ข้อมูลสรุปประเมินการสอนของครูจตุรภัทร ประทุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

525 views

Published on

ข้อมูลสรุปประเมินการสอนของครูจตุรภัทร ประทุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
525
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
84
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อมูลสรุปประเมินการสอนของครูจตุรภัทร ประทุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

 1. 1. 79 การตอบกล ับข้ ลสรุ การตอบกลับทังหมด อมู ป ดู วัตถุ ประสงค์ แบบประเมิ นการสอนของครู รภัท ร ประทุนี ัตถุ จตุ ม มี ป ระสงค์ เพื ว ้ 1. อทราบขอมู ยวกับ การสอนของครู รภัท ร 2. เพื าไปใช ประโยชน์ ้ลเกี จตุ อนํ ใน การปรับ ปรุ งการเรี ยนการสอนครู รภัท ร จงขอใหนักเรี จตุ ึ ้ ยนระบุ ลทีนจริ ขอมู เป็ งมากที คํ ้ สุ าตอบจะไม่ ลต่ ด มี อการเรี ผ ยนของนักเรี อย่ ยนแต่ างใด แบ่ น 3 ตอน คืตอนที ขอมู กรอกแบบประเมิ งเป็ อ 1 ้ลผู ้ น และ ตอนที ขอมู ยวกับ การสอนของครู 2 ้ลเกี ตอนที ความคิ นอื 3 ดเห็ นๆ ตอนที ข้ ลผู 1 อมู ้กรอกแบบประเมิ น ครู้ ครู รภัท ร ประทุ ผสอน จตุ ู ม เพศของผู กรอกแบบประเมิ ้ น ชาย 32 41% หญิ ง 47 59% ั ระด ับชน/ห อ งเรี ้ ยน ม.3/1 0 0% ม.3/2 0 0% ม.4/1 29 37% ม.5/1 21 27% ม.5/2 15 19% ม.6/1 14 18%
 2. 2. ่ 2 อมู ยวกสว นที ข้ ลเกี ับการสอนของครูคํ ี า ชแจง1. โปรดทํ องหมาย ลงในตารางหรื มขอความลงในช ่ างตามความเป็ ง ตัวเลขแทนดวยความหมายดังต่ าเครื อเติ ้ องว่ นจริ ้ อไปนี = มากที , 4 5 สุ ด= มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = นอย, 1 = นอยที ้ ้ สุด 1. การเตรี ยมการสอน - 1.1 ครู งแนวการจดการเรี แจ ้ ั ยนการสอนให น ักเรี ้ ยนทราบก่ าการสอน อ นทํ 5 35 44% 4 26 33% 3 15 19% 2 1 1% 1 0 0% 1. การเตรี สํ ยมการสอน - 1.2 ครู รวจน ักเรี กครงก่ าการสอน า ยนทุ ั อ นทํ 5 33 42% 4 36 46% 3 8 10% 2 0 0% 1 0 0% 1. การเตรี ยมการสอน - 1.3 ครูู ยท ักทายน ักเรี อสร้ พ ดคุ ยนเพ ื างบรรยากาศการเรี ยนการสอนก่ าการสอน อ นทํ 5 32 41% 4 38 48% 3 6 8% 2 1 1% 1 0 0%
 3. 3. 1. การเตรี ยมการสอน - 1.4 ครูาและออกจากห อ งสอนตรงเวลา เข ้ ้ 5 39 49% 4 30 38% 3 8 10% 2 0 0% 1 0 0%2. การจดกระบวนการเรี ั ยนการสอน - 2.1 ครู สอนตามลํ ับเนื าด อหาทแจงในแนวการจดการเรี ี้ ั ยนการสอน 5 39 49% 4 29 37% 3 9 11% 2 0 0% 1 0 0%2. การจดกระบวนการเรี ั ใช ้ื ยนการสอน - 2.2 ครู สอการเรี ยนการสอนเหมาะก ับเนื อหาทสอน ี 5 39 49% 4 34 43% 3 4 5% 2 0 0% 1 0 0%2. การจดกระบวนการเรี ั ยนการสอน - 2.3 ครู บายทบทวนเนื อ ธิ อหาทได้ นมาแลวก่ ยนเนื ี เรี ย ้ อ นเรี อหาใหม่ ครง ทุ ั ก 5 31 39% 4 33 42% 3 11 14% 2 2 3% 1 0 0%
