E3 ilangkumaran

406 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
406
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E3 ilangkumaran

  1. 1. ெமாழிெபய கைலயி அகராதியி பய பா இள மர த/ த/ெப சிவநாத தா இ ாி க வியிய ப கைல கழக , மேலசியா E-mail: s.ilangkumaran@gmail.comெமாழிெபய பணிகளி அகராதிகளி பய பா இ றியைமயாததாகி ற . இ பிசி சில ேவைளகளி ெபாி அகராதிகைளேய ந பி ெச ய ப ெமாழிெபய பணிக அதஇய ைக த ைமைய கா ட தவறி, ஒ வித ெசய ைக உண ைவ ெமாழிெபய பணிகளிெவளி ப கி றன. சிற த ெமாழிெபய பணி எனி , அைவ ெமாழிெபய க ப டைவ எ றஉண ைவ தரா , றி பி டெதா ெமாழியிேலேய பைட க ப ட பைட எ உண ைவேயப ேபா ஏ ப த ேவ .இத அ பைடயிேலேய அகராதியி பய பா ஒ ெமாழிெபய பணியி எ வளவிபய ப த ப த சிற ; ம , அதைன ைகயா வழி ைறக எ ன எ ப றி ேதஇ வா ேம ெகா ள ப ள . இத ல ெமாழிெபய பாள க , ெமாழிெபய ைற மாணவ க கவனி க தவறவி ட சில விஷய க , தகவ க ெவளி ப த பட ய சி ெச ய ப ள .கால காலமாக நா பய ப தி வ தக வ வி இ மர வழி அகராதிக எ த அளவிஇ ைறய நா களி ெமாழிெபய பணிக உத கி றன எ ப சி தி க ேவ யவிஷயமாகேவ இ கி ற . நா நா வள வ உலகி , பல திய க பி க ,ஆரா சிக ஏ ற அகர த க மிக இ றியைமயாததாக இ கி றன. ைகயா , பைழயஅகராதிகைள , மர வழி அகராதிகைள தவிர திய அகராதிக , மி னிய அகராதிகஇ ைறய ழ மிக கிய வ வா தைவயாக இ கி றன. இைவ தக வ விம மி றி இைணய தி , ைகயட க மி னிய அகராதி க வியாக உ மா ற அைடவ கி றன; அ வரேவ க த க ஆ .ப ேவ ஆ களி வாயிலாக, ெபா வாக அகராதிகைள பய ப ேவா அத பய பா ைட ைமயாக அறியாம இ கி றன எ ெதளி ப தி இ கி றன. உதாரண தி ,•ெபௗ (Fawley) (1990) அவ க றியதாவ , அகராதிகைள பய ப ேவா மிக மிக ைற த அளவிேலேய அத பய பா ைன உண ளன . அவ க ெவ மேன ெசா களிேநர ெபா ைள அறிய சாியான எ கைள அறி ெகா ள ேம அகராதிகைளபய ப தி வ கி றன . மாறாக ெசா வா க , உ சாி வித , சாியான ைறயிபய ப தி கா ட ப வா கிய க , அ ெசா ஏ ற எதி ெசா க ேபா றப ேவ றி களி ம க அ கைற ெகா வேத இ ைல எ ப அவர ற சா .இதனாேலேய ெப பாலாேனா தா க ேத ெசா க சாிவர அ ல ேபாதியதகவ கைள ெபற தவறிவி கி றன . அத விைளவாக அவ க த க பைட களி அவ ைறபிரேயாக ெச ேபா தவறானெதா வா ைதைய பய ப தி ெதாட வாசக கைள ழ ப தி ஆ தி வி கி றன .இ நிைல, ஒ ெமாழியி பைட கைள ெவளியி எ தாள க சிரம ைதவிைளவி கி றன எ றா , ெமாழிெபய பாள க அைத கா மிக ெபாிய ைமையஏ ப தி வி கி றன; ஏெனனி , பைட க ப ெமாழியி பய ப த ப 205
