Hemija

3,828 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,828
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hemija

 1. 1. Vežbe1. OSNOVNI HEMIJSKI POJMOVI
 2. 2.  http://data.sfb.rs/sftp/milica.rancic milica.rancic@sfb.bg.ac.rs kancelarija 141 III spratLITERATURA Praktikum iz Hemije Udžbenik iz Hemije za studente Šumarskog fakulteta
 3. 3.  Obavezno prisustvo Dozvoljena 2 opravdana izostanka Uredno popunjavanje praktikuma (+domaći) 0-8 poena Aktivnost na vežbama Overene –potpisane sve vežbe Kolokvijum – 0-20 poena
 4. 4.  TEST IZ OPŠTE HEMIJE (0-24 poena) 24.11.2012. TEST IZ NEORGANSKE HEMIJE (0-24 poena) 15.12.2012. TEST IZ ORGANSKE HEMIJE (0-24 poena) 16.01.2013. ZAVRŠNI KOLOKVIJUM (0-20 poena) 23.01.2013.
 5. 5. • 0-50 POENA OCENA : 5• 51-60 POENA OCENA : 6• 61-70 POENA OCENA : 7• 71-80 POENA OCENA : 8• 81-90 POENA OCENA : 9• 91-100 POENA OCENA : 10
 6. 6. Da Li je tošto mislite?
 7. 7. Hemikalije iz svakodnevnog životaH2O2NH3NaOHNaClO I2
 8. 8. NaCl
 9. 9. DNA se nalazi ujezgru ćelije
 10. 10. “Centralna nauka” Astronomija Nuklearna Hemija Zdravlje i Medicina Biologija Fizika FiziologijaGeologija Hemija drveta Farmacija Ekologija
 11. 11. Nauka koja se bavi proučavanjem sastava, strukture i osobina materije kao i promene kroz koje ona prolazi tokom hemijskih reakcija Opšta Hemija Neoganska Hemija Organska Hemija Biohemija
 12. 12. STRUKTURA ATOMAStari Grci su verovali da je sve izgrađeno od veoma malih čestica. Izveo oglede 1808 koji su to dokazali i nazvao ih ATOMI ATOM-nedeljiv Dalton ELECTRON – negativan, masa zanemarljiva NEUTRON – PROTON – neutralan, iste positivan, iste masemase kao proton kao neutron (“1”) (“1”)
 13. 13. Atom Vodonika 1 HProton Elektron
 14. 14. Atom Helijuma 2He Proton ElektronNeutron
 15. 15.  Vodonik-VEOMA reaktivan (H2) Helijum-nereaktivan (He)
 16. 16. Čestica Maseni i atomski brojRelativno Relativna Masa naelektrisanje Proton 1 1Neutron 1 0Elektron 0 -1 MASENI BROJ = broj protona + broj neutrona SIMBOL REDNI BROJ = broj protona = broj elektrona
 17. 17. Atomski broj (Z) = broj protona u jezgru Maseni broj (A) = broj protona + broj neutrona = atomski broj (Z) + broj neutrona Maseni broj A X Simbol Elementa Atomski broj Z 2.3
 18. 18. KOLIKO protona, neutrona i elektrona?
 19. 19. Izotopi su atomi istog elementa (X) koji imaju isti redni broj (isti broj protona), a različiti broj neutrona u jezgru 235 238 92 U 92 U1 2 31 H 1H (D) 1H (T) 2.3
 20. 20.  Elektroni su raspoređeni po energetskim nivoima n=1,2,3,4, 5,6,7 i orbitalama (s,p,d,f)s-2p- 3x2=6d- 5x2=10f- 7x2=14
 21. 21. 1s2s 2p 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s3s 3p 3d4s 4p 4d 4f5s 5p 5d 5f6s 6p 6d7s 7p
 22. 22. 6C 1s2 2s2 2p2 2. perioda , 4. grupa 10Ne 1s2 2s2 2p6 2.perioda, 8.grupa 18Ar 3.perioda, 8.grupa 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 20Ca 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4.perioda, 2.grupa
 23. 23. 4S 3P3S 2P2S1S
 24. 24. Periodni sistem Periodni sistem – svi elementi su svrstani u grupe prema svojim osobinamaVertikalne kolone-GRUPE Mendeleev Horizontalni redovi- PERIODE
