Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jasmin G. Vaisburd - What is the question? Why doesn't your team know how to ask questions?

1,251 views

Published on

My talk at UXI Live 2017

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jasmin G. Vaisburd - What is the question? Why doesn't your team know how to ask questions?

 1. 1. ‫שאלה‬ ‫איזו‬ ‫מעולה‬
 2. 2. ‫שאנחנו‬ ‫בגלל‬ ‫רק‬ ‫מבינים‬‫חשובות‬ ‫הן‬ ‫שאלות‬ ‫כמה‬ ‫ומשתמשים‬‫הרבה‬ ‫בהן‬, ‫שאנחנו‬ ‫אומר‬ ‫לא‬ ‫בהן‬ ‫להשתמש‬ ‫איך‬ ‫יודעים‬
 3. 3. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ‫גיל‬ ‫לפי‬ ‫שאלות‬ ‫כמות‬ http://bit.ly/McB84R
 4. 4. "‫בננה‬ ‫מכינים‬ ‫איך‬?" "‫הוא‬ ‫למה‬(‫ברחוב‬ ‫זר‬ ‫איש‬)‫הביתה‬ ‫הולך‬ ‫לא‬?" "‫קרלוס‬ ‫למה‬(‫חתול‬)‫מקלחת‬ ‫איתי‬ ‫עושה‬ ‫לא‬?" "‫האף‬ ‫בתוך‬ ‫שיערות‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ‫למה‬?" "‫לך‬ ‫הקשבתי‬ ‫לא‬ ‫למה‬?"
 5. 5. ‫אפקטיביות‬ ‫שאלות‬ ‫של‬
 6. 6. 01 ‫פתוחות‬ ‫שאלות‬ ‫סגורות‬ ‫מול‬ ‫פתוחות‬ ‫שאלות‬ •‫הנשאל‬ ‫לצד‬ ‫השליטה‬ ‫את‬ ‫מוסרות‬ "‫עליך‬ ‫עולה‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫הזו‬ ‫החולצה‬ ‫למה‬?" •‫חשיבה‬ ‫מעוררות‬ •‫מפורטות‬ ‫תשובות‬ ‫מייצרות‬
 7. 7. 01 ‫סגורות‬ ‫שאלות‬ ‫סגורות‬ ‫מול‬ ‫פתוחות‬ ‫שאלות‬ •‫גדול‬ ‫לחץ‬ ‫יוצרות‬ "‫חדשה‬ ‫חולצה‬ ‫צריכה‬ ‫את‬?" •‫החלטה‬ ‫קבלת‬ ‫מחייבות‬ •‫תמציתיות‬ ‫מעודדות‬
 8. 8. 01‫סגורות‬ ‫מול‬ ‫פתוחות‬ ‫שאלות‬ "‫את‬ ‫תספיק‬‫הכל‬‫עד‬‫הרליס‬‫שבועיים‬ ‫עוד‬?" "‫תצטרך‬ ‫לדעתך‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬?"
 9. 9. 02‫השאלה‬ ‫זמן‬ ‫עבר‬ ‫זמן‬ "‫בפיצ‬ ‫השתמשת‬ ‫לאחרונה‬ ‫מתי‬'‫ר‬?" •‫משתמשים‬ ‫מחקר‬,‫גיוס‬ ‫תהליכי‬ •‫עבר‬ ‫התנהגות‬ ‫בחינת‬ •‫להתנהגות‬ ‫אמין‬ ‫חיזוי‬