  2. 2. ெசா சாியான ெபா ைள அறி ெகா அேத ேவைளயி , தா ெமாழிெபய கவி ெமாழியி அத த த ெசா ைல ெதாி ெச ய ேவ யவ களாக , ெதாடஅ க ைர பைட க ப ழ , ைற ஆகியவ ைற க தி ெகா அ த த ைற ழ ஏ றா ேபா த ெமாழிெபய ைப தர கடவ களாகெமாழிெபய பாள க இ கி றன .அகராதிகளி பய பா றி எ ள ஆ களி மிக கிய ஆ வாக க த பஹா ேம (Hartmann) (1989) அவ களி ஆ ெமாழிெபய பாள க தா க ெமாழிெபய கவி ெசா க சிற த ைறயி அகராதிகளி ெபா ெகா ள ஒ க டைம ைபஉ வா கினா . அ : Select Determine Determine Search For Appropriate Problem Its Appropriate in Reference Word Canonical Headword Word Form NO Relate To Extract Determineout Sucess Original Relevant Appropriate Context Information Sub-EntryHartmann (1989) : Sociology of the dictionary user :Hypothesis and Empirical Studies, WorterbucherDictionaries Dictionnaires [Art 12], Walter de Gruyter, Berlin, New York Vol. 1 : 102-111ெமாழிெபய பாள களி எ ண க க க1. எ த மாதிாியான அகராதிகைள ேத ெத உபேயாகி கலா .- ெமாழிெபய பள களி ெப பாலாேனா மிக பிரசி தி ெப ற, ம க ம தியி அதிகேபச பட ய அகராதிகைள பய ப வதிேலேய ஆ வ கா கி றன . ேம த களிஆசிாிய க ம ெமாழிெபய ைற ந ப க அறி க ப அ ல ஊ விஅகராதிகைள பய ப த ெதாட ெமாழிெபய பாள களி பல , கைடசி வைர த கைள 206
  3. 3. கால ேக ப பி ெகா ளாமேலேய கைடசி வைர ெமாழிெபய பணிகளி ெதாடஈ ப கி றன .2. ைகயட க அகராதிகைள பய ப வ இல வான .- சில ெமாழிெபய பாள க ைகயட க அகராதிகைள பய ப வதி ெபாி ஆ வகா கி றன . “ெமாழிெபய பாள களாக விள நா க எ ெச றா எ களஅகராதிகைள ெகா ெச ல ேவ ள ; ஏெனனி , அ வ ேபா எ களி திறைமகளிந பி ைக ைவ ேநாி ெதாைலேபசிகளி அதிகமாேனா அ கி த கள ச ேதக கவிள க ேகா கி றன . அவ களி ச ேதக கைள நிவ தி ெபா நா க எ ேபாஅகராதிக டேனேய இ கிேறா ” என சில தர பின கி றன . இ சில , றி பாகெமாழிெபய ைறயி நீ ட கால பயி சி ெப ற ெமாழி ெபய பாள க த களிந ெபய கல க படாதி க ம களி ச ேதக கைள கைள ேநா கி இ வாெசய ப வ வ தமளி கி ற . எ ேலா எ லா விஷய க ெதாி தி க நியாயஇ ைல எ பைத உணரா , ெதாியாதவ ைற ெதாியவி ைல என பகிர கமாக ஒ ெகாைதாிய இ லாம ேபாவ ஒ றமி க, றி பி ட வா ைதக சாியான விள க கதா அளி கிேறாமா எ ற ெதளி அ ஒ வித ழ ப ைத சமய களி இ ேபா றவ கஏ ப கி றன . இ ேபா ற ைகயட க அகராதிக மாணவ க ெப மளவிபய ப கிறேதெயாழிய ெமாழிெபய பாள க அ த அளவி பய ப வதி ைல.(இ பி ைகயட க மி னிய அகராதி இதி விதிவில காகி ற எ பைத அறிக)2. அகராதிகளி றி பிட ப ெசா கைள தாராளமாக பய ப தலா- ெப பாலான ெமாழிெபய பாள க அகராதிகளி றி பிட ப ெசா கைள ,விள க கைள தாராளமாக பய ப தலா என எ ண ெகா கி றன . இதனாேலேயசில சமய களி நைட ைற ஒ வாத தவறான ெமாழிெபய பணிகைள நா பா க கி ற . ேம இ ேபா அகராதிகளி எ க ப ட ேநர வா ைதக சிலேவைளகளி ச ப த ப ட க ைர பைட க ப ழ , அைவபைட க ப ைற ச ெபா தாம ேபாவ இ றி பிட த க .உதாரண தி இைணய தி பரவலாக பய ப த ப Browse எ ற வா ைதஅகராதியி வாயிலாக ேநர ெபா ெகா ேபா , இள தளி உண , கிைள தைழ,ப தீவன , தைழ ேம த ம கறி த எ ற ெபா கைள த கி ற . ஆனா ,உ ைமயி இ ெசா உண தவ ெபா வல வ த , அ த ேபா றைவயா .