Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paisatges pedra seca i vi

736 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Paisatges pedra seca i vi

 1. 1. !Descobreix i experimenta noves sensacions! Bages, paisatges de pedra seca i viAvantprojecte de Pla de Màrqueting JAUME PLANS I MAESTRAEl turisme com pràctica de consum Màster Gestió Cultural UOC
 2. 2. 1. FASE ANALÍTICADescripció del producte. El producte turístic que es planteja està basat en el patrimoni cultural de la pedra seca a lacomarca del Bages. Aquesta tècnica constructiva ancestral està lligada a lactivitat agrària,sobretot el conreu de secà, en especial menció a la vinya. La frenètica activitat al camp desegles passats ha deixat un gran nombre d’elements patrimonials: barraques de vinya, tines almig de les vinyes, murs de sosteniment, etc. Donada lestreta relació daquest patrimoni singular amb la vinya presentem un productenovedós turístic per revitalitzar els municipis bagencs a partir dun títol suggeridor: "paisatgesde pedra seca i vi", lligant lexcursionisme, la natura, el paisatge, lagricultura, larquitecturatradicional, la gastronomia i el turisme rural. Lactivitat consistiria en la creació duna sèrie ditineraris interpretatius senyalitzats endiferents municipis del Bages per visitar-ne mostres daquesta arquitectura tradicional. La visitadaquestes elements patrimonials, anirà associada a la visita d’algun dels cellers de laDenominació dOrigen Pla de Bages per veure com es produeix el vi de forma artesanal i,també veure com es treballa aquesta tècnica constructiva, muntant un taller de restauració elsdies de visita, en alguns dels itineraris previstos. L’activitat anirà lligada amb la gastronomialocal tenint la possibilitat de realitzar un dinar i un sopar amb aliments autòctons de temporada:mongetes de Fals, mató de Castellbell... i, cada àpat maridat amb una varietat de vi local. Lapernoctació serà el punt culminant de l’experiència perquè es podrà realitzar en diferentsbarraques rehabilitades convenientment i fetes de nou.
 3. 3. Missió: El pla estratègic tindria una sèrie deixos bàsics com són: establir les bases de futurdel projecte turístic, fixar un marc de referència dins el sector públic i privat i determinar iordenar els objectius i les directrius de la política turística comarcal envers aquest nouproducte. Visió: es basaria en el desenvolupament i consolidació d’una oferta turística diferenciada,l’optimització i l’increment de l’oferta mitjançant la millora de la qualitat, la diversificació il’ordenació del producte, la coordinació i la cooperació de les administracions públiques, lacorresponsabilitat pública i privada, la sostenibilitat com a eix vertebrador i el respecte alpaisatge i els recursos naturals i patrimonials tangibles i intangibles i el reconeixement i lavaloració del turisme i sensibilització de la societat. Valors: entre els valors que s’aporten a la societat caldria esmentar: la conscienciació derespecte i preservació del medi físic -natural, agrícola i patrimonial- cap un model de turismeambientalment sostenible, sensibilitat cap a l’entorn, valoració dels productes locals iautòctons, conèixer i aprendre de la cultura pròpia o, estima pel territori, entre altresaspectes.
 4. 4. DIAGNOSI Anàlisi DAFOFORTALESES-Les construccions de pedra seca són un patrimoni diferenciat i únic perquè cada construcció nonomés és diferent, sinó que algunes no es troben construïdes enlloc més com són les tines, aixecadesal mig de les vinyes, patrimoni únic a Europa.-És un patrimoni que està integrat dins el paisatge (utilitza materials de la zona). És molt més fàcilacondicionar-lo perquè no altera la visió del paisatge.- Producte turístic que pot ser visitat per diferents grups d’edat dins un entorn natural, a l’airelliure en contacte amb la natura.- Oferir qualitat i bona relació qualitat/preu.
 5. 5. Anàlisi DAFOOPORTUNITATS- aprofitament del mercat emergent turístic i cultural i ampliació de la oferta turística dela comarca amb un producte novedós.- política governamental de suport a projectes d’aquest tipus que revitalitzen el territori.- sector privat es podria involucrar tant dels cellers de la DO Pla de Bages, com de lahosteleria de la zona, el comerç local…- proximitat: els itineraris s’haurien de mostrar ben comunicats, propers i accessibles a tota lagent.- oferta turística diferenciada: el producte turístic que s’ofereix, d’entrada és novedós i pot serun atractiu per un visitant que busca coses diferents de qualitat.- crear un destí turístic diferenciat dinterior i progressiva creació d’empreses turístiques alvoltant de la proposta i llocs de treball.- creativitat com valor de competitivitat: La creativitat, lexcel·lència, la innovació i lalt valorafegit esdevenen elements claus per desenvolupar propostes turístiques novedoses.- baixa competència del mercat d’aquest patrimoni.- tendències del mercat degut a la crisi actual fa que la gent faci desplaçaments més curts.Això pot ser una oportunitat per oferir aquest nou producte turístic.
 6. 6. ANÀLISI INTERN- Política empresarial: aprofitar elements patrimonials en desús per reconvertir-los i donar-losun ús turístic amb la creació d’una sèrie d’itineraris interpretatius, un centre d’interpretació iallotjament turístic rural.- Recursos: Econòmics: administració i propis; Comercials: publicitat, difusió a través de lesTIC, etc.; Humans: direcció i gestió pròpia.- Agents implicats: la nostra pròpia empresa i l’Administració local, la Diputació de Barcelona,la Generalitat de Catalunya a través dels Departaments de Cultura, Turisme, Agricultura i MediAmbient.- Infraestructures: el desplaçament per compte propi als llocs on es desenvolupen lesdiferents activitats amb pàrquing, caldrà acondicionar els itineraris, els elements patrimonials iel Centre d’Interpretació.
 7. 7. 2. FASE ESTRATÈGICA1. SEGMENTACIÓ.a. Tipus de grup o estil de vida. - El producte turístic "paisatges de pedra seca i vi" encaixa amb un dels grups més freqüents com és el familiar. - El nostre producte encaixa en el turisme daventura -estil aventurer a la recerca de noves experiències-, amb el turisme ecològic -el producte es desenvolupa en un entorn natural amb una clara consciència preservar el medi ambient-, i el turisme rural -persones que estimen el camp, la tranquilitat i activitats relacionades amb ell-.b. Edat. - Aquest concret dels itineraris pot ser apte per una diversitat de públic molt gran: des descolars, fins a estudiants, famílies, grups dexcursionistes o turistes eventuals. L’edat doncs, serà variable. El producte turístic encaixa tant en homes com en dones.c. Nivell socio-econòmic. Pel que fa aquesta segmentació que té a veure amb el nivell dingressos econòmics dels consumidors del producte turístic plantejat, semmarcaria en el grup de consumidors amb ingressos mitjos i alts, encara que, en menys mesura podrien tenir cabuda consumidors amb ingressos baixos (segurament no pernoctarien i farien una activitat dun dia com a màxim).
 8. 8. d. Procedència. En el nostre cas la procedència majoritària que tindríem seria un turisme català, de les diferentsdemarcacions, però també oberts a un turisme de la resta de lestat, interessat per un producte concret,diferenciat i específic com pot ser el nostre. En menys mesura, tindríem un turisme estranger que viatja perconéixer diferents realitats territorials. Què oferim? qualitat, oferta cultural innovadora i diferent que combina diferents elements: història, art,patrimoni, diversió, entreteniment, activitats especialitzades, etc.e. Motivacions. Pel nostre producte el turiste tindria les següents motivacions i raons:- descansar: aprofitar lentorn natural i paisatgístic per viure una experiència única en un espai diferenciadorde la resta dofertes.- canviar dambient: el turiste busca sortir de la rutina, de la quotidianitat diària, del seu entorn i aquestaproposta turística pot ser una oportunitat per descobrir les terres de linterior de la Catalunya Central, delBages.- per conéixer: hi ha un turiste interessat en aprendre més enllà del seu voltant, les coses que no coneix delseu entorn.- daventura: trencar amb la quotidianitat de la persona i lambient diari implicant-se en una activitat diferent.- per cultura: té com a causa el desig daugmentar coneixements o gaudir, és aquell grau que dona al turisteun cert nivell dinterés per allò que vol visitar: la gent, les tradicions, el patrimoni, etc.- per comprar: els productes autòctons del territori poden donar un valor afegit al producte que presentem iser-ne complementaris a la oferta turística plantejada.