 25. 25. Periodni sistem Elementi iste grupe imaju isti broj elektrona u poslednjem popunjenom energetskom nivou (odgovara broju grupe) Levo-metali Desno-nemetali H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca Fe Ni Cu Zn Br Kr Ag I Xe Pt Au HgElementi 1. grupe Ovi elementi imajuimaju __ elektrona u Ovi elementi imaju __ __ elektrona uposlednjem elektrona u poslednjem poslednjemenergetskom nivou energetskom nivou energetskom nivou
 26. 26. Grupa 1 – Alkalni metali – valenca ILiNa 1 2KRbCs Jednovalentni Najizrazitiji metaliFr Grade jake baze-alkalije Mekani-mogu se seci nozem
 27. 27. Grupa 0 – Plemeniti gasovi He Ne Ar Kr XeInertninereaktivni Rn
 28. 28. Grupa 7 – Halogeni F Cl Br I At
 29. 29. Molekul je agregat dva ili više atoma koji su međusobno povezanihemijskom vezom H2 H2O NH3 CH4 Dvoatomni molekul se sastoji iz dva atoma H2, N2, O2, Br2, HCl, COVišeatomni molekule se sastoji iz više atoma O3, H2O, NH3, CH4 2.5
 30. 30.  Ugljenik(IV)-oksid  Azot(III)-oksid IV VI IV II III IIC O2 N2O 3
 31. 31.  Broj koji pokazuje koliko je puta masa nekog elementa veća u odnosu na 1/12 mase izotopa ugljenika C-12. Broj koji čitamo iz Periodnog sistema Bez jedinica
 32. 32. Relativna molekulska masa predstavlja zbir svih relativnih atomskih masa atoma koji ulaze u sastav molekula Relativna atomska masa kiseonika Npr voda Ar (O) = 16 H2O Relativna atomiska masa vodonika Ar (H) = 1 Dakle, Mr = 16 + (2x1) = 18 Izračunati relativnu molekulsku masu:1) HCl H=1, Cl=35.5 Mr = 36.52) NaOH Na=23, O=16, H=1 Mr = 403) MgCl2 Mg=24, Cl=35.5 Mr = 24+(2x35.5) = 954) H2SO4 H=1, S=32, O=16 Mr = (2x1)+32+(4x16) = 985) K2CO3 K=39, C=12, O=16 Mr = (2x39)+12+(3x16) = 138
 33. 33. CaCO3 40 + 12 + 3x16 100 HNO3 1 + 14 + 3x16 2MgO 2 x (24 + 16) 80 3H2O 3 x ((2x1) + 16) 4NH32KMnO43C2H5OH4Ca(OH)2
 34. 34.  masa u gramima 1 mola elementa Drugim rečima…… 1 mol C atoma = 6.02 x 10 23 C atoma = 12g CM=Ar g/molM=Mr g/mol
 35. 35. 1. Izračunati molarnu masu fosforne kiseline !!!H3PO4Ar (H)=1, Ar(P)=31, Ar (O)=16Mr(H3PO4)=3xAr(H) + Ar(P)+4•Ar(O)=3•1+31+4•16=98M(H3PO4)=98 g/mol
 36. 36. 1 mol = 602000000000000000000000
 37. 37.  Mol je samo broj par = 2 trio = 3 kvartet = 4 tuce = 12
 38. 38. 6.02x10 23Avogadro
 39. 39. Na planeti Zemlji ima 6.6 milijardu ljudiKoliko Zemlji je potrebno da bi se smestio 1 mol ljudi? 9.12 x 1013
 40. 40.  Ako imamo mol mačaka One bi zauzimale površinu veću od Zemlje
 41. 41.  Ako imate mol $$$$$ i trošite $800 milijardi dolara dnevno, koliko godina je potrebno da bi se potrošio mol dolara? 2.06 x 109 godina
 42. 42.  Ako imate mol H2O da li biste mogli da plivate u njemu? NE! Molekuli vode su tako mali da 1 mol H2O = 18ml
 43. 43.  Ima više atoma u 1 gram soli nego zrnaca peska na svim plažama na svim okeanima na svetu Samo jedna granula šećera ima 1 x 1017 molekula Svaki put kada udahnete unesete oko 2 x 1022 molekula azota i 5 x 1021 molekula kiseonika.
 44. 44.  U hemiji ne radimo sa pojedinačnim atomima ili molekulima jer su premali da bi bili izmereni Moramo raditi sa PUNO atoma da bismo mogli da ih izmerimoZATO KORISTIMO MOL !