இ நிைலயி இ ெசா பய ப த ப ழைல அத ைறைய அறியாெமாழிெபய க ப பைட க உக த ெபா ைள தர தவ வேதா அைதப பவ க ெப ழ ப ைத ஏ ப திவி கி ற .3. நம ெதாி த விஷய தாேன எ ற ேபா- சில ேவைளகளி ெமாழிெபய பணிகளி ஈ ப சில இ நம ெதாி த விஷய தாேன,இத காகெவ லா அகராதிைய ர டேவ யதி ைல எ ற எ ண ெகா ெசயப கி றன . ெபா வாக ெமாழிெபய க பட ேபா ெமாழிகளி பா திய ெப றவ கேளெமாழிெபய கைள ெச வதா இ தைகய சி தைனயா ெபாிதாக பிர சைன ஏ எழாஎ எ ண ேதா கிற . இ பி , சில ேவைளகளி ணிய விஷய கைள ெமாழிெபய ேபா பல ேகாண களி அவ ைற ப பா ப இ றியைமயாததாகி ற .உதாரண தி 1996- ஆ மேலசிய விமான ேசைவயி ெமாழிெபய பணிைய ஏ 207
  4. 4. த ெமாழிெபய பள ஒ வ பி ன அ நி வன ேம ெகா ட ச ட நடவ ைகயா (மானந ட வழ ) திவாலா நிைலைய அைட த றி பிட த க . விமான பயண தி ேபாெந க நிைல ஏ ப மாயி பி ப ற ேவ ய இல வான வழிவைகக றி சீன ெமாழியிெமாழிெபய க ேவ யி த பணியி , ச ேற கவன ைறவாக இல வாக ெந க நிைலஏ பட ய இ விமான பயண தி பி ப ற ேவ ய வழிவைகக எ தவ தலாகெமாழிெபய பி ன ெப சி க உ லான அ ெமாழிெபய பாள அத னஏராளமான ெமாழிெபய பணிகளி ஈ ப அவ ைற ெச வேன தவ எ ப வழவிசாரைணயி ெதாி த . இைதவிட றி பாக ஆர ப கால களி சி ன சி ன விஷய கஅகராதியி ைணெகா ெபா ைள அறி த பி னேர ெமாழிெபய அவ கால ேபா கிஅகராதியி பய பா ைற ேபாக, தன ெதாி த தாேன எ த அ பவ ைத றி மாக ந பி ெசய ப டேத இ த தவ காரண என விசாரைணயி ஒ ெகா ட றி பிட த க .4. எ த வைகயான ெமாழிெபய கைள ெச யலா .- சில ெமாழிெபய பள க த க கிைட எ வைகயான பணிகைள ெச விடலாஎ ற எ ண ெகா ளன . இ சாிய ல. சில றி பி ட ைறகளி மி த திறைமெகா ள ஒ வ ம ற ைறகளி வி ப னராக இ பா எ எ வ தவ .ெமாழிெபய களி பல பிாி க உ . அைவ ச ட ைற ெமாழிெபய க , ம வெமாழிெபய க , கணினி ெமாழிெபய க , ெபா ளாதார ைற ெமாழிெபய க , விள பரெமாழிெபய க ேபா ற பல பிாி களாலான ைறகளி ெமாழிெபய பணிகைளேம ெகா ள பல வைகயான திறைமக ேதைவ ப கி றன. ைகயா இதைன இதனா இவ என ஆரா அவ ைற ச ப த ப டவ களிட ஒ பைட பேத உசித . ெமாழிெபய பாள க பண ைத ம ேம றியாக ெகா ளா ெமாழிெபய பி தர ைத கா கஆவன ெச ய கடைம ப டவ களாவ .5. பலதர ப ட அகராதிகைள பய ப த- பலதர ப ட அகராதிகைள பய ப த ஒ ெமாழிெபய பாளைர ெபா த வைரயி மிகமிக வரேவ க யஒ றாக இ பி , கவன ைற ஏ பட இதி ெபாிய வா உ ளைதெப பாலான ெமாழி ெபய பாள க உணர தவ கி றன . எ ப ? பல ைறகளிெமாழி ெபய பணிகைள ேம ெகா ெமாழிெபய பாள க ஒ ேம ப டஅகராதிகைள ைண ைவ தி ப இய ைகேய. நீ ட கால தி ெச ய பெமாழிெபய பணிகளி சில சமய களி அ பணியி ஆர ப தி பிரேயாகி க ப ட றி பி டெதா வா ைத அ பணி வைட ேபா ேவ வா ைத பிரேயாக தி வைதபா க கி ற . உதாரண தி , 100 ப க கைள ெகா ட ஒ ெமாழிெபய பணிையஒ வ ஒேர நாளி ெச வி வெத ப அாிய காாிய . இ வா நா அ ல ஏநா க ெதாட பணியி , ஆர ப தி பய ப திய அகராதிைய வி பிாிெதாஅகராதியி ைணேகாட ேபா பிாிெதா வா ைதைய அ ெமாழி ெபய பாள பிரேயாகி கவா .இ இைணய அகராதிகைள பய ப ேவாாிட அதிக ேந கி ற ; ஏெனனி ,இவ கைள ேபா றவ க நா அ ல ