bielizny, nastawiaj¹c program na 90°C bez prowadnik (zobacz prania wstêpnego. rysunek). Wolny koniec rury usuwania wody nie powinien pozostawaæ zanurzony w wodzie. Odradza siê u¿ywanie rur-przed³u¿aczy; jeœliprzed³u¿acz jest jednak konieczny, powinien mieæ onten sam przekrój, co rura oryginalna, i nie powinienprzekraczaæ 150 cm d³ugoœci. Dane technicznePod³¹czenia elektrycznePrzed wprowadzeniem wtyczki do gniazdka nale¿y Model WIN 82upewniæ siê, czy: szerokoœæ cm 59,5• gniazdko ma odpowiednie uziemnienie i czy Wymiary wysokoœæ cm 85 odpowiada obowi¹zuj¹cym przepisom; g³êbokoœæ cm 52,5• gniazdko jest w stanie wytrzymaæ obci¹¿enie Pojemnoœæ od 1 do 5 kg maksymalnej mocy urz¹dzenia, podanej w tabeli Danych Technicznych (zobacz obok); Dane pr¹du dane techniczne umieszczone s¹ na elektrycznego tabliczce na maszynie• napiêcie pr¹du elektrycznego w sieci zgodne jest Maksymalne ciœnienie 1 MPa (10 barów) Dane sieci z danymi podanymi w tabeli Danych Technicznych wodoci¹gowej ciœnienie minimalne 0,05 MPa (0,5 barów) (zobacz obok); pojemnoœæ bêbna 46 litrów Szybkoœæ wirowania do 800 obrotów na minutê• gniazdko odpowiada wtyczce pralki. W przeciwnym razie nale¿y wymieniæ gniazdko lub Programy kontrolne program 3; temperatura 60°C; wtyczkê. zgodnie z przepisami wykonane przy 5 kg za³adowanej EN 60456 bielizny. Nie nale¿y instalowaæ pralki na otwartym Urz¹dzenie to zosta³o wyprodukowanepowietrzu, nawet jeœli miejsce to jest chronione zgodnie z nastêpuj¹cymi przepisami EWG:daszkiem, gdy¿ wystawienie urz¹dzenia na dzia³anie - 89/336/CEE z dn. 03/05/89deszczu i burz, jest bardzo niebezpieczne. (o Kompatybilnoœci Elektromagnetycznej) wraz z kolejnymi zmianami Po zainstalowaniu pralki gniazdko elektryczne - 2006/95/CE (o Niskim Napiêciu)powinno byæ ³atwo dostêpne. - 2002/96/CE 3
 4. 4. Opis pralki Panel kontrolny PrzyciskiPL FUNKCYJNE Œwiate³koW£¥CZENIE/ Œwiate³ka ZABLOKOWANE DRZWICZKI sygnalizuj¹ce Przycisk W£¥CZENIE/ WY£¥CZENIE Pokrêt³o Szufladka œrodków pior¹cych PROGRAMÓW Przycisk START/RESET Pokrêt³o TEMPERATURY Szufladka na œrodki pior¹ce: S³u¿y do wsypania Œwiate³ko W£¥CZENIE/ZABLOKOWANE œrodków pior¹cych i dodatkowych (zobacz str. 8). DRZWICZKI: wskazuje, ¿e pralka jest w³¹czona i ¿e mo¿na otworzyæ drzwiczki (zobacz str. 5). Œwiate³ka sygnalizuj¹ce: umo¿liwiaj¹ œledzenie stanu zaawansowania programu prania. Przycisk W£¥CZANIE/WY£¥CZANIE: s³u¿y do w³¹czania i wy³¹czania pralki. Przyciski FUNKCYJNE: s³u¿¹ do wybrania po¿¹danych funkcji. Przycisk odnosz¹cy siê do Pokrêt³o PROGRAMÓW: s³u¿y do wybierania wybranej funkcji zaœwieci siê po jej nastawieniu. programów. W czasie trwania programu pokrêt³o pozostaje Pokrêt³o TEMPERATURY: s³u¿y do regulowania nieruchome. temperatury prania lub nastawienia prania w zimnej wodzie (zobacz str. 7). Przycisk START/RESET: s³u¿y do uruchamiania programów lub do anulowania b³êdnie nastawionych. 4
 5. 5. Œwiate³ka sygnalizuj¹ce PLŒwiate³ka sygnalizuj¹ce dostarczaj¹ wa¿nychinformacji.Informuj¹ one, co nastêpuje:Aktualna faza prania:W trakcie cyklu prania poszczególne œwiate³kabêd¹ siê zapalaæ, wskazuj¹c stan zaawansowaniaprania w toku: Pranie P³ukanie WirowanieUwaga: w fazie spust wody zapali siê œwiate³koodpowiadaj¹ce fazie Wirowanie.Przyciski funkcyjnePRZYCISKI FUNKCYJNE s³u¿¹ równie¿ jakoœwiate³ka sygnalizuj¹ce.Po wybraniu danej funkcji zaœwieci siê odpowiedniprzycisk.Jeœli wybrana funkcja nie mo¿e byæ nastawionarazem z wybranym programem, przycisk funkcjibêdzie migota³, a funkcja nie zostanieuruchomiona.Jeœli nastawiona zostanie funkcja sprzeczna zuprzednio wybran¹ inn¹ funkcj¹, tylko jeden wybórbêdzie przyjêty. Œwiate³ko W£¥CZENIE/ZABLOKOWANE DRZWICZKITo œwiate³ko sygnalizacyjne zapalone wskazuje, ¿e drzwiczki pralki s¹ zablokowane, aby zapobiecprzypadkowemu ich otwarciu. Zanim przyst¹pi siê do otwierania drzwiczek pralki nale¿y poczekaæ, a¿œwiate³ko to bêdzie migotaæ; w przeciwnym razie mo¿na uszkodziæ mechanizm zabezpieczaj¹cy drzwiczek. Szybkie migotanie œwiate³ka ZAPALENIE/ZABLOKOWANE DRZWICZKI przy jednoczesnym migotaniuprzynajmniej jeszcze jednego innego œwiate³ka sygnalizacyjnego wskazuje nieprawid³owe dzia³anie pralki(zobacz str. 11). 5
 6. 6. Uruchomienie i Programy Krótko mówi¹c: jak nastawiæ program 4. Nastawiæ temperaturê prania (zobacz str. 7).PL 5. Wsypaæ œrodek pior¹cy i œrodki dodatkowe (zobacz str. 8). 1. W³¹czyæ pralkê, przyciskaj¹c przycisk . 6. Uruchomiæ program, przyciskaj¹c przycisk START/RESET. Wszystkie œwiate³ka sygnalizacyjne zapal¹ siê Aby anulowaæ program, nale¿y trzymaæ przyciœniêty na kilka sekund, a nastêpnie zgasn¹, po czym przycisk START/RESET przez conajmniej 2 sekundy. zacznie migotaæ œwiate³ko sygnalizacyjne 7. Po zakoñczeniu programu œwiate³o sygnalizacyjne W£¥CZENIE/ZABLOKOWANE DRZWICZKI. W£¥CZENIE/ZABLOKOWANE DRZWICZKI zacznie 2. Za³adowaæ bieliznê i zamkn¹æ drzwiczki pralki. migotaæ, co wskazuje, ¿e mo¿na otworzyæ 3. Nastawiæ po¿¹dany program przy pomocy drzwiczki. Wyj¹æ bieliznê i pozostawiæ drzwiczki pokrêt³a PROGRAMÓW. pralki uchylone, aby bêben móg³ wyschn¹æ. Wy³¹czyæ pralkê, przyciskaj¹c przycisk . Tabela programów Œrodek pior¹cy C zas R odzaj tkaniny oraz stopieñ T emper- Œrodek trw ania P rogramy Opis cyklu prania zabrudzenia atura P ran ie zmiêkczaj¹cy cyklu P ran ie w ³a (minuty) w stêpn e œciw e B aw e³na B ielizna bia³a silnie zabrudzona (po Pranie wstêpne, pranie w³aœciwe, p³ukania, œciel, obrusy itp.) 1 90 °C • • • 167 odwirowania poœrednie i koñcowe B ielizna bia³a silnie zabrudzona (po Pranie, p³ukania, odw irow ania œciel, obrusy itp.) 2 90 °C • • 152 poœrednie i koñcow e B ielizna bia³a i kolorow a, Pranie, p³ukania, odw irow ania w ytrzyma³a, mocno zabrudzona 3 60 °C • • 158 poœrednie i koñcow e B ielizna bia³a i kolorow a, delikatna, Pranie, p³ukania, odw irow ania mocno zabrudzona 3 40 °C • • 143 poœrednie i koñcow e Bielizna bia³a, s³abo zabrudzona oraz Pranie, p³ukania, odw irow ania kolorow a delikatna (koszule, bluzki itp.) 4 40 °C • • 99 poœrednie i koñcow e Tkaniny kolorow e, delikatne, ma³o Pranie, p³ukania, odw irow ania zabrudzone 5 30 °C • • 92 poœrednie i koñcow e Syntetyki Tkaniny syntetyczne o wytrzyma³ych Pranie, p³ukania, funkcja przeciw kolorach, silnie zabrudzone (bielizna 6 60 °C • • 80 gnieceniu lub delikatne odw irow anie dla niemow l¹t itp.) Tkaniny syntetyczne o delikatnych Pranie, p³ukania, funkcja przeciw kolorach (w szystkie rodzaje bielizny 6 40 °C • • 71 gnieceniu lub delikatne odw irow anie osobistej, lekko zabrudzonej) Tkaniny syntetyczne o wytrzyma³ych Pranie, p³ukania, funkcja przeciw kolorach, silnie zabrudzone (bielizna 7 50 °C • • 75 gnieceniu lub delikatne odw irow anie dla niemow l¹t itp.) Tkaniny syntetyczne o delikatnych Pranie, p³ukania, funkcja przeciw kolorach (w szystkie rodzaje bielizny, 8 40 °C • • 71 gnieceniu lub delikatne odw irow anie lekko zabrudzonej) Tkaniny syntetyczne o delikatnych Pranie, p³ukania i delikatne kolorach (w szystkie rodzaje bielizny, 9 30 °C • • 30 odw irow anie lekko zabrudzonej) D elikatne Pranie, p³ukania i delikatne W e³na 10 40 °C • • 50 odw irow anie U brania i tkaniny wyj¹tkow o delikatne Pranie, p³ukania, funkcja przeciw (firanki, jedwab, w iskoza itp.) 11 30 °C • • 52 gnieceniu lub opró¿nienie z w ody P R O GR A M Y C Z ŒC IOW E P³ukanie • P³ukania i odw irow anie P³ukania, funkcja przeciw gnieceniu P³ukanie delikatne • lub opró¿nienie z w ody O pró¿nienie z w ody i energiczne O dw irow anie odw irow anie O pró¿nienie z w ody i delikatne O dw irow anie delikatne odw irow anie O pró¿nienie z w ody O pró¿nienie z w ody Uwagi Opis funkcji Przeciw gnieceniu tkanin zobacz str. 7. Podane w tabeli dane maj¹ charakter przybli¿ony. Program specjalny Pranie codzienne (program 9 dla tkanin syntetycznych) przeznaczony jest do prania bielizny ma³o zabrudzonej w krótkim czasie: trwa tylko 30 minut i pozwala dziêki temu na zaoszczêdzenie energii i czasu. Nastawiaj¹c program (9 o temperaturze 30°C) mo¿na razem wypraæ ró¿nego rodzaju tkaniny (z wyj¹tkiem we³ny i jedwabiu), przy maksymalnym za³adunku do 3kg. Zalecamy stosowanie p³ynnego œrodka pior¹cego. 6
 7. 7. Potrzeby indywidualne Nastawienie temperatury CTemperaturê prania nastawia siê, obracaj¹c pokrêt³o TEMPERATURY (zobacz Tabelê programów na str. 6). PLTemperaturê mo¿na zredukowaæ, a¿ do prania w zimnej wodzie ( ).FunkcjeRó¿ne funkcje, w jakie wyposa¿ona jest pralka, pozwalaj¹ na osi¹gniêcie po¿¹danych rezultatów prania.Aby uaktywniæ poszczególne funkcje, nale¿y postêpowaæ w nastêpuj¹cy sposób:1. przycisn¹æ odpowiadaj¹cy po¿¹danej funkcji przycisk, zgodnie z poni¿sz¹ tabel¹;2. zaœwiecenie siê odpowiedniego przycisku oznacza, ¿e funkcja jest aktywna.Uwaga: Szybkie migotanie przycisku oznacza, ¿e danej funkcji nie mo¿na nastawiæ przy wybranym programie. OpcjaFunkcje Efekt Uwagi dotycz¹ce u¿ycia aktywna przy programach: Zmniejsza o oko³o 1, 2, 3, 4, 30% czas trwania 5, 6, 7, 8Pranie cyklu prania.b³yskawiczne 1, 2, 3, 4, Zwiêksza skuteczno Zaleca siê stosowanie tej opcji przy pralce za³adowanej do pe³na lub 5, 6, 7, 8,P³ukanie œæ p³ukania. przy du¿ej iloœci u¿ytego œrodka pior¹cego. P³ukania.dodatkowe Przycisk ten s³u¿y do Wszystkie z wy³¹czenia wyj¹tkiem 11 odwirowania. U¿ywa i Usuwania siê go przy praniu wody.Wy³¹czenie ubrañ trudnych doodwirowania prasowania.Program przeciw gnieceniu tkaninFunkcja ta przerywa program prania, zatrzymuj¹c bieliznê zamoczon¹ w wodzie przed opró¿nieniem pralki z wody.Mo¿na j¹ nastawiæ przy programach 6 – 7 – 8 – 11 oraz P³ukanie delikatne.Aby zakoñczyæ cykl prania, nale¿y przycisn¹æ przycisk START/RESET.Aby wykonaæ tylko opró¿nienie z wody, ustawiæ pokrêt³o na odpowiednim symbolu i przycisn¹æ przycisk START/RESET.Uwagi: W celu unikniêcia nadmiernych wibracji przed ka¿dym odwirowaniem pralka rozk³ada ciê¿ar wsadu wsposób jednolity, nastêpuje to poprzez wykonywanie sta³ych obrotów kosza z prêdkoœci¹ nieco wy¿sz¹ odobrotów podczas prania.Kiedy jednak, niezale¿nie od powtarzanych prób, wsad nie zostanie roz³o¿ony równomiernie, maszyna wykonawirowanie z prêdkoœci¹ ni¿sz¹ od zaprogramowanej.W przypadku pojawienia siê nadmiernego niezrównowa¿enia maszyna bêdzie próbowa³a roz³o¿yæ wsad zamiastodwirowywaæ.Ewentualne próby zrównowa¿enia wsadu mog¹ wyd³u¿yæ ³¹czny czas trwania cyklu o maksimum 10 minut. 7
 8. 8. Œrodki pior¹ce i bielizna Szufladka na œrodki pior¹ce Tkaniny wymagaj¹ce szczególnejPL Dobre rezultaty prania zale¿¹ równie¿ od dba³oœci w³aœciwego dozowania œrodka pior¹cego: wsypuj¹c Firanki: w³o¿yæ je z³o¿one do poszewki lub do go za du¿o, wcale nie poprawia siê wydajnoœci siatkowatego worka. Praæ same, nie przekraczaj¹c prania, lecz przyczynia siê do odk³adania siê po³owy za³adunku. Stosowaæ program 11, który nalotów na wewnêtrznych czeœciach pralki i do automatycznie wyklucza wirowanie. zanieczyszczania œrodowiska. Poduszki i kurtki: Jeœli wype³nione s¹ one Wysun¹æ szufladkê i pierzem gêsim lub kaczym, mo¿na je praæ w wsypaæ do niej œrodki pralce. Wywróciæ na lew¹ stronê i za³adowaæ nie pior¹ce i dodatkowe w wiêcej ni¿ 2-3 kg; powtórzyæ p³ukania jeden lub nastêpuj¹cy sposób dwa razy i stosowaæ delikatne odwirowanie. 3 We³na: Aby uzyskaæ dobre rezultaty prania, 2 nale¿y stosowaæ specjalny œrodek pior¹cy i nie 1 przekraczaæ 1 kg za³adunku. przegródka 1: Œrodek pior¹cy do prania wstêpnego (w proszku) przegródka 2: Œrodek pior¹cy do prania w³aœciwego (w proszku lub w p³ynie) P³ynny œrodek do prania wlewa siê tu¿ przed uruchomieniem. przegródka 3: Œrodki dodatkowe (zmiêkczaj¹ce, itp.) Œrodek zmiêkczaj¹cy nie powinien wyp³ywaæ poza kratkê. Nie u¿ywaæ œrodków do prania rêcznego, poniewa¿ tworz¹ za du¿o piany. Przygotowanie bielizny • Podzieliæ bieliznê do prania wed³ug: - rodzaju tkaniny / symbolu na etykietce. - kolorów: oddzieliæ bieliznê kolorow¹ od bia³ej. • Opró¿niæ kieszenie i sprawdziæ guziki. • Nie przekraczaæ wskazanego ciê¿aru bielizny suchej: Tkaniny wytrzyma³e: max 5 kg Tkaniny syntetyczne: max 2,5 kg Tkaniny delikatne: max 2 kg We³na: max 1 kg Ile wa¿y bielizna? 1 przeœcierad³o 400-500 gr. 1 pow³oczka na poduszkê 150-200 gr. 1 obrus 400-500 gr. 1 szlafrok 900-1.200 gr. 1 rêcznik 150-250 gr. 8
 9. 9. Zalecenia i œrodkiostro¿noœci Pralka zosta³a zaprojektowana i wyprodukowana oraz ponownego przetworzenia pewnychzgodnie z miêdzynarodowymi przepisami komponentów i materia³ów. Pozwala to PLbezpieczeñstwa. Podajemy Wam poni¿sze zalecenia, ograniczyæ zanieczyszczenie œrodowiska imaj¹c na wzglêdzie Wasze bezpieczeñstwo, i pozytywnie wp³ywa na ludzkie zdrowie.powinnieœcie je uwa¿nie przeczytaæ. Przekreœlony symbol „kosza” umieszczony na produkcie przypomina klientowi o obowi¹zkuOgólne zasady bezpieczeñstwa specjalnego sortowania.• Niniejsze urz¹dzenie zaprojektowane zosta³o do Konsumenci powinni kontaktowaæ siê z u¿ytku domowego, a nie zawodowego i nie w³adzami lokalnymi lub sprzedawc¹ w celu nale¿y zmieniaæ jego przeznaczenia ani funkcji. uzyskania informacji dotycz¹cych postêpowania• Pralki powinny u¿ywaæ wy³¹cznie osoby doros³e z ich zu¿ytymi urz¹dzeniami gospodarstwa i w sposób zgodny z podanymi w niniejszej domowego. ksi¹¿eczce instrukcjami.• Nie dotykaæ pralki, stoj¹c przy niej boso lub Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska maj¹c rêce czy stopy mokre lub wilgotne. Technologia w s³u¿bie œrodowiska• Nie wyjmowaæ wtyczki z gniazdka, ci¹gn¹c za Jeœli przez okr¹g³e drzwiczki pralki widaæ w czasie kabel, lecz trzymaj¹c za wtyczkê. prania ma³o wody, to dlatego, ¿e przy nowej technologii Indesit wystarcza mniej ni¿ po³owa wody do uzyskania• Nie otwieraæ szufladki na œrodki pior¹ce w maksymalnych rezultatów prania: zosta³ w ten sposób trakcie prania. osi¹gniêty jeden z celów ochrony œrodowiska.• Nie dotykaæ usuwanej wody, gdy¿ mo¿e byæ ona bardzo gor¹ca. Oszczêdnoœæ œrodka pior¹cego, wody, energii i czasu • Aby nie trwoniæ zasobów, nale¿y u¿ywaæ pralki• W ¿adnym wypadku nie otwieraæ drzwiczek za³adowanej do pe³na. Jedno za³adowane do pe³na pralki na si³ê: móg³by bowiem ulec uszkodzeniu pranie, zamiast dwóch za³adowanych do po³owy, mechanizm zabezpieczaj¹cy drzwiczki przed pozwala na zaoszczêdzenie a¿ do 50% energii. przypadkowym otworzeniem. • Pranie wstêpne konieczne jest tylko w przypadku• W razie usterek nie nale¿y w ¿adnym wypadku bielizny bardo brudnej. Unikanie prania wstêpnego próbowaæ dostaæ siê do wewnêtrznych czêœci pozwala na zaoszczêdzenie œrodka pior¹cego; pralki, próbuj¹c samemu j¹ naprawiaæ. czasu, wody oraz od 5 do 15% energii.• Skontrolowaæ zawsze, by dzieci nie zbli¿a³y siê • Wywabiaj¹c plamy odplamiaczem i do pracuj¹cej pralki. pozostawiaj¹c bieliznê namoczon¹ w wodzie• W czasie prania okr¹g³e drzwiczki pralki przed praniem, mo¿na zredukowaæ temperaturê rozgrzewaj¹ siê. prania. Stosuj¹c program 60°C zamiast 90°C lub program 40°C zamiast 60°C, mo¿na• Jeœli trzeba przenieœæ pralkê w inne miejsce, zaoszczêdziæ a¿ do 50% energii. nale¿y to robiæ bardzo ostro¿nie w kilka osób. Nigdy nie nale¿y tego robiæ samemu, gdy¿ • Dok³adne dozowanie œrodka pior¹cego w pralka jest bardzo ciê¿ka. zale¿noœci od twardoœci wody, stopnia zabrudzenia• Przed w³o¿eniem bielizny sprawdziæ, czy bêben i iloœci bielizny pozwala unikn¹æ jego trwonienia i jest pusty. wychodzi na korzyœæ œrodowisku: œrodki pior¹ce, mimo ¿e ulegaj¹ biodegradacji, zawsze zawieraj¹Usuwanie odpadów jednak sk³adniki, które zak³ócaj¹ œrodowisko naturalne. Nale¿y równie¿ unikaæ, gdy jest to• Pozbycie siê materia³ów opakowania: mo¿liwe, œrodka zmiêkczaj¹cego. stosowaæ siê do lokalnych przepisów; w ten • Dokonuj¹c prania póŸnym popo³udniem i wieczorem, sposób opakowanie bêdzie mog³o zostaæ a¿ do wczesnych godzin rannych, przyczynia siê do ponownie wykorzystane. zmniejszenia obci¹¿enia energetycznego elektrowni.• Europejska Dyrektywa 2002/96/EC dotycz¹ca • Jeœli bielizna ma byæ wyszuszona w suszarce, Zu¿ytych Elektrycznych i Elektronicznych nale¿y wybraæ wysok¹ szybkoœæ odwirowania. Urz¹dzeñ zak³ada zakaz pozbywania siê starych Dobrze odwirowana z wody bielizna pozwala na urz¹dzeñ domowego u¿ytku jako zaoszczêdzenie czasu i energii przy suszeniu. nieposortowanych œmieci komunalnych. Zu¿yte urz¹dzenia musz¹ byæ osobno zbierane i sortowane w celu zoptymalizowania odzyskania 9
 10. 10. Konserwacja Wy³¹czenie wody i pr¹du elektrycznego Czyszczenie pompyPL Pralka wyposa¿ona jest w pompê samooczyszczaj¹c¹, • Zamkn¹æ kurek dop³ywu wody po ka¿dym praniu. która nie wymaga zabiegów konserwacyjnych. Mo¿e Zmniejsza siê w ten sposób zu¿ycie instalacji siê jednak zdarzyæ, ¿e ma³e przedmioty (monety, hydraulicznej pralki oraz niebezpieczeñstwo guziki) wpadn¹ do przedsionka ochronnego pompy, przecieków. znajduj¹cego siê w jej dolnej czêœci. • Wyj¹æ wtyczkê z kontaktu przed przyst¹pieniem Upewniæ siê, by cykl prania by³ zakoñczony i by do czyszczenia pralki oraz czynnoœci wtyczka by³a wyjêta z gniazdka. konserwacyjnych. Aby dostaæ siê do przedsionka pompy: Czyszczenie pralki 1. przy pomocy Obudowê zewnêtrzn¹ i gumowe czêœci pralki nale¿y œrubokrêtu odj¹æ panel myæ wilgotn¹ œciereczk¹ zmoczon¹ w wodzie z przykrywaj¹cy, myd³em. Nie stosowaæ rozpuszczalników ani ostrych znajduj¹cy siê w i œciernych œrodków czyszcz¹cych. przedniej czêœci pralki (zobacz rysunek); Czyszczenie szufladki na œrodki pior¹ce Wysun¹æ szufladkê, unosz¹c j¹ lekko ku górze i wyci¹gaj¹c na zewn¹trz (zobacz 2. odkrêciæ rysunek). przykrywkê, obracaj¹c Wyp³ukaæ j¹ pod bie¿¹c¹ j¹ w kierunku wod¹. Czynnoœæ tê przeciwnym do ruchu nale¿y powtarzaæ wskazówek zegara stosunkowo czêsto. (zobacz rysunek): fakt, ¿e wyp³ynie trochê wody, jest zjawiskiem normalnym; Czyszczenie drzwiczek i bêbna 3. dok³adnie wyczyœciæ wnêtrze; • Nale¿y zawsze pozostawiaæ uchylone drzwiczki 4. ponownie przykrêciæ przykrywkê; pralki, aby zapobiec tworzeniu siê przykrych 5. ponownie przymocowaæ panel, pamiêtaj¹c o zapachów. wsuniêciu zaczepów w odpowiednie otwory przed dopchniêciem go do urz¹dzenia. Kontrola rury doprowadzania wody Przynajmniej raz do roku nale¿y skontrolowaæ rurê doprowadzania wody. Jeœli widoczne s¹ na niej rysy i pêkniêcia, nale¿y j¹ wymieniæ: w trakcie prania du¿e ciœnienie mo¿e bowiem spowodowaæ jej nag³e rozerwanie siê. Nigdy nie instalowaæ rur u¿ywanych. 10
 11. 11. Anomalie i œrodki zaradczeMo¿e siê zdarzyæ, ¿e pralka nie dzia³a. Zanim wezwie siê Serwis Techniczny (zobacz str. 12) nale¿y sprawdziæ, czyproblemu tego nie da siê ³atwo rozwi¹zaæ samemu, pomagaj¹c sobie poni¿szym wykazem. PLNieprawid³owoœci w dzia³aniu: Mo¿liwe przyczyny/Porady:Pralka siê nie w³¹cza. • Wtyczka nie jest w³¹czona do gniazdka, lub jest wsuniêta niedostatecznie, tak ¿e nie ma kontaktu. • W domu brak jest pr¹du.Cykl prania nie zaczyna siê. • Drzwiczki nie s¹ dobrze zamkniête. • Nie zosta³ przyciœniêty przycisk . • Nie zosta³ przyciœniêty przycisk START/RESET. • Kurek dop³ywu wody jest zamkniêty. • Rura pobierania wody nie jest pod³¹czona do kurka.Pralka nie pobiera wody. • Rura jest zgiêta. • Kurek dop³ywu wody jest zamkniêty. • W domu brak jest wody. • Ciœnienie wody nie jest wystarczaj¹ce. • Nie zosta³ przyciœniêty przycisk START/RESET.Pralka pobiera i usuwa wodê • Rura usuwania wody nie zosta³a zainstalowana na wysokoœci od 65bez przerwy. do 100 cm od pod³ogi (zobacz str. 3). • Koñcówka rury usuwania wody jest zanurzona w wodzie (zobacz str. 3). • Usuwanie wody bezpoœrednio w œcianie nie posiada odpowietrznika. Jeœli po skontrolowaniu tych pozycji nieprawid³owoœæ nadal siê utrzymuje, nale¿y zamkn¹æ kurek dop³ywu wody, wy³¹czyæ pralkê i wezwaæ Serwis Techniczny. Jeœli mieszkanie znajduje siê na najwy¿szych piêtrach budynku, mo¿e zaistnieæ efekt “syfonu”, w wyniku czego pralka nieustannie pobiera i usuwa wodê. W celu wyeliminowania tej niedogodnoœci w handlu dostêpne s¹ specjalne zawory.Pralka nie usuwa wody i nie • Program nie przewiduje usuwania wody: przy niektórych programachodwirowuje. nale¿y uruchomiæ je manualnie (zobacz str. 6). • Zosta³a nastawiona funkcji “Przeciw gnieceniu tkanin”: aby zakoñczyæ program, nale¿y przycisn¹æ przycisk START/RESET (zobacz str. 7). • Rura usuwania wody jest zgiêta (zobacz str. 3). • Rura usuwania wody jest zatkana. • Bêben, w chwili instalacji pralki, nie zosta³ odpowiednio odblokowanyPralka mocno wibruje w fazie (zobacz str. 2).odwirowywania. • Pralka nie jest ustawiona dok³adnie w poziomie (zobacz str. 2). • Pralka jest wciœniêta miêdzy meble i œcianê (zobacz str. 2). • Rura doprowadzania wody nie jest dobrze przykrêcona (zobacz str. 2).Z pralki wycieka woda. • Szufladka na œrodki pior¹ce jest zatkana (aby j¹ oczyœciæ, zobacz str. 10). • Rura usuwania wody nie jest dobrze przymocowana (zobacz str. 3).WskaŸnik W£¥CZENIE/ • Wy³¹czyæ maszynê i wyj¹c wtyczkê z gniazdka, odczekaæ oko³o 1ZABLOKOWANE DRZWICZKI minuty, nastêpnie w³¹czyæ ponownie.zacznie szybko migotaæ razem z Jeœli niedogodnoœæ nie ustêpuje wezwaæ Serwis.conajmniej jednym innymœwiate³kiem sygnalizacyjnym.Tworzy siê zbyt wiele piany. • Œrodek pior¹cy nie jest odpowiedni do pralek automatycznych (na opakowaniu musi byæ napisane: “do pralek”, “do prania rêcznego i pralek” lub podobne). • U¿yto za du¿o œrodka pior¹cego. 11
 12. 12. Serwis Techniczny Przed zwróceniem siê do Serwisu Technicznego:PL • Sprawdziæ, czy problemu nie mo¿na rozwi¹zaæ samemu (zobacz str. 11); • Ponownie nastawiæ program i sprawdziæ, czy problem zosta³ rozwi¹zany; • W przypadku negatywnym skontaktowaæ siê z upowa¿nionym oœrodkiem Serwisu Technicznego pod numerem podanym na karcie gwarancyjnej. Nigdy nie zwracaæ siê do nieupowa¿nionych techników. Nale¿y podaæ: • rodzaj defektu; • model urz¹dzenia (Mod.); • numer seryjny (S/N). Informacje te znajduj¹ siê na przymocowanej z ty³u pralki tabliczce znamionowej. 12
 13. 13. ‫تعليمات االستخدام‬ ‫ماكينة غسيل‬ ‫المحتويات‬ ‫التركيب، 51-41‬ ‫‪AR‬‬ ‫إفراغ المحتويات وتحديد االرتفاع، 41‬ ‫توصيالت الكهرباء والماء، 51-41‬ ‫عربي‬ ‫دورة الغسيل األولى، 51‬ ‫البيانات التقنية، 51‬ ‫وصف الغسالة، 71-61‬ ‫لوحة التحكم، 61‬ ‫المؤشرات الضوئية، 71‬ ‫البدء والبرامج، 81‬ ‫ملخص: كيفية بدء البرنامج، 81‬ ‫جدول البرامج، 81‬ ‫التخصيصات، 91‬ ‫28 ‪WIN‬‬ ‫ضبط درجة الحرارة، 91‬ ‫الوظائف، 91‬ ‫مواد التنظيف والغسيل، 02‬ ‫وعاء مواد التنظيف، 02‬ ‫تحضير الغسيل، 02‬ ‫عناصر خاصة، 02‬ ‫وسائل حذر ونصائح، 12‬ ‫الوقاية العامة، 12‬ ‫التخلص، 12‬ ‫توفير الطاقة واحترام البيئة، 12‬ ‫العناية والصيانة, 22‬ ‫قطع إمداد الماء أو الكهرباء، 22‬ ‫تنظيف جهازك، 22‬ ‫تنظيف وعاء مواد التنظيف، 22‬ ‫العناية بباب وبرميل الجهاز لديك، 22‬ ‫تنظيف المضخة، 22‬ ‫فحص خرطوم إدخال الماء، 22‬ ‫استكشاف المشاكل وحلها، 32‬ ‫الخدمة، 42‬ ‫قبل استدعاء المساعدة، 42‬‫31‬
 14. 14. ‫التركيب‬‫تحديد مستوى الجهاز لديك بشكل صحيح سيمنحه االستقرار وتج ّب‬ ‫ن‬ ‫! يجب االحتفاظ بدليل التعليمات هذا في مكان آمن لمراجعته في‬ ‫كل االرتجاجات، الضجيج والتحرك أثناء العمل. إذا تم وضعها في‬ ‫المستقبل. إذا تم بيع الجهاز، إرساله أو نقله، تأكد من أن دليل‬ ‫خزانة أو على بساط متجعد، قم بمعايرة األرجل بشكل يوفر فسحة‬ ‫التعليمات قد أرفق بماكينة الغسيل بحيث يتمكن مالكوها الجدد من‬ ‫تهوئة كافية تحت الماكينة.‬ ‫التعرف على عملها وخصائصها.‬ ‫! اقرأ هذه التعليمات بعناية: إنها تحتوي على معلومات عن التركيب،‬ ‫توصيالت الكهرباء والماء‬ ‫االستخدام واألمان.‬ ‫وصل خرطوم إدخال الماء‬ ‫إفراغ المحتويات وتحديد المستوى‬ ‫1. أدخل السدادة ‪ A‬في طرف‬ ‫‪‎‬‬ ‫إفراغ المحتويات‬ ‫فوهة الخرطوم وثبت األخيرة‬‫بحنفية الماء البارد مزودة بفتحة‬ ‫1. أخرج ماكينة الغسيل.‬ ‫4/3 لولبية (انظر الرسم).‬ ‫‪A‬‬ ‫2. تأكد من أنه لم يلحق ضرر بالماكينة خالل عملية الشحن. في هذه‬ ‫قبل إنجاز التوصيل، أتح للماء‬ ‫الحال، ال تركبها واتصل التاجر لديك.‬ ‫أن يتدفق بحرية حتى يصبح‬ ‫نظيفا تماما.‬ ‫3. أزل 3 البراغي الواقية‬ ‫ومطاط الماكينة مع حافظ‬ ‫2. قم بتوصيل طرف فوهة‬ ‫المسافة المالئم الموجود في‬ ‫المدخل اآلخر للماكينة.‬ ‫الجهة الخلفية من الجهاز (أنظر‬ ‫بواسطة تثبيته لولبيا في حنفية‬ ‫الرسم).‬ ‫الماء البارد في الجهاز،‬ ‫الممركزة في الجهة اليمنى‬ ‫‪‎‬العليا في مؤخرة الجهاز‬ ‫(انظر الرسم).‬ ‫4. أغلق الفتحات بإحكام باستخدام األغطية البالستيكية المزودة.‬ ‫5. أبق كل األجزاء: سوف تحتاجها مرة أخرى في حال تم نقل‬ ‫3. تأكد من عدم وجود اثني أو طي في الخرطوم.‬ ‫ماكينة الغسيل إلى موقع آخر.‬ ‫! على ضغط الماء في الحنفية أن يكون في نطاق القيم المشار إليها‬ ‫! مواد التعبئة ليست ألعابا لألطفال.‬ ‫‪‎‬في جدول البيانات التقنية‬ ‫(أنظر الصفحة التالية).‬ ‫تحديد المستوى‬ ‫!إذا لم يكن خرطوم اإلدخال طويال بما فيه الكفاية، اتصل بمتجر‬ ‫1. قم بتركيب ماكينة الغسيل على أرضية مستوية ومتينة، من دون‬ ‫مختص أو بفني معتمد.‬ ‫وضعها مقابل الجدران، الخزائن أو األثاث اآلخر.‬ ‫2. إذا لم تكن األرضية‬ ‫! ال تستخدم أبدا الخراطيم التي تم استخدامها سابقا.‬ ‫مستوية تماما، قم بتعويض‬ ‫أي تفاوت بواسطة شد أو فك‬ ‫أرجل المعايرة األمامية (انظر‬ ‫الرسم)؛ على قياس زاوية‬ ‫االنحناء مقارنة بمسطح العمل،‬ ‫أال يتعدى 2 درجة مئوية.‬ ‫41‬
 15. 15. ‫! ال تستخدم كبالت اإلطالة أو المقابس المتعددة.‬ ‫وصل خرطوم تصريف الماء‬ ‫! على كبل تزويد الطاقة أال يكون معوجا أو مضغوطا بشكل يشكل‬ ‫وصل خرطوم تصريف الماء،‬ ‫خطرا.‬ ‫من دون ثنيه، بأنبوب تصريف‬ ‫أو بتصريف جداري على‬ ‫! يجب فحص كبل تزيود الطاقة بانتظام وتبديله من قبل ف ّي مؤهل‬ ‫ن‬ ‫ارتفاع يتراوح بين 65 وحتى‬ ‫فقط..‬ ‫001 سم عن األرض؛‬ ‫‪65 - 100 cm‬‬ ‫تحذير: تخلي الشركة طرفها من المسؤولية إذا لم يتم التقيد بهذه‬ ‫المعايير.‬ ‫دورة الغسيل األولى‬ ‫بعد االنتهاء من تركيب الجهاز، وقبل استخدامه في المرة األولى،‬ ‫قم بتشغيل دورة غسيل مستخدما مواد التنظيف من دون غسيل، وقم‬ ‫أو قم بتثبيته على طرف‬ ‫بإعداد برنامج 09 درجة مئوية من دون دورة غسيل مسبقة.‬ ‫الحوض، البالوعة أو المغسلة،‬ ‫مع تثبيت األنبوب المزود‬ ‫ّ‬ ‫بالحنفية. على الطرف الحر من‬ ‫الخرطوم أال يكون تحت الماء.‬ ‫‪‎‬‬ ‫! نحن ال ننصح باستخدام‬ ‫إطاالت الخرطوم؛ إذا كان ذلك ضروريا جدا، فعلى اإلطاالت أن‬ ‫تكون بنفس قطر الخرطوم األصلي على أال يتعدى طوله 051 سم.‬ ‫البيانات التقنية‬ ‫28‪WIN‎‬‬ ‫الطراز‬ ‫التوصيالت الكهربائية‬ ‫العرض 5.95 سم‬ ‫االرتفاع 58 سم‬ ‫األبعاد‬ ‫العمق 5.25 سم‬ ‫قبل توصيل الجهاز بمقبس شبكة الكهرباء الرئيسية، تأكد من أن:‬ ‫من 1 وحتى 5 كغم‬ ‫السعة‬ ‫• المقبس مؤرض ويذعن لكل القوانين الواجب تطبيقها؛‬ ‫ّ‬ ‫الرجاء راجع لوحة البيانات التقنية الملصقة‬ ‫التوصيالت الكهربائية‬ ‫• أن المقبس قادر على الصمود أمام قدرة الطاقة القصوى في‬ ‫على الماكينة‬ ‫الجهاز المشار اليها في جدول التفاصيل (في الجهة اليمنى)؛‬ ‫الحد األقصى للضغط ‪ 10( ‎ ‎MPa‬بار)‬ ‫1‬ ‫الحد األدنى للضغط ‪‎0.5( 0.05 MPa‬‬ ‫توصيالت الماء‬ ‫بار) سعة البرميل 64 لترا‬ ‫‪ •‎‬فولطية التزويد مشار إليها داخل جدول البيانات التقنية‬ ‫حتى 008 دورة في الدقيقة‬ ‫سرعة الدوران‬ ‫(في الجهة اليمنى)؛‬ ‫برنامج 3؛ درجة الحرارة 06 درجة‬ ‫مئوية؛‬ ‫برامج التحكم وفقا‬ ‫• أن المقبس متوافق مع قابس ماكينة الغسيل. إذا لم يكن االمر‬ ‫لتوجيهات 65406 ‪EN‬‬ ‫كذلك، قم بتبديل المقبس أو القابس.‬ ‫التشغيل بحمل مقداره 5 كغم.‬ ‫‪‎‬‬ ‫يذعن هذا الجهاز لتوجيهات االتحاد‬ ‫! يجب عدم تركيب ماكينة الغسيل في بيئة خارجية، حتى في‬ ‫األوروبي التالية:‬ ‫‪ EEC/89/336‎-‎‬من تاريخ‬ ‫األماكن المسقوفة، ألنها يمكن أن تترك معرضة للشتاء والعواصف.‬ ‫98/50/30 (تطابق المغناطينسية‬ ‫الكهربائية) والتعديالت الالحقة‬ ‫! على مقبس شبكة الكهرباء الرئيسية أن يبقى سهل الوصول بعد‬ ‫-‪ ( CE/2006/95‎‬الفولطية المنخفضة)‬ ‫-‪CE/2002/96‎‬‬ ‫تركيب ماكينة الغسيل.‬‫51‬
 16. 16. ‫وصف ماكينة الغسيل‬ ‫لوحة التحكم‬ ‫أزرار‬ ‫الوظيفة‬ ‫المؤشرات‬ ‫الضوئية‬ ‫الزر‬ ‫تشغيل/إيقاف‬ ‫مؤشر‬ ‫إقفال/فك إقفال‬ ‫الباب‬ ‫مفتاح‬ ‫البرنامج‬ ‫وعاء مواد التنظيف‬ ‫زر‬ ‫بدء/إعادة تهيئة‬ ‫مفتاح‬ ‫درجة الحرارة‬ ‫مؤشر إقفال/إزالة إقفال الباب: لمعرفة فيما إذا كانت ماكينة‬ ‫‪‎‬‬ ‫وعاء مواد التنظيف: إلضافة مواد التنظيف والمطريات االصطناعية‬‫الغسيل قيد التشغيل وإذا كان من الممكن فتح باب الجهاز (أنظر‬ ‫(أنظر صفحة 02).‬ ‫صفحة 71).‬ ‫المؤشرات الضوئية: لمعرفة أي مرحلة من دورة الغسيل هي قيد‬ ‫زر تشغيل/إيقاف: لتشغيل ماكينة الغسيل وإيقاف تشغيلها.‬ ‫التشغيل اآلن.‬‫مفتاح البرنامج: الختيار برامج الغسيل. يبقى المفتاح ثابتا خالل‬ ‫أزرار الوظيفة : الختيار الوظائف المتوفرة. الزر المالئم للوظيفة‬ ‫الدورة.‬ ‫المختارة سيبقى مشغال.‬ ‫مفتاح درجة الحرارة: لضبط درجة الحرارة أو دورة الغيسل البارد‬ ‫(أنظر صفحة 91).‬ ‫زر بدء/إعادة تهيئة: لبدء البرامج أو إلغاء أية إعدادات غير‬ ‫صحيحة.‬ ‫61‬
 17. 17. ‫المؤشرات الضوئية‬ ‫توفر المؤشرات الضوئية معلومات هامة.‬ ‫هذا ما يمكنها أن تخبرك به:‬ ‫مرحلة الدورة قيد التشغيل:‬ ‫خلال دورة الغسيل، تضيء المؤشرات تدريجيا لتشير إلى مرحلة دورة‬ ‫الغسيل قيد العمل:‬ ‫غسيل‬ ‫‪‎‎‎‬‬ ‫شطف‬ ‫‪‎‎‎‬‬ ‫دورة العصر‬ ‫‪‎‎‎‬‬ ‫مالحظة: خالل التصريف، سيضيء المؤشر الخاص بمرحلة دورة‬ ‫العصر.‬ ‫أزرار الوظائف‬ ‫تعمل أزرار الوظائف كمؤشرات أيضا.‬ ‫عند اختيار وظيفة، سيضيء الزر المالئم.‬ ‫إذا كانت الوظيفة المختارة تتوافق مع إعداد البرنامج، سيومض الزر‬ ‫ولن يتم تشغيل الوظيفة.‬ ‫إذا تم إعداد وظيفة ال تتوافق مع وظيفة أخرى تم اختيارها مسبقا،‬ ‫سيتم تشغيل األخيرة المختارة فقط.‬ ‫مؤشر إقفال/إزالة إقفال الباب:‬ ‫إذا كان هذا المؤشر مشغال، فيكون باب الجهاز مقفال لتحاشي فتحه عن طريق الخطأ؛ لتحاشي أية أعطال، انتظر حتى يومض المؤشر قبل أن تفتح‬ ‫باب الجهاز.‬ ‫! الوميض السريع لمؤشر إقفال/إلغاء إقفال الباب مع وميض أحد المؤشرات الضوئية على األقل، يشيل إلى أن هناك حالة غير طبيعية (أنظر‬ ‫صفحة 32).‬‫71‬
 18. 18. ‫البدء والبرامج‬ ‫5. أضف مواد التنظيف وأي مطر للغسيل‬ ‫ملخص: بدء برنامج‬ ‫(انظر صفحة 02).‬ ‫1. قم بتشغيل الماكينة بالضغط على زر . ستضيء كل المؤشرات‬ ‫6. ابدأ البرنامج بواسطة الضغط على زر تشغيل/إعادة تهيئة .‬ ‫الضوئية لبضع ثوان وسيبدأ مؤشر إقفال/إزالة إقفال الباب‬ ‫إللغائه أبق زر تشغيل/إعادة تهيئة مضغوطا لمدة ثانيتين على‬ ‫بالوميض.‬ ‫األقل.‬ ‫2. قم بإدخال الغسيل إلى الماكينة واغلق باب الجها.‬‫7. عند انتهاء الرنامج سيومض مؤشر إقفال/إلزالة إقفال الباب ليشير‬ ‫3. اضبط مفتاح البرنامج إلى البرنامج المطلوب.‬ ‫إلى أن من الممكن فتح باب الجهاز. أخرج الغسيل واترك باب‬ ‫4. اضبط درجة حرارة الغسيل (أنظر صفحة 91).‬ ‫الجهاز مفتوحا جزئيا للسماح للبرميل بأن يجف تماما. قم بإيقاف‬ ‫تشغيل ماكينة الغسل بواسطة الضغط على زر .‬ ‫جدول البرامج‬ ‫مواد التنظيف‬ ‫درجة‬ ‫مدة الدورة‬ ‫المادة‬ ‫وصف دورة الغسيل‬ ‫ما قبل‬ ‫حرارة‬ ‫برامج‬ ‫برامج نوع النسيج ودرجة االتساخ‬ ‫(دقائق)‬ ‫المطرية‬ ‫ّ‬ ‫الغسيل غسيل‬ ‫الغسيل‬ ‫القطنيات‬ ‫ما قبل الغسيل، دورة الغسيل، دورات الشطف،‬ ‫الغسيل األبيض المتسخ جدا‬ ‫761‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪90°C‬‬ ‫1‬ ‫دورات العصر المتوسطة والنهائية‬ ‫(الشراشف، شراشف الطاولة وما شابه)‬ ‫دورة الغسيل، دورات الشطف، دورات العصر‬ ‫الغسيل األبيض المتسخ جدا‬ ‫المتوسطة والنهائية‬ ‫251‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪90°C‬‬ ‫2‬ ‫(الشراشف، شراشف الطاولة وما شابه)‬ ‫دورة الغسيل، دورات الشطف، دورات العصر‬ ‫المالبس البيضاء وذات األلوان الثابة‬ ‫851‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪60°C‬‬ ‫3‬ ‫المتوسطة والنهائية‬ ‫المتسخة جدا‬ ‫دورة الغسيل، دورات الشطف، دورات العصر‬ ‫المالبس البيضاء وذات األلوان الناعمة‬ ‫341‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪40°C‬‬ ‫3‬ ‫المتوسطة والنهائية‬ ‫المتسخة جدا‬ ‫المالبس البيضاء وذات األلوان الناعمة‬ ‫دورة الغسيل، دورات الشطف، دورات العصر‬ ‫99‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪40°C‬‬ ‫4‬ ‫المتسخة قليال (القمصان، القفازات وما‬ ‫المتوسطة والنهائية‬ ‫شابه).‬ ‫دورة الغسيل، دورات الشطف، دورات العصر‬ ‫29‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪30°C‬‬ ‫5‬ ‫المالبس ذات األلوان الناعمة المستخة قليال‬ ‫المتوسطة والنهائية‬ ‫األقمشة االصطناعية‬ ‫دورة الغسيل، دورات الشطف، دورة العصر‬ ‫المالبس ذات األلوان الثابة المتسخة جدا‬ ‫08‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪60°C‬‬ ‫6‬ ‫الناعمة أو المانعة للتجعد‬ ‫(مالبس األطفال وما شابه)‬ ‫دورة الغسيل، دورات الشطف، دورة العصر‬ ‫األلوان الثابتة (كل أنواع المالبس المتسخة‬ ‫17‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪40°C‬‬ ‫6‬ ‫الناعمة أو المانعة للتجعد‬ ‫جدا)‬ ‫دورة الغسيل، دورات الشطف، دورة العصر‬ ‫7‬ ‫المالبس ذات األلوان الثابة المتسخة جدا‬ ‫57‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪50°C‬‬ ‫الناعمة أو المانعة للتجعد‬ ‫(مالبس األطفال وما شابه)‬ ‫دورة الغسيل، دورات الشطف، دورة العصر‬ ‫األلوان الناعمة (كل أنواع المالبس‬ ‫17‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪40°C‬‬ ‫8‬ ‫الناعمة أو المانعة للتجعد‬ ‫المتسخة قليال)‬ ‫دورة