 45. 45. N n (mol) N -broj čestica (atoma ili molekula) NA NA= 6x1023 Avogadrov broj • Molska masa MMolska masa pretstavlja masu 1 mola supstance (6,022x1023 atoma ili molekula) m n M • Molska zapremina VmMolska zapremina Vm gasovite supstance je zapremina 1mola supstance. V n Vm=22.4 dm3/mol Vm1 mol idealnog gasa pri normalnim uslovima (T=0oC P=101,3 kPa) zauzimazapreminu od 22,4 dm3
 46. 46. N n Na ↑ m ←n →n figuriše u hemijskimjednačinama kao nstehiometrijski koeficijent M ↓ V n Vm
 47. 47. 2. Izračunati količinu molekula H2 u 1dm3 ovoga gasa pri normalnim uslovima. N n Na n (H2)=? ↑ m V(H2)=1dm3 n→ n M ↓ V n Vm V 1dm3n 3 0.045mol Vm 22.4dm / mol
 48. 48. 3. Izračunati broj molekula sumpor (VI)-oksida u 0,3mol ovoga gasa pri normalnim uslovima. N n NaN(SO3)=? ↑ mn(SO3)=0.3 mol n→ n M ↓ V n VmN= n • NA = 0.3 mol • 6•1023= 1.8 • 1023
 49. 49. 4. Izračunati masu 0,2 mol ugljenik(IV)-oksida N n m(CO2)=? Na n(CO2)=0.2 mol ↑ m n→ n M M(CO2)=44g/mol ↓ V n Vm m n M 0.2mol 44 g / mol 8.8 g
 50. 50. 5. Izračunati količinu molekula amonijaka u uzorku koji sadrži 2,4x1023 molekula ovoga gasa n(NH3)=? N n Na N(NH3)= 2.4•1023 molekula ↑ m n →n M ↓ V n 23 Vm N 2.4 10 n 23 0.4mol NA 6 10
 51. 51. 6. Izračunati količinu molekula H2O u 100g čiste vode. n (H2O)= ? N m (H2O)= 100 g n Na ↑ m M(H2O)= 18 g/mol n→ n M ↓ V n Vm m 100 gn 5.56 mol M 18 g / mol
 52. 52. 7.Izračunati koju zapreminu zauzima 3,2 g molekulskog kiseonika pri normalnim uslovima. N n V(O2)=? Na m(O2)= 3.2 g ↑ m M(O2)=32 g/mol n→ n M ↓ V m 3.2 g nn 0.1mol Vm M 32 g / molV Vm n 22.4dm3 / mol 0.1mol 2.24dm3
 53. 53. 8. Izračunati koju zapreminu zauzima 4.8x1023 molekula azota pri normalnim uslovima. N n V(N2)=? Na N(N2)= 4.8•1023 molekula ↑ m n→ n M ↓ N 4.8 1023 n Vn 0.8mol NA 6 1023 VmV Vm n 22.4dm3 / mol 0.8mol 17.92dm3
 54. 54. 9. Izračunati koju masu ima 44.8 dm3 gasa azot(V)-oksida pri normalnim uslovima. N m(N2O5)=? n Na V(N2O5)= 44.8 dm3 ↑ m M(N2O5)=108 g/mol n→ n M 3 ↓ V 44 .8dm n V n 2mol Vm Vm 22 .4dm3 / mol m n M 2mol 108 g / mol 216 g
 55. 55. 10. Izračunati koliko se molekula amonijaka nalazi u 3.4 g tog gasa N n N(NH3)=? Na m(NH3)= 3.4 g ↑ m M(NH3)=17 g/mol n→ n M ↓ V m 3.4 g nn 0.2mol Vm M 17 g / molN NA n 6 1023 0.2mol 1.2 1023
 56. 56. 1. Napisati elektronske konfiguracije aluminijuma, sumpora, kalijuma i broma.2. Napisati formule azot(III)-oksida, sumpor(IV)-oksida, fosfor(V)-oksida3. Koju zapreminu zauzima 22 grama gasovitog azota pri normalnim uslovima?4. Izračunati broj molekula koji se nalazi u 44.8 dm3 gasovitog kiseonika pri normalnim uslovima.5. Izračunati zapreminu koju pri normalnim uslovima zauzima 6.4 g ugljenik(IV)- oksida6. Koju masu ima 18·1023 molekula kiseonika?7. Izračunati broj molekula koji se nalazi u 11.2 dm3 gasovitog hlora pri normalnim uslovima.8. Izračunati masu 33.6 dm3 gasovitog vodonika pri normalnim uslovima.
 57. 57. Natrijum-hidroksid NaOHKalijum-hidroksid KOHKalcijum-hidroksid Ca(OH)2Magnezijum-hidroksid Mg(OH)2Hlorovodonična kiselina HClSumporna kiselina H2SO4Sumporasta kiselina H2SO3Azotna kiselina HNO3Azotasta kiselina HNO2Fosforna kiselina H3PO4Ugljena kiselina H2CO3

×