 9. 9. 2. AVANTATGES COMPETITIUS. Entre els avantatges genèrics podem trobar: I. Lideratge en costos. Tenir avantatge en costos és una estratègia competitiva que pot tenir la nostra empresa sensesacrificar la qualitat, tractant de reduir els costos que implica la producció. Els costos també són de vitalimportància per les estratègies de diferenciació, donat que haurem d’oferir un producte idèntic als possiblescompetidors o una combinació d’atributs diferents del nostre producte turístic que sigui igualment preferentpels consumidors. Ser líder en costos requereix la posada en pràctica duna sèrie de polítiques orientades a laconsecució daquest objectiu bàsic. Podem minimitzar costos en àrees com desenvolupament i recerca,força de vendes, oferta de serveis o publicitat. Cal tenir cura dels costos fixes i utilitzar lexperiència perobtenir estalvis. Aquesta estratègia donarà a la nostra empresa una posició defensiva davant la resta deforces competitives. L’ús eficient dels nostres recursos conduirà a una reducció de les despeses i d’administrar el negoci,amb això aconseguirem fer efectiva l’estratègia de lideratge en costos. II. Especialització. Inicialment concentrarem els nostres esforços -l’activitat del nostre negoci- en un segment determinatcom pot ser l’àrea geogràfica catalana, a un grup determinat de visitants -a partir de 25 anys amb unarenda mitja-alta-. Això ho podem realitzar perquè el nostre producte té un valor afegit que no té la resta. Igualment estem parlant de difondre un patrimoni cultural com és el de la pedra seca, del qual no hiha massa oferta en el mercat, d’aquí la necessitat de promoure’l i donar-lo a conéixer de forma convenient ides de l’especialització del nostre mercat.
 10. 10. III Diferenciació.-el producte: és de qualitat, repercuteix en el consumidor que està disposat a pagar més diners i repetirl’experiència perquè li oferim un servei, productes naturals i ecològics, vins de qualitat, patrimonidiferenciador, etc.; per la seva innovació: introduïm un producte turístic patrimonial novedós, perquè noha estat massa tractat, com és el de la pedra seca implantant-hi coses noves com pot ser l’allotjamentrural en els mateixos elements patrimonials; per modernitat: adaptem un producte patrimonial donant-li unús específic i una funcionalitat d’acord amb les necessitats de la societat.-mitjançant els serveis: oferim uns serveis de proximitat com poden ser els itineraris interpretatius, lesvisites als cellers, assessorament i atenció personalitzada als visitants.-oferta turística diferenciada: un turisme daventura i excursionista combinat amb un entorn agrari, lavitivinicultura, el paisatge natural, lesperit aventurer, autenticitat i descobriment de construccionsúniques, patrimoni cultural de gran valor, la població amb interés, les iniciatives de conservació idesenvolupament sostenible, laccessibilitat i la ubicació estratègica dels itineraris.-mitjançant equip humà: disposem de personal professional, amable, empàtic, competent i proactiu perl’estada del visitant el màxim de confortable possible.- mitjançant la imatge: comunicació integral de la empresa mitjançant publicitat, difusió a la web i xarxessocials, logos, ajudant a una donar una percepció positiva del nostre servei.
 11. 11. 3. POSICIONAMENT. Tot seguit s’intentarà definir el posicionament desitjat de la nostre proposta, és a dir com volem queels nostres clients potencials ens percebin, quina és la imatge o etiqueta que volem otorgar al nostreproducte. El nostre posicionament és el següent: - factor naturalesa: elements com el paisatge, l’agricultura i la vinicultura són trets de la nostraforça d’atracció turística. - factor cultura: el patrimoni cultural de la pedra seca, les activitats culturals al seu entorn i lagastronomia, són aspectes clau de la nostra destinació. -estímuls i sensacions: l’experiència única de visitar un lloc emblemàtic tant proper i desconegut ila seva interrelació amb la gent a partir de la desconnexió, l’acostament al medi natural i la qualitat de lainformació, poden ser factors determinants. També tindríem estímuls que ens poden fer millorarl’experiència: tallers de restauració, el tast de productes autòctons o, la pernoctació en una barraca sónvalors afegits al nostre producte. - la seguretat i la imatge de qualitat/preu: és clau que de la proposta el visitant tingui la màximaseguretat i confort. Igualment la imatge que tenia de nosaltres estigui en consonància amb el què hapagat per l’experiència viscuda ja sigui en l’itinerari o pernoctant.
 12. 12. 4. LA MARCA. La nostra marca diferenciadora i de valor principal del nostre projecte serà l’estendard de promoció i dela nostra imatge exterior definida a partir de tres components: el decàleg, el missatge permanent i lamarca gràfica.-El decàleg: El territori que configura el Bages, dins la Catalunya Central, és ric en contrastos, amb unagran riquesa històrica, patrimonial i natural. Aquest territori, situat entre els pirineus i la costa, és unadescoberta per qualsevol viatger encuriosit que vusqui viure noves experiències singulars i autèntiques. ElBages és ric en: espais naturals i paisatges, patrimoni cultural en pedra seca, gastronomia i productes dela terra, vinyes i vins, activitats i rutes, allotjament i serveis turístics rurals de qualitat.- El missatge permanent: El missatge en el qual pretenem sintentitzar el nostre posicionament seriaaquest: “Bages. Paisatges de pedra seca i vi”. marca gràfica
 13. 13. OBJECTIUS ESPECÍFICS Pel que fa als avantatges competitius busquem ser líders en costos, la qual cosa requereix laposada en pràctica duna sèrie de polítiques orientades a la consecució daquest objectiu bàsic. Podemminimitzar costos en àrees com desenvolupament i recerca, força de vendes, oferta de serveis opublicitat. Aquesta estratègia donarà a la nostra empresa una posició defensiva davant la resta deforces competitives. L’especialització del nostre projecte turístic bé donada perquè disposem d’un valor afegit i oferimuna oferta de patrimoni cultural especialitzada. També amb el nostre projecte volem diferenciar-nos dela resta, oferint un producte únic, exclusiu i de qualitat, ja sigui perquè té atributs reals diferents operquè el consumidor els percep diferent: visites úniques, tasts de productes autòctons, experimentaciótècnica ancestral constructiva, servei únic i exclusiu, per la qualitat, innovació i modernitat, equip humà,la imatge, etc. El nostre posicionament serà clau perquè la percepció dels clients potencials a partir de diferentsfactors: naturalesa, cultura, estímuls i les sensacions. El producte turístic escollit aprofita el mercatemergent turístic i cultural, a més amplia la oferta turística de la comarca, amb un producte novedós idiferenciat.. La creativitat, lexcel·lència, la innovació i lalt valor afegit esdevenen elements claus perdesenvolupar la proposta turística plantejada. És important que sofereixi una òptima qualitat delproducte turístic i bona relació preu/qualitat. En el projecte shi poden involucrar des de ladministraciólocal fins al sector privat. Per últim, amb la creació daquests itineraris proposats afavoreixen lasensibilització cap a aquest patrimoni i que la gent vulgui visitar i conéixer indrets diferents, però tambéajuda a preservar-lo.
