ผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอ ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556

3,284 views

Published on

คุรุสภาเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอ
ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556
*********************************
คุรุสภาเปิดรับสมัครผลงานวิจัยตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งผลงานวิจัยได้ ที่นี่
หรือติดต่อสอบถามที่ โทร. 0-2280-6366
กลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,284
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
138
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอ ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556

 1. 1. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนําเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง “การวิจยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ” ั *********************************************************๑. หลักการ “การวิจัย” นอกจากจะเป็นฐานในการพัฒนางานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญัติก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว ยัง ถือ เป็น นวั ต กรรมสํา คั ญ ที่ส ร้า งความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาทุนทางปัญญาของมนุษย์ ทําให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆผลผลิตและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์อันจะนําไปสู่การสร้างสังคมฐานความรู้ซึ่งเป็นการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในที่สุด ฐานความรู้จากการวิจัยจะส่งผลถึงการพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาวิชาชีพซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิรูปการศึกษา คุรุสภาตระหนักถึงความสําคัญของการส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ จึงจัดให้มีเวทีทางวิชาการสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยอย่างทั่วถึงในวงกว้างสามารถนําผลงานวิจัยไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป๒. วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณค่าทางวิชาการ และมีคุณภาพสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ ๒.๒ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้าง การใช้ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณค่าทางวิชาการ มีคุณภาพ เป็นแบบอย่างในการปรับประยุกต์ใช้หรือต่อยอดเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ ๒.๓ เพื่อยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ๒.๔ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้นําเสนอผลงานวิจัยในเวทีทางวิชาการในระดับอาเซียน๓. คุณสมบัตของผูส่งผลงานวิจย ิ ้ ั ๓.๑ ประเภทครู ๑) เป็ น ผู้ ที่ มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู ซึ่ ง ประกอบวิ ช าชี พ หลั ก ทางด้ า นการเรี ย นการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ๒) เป็นผู้ที่ผลิตงานวิจัยระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน ๓) เป็นผู้ที่ผลิตงานวิจัยด้านการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ/หรือสาขาวิชา ดังนี้ ๓.๑) ภาษาไทย ๓.๒) คณิตศาสตร์ ๓.๓) วิทยาศาสตร์ ๓.๔) การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓.๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๓.๖) ศิลปศึกษา