 4. 4. 2. การจดกระบวนการเรี ั ยนการสอน - 2.4 ครูอกสาร / ใบงาน / ใบความรู น ักเรี ฝึ บ ัติ ามาตรวจ มเ ี ้ ้ ยนได้ ให กปฏิ แ ละนํอย่ าเสมอ างสมํ 5 22 28% 4 30 38% 3 22 28% 2 3 4% 1 0 0%2. การจดกระบวนการเรี ั ยนการสอน - 2.5 ครูั ยนการสอนทเน้ เรี นสํ ัญ จดการเรี ีนผูยนเป็ าค ้ 5 32 41% 4 33 42% 3 11 14% 2 1 1% 1 0 0%2. การจดกระบวนการเรี ั ใช ้ คการสอนทหลากหลายน่ ยนการสอน - 2.6 ครู เทคนิ ี าสนใจ 5 42 53% 4 28 35% 3 6 8% 2 1 1% 1 0 0%
 5. 5. 2. การจดกระบวนการเรี ั ยนการสอน - 2.7 ครู ขณะทํ ้ ถามทกระตุ น ักเรี คดหาคํ าการสอนจะใชคํ า ี นให ้ ยนได้ ้ ิ าตอบด้ วยตนเองเสมอ 5 28 35% 4 40 51% 3 7 9% 2 2 3% 1 0 0%2. การจดกระบวนการเรี ั ี ้ ยนได้ ึ ยนการสอน - 2.8 ครู ารมอบหมายงานให น ักเรี ศกษาค้ าจากแหล่ ยนรู งๆ มก นคว้ ง เรี ต่ ้า 5 43 54% 4 26 33% 3 8 10% 2 0 0% 1 0 0%2. การจดกระบวนการเรี ั ยนการสอน - 2.9 ครู ความสนใจแก่ักเรี ให ้ น ยนอย่ วถึ างท ั ง ขณะทสอน ี 5 33 42% 4 39 49% 3 5 6% 2 0 0% 1 0 0%
 6. 6. 2. การจดกระบวนการเรี ั ยนซ ั ยนการสอน - 2.10 ครู โอกาสน ักเรี กถามปัญหาอย่ อ สระ ให ้ างมีิ 5 46 58% 4 26 33% 3 3 4% 2 2 3% 1 0 0%3. การว ัดและประเมิ - 3.1 ครู นผล เดิ ้ ยนด้ ั ทดสอบความรูมของน ักเรี วยการซกถาม / ทบทวน ก่ ยนเนื อ นเรี อหาใหม่ 5 31 39% 4 37 47% 3 9 11% 2 0 0% 1 0 0% นผล ใช ้ ี3. การว ัดและประเมิ - 3.2 ครู วธการว ัดและประเมิ ิ นผลน ักเรี ยนระหว่ างการสอนด้ ธการทหลากหลายตาม วยวิี ีสภาพจริ ง 5 33 42% 4 35 44% 3 8 10% 2 1 1% 1 0 0%
 7. 7. 3. การว ัดและประเมิ - 3.3 ครู นผล ว ัดและประเมิ นผลน ักเรี ยนตามผลการเรี ทคาดหว ังอย่ อ เนื ยนรูี ้ างต่ อง 5 30 38% 4 34 43% 3 11 14% 2 2 3% 1 0 0%3. การว ัดและประเมิ - 3.4 ครู ผลการว ัดและประเมิ นผล นํ า นผลมาปร ับปรุพ ัฒนาการเรี ง ยนของน ักเรี นราย ยนเป็บุ คคล 5 26 33% 4 38 48% 3 12 15% 2 1 1% 1 0 0%4. บุ กล ักษณะความเป็ - 4.1 ครู ง กายสุ คล ิ นครู แ ต่ ภาพเรี อ ยเหมาะสมก ับความเป็ ยบร้ นครู 5 65 82% 4 8 10% 3 4 5% 2 0 0% 1 0 0%
 8. 8. 4. บุ กล ักษณะความเป็ - 4.2 ครูู ภาพเป็ ัลยาณมิ ับน ักเรี คล ิ นครู พ ดจาสุ นก ตรก ยน 5 44 56% 4 25 32% 3 8 10% 2 0 0% 1 0 0% คล ิ นครู ต อน ั4. บุ กล ักษณะความเป็ - 4.3 ครูักเตื / อบรม / สงสอน น ักเรี ยนให ประพฤติ นคนดี ้ ตนเป็ 5 62 78% 4 10 13% 3 5 6% 2 0 0% 1 0 0%4. บุ กล ักษณะความเป็ - 4.4 น ักเรี ความอบอุและให ความไว้ คล ิ นครู ยนมี น ่ ้ วางใจในการขอคํ กษาแนะนํ าปรึ า 5 34 43% 4 35 44% 3 8 10% 2 0 0% 1 0 0%
 9. 9. 5. สรุ- 5.1 น ักเรี ป ยนชอบเรี ชานี ยนวิ 5 43 54% 4 26 33% 3 7 9% 2 1 1% 1 0 0%5. สรุ- 5.2 น ักเรี ป ยนชอบครูี ชานี ทสอนวิ 5 42 53% 4 30 38% 3 4 5% 2 1 1% 1 0 0%5. สรุ- 5.3 น ักเรี ป ยนสามารถนํ วช ไปใช ้ ี าความรู านี ในชวตประจํ ันได้ ้ิ ิ าว 5 47 59% 4 24 30% 3 6 8% 2 0 0% 1 0 0%
 10. 10. ตอนที ความคิ นอื 3 ดเห็ นๆนักเรี ยนแสดงความคิ นเกี บ การสอนของครู ดเห็ ยวกั และ/หรืปั ญหาที อ ตองการใหมี ้ ้ารแกไขปรับ ปรุ ก ้ ง3.1 ความคิ นเกี ับการสอนของครู ดเห็ ยวกครูสอนดี การสอนเหมาะสมกับ เนื เรี ณ เอาใจใส่ เรี มี อหาที น คุครู ย นัก ยน การสอดแทรกความรูมเติ เพิ มจากเนื ้ อหาที น และการสอนคุครู เรี ย ณสรางบรรยากาศในการเรี ดี คุครู ค่ ้ ยนได ้ ณ สอนดีคอยใหคํ ะ ้แนะนํ า อนอบรมสังสอนใหขยันเรี นคนดี ่ าคอยตักเตื ้ ยนเป็ อยู เสมอ สอนดี สื ใช ้ อการเรี ยนการสอนเหมาะสมกับ เนื อหาที ครูาออกจากหองตรงเวลามาก สอน เข ้ ้ อยากใหอาจานย์ ้ โกนหนวดเครา ณ สังงานเยอะมาก แต่ ครู คุครู คุ ณก็ มาก พู อบรม สังสอนดี ะ ใช สื สอนดี ดจา มากค่ ้อการเรี ยนการสอนที เหมาะสม มี คการสอนที เทคนิ หลากหลายน่ าสนใจ แต่ งกายสุ ดจาเป็ ภาพพู น ยน(ดี ังงานก่กัลยาณมิ บ นักเรี ท ี ตรกั ส อนอาจารย์ นอื ท ่ นงานเลยไม่ ยเยอะ) า ค่ อ ้ อยากใหมี ยบในการใช หองคอม ้ะเบี ร ้ คุ รค ...3.2 ปัญหาทต้ี งการให มการแก้ ับปรุ อ ้ี ไขปร งคอมเล่ นอยเครื นได ้ ้ ้ นอิ เน็ ้ เครื ้ องมาก อยากใหซอมแลวเล่ นเตอร์ตไดทุ องครับ ้ ก เรื องของความสะอาดของหองควรจัดใหมี เรี าความ ้ ้ัก ยนทํ นสะอาดก่ าหอง เพื างบรรยากาศในการเรี ควรจัดใหหองน่ กว่ ไม่ ่ท ุ างทังการเรี อนเข ้ ้ อสร ้ ยน ้ าอยู านี มีดี อย่ ้ คะ ก ยนการสอน ณ สังงานเยอะ คุครู ้ส่ วนหนู ไม่ ง า วไปเร็ ้ ะ ้ ป รั งภู ในห ้ ้เรี านีก ามั ิ า สึแลวก็ ด่ ท ํ ท ัน สอนเร็ วดวยค่ อยากใหอาจารย์ บ แต่ มท ัศน์ องใหน่ ยนกว่ รู ว่ นจะดู ้ โทรมๆนะค่ วน่ ะแล ้าจะ ดแอร์ ะ ้ างานส่ ณครู ท ันค่ติ ดวยค่ ทํ งคุ ไม่ ะ เพระสังเยอะมาก อยากใหคุครู นอยลงกว่ หน่ ะ กํ ้ สังให ้ ณ ้ านี อยค่ าหนดวันส่ งงานเร็ นไป วเกิ ช่ น วยกัดู ป กรณ์ องคอม เเลอุ ในห ้ ตช ้ นเก่ ดกวน! เน็ า! บ่ ง! พุ ไฟดับ บ่ นไปครับ บางวันไม่ เรี (f อยเกิ ได ้ น ย ... จํ านวนการตอบกล ับรายว ัน

×