 14. 14. 4. FASE OPERATIVA
 15. 15. 4. FASE OPERATIVAUtilitats del producteFuncionals Simbòliques Vivencials- Realitzar una activitat a laire - Oferta dun patrimoni cultural - Conèixer i experimentar amb ellliure com és la de caminar per desconegut per la majoria de la patrimoni cultural de la pedrauna sèrie ditinerari amb elements població i per tant, singular, ens seca.patrimonials. diferenciem de la resta dofertes - Enfortir el sentiment de patrimonials.- Realitzar una activitat de pertinença al territori per mitjà derestauració de pedra seca ajudant - Fer partícep al visitant la leducació cultural envers aquesta mantenir el patrimoni cultural. possibilitat dintervenir en la patrimoni i el seu entorn. rehabilitació de construccions dins- Fer una sèrie dàpats - Descansar aprofitant un entorn el mateix itinerari que visita, pergastronòmics durant lestança amb natural i paisatgístic per viure una tant una experiència doblementproductes autòctons. experiència única en un espai enriquidora i diferenciada de la diferenciador.- Allotjar-se en barraques de vinya resta.o en cases de turisme rural de la - Canviar dambient, de la rutina - Assolir nivells estàndars dezona. diària, per descobrir les terres qualitat en prestació dels nostres dinterior del Bages.- Comprar productes autòctons serveis.donant un valor afegit al producte. - Dormir en una edificació singular - Regalar una guia didàctica a tots fora del corrent, traslladant al els visitants. visitant al passat. - Tastar els vins de les varietats autòctones de la Denominació dOrigen.
 16. 16. COMUNICACIÓDECISIONS PRINCIPALSDefinició públic objectiu.- Públic objectiu: persones 25-65 anys, sense diferenciació de sexes, nivell dinstrucció acadèmica mitjà-alt. Procedència àmbit català 85%, 10% resta de lestat, 5% estranger. Busca noves experiències,aventures, etc.- Públic familiar: persones 25-50 anys acompanyats de fills menors, nivell de renda mitjà-alt i instruccióacadèmica mig-alt, amb estudis superiors. Públic que busca tranquilitat, contacte amb la natura, etc.- Públic escolar: els itineraris estant adreçats també a grups escolars a partir de 10 anys, fins i tot públicuniversitari, perquè es tracta dun patrimoni ric en valors culturals: història, arquitectura, etnografia, etc.- Objectius publicitaris.- arribar a un públic potencial 10.000-15.000 persones dàmbit català principalment amb uns plaços 1-2anys.- incrementar el coneixement de la marca del nostre producte.- millorar el coneixement i les seves característiques del nostre producte.- creació de la imatge dempresa i producte- canvi dactitut favorable respecte al nostre producte.- augmentar les vendes a curt plaç.- Pressupost.- Fixar prioritats econòmiques destinades a comunicació dacord amb les diferents activitats previstes i elscostos associats, sense sortirsen del pressupost.- Despesa assumida pels agents implicats en el projecte: lAdministració local, la Diputació de Barcelona,la Generalitat de Catalunya a través dels Departaments de Cultura, Turisme, Agricultura i Medi Ambient.-La difusió a través de les TIC, minimitzarà els costos publicitaris (correu electrònic, xarxes socials, etc.).