 2. 2. -๒- ๓.๗) ภาษาต่างประเทศ ๓.๘) สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ๓.๙) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓.๑๐) ด้านการศึกษาปฐมวัย ๓.๑๑) ด้านการศึกษาพิเศษ ๓.๑๒) ด้านอาชีวศึกษา ๓.๒ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ๑) เป็ น ผู้ ที่ มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านในตํ า แหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ํากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน ๒) เป็นผู้ที่ผลิตงานวิจัยด้านการศึกษา ซึ่งนําไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้มประสิทธิภาพ ี ๓.๓ ประเภทผู้บริหารการศึกษา ๑) เป็ น ผู้ ที่ มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านในตํ า แหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารนอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๒) เป็นผู้ที่ผลิตงานวิจัยด้านการศึกษา ซึ่งนําไปใช้ในการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ๓.๔ ประเภทศึกษานิเทศก์ ๑) เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ๒) เป็นผู้ที่ผลิตงานวิจัยด้านการศึกษา ซึ่งนําไปใช้ในการนิเทศการศึกษา แก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนแล้วประสบผลดียิ่งที่เป็นความรู้ใหม่และสามารถเป็นแบบอย่างได้๔. ประเภทรางวัลผลงานวิจย แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ ั ๔.๑ รางวัลผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ๑) รางวัลผลงานวิจัยระดับภูมิภาค มี ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับดีเด่น ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ระดับดี ได้รับเกียรติบัตร ระดับชมเชย ได้รับเกียรติบัตร ๒) ผลงานวิจัยระดับดีเด่นและระดับดี จะต้องนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี ๒๕๕๖ เพื่อรับการพิจารณาคัดสรรจากคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจยให้เป็น “ผลงานวิจัยระดับประเทศ” ต่อไป ั ๓) ผลงานวิจัยระดับชมเชย จะต้องนําเสนอผลงานวิจัยภาคแผ่นป้ายนิทรรศการ (Poster Presentation)ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี ๒๕๕๖ ๔) ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาคทุกระดับไม่จํากัดจํานวน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์และคะแนนที่กําหนด ๔.๒ รางวัลผลงานวิจยระดับประเทศ ั ๑) รางวั ล ผลงานวิ จั ย ระดั บ ประเทศ มี ๓ ระดั บ ได้ แ ก่ ระดั บ ดี เ ด่ น ระดั บ ดี และระดั บ ชมเชยซึ่งจะได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ๒) ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับประเทศทุกระดับไม่จํากัดจํานวน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์และคะแนนที่กาหนดํ
 3. 3. -๓-๕. การจําแนกจังหวัดในแต่ละภูมภาค ิ กรุงเทพมหานคร / กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว ภาคตะวันออก (๘ จังหวัด) กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ภาคกลาง ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และ (๑๘ จังหวัด) อุทัยธานี ภาคเหนือ กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ (๑๖ จังหวัด) แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี (๒๐ จังหวัด) และบึงกาฬ ภาคใต้ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขนธ์ ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ั (๑๕ จังหวัด) ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี๖. เกณฑ์การพิจารณาคัดสรรผลงานวิจัย คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี ๒๕๕๖ ได้กําหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดสรรผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจําปี ๒๕๕๖ ดังนี้ ๖.๑ เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพผลงานวิจัยระดับภูมภาค ิ ๑) การพิจารณาคุณภาพเล่มผลงานวิจัย พิจารณาจากองค์ประกอบคุณภาพผลงานวิจัย จํานวน ๔ ด้านประกอบด้วย ๑.๑) ปัญหา/วัตถุประสงค์วิจัย ๑.๒) ระเบียบวิธีวิจัย ๑.๓) คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัย ๑.๔) คุณภาพของรายงานวิจัย ๒) กําหนดน้ําหนักองค์ประกอบคุณภาพผลงานวิจัยเท่ากับ ๑๐ และผลงานวิจัยมีคะแนนเต็ม เท่ากับ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย ๒.๑) ปัญหา/วัตถุประสงค์วจัย ิ น้ําหนักเท่ากับ ๒ (๑๐ คะแนน) ๒.๒) ระเบียบวิธีวิจัย น้ําหนักเท่ากับ ๓ (๑๕ คะแนน) ๒.๓) คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัย น้ําหนักเท่ากับ ๓ (๑๕ คะแนน) ๒.๔) คุณภาพของรายงานวิจัย น้ําหนักเท่ากับ ๒ (๑๐ คะแนน) ทุกองค์ประกอบคุณภาพผลงานวิจัย ประกอบด้วยคุณภาพ ๕ ระดับ ดังนี้ ระดับ ๑ หมายถึง ผลงานวิจัยมีคณภาพน้อยที่สุด ุ ระดับ ๒ หมายถึง ผลงานวิจัยมีคณภาพน้อย ุ ระดับ ๓ หมายถึง ผลงานวิจัยมีคณภาพปานกลาง ุ ระดับ ๔ หมายถึง ผลงานวิจัยมีคณภาพมาก ุ ระดับ ๕ หมายถึง ผลงานวิจัยมีคณภาพมากที่สุด ุ ๓) ผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดสรรให้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ต้องผ่านองค์ประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานวิจัยทั้ง ๔ ด้าน โดยแต่ละด้านต้องผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ ๖๐% ขึ้นไป ๔) ผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดสรรให้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับภูมิภาค มี ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับดีเด่นระดับดี และระดับชมเชย ดังนี้
 4. 4. -๔- ระดับดีเด่น หมายถึง ผลงานวิจัยที่มีคะแนนระหว่าง ๔๒.๕๐ – ๕๐.๐๐ คะแนน ระดับดี หมายถึง ผลงานวิจัยที่มีคะแนนระหว่าง ๔๐.๐๐ – ๔๒.๔๙ คะแนน ระดับชมเชย หมายถึง ผลงานวิจัยที่มีคะแนนระหว่าง ๓๗.๕๐ – ๓๙.๙๙ คะแนน ๖.๒ เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพผลงานวิจัยระดับประเทศ ผลงานวิจัยระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๖ จะพิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการประเมิน ๒ ส่วน ดังนี้ ๑) คะแนนจากการประเมินเล่มผลงานวิจัย จํานวน ๗๐% (คะแนนที่ได้จากการประเมินในระดับภูมิภาคโดยรวม) ๒) คะแนนจากการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) จํานวน ๓๐% ๓) การพิจารณาคุณภาพการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในข้อ ๒) ข้างต้น พิจารณาจากองค์ประกอบคุณภาพการนําเสนอผลงานวิจัย จํานวน ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๓.๑) วิธีการนําเสนอผลงานวิจัย ๓.๒) เนื้อหาสาระในการนําเสนอผลงานวิจัย ๓.๓) สื่อและการใช้สื่อประกอบการนําเสนอผลงานวิจัย ๓.๔) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๔) กําหนดน้ําหนักองค์ประกอบคุณภาพการนําเสนอผลงานวิจัยเท่ากับ ๑๐ และการนําเสนอผลงานวิจัยมีคะแนนเต็มเท่ากับ ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย ๒.๑) วิธีการนําเสนอ น้ําหนักเท่ากับ ๕ (๑๕ คะแนน) ๒.๒) เนื้อหาสาระในการนําเสนอ น้ําหนักเท่ากับ ๒ (๖ คะแนน) ๒.๓) สื่อและการใช้สื่อประกอบการนําเสนอ น้ําหนักเท่ากับ ๑ (๓ คะแนน) ๒.๔) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น้ําหนักเท่ากับ ๒ (๖ คะแนน) ทุกองค์ประกอบคุณภาพการนําเสนอผลงานวิจัย ประกอบด้วยคุณภาพ ๓ ระดับ ดังนี้ ระดับ ๑ หมายถึง การนําเสนอผลงานวิจัยมีคณภาพน้อย ุ ระดับ ๒ หมายถึง การนําเสนอผลงานวิจัยมีคุณภาพปานกลาง ระดับ ๓ หมายถึง การนําเสนอผลงานวิจัยมีคุณภาพมาก ๕) ผลงานวิจัยระดับประเทศ คือ ผลงานวิจัยที่มีคะแนนจากการประเมินตามข้อ ๑ และ ๒ รวมกัน ดังนี้ ระดับดีเด่น หมายถึง ผลงานวิจัยที่มีคะแนนระหว่าง ๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ คะแนน ระดับดี หมายถึง ผลงานวิจัยที่มีคะแนนระหว่าง ๘๕.๕๐ – ๘๙.๙๙ คะแนน ระดับชมเชย หมายถึง ผลงานวิจัยที่มีคะแนนระหว่าง ๘๐.๐๐ – ๘๔.๔๙ คะแนน๗. ข้อกําหนดการพิจารณาคัดสรรผลงานวิจย ั ๗.๑ ต้องเป็นผลงานวิจัยที่ทําแล้วเสร็จในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ๗.๒ ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ๗.๓ ต้องไม่เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับอนุมัติในการเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ /การเลื่อนวิทยฐานะ ณ วันสิ้นสุดการรับสมัคร ๗.๔ ต้องไม่เป็นผลงานวิจัยที่เคยได้รับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภามาก่อน เว้นแต่เป็นผลงานวิจัยที่ได้มีการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย ๗.๕ ต้องไม่เป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น ๗.๖ ต้องไม่เป็นผลงานวิจัยที่ทําเป็นทีม (ประเภททีมวิจัย)
 5. 5. -๕- ๗.๗ ผลงานวิ จั ย ที่ ส่ ง เข้ าร่ ว มการคัด สรรต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดของผลงานครบถ้ ว นตามแบบฟอร์ ม ต่ า ง ๆแนบท้ายประกาศ หากเกิดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลของผู้ส่งผลงานวิจัย และทําให้ผู้ส่งผลงานวิจัยเสียสิทธิ์ที่จะได้รับใด ๆ คุรุสภาสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ ๗.๘ ผู้ส่งผลงานวิจัยสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดสรรได้เพียงคนละ ๑ เรื่อง ๗.๙ ผลงานวิ จั ยที่ ได้ รั บการคั ดสรร และได้ รั บการปรั บปรุ งแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะจากผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ(Peer review) ของคุรุสภา จะได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา (Proceeding)ประจําปี ๒๕๕๖ คุรุสภาสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ลงสื่อสิ่งพิมพ์ของคุรุสภาและบันทึกลงในฐานข้อมูลวิจัยทางเว็บไซต์ของคุรสภา ุ ๗.๑๐ การตัดสินของคณะอนุกรรมการคัดสรรผลงานวิจัยเพื่อนําเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภาถือเป็นที่ยติ ุ๘. การประกาศผลและการรับรางวัลผลงานวิจัยของคุรสภา ุ ๘.๑ รางวัลผลงานวิจัยระดับภูมภาค ิ ๑) สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะประกาศผลการคัดสรรผลงานวิจัยระดับภูมิภาคทางเว็บไซต์ของคุรุสภาที่ www.ksp.or.th ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ และรับรางวัลในวันประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี ๒๕๕๖ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ๒) ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านการประกาศผลในข้อ ๑) ข้างต้น ให้ย่ืนคําคัดค้านภายใน ๑๐ วันทําการนับแต่วันที่มีการประกาศผล ดังนี้ ๒.๑) การคัดค้านให้ทําเป็นหนังสือ ระบุเหตุของการคัดค้านยื่นต่อประธานอนุกรรมการคัดสรรผลงานวิจัย ๒.๒) คณะอนุกรรมการคัดสรรผลงานวิจัย พิจารณาคําคัดค้านและประกาศผลการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วันทําการ ๘.๒ รางวัลผลงานวิจัยระดับประเทศ ๑) สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะประกาศผลการคัดสรรผลงานวิจัยระดับประเทศ ภายใน ๖๐ วันนับจากการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําปี ๒๕๕๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ๒) รางวัลผลงานวิจัยระดับประเทศ จะเข้ารับรางวัลในงานวันครูที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ สํานักงานเลขาธิการคุรสภา ุ๙. การส่งเอกสาร ๙.๑ แบบแสดงความจํานงเสนอผลงานวิจัย จํานวน ๑ แผ่น ดังนี้ ๑) ผลงานวิจัยครู ให้ใช้แบบ วจ. ๑/๑ ๒) ผลงานวิจัยผู้บริหารสถานศึกษา ให้ใช้แบบ วจ. ๑/๒ ๓) ผลงานวิจัยผู้บริหารการศึกษา ให้ใช้แบบ วจ. ๑/๓ ๔) ผลงานวิจัยศึกษานิเทศก์ ให้ใช้แบบ วจ. ๑/๔ ๙.๒ รายงานการวิจัยฉบับเต็ม ซึ่งมีรายละเอียดหัวข้อการนําเสนอผลงานวิจัยตามแบบ วจ.๒ แนบท้ายประกาศ ไม่เกิน ๕๐ หน้ากระดาษ A๔ จํานวน ๓ ชุด ประกอบด้วย เนื้อหาการนําเสนอ (ข้อที่ ๑ - ๒๓) ไม่เกิน๔๐ หน้ากระดาษ A๔ และภาคผนวก (ข้อที่ ๒๔) ไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ A ๔ หากเกินจํานวนหน้าที่กําหนดจะไม่ได้รบการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการคัดสรรผลงานวิจัย โดยมีรูปแบการจัดพิมพ์ ดังนี้ ั ๑) พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ๒๐๐๓ ใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ pt ๒) ใช้กระดาษขนาด A ๔ พิมพ์แบบแนวตั้ง (portrait)
 6. 6. -๖- ๓) ตั้งค่าหน้ากระดาษขอบบน ๑ นิ้ว ขอบล่าง ๑ นิ้ว ขอบซ้าย ๑.๒๕ นิ้ว และขอบขวา ๑ นิ้ว ๙.๓ บันทึกรายงานการวิจัยตามข้อ ๖.๒ ลงในแผ่น CD จํานวน ๑ แผ่น ๙.๔ เอกสารที่จัดส่งต้องเย็บเล่มปิดสัน และมีจํานวนรายการครบตามที่ระบุในข้อ ๙.๑ – ๙.๓ มิเช่นนั้นจะถือว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ และจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการคัดสรรผลงานวิจัย ๙.๕ เอกสารที่ส่งข้างต้นทั้งหมด สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งคืน๑๐. สถานทีสงผลงานวิจัย /ระยะเวลาส่งผลงานวิจัย ่่ ๑๐.๑ ส่งผลงานวิจัยด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ดังนี้ ด้วยตนเอง : สํานักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ ชั้น ๒ อาคาร ๒ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เบอร์โทร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๖๖ ทางไปรษณีย์ : สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา สํานักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ ๑๒๘/๑ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ วงเล็บมุมซองด้านขวาบน “ส่งผลงานวิจัยของคุรสภา ประจําปี ๒๕๕๖” ุ ๑๐.๒ หมดเขตส่งผลงานวิจัยภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ สําหรับการส่งผลงานวิจัยทางไปรษณีย์ วันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ต้องไม่เกินวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ๑๐.๓ ตรวจสอบรายชื่อผลงานวิจัยที่ส่งเข้าร่วมการคัดสรรได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ทางเว็บไซต์ของคุรสภาที่ www.ksp.or.th ุ
 7. 7. -๗- แบบ วจ. ๒ รายละเอียดหัวข้อการนําเสนอผลงานวิจยของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ั ้คําชี้แจง ให้ผู้วิจัยนําเสนอรายละเอียดของผลงานการวิจัย โดยมีหัวข้อการนําเสนอครบทุกหัวข้อตามที่กาหนด รวม ๒๔ รายการ ํ ทั้งหมดมีความยาวไม่เกิน ๕๐ หน้ากระดาษ A๔ เท่านั้น รายการ คําอธิบาย๑. ชื่อผลงานวิจัย ระบุชื่อผลงานวิจยเป็นภาษาไทย ั๒. ชื่อ-ชื่อสกุลผู้วิจัย ระบุชื่อ-ชื่อสกุลผูวิจัย ้๓. ตําแหน่ง ระบุตําแหน่งปัจจุบันของผู้วิจย ั๔. วุฒิการศึกษา ระบุการศึกษาสูงสุดของผู้วิจย ั๕. สถานที่ติดต่อ ระบุสถานที่ติดต่อ /โทรศัพท์/ โทรสาร /E-mail(ถ้ามี) ให้ชัดเจน๖. ปีที่ทําวิจัยเสร็จ ระบุปีที่ทําวิจัยเสร็จและช่วงเวลาที่ทําวิจัย (เป็นงานวิจยระหว่างปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) ั๗. บทคัดย่อ ระบุข้อความเป็นภาษาไทย ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การวิจัย ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษา เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิต(ิ ถ้ามี) การวิเคราะห์ข้อมูล และผลการวิจัย๘. หลักการความเป็นมาและ ระบุเหตุผลที่มาของปัญหาวิจย ความจําเป็นและความสําคัญของเรื่องที่ทําการวิจัยให้มี ั ความสําคัญของปัญหา รายละเอียดพอสังเขป๙. แนวคิด/ทฤษฎี ระบุแนวคิด / ทฤษฎี ที่นามากําหนดหรือสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจย ํ ั๑๐. กรอบแนวคิดการวิจัย เขียนกรอบแนวคิดการวิจัย๑๑. วัตถุประสงค์การวิจัย ระบุวัตถุประสงค์การวิจัย๑๒. สมมติฐานการวิจัย ระบุสมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)๑๓. ตัวแปรและนิยามตัวแปร ระบุตัวแปรและนิยามตัวแปรที่สําคัญ๑๔. ประชากร ระบุจํานวน / รายละเอียดของประชากร๑๕. กลุ่มตัวอย่าง /กรณีศึกษา ระบุกลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษาและวิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษา๑๖. เครื่องมือวิจัย ระบุขั้นตอนการสร้าง/การตรวจสอบเครื่องมือ และระบุประเภทของเครื่องมือวิจัย เช่น แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น๑๗. การเก็บรวบรวมข้อมูล ระบุขั้นตอน และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย๑๘. การวิเคราะห์ข้อมูล ระบุวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณต้องระบุสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ระบุหลักฐานและข้อมูล ตลอดจนการแปลความหมายของผลที่วิเคราะห์แล้ว /วิเคราะห์๑๙. ผลการวิจัย ความสําคัญของผลการวิจัย หรือเป็นการใช้ผลการวิจัย ระบุการนําผลการวิจัยต่างๆที่ได้มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เปรียบเทียบกับผลการวิจัยในอดีต๒๐. การอภิปรายผล รวมทั้งเปรียบเทียบกับทฤษฎีต่างๆ๒๑. ข้อเสนอแนะ ระบุข้อเสนอแนะที่เป็นผลสืบเนื่องจากข้อค้นพบของการวิจย ผลกระทบที่เกิดจากการวิจัย ั๒๒. การนําผลการวิจัยไปใช้ ระบุการนําผลไปใช้ในทางปฏิบัติ (การพัฒนา/แก้ปัญหา) และการนําไปใช้ในทางวิชาการ๒๓. บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง ระบุรายการที่อ้างอิงทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศที่ใช้หรือปรากฏในเล่มรายงานวิจัย๒๔. ภาคผนวก ระบุตัวอย่างเครื่องมือ/นวัตกรรม/หลักฐานในการดําเนินการหมายเหตุ ๑. รายการตั้งแต่ ข้อ ๑ – ข้อ ๒๓ มีความยาวของเนื้อหาไม่เกิน ๔๐ หน้ากระดาษ A ๔ ๒. รายการ ข้อ ๒๔ มีความยาวของเนื้อหาไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ A ๔
 8. 8. -๘- แบบ วจ.๑/๑ แบบแสดงความจํานงเสนอผลงานวิจัยครูภูมิภาค ( ) กรุงเทพมหานคร ( ) ภาคกลาง ( ) ภาคเหนือ ( ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ) ภาคใต้ ( ) ภาคตะวันออกระดับ การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมศึกษาทีต่ํากว่าปริญญาตรี ่กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ/หรือสาขาวิชา ( ) ภาษาไทย ( ) คณิตศาสตร์ ( ) วิทยาศาสตร์ ( ) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( ) ศิลปศึกษา ( ) สุขศึกษาและพลศึกษา ( ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( ) ภาษาต่างประเทศ ( ) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ) ด้านการศึกษาปฐมวัย ( ) ด้านการศึกษาพิเศษ ( ) ด้านอาชีวศึกษาสมาคม/ชมรม/กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพที่ท่านเป็นสมาชิก ( ถ้ามีระบุ)ชื่อสมาคม/ชมรม/กลุ่ม/เครือข่าย ....................................................................จังหวัด............................................ชื่อผลงานวิจย(ภาษาไทย) .………………………………………………………………………………………………………….……….… ั ………………………………………………………………………………………..…………….….…..……….ปีที่ทําวิจัยแล้วเสร็จ .............................................................. เป็นผลงานวิจัยที่ไม่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภามาก่อน เป็นผลงานวิจัยที่เคยได้รับรางวัลกับคุรุสภา แต่มีการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ..............................................................................................................................ชื่อผู้วิจัย (ตัวบรรจง) ………………………….…………......................อายุ ………....ปี วิทยฐานะ………………………..........ประสบการณ์การสอน .................ปี ระดับช่วงชันทีสอน……..………กลุ่มสาระการเรียนรู………………………............ ้ ่ ้สังกัด สพป. จังหวัด...................... เขต..... สพม. จังหวัด...................... เขต..... สอศ. สช. กทม. อปท. ตชด. อื่นๆ (ระบุ).....................................................สถานทีทางาน……………..………………………..………………..…………………….……………………….………………………………… ่ ํเลขที…………….………หมู่………………………….. ซอย……………………………….ถนน………………………………..……………… ่แขวง /ตําบล………………………………..…..……………….….เขต/เภอ………………………………………….…….………………....จังหวัด…………………………………………..………..……..…….รหัสไปรษณีย………………………………………………..………….... ์โทรศัพท์……………………………………………..……………..... โทรสาร………………………………………………………………..……โทรศัพท์เคลื่อนที………………………………………..………… E-mail : …………………………….…………………..………………. ่ (ลงชื่อ) ………………………….………..…………..….ผู้เสนอผลงานวิจย ั ( ) วันที่ส่งผลงาน……………………………………………………………..หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงเท่านั้น
 9. 9. -๙- แบบ วจ. ๑/๒ แบบแสดงความจํานงเสนอผลงานวิจัยผูบริหารสถานศึกษา ้ภูมิภาค ( ) กรุงเทพมหานคร ( ) ภาคกลาง ( ) ภาคเหนือ ( ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ) ภาคใต้ ( ) ภาคตะวันออกสมาคม/ชมรม/กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพที่ท่านเป็นสมาชิก (ถ้ามีระบุ)ชื่อสมาคม/ชมรม/กลุ่ม/เครือข่าย ..........................................................................จังหวัด.......................................ชื่อผลงานวิจย(ภาษาไทย) .………………………………………………………………………………………………………….……….… ั …………………………………………………………………………………………………….….…..……….ปีที่ทําวิจยแล้วเสร็จ .............................................................. ั เป็นผลงานวิจัยที่ไม่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภามาก่อน เป็นผลงานวิจัยที่เคยได้รับรางวัลกับคุรุสภา แต่มีการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ..............................................................................................................................ชื่อผู้วจัย (ตัวบรรจง)………………………………………………………………………..…….……......................อายุ..………..…....ปี ิวิทยฐานะ……………………………………………………………….…………..........ประสบการณ์การบริหาร..........................ปีสังกัด สพป. จังหวัด...................... เขต..... สพม. จังหวัด...................... เขต..... สอศ. สช. กทม. อปท. ตชด. อื่นๆ (ระบุ)........................................................สถานทีทํางาน……………..………………………..………………..…………………….……………………….………………………………… ่เลขที…………….………หมู่…………………………..ซอย……………………………….ถนน…………..……………………..……………… ่แขวง /ตําบล………………………………..…..……………….….เขต/เภอ…………………………………………..…….………………....จังหวัด…………………………………………..………..……..…….รหัสไปรษณีย………………………………………………..………….... ์โทรศัพท์……………………………………………..……………..... โทรสาร………………………………………………………………..……โทรศัพท์เคลื่อนที………………………………………..………… E-mail : …………………………….…………………..………………. ่ (ลงชื่อ) ………………………….………..…………..….ผู้เสนอผลงานวิจัย ( ) วันที่ส่งผลงาน……………………………………………………………..หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงเท่านั้น
 10. 10. - ๑๐ - แบบแสดงความจํานงเสนอผลงานวิจัยผูบริหารการศึกษา ้ แบบ วจ. ๑/๓ภูมิภาค ( ) กรุงเทพมหานคร ( ) ภาคกลาง ( ) ภาคเหนือ ( ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ) ภาคใต้ ( ) ภาคตะวันออกสมาคม/ชมรม/กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพที่ท่านเป็นสมาชิก (ถ้ามีระบุ)ชื่อสมาคม/ชมรม/กลุ่ม/เครือข่าย .............................................................................จังหวัด...................................ชื่อผลงานวิจย(ภาษาไทย) .………………………………………………………………………………………………………….……….… ั ….……….………………………………………………………………………………………….….…..……….ปีที่ทําวิจยแล้วเสร็จ .............................................................. ั เป็นผลงานวิจัยที่ไม่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภามาก่อน เป็นผลงานวิจัยที่เคยได้รับรางวัลกับคุรุสภา แต่มการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย ีเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ..............................................................................................................................ชื่อผู้วิจัย (ตัวบรรจง)………………………………………………………………………..…….……......................อายุ..………..…....ปีวิทยฐานะ…………………………………………………………….…………..........ประสบการณ์การบริหาร.............................ปีสังกัด สพป. จังหวัด...................... เขต..... สพม. จังหวัด...................... เขต..... สอศ. สช. กทม. อปท. ตชด. อื่นๆ (ระบุ) ......................................................สถานทีทํางาน……………..………………………..………………..…………………….……………………….………………………………… ่เลขที…………….………หมู่…………………………..ซอย……………………………….ถนน………………………..………..……………… ่แขวง /ตําบล………………………………..…..……………….….เขต/เภอ………………………………………….…….………………....จังหวัด…………………………………………..………..……..…….รหัสไปรษณีย………………………………………………..………….... ์โทรศัพท์……………………………………………..……………..... โทรสาร………………………………………………………………..……โทรศัพท์เคลื่อนที………………………………………..………… E-mail : …………………………….…………………..………………. ่ (ลงชื่อ) ………………………….………..…………..….ผู้เสนอผลงานวิจัย ( ) วันที่ส่งผลงาน……………………………………………………………..หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงเท่านั้น
 11. 11. - ๑๑ - แบบ วจ. ๑/๔ แบบแสดงความจํานงเสนอผลงานวิจัยศึกษานิเทศก์ภูมิภาค ( ) กรุงเทพมหานคร ( ) ภาคกลาง ( ) ภาคเหนือ ( ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ) ภาคใต้ ( ) ภาคตะวันออกสมาคม/ชมรม/กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพที่ท่านเป็นสมาชิก (ถ้ามีระบุ)ชื่อสมาคม/ชมรม/กลุ่ม/เครือข่าย ............................................................................จังหวัด.....................................ชื่อผลงานวิจย(ภาษาไทย) .………………………………………………………………………………………………………….……….… ั ……..……………………………………………………………………………………………….….…..……….ปีที่ทําวิจัยแล้วเสร็จ .............................................................. เป็นผลงานวิจัยที่ไม่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา เป็นผลงานวิจัยที่เคยได้รับรางวัลกับคุรุสภา แต่มีการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ..............................................................................................................................ชื่อผู้วจัย (ตัวบรรจง)………………………………………………………………………..…….……......................อายุ..………..…....ปี ิวิทยฐานะ…………………………………………………………….…………..........ประสบการณ์ในตําแหน่ง............................ปีสังกัด สพป. จังหวัด...................... เขต..... สพม. จังหวัด...................... เขต..... สอศ. สช. กทม. อปท. ตชด. อื่นๆ (ระบุ)........................................................สถานทีทางาน……………..………………………..………………..…………………….……………………….………………………………… ่ ํเลขที…………….………หมู่………………………….ซอย……………………………….ถนน…………………………………..……………… ่แขวง /ตําบล………………………………..…..……………….….เขต/เภอ………….……………………………….…….………………....จังหวัด…………………………………………..………..……..…….รหัสไปรษณีย………………………………………………..………….... ์โทรศัพท์……………………………………………..……………..... โทรสาร………………………………………………………………..……โทรศัพท์เคลื่อนที………………………………………..………… E-mail : …………………………….…………………..………………. ่ (ลงชื่อ) ………………………….………..…………..….ผู้เสนอผลงานวิจัย ( ) วันที่ส่งผลงาน……………………………………………………………..หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงเท่านั้น

×