الغسيل، دورات الشطف ودورة عصر‬ ‫9‬ ‫األلوان الناعمة (كل أنواع المالبس‬ ‫03‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪30°C‬‬ ‫الناعمة‬ ‫المتسخة قليال)‬ ‫المالبس الناعمة‬ ‫دورة الغسيل، دورات الشطف ودورة عصر‬ ‫01‬ ‫05‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪40°C‬‬ ‫الصوف‬ ‫الناعمة‬‫دورة الغسيل، دورات الشطف، دورة التصريف أو‬ ‫‪30°C‬‬ ‫األنسجة الناعمة جدا‬ ‫25‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫11‬ ‫المانعة للتجعد‬ ‫(الستائر، الحرير، الفيسكوزا وما شابه)‬ ‫البرامج الجزئية‬ ‫دورات الشطف ودورة العصر‬ ‫•‬ ‫شطف‬‫دورات الشطف، دورة التصريف أو المانعة للتجعد‬ ‫•‬ ‫دورة شطف ناعمة‬ ‫دورة التصريف دورة العصر القوية‬ ‫دورة العصر‬ ‫دورة التصريف ودورة العصر الناعمة‬ ‫دورة عصر ناعمة‬ ‫التصريف‬ ‫التصريف‬ ‫مالحظات‬ ‫لوظيفة عدم التجعد، الرجاء أنظر صفحة 91. المعلومات المدرجة في الجدول هي للداللة فقط. ‪‎‬‬ ‫برنامج خاص‬ ‫اليومي (البرنامج 9 لألنسجة االصطناعية) مصممم لغسل األقمشة المتسخة قليال في وقت قصير: إنه يستغرق 03 دقيقة فقط ويتيح لك‬ ‫توفير الوقت والطاقة. بإعداد هذا البرنامج (9 بدرجة حرارة 03 درجة مئوية)، يمكنك غسل أنواع مختلفة من األقمشة معا (فيما عدا‬ ‫العناصر الصوفية والحريرية)، بحمل أقصاه 3 كغم.‬ ‫نحن نوصي باستخدام مواد التنظيف السائلة.‬ ‫81‬
 19. 19. ‫التخصيصات‬ ‫ضبط درجة الحرارة‬ ‫أدر مفتاح درجة الحرارة لضبط درجة حرارة الغسيل (انظر جدول البرامج صفحة 81).‬ ‫يمكن خفض درجة الحرارة أو حتى إعدادها للغسيل البارد( ).‬ ‫الوظائف‬ ‫لتشغيل الوظيفة:‬ ‫1. اضغط على الزر المالئم للوظيفة المرغوب بها، وفقا للجدول أدناه؛‬ ‫2. سيبدأ عمل الوظيفة عندما يضيء الزر المالئم.‬ ‫مشغلة مع برامج:‬ ‫مالحظات‬ ‫التأثير‬ ‫الوظيفة‬ ‫1, 2, 3, 4,‬ ‫يقصر مدة دورة الغسيل‬ ‫5, 6, 7, 8‬ ‫بنسبة %03.‬ ‫سريع‬ ‫1, 2, 3, 4, 5,‬ ‫يزيد من فاعلية‬ ‫6, 7, 8, ودورات‬ ‫موصى به عندما يكون الجهاز مح ّال بالكامل أو بكميات كبيرة من مواد التنظيف.‬ ‫م‬ ‫الشطف.‬ ‫الغسيل.‬ ‫شطف إضافي‬ ‫لن تقوم ماكينة الغسيل‬‫كل البرامج فيما عدا‬ ‫هذه بإنجاز دورة عصر، نحن نوصي بأن تستخدمها عند غسل المالبس التي يصعب ك ّها.‬ ‫ي‬ ‫11 والتصريف.‬ ‫بل دورة برميل متوسطة‬ ‫لمساعدة تصريف الماء.‬ ‫إبطال العصر‬ ‫مقاومة التجعد‬ ‫هذه الوظيفة تقطع برنامج الغسيل، ويتم إبقاء الغسيل للنقع في الماء قبل أن يقوم الجهاز بالصرف. هذا متوفر في البرامج 6‪ 11‎-‎8‎-‎7‎-‎‬ودورة الشطف الناعمة.‬ ‫إلنهاء الدورة اضغط الزر تشغيل/إعادة تهيئة.‬ ‫واضغط زر تشغيل/إعادة تهيئة.‬ ‫لتشغيل دورة الشطف لوحدها، اضبط المفتاح على الرمز المالئم‬‫ملاحظة: لتحاشي االرتجاج الزائد قبل كل دورة عصر، تقوم الماكنية بتوزيع الحمل بشكل موحد بواسطة إدارة البرميل باستمرار بسرعة تزيد بعض‬ ‫ّ‬ ‫الشيء عن سرعة دوران عملية الغسيل.‬ ‫عندما، رغم المحاوالت المتكررة، ال يتم توزيع الحمل بشكل موحد، تقوم الماكينة بالعصر بسرعة أبطأ من اإلعداد االعتيادي.‬ ‫إذا لم يكن باإلمكان موازنة الحمل بشكل كبير، تنجز الماكينة عملية التوزيع بدل العصر.‬ ‫من شأن محاوالت الموازنة أن تزيد من مدة الدورة، حتى 01 دقائق بحد أقصى.‬‫91‬
 20. 20. ‫مواد التنظيف والغسيل‬ ‫عناصر خاصة‬ ‫وعاء مواد التنظيف‬‫الستائر: قم بطي الستائر وضعها داخل غطاء وسادة أو كيس شبكي.‬ ‫تعتمد نتائج الغسيل الجيدة أيضا على كيمة مواد التنظيف: إن إضافة‬‫قم بغسلها على حدة من دون تعدي نصف كمية حمل الجهاز. استخدم‬ ‫مواد تنظيف أكثر مما يجب ال يزيد فاعلية الغسيل بالضرورة، يمكن‬ ‫البرنامج 11 الذي يتخطى مرحلة العصر أوتوماتيكيا.‬ ‫أن يؤدي إلى انسداد في األجزاء الداخلية من الجهاز لديك وحتى‬ ‫الجاكيتات والمعاطف المبطنة: إذا كانت محشوة بريش البط أو‬ ‫يمكن أن يلوث البيئة.‬ ‫األوز، فمن الممكن غسلها بالماكينة. قم بقلب األلبسة وتحميل حد‬ ‫أقصى من 3-2 كغم، بتكرار دورة الشطف مرة أو مرتين واستخدام‬ ‫افتح وعاء مواد التنظيف‬ ‫دورة العصر الناعمة.‬ ‫واسكب مواد التنظيف‬ ‫الصوف: ألفضل النتائج، استخدم مادة تنظيف مخصصة، وانتبه إلى‬ ‫والمطريات، كما يلي.‬ ‫عدم تعدي الحمل من 1 كغم.‬ ‫3‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫الحجرة 1: مواد التنظيف المعدة لما قبل الغسيل (مسحوق)‬ ‫الحجرة 2: مواد التنظيف المعدة لدورة الغسيل (مسحوق أو سائل)‬ ‫يجب سكب المواد السائلة قبل بدء دورة الغسيل مباشرة.‬ ‫الحجرة 3: الملحقات (المواد المط ّية للغسيل وما شابه).‬ ‫ر‬ ‫يجب على المطري أال يزيد عن ارتفاع الشبكة.‬ ‫! ال تستخدم المواد المعدة للغسيل باليد ألنها يمكن أن تطلق رغوة‬ ‫فائضة.‬ ‫تحضير الغسيل‬ ‫• قم بتصنيف الغسيل كما يلي:‬ ‫- نوع القماش/ الرمز على الالصقة.‬ ‫- األلوان: افصل المالبس الملونة عن البيضاء.‬ ‫ّ‬ ‫• قم بإفراغ جيوب كافة المالبس وفك األزرار.‬ ‫• ال تتجاوز حدود الوزن المبينة أدناه، الخاصة بالوزن الجاف:‬ ‫األقمشة الجلدية: حد أقصى 5 كغم‬ ‫األقمشة االصطناعية: حد أقصى 5.2 كغم‬ ‫األقمشة الناعمة: حد أقصى 2 كغم‬ ‫الصوف: حد أقصى 1 كغم‬ ‫كم يزن الغسيل لديك؟‬ ‫1 شرشف واحد 005-004 غم‬ ‫1 غطاء وسادة واحد 002-051 غم‬ ‫1 مفرش طاولة واحد 005-004 غم‬ ‫1 برنس حمام واحد 0021-009غم‬ ‫1 منشفة واحدة 052-051 غم‬ ‫02‬

×