 17. 17. PREU. Per calcular el preu del nostre producte sha utilitzat el mètode basat en el cost: costos previstos més benefici desitjat. El cost marginalserà la variació del cost total com a conseqüència daugmentar el nombre de visitants. El benefici tindrà de ser sobre el 30% per anar abuscar un punt dequilibri que ens permeti cobrir despeses, que el producte sigui atractiu econòmicament pel consumidor i obtenirbeneficis nets a partir dun nombre determinat de visitants que calculem en funció dels possibles ingressos, lestacionalitat i els diferentsdescomptes. El marge comercial que aplicarem per la comercialització directe serà al voltant del 30% del cost fixe. En el casdintermediaris entre 10-15%. Lestacionalitat del nostre producte serà de tot lany excepte dates assenyalades, el principal flux de gent es centrarà els caps desetmana, els mesos de juny-agost, sense menystenir els grups escolars entre setmana. Caldrà tenir present els descomptes per grups de 20-25 persones i grups escolars (-5%) o els paquets promocionals que es realitzaranper incentivar la consumició del nostre producte turístic. Producte Descripció Preu venda Sistema de cobrament Ruta 1. Itinerari de les Arnaules Itinerari interpretatiu senyalitzat amb guia i - 15 euros adults - Transferència Manresa-Talamanca (visita a peu personal que es complementa amb un taller - nens fins a 10 anys - Paypal dun conjunt de 20 barraques, experimental on podrem practicar la tècnica de gratuït murs i un conjunt tines. Durada la pedra seca - estudiants 25% del trajecte 2:30 h.) descompte Complement ruta1 Dinar amb productes autòctons de temporada - 25 euros adults - Transferència gastronòmic - 15 euros nens - Paypal Complement ruta1 i 2 visita Tast de vins de la DO Pla de Bages en un - 5 euros - Transferència cellers celler - Paypal Complement ruta1 Sopar amb productes autòctons de temporada - 25 euros adults - Transferència gastronòmic - 15 euros nens - Paypal Complement ruta1 Allotjament turisme rural - 40 euros adults - Transferència pernoctació - nens fins 10 anys 50% - Paypal barraques vinya - Esmorzar 10 e./persona
 18. 18. 4. DISTRIBUCIÓ/COMERCIALITZACIÓ. El canal principal de distribució del nostre producte turístic serà el canal directe:-Canal directe: de la nostra empresa de nova creació sense cap intermediari directament al consumidor. Això ho faremmitjançant la nostra web pròpia, correu electrònic i xarxes socials. Les compres es podran realitzar per c/e a la central dereserves de lempresa.-Donat que la nostra empresa gestionarà les activitats no ens caldrà un canal majorista. Podem realitzar aquest contactedes de la nostra empresa cap un tercer minimitzant costos, oferint directament el nostre servei a empreses del sector turístic,turisme rural i de loci per arribar al consumidor final. En aquest cas la nostra empresa contactaria amb oficines de turisme, empreses de turisme rural per oferir el nostreproducte a canvi duna quota anual, com per exemple poden ser: www.escapadarural.com, www.turismerural.com,www.agroturisme.com, www.ruralverd.com. El cost oscil·la entre els 30-100 euros anuals. Aquesta acció ens permetràposicionar-nos en el mercat. Daltra banda els canals bancaris com potser servicaixa ofereixen aquest servei, cobrant, però,una comissió del 10% del cost del producte.-Donada la implicació de diferents departaments de lAdministració de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona en elprojecte, seran aquests darrers els que ens facilitaran la presentació del nostre producte en fires especialitzades, a través deles webs oficials dels respectius departaments.-Les administracions locals implicades, el Consell Comarcal del Bages i les oficines de turisme comarcals també ensfacilitaran aquesta tasca de difusió i comercialització del nostre producte. Pel que fa daltres competidors hi ha alguns casos a Catalunya que consten ditineraris senyalitzats al voltant de la temàticade la pedra seca. Ara bé en la majoria dells no sutilitza la interpretació ni cap guia sinó que són itineraris autoguiats. Perexemple a la Fatarella (Terra Alta) tenen un servei de guies que es pot contractar per 10 euros/persona. Això no suposa capcompetència directe pel nostre producte que incorpora altres vivències com la visita als cellers, el tas de productes autòctonso un taller pràctic experimental. La seva difusió és limita gairebé a la WEB i alguns folletons en paper.

×