 10. 10. 02‫השאלה‬ ‫זמן‬ ‫עתיד‬ ‫זמן‬ "‫זה‬ ‫את‬ ‫פותר‬ ‫היית‬ ‫איך‬,‫לנו‬ ‫היה‬ ‫אם‬ ‫אינסופי‬ ‫תקציב‬?" •‫תהליכי‬‫קריאייטיב‬ •‫קיימים‬ ‫מאילוצים‬ ‫התעלמות‬ •‫לקופסה‬ ‫מחוץ‬ ‫חשיבה‬
 11. 11. ‫מנחות‬ ‫שאלות‬ 03‫שאלות‬ ‫באמת‬ ‫לא‬. ‫הנחות‬ ‫יותר‬ ‫מכילות‬,‫ואינטרסים‬ ‫תקוות‬ ‫השואל‬ ‫של‬,‫עניין‬ ‫מאשר‬‫אמיתי‬‫בתשובה‬
 12. 12. ‫מנחות‬ ‫שאלות‬ 03 "‫את‬ ‫נגיש‬ ‫אם‬ ‫קובי‬ ‫עבור‬ ‫המשמעות‬ ‫תהיה‬ ‫מה‬ ‫מאוחר‬ ‫התוצר‬?" "‫התוצרים‬ ‫את‬ ‫נגיש‬ ‫אם‬ ‫יגיד‬ ‫קובי‬ ‫מה‬ ‫יודע‬ ‫אתה‬ ‫מאוחר‬?"
 13. 13. ‫השאלה‬ ‫נשאלת‬ ‫שבה‬ ‫התרבות‬ 04•‫לבכירים‬ ‫כבוד‬ ‫של‬ ‫תרבות‬ •‫יודע‬ ‫שלא‬ ‫מי‬ ‫את‬ ‫שמקטינה‬ ‫תרבות‬ •‫אפשרי‬ ‫פתרון‬:‫כמתנה‬ ‫שאלה‬
 14. 14. ‫השאלה‬ ‫נשאלת‬ ‫שבה‬ ‫התרבות‬ 04 "‫למוצר‬ ‫טובה‬ ‫הכי‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫שזו‬ ‫בטוח‬ ‫אתה‬?" "‫המוצר‬ ‫אסטרטגיית‬ ‫את‬ ‫גיבשתם‬ ‫איך‬?" "‫שלכם‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫לתהליך‬ ‫תרם‬ ‫מה‬?"
 15. 15. ‫היא‬ ‫מה‬ ‫טובה‬ ‫שאלה‬?
 16. 16.
 17. 17. ‫היא‬ ‫טובה‬ ‫שאלה‬ •‫לנו‬ ‫שעוזרת‬ ‫תשובה‬ ‫מייצרת‬ (‫שביקשנו‬ ‫זו‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫בהכרח‬ ‫ולא‬) •‫אמון‬ ‫מייצרת‬,‫מידע‬ ‫לספק‬ ‫רצון‬ ‫או‬ ‫אמפתיה‬ "‫לשרטוט‬ ‫מוסיף‬ ‫שזה‬ ‫חושב‬ ‫אתה‬ ‫מה‬?" "‫לתהליך‬ ‫תורם‬ ‫זה‬ ‫איך‬?" "‫ככה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫שרטטת‬ ‫למה‬?"
 18. 18. ‫היא‬ ‫טובה‬ ‫שאלה‬ •‫לנו‬ ‫שעוזרת‬ ‫תשובה‬ ‫מייצרת‬ (‫שביקשנו‬ ‫זו‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫בהכרח‬ ‫ולא‬) •‫אמון‬ ‫מייצרת‬,‫מידע‬ ‫לספק‬ ‫רצון‬ ‫או‬ ‫אמפתיה‬ •‫בחשיבה‬ ‫שינוי‬ ‫מייצרת‬ ‫או‬ ‫מאתגרת‬
 19. 19. ‫אנחנו‬ ‫איך‬ ‫בזה‬ ‫משתפרים‬?
 20. 20. ‫בלשאול‬ ‫משתפרים‬ ‫אנחנו‬ ‫איך‬? ‫שאלות‬ ‫של‬ ‫תרבות‬ ‫צרו‬ .21010 .3‫שאלות‬"" .15‫הלמות‬–‫עמוקה‬ ‫בעיה‬ ‫זיהוי‬ –‫חדשות‬ ‫מזוויות‬ ‫שאלות‬ –‫מקופסה‬ ‫לצאת‬
 21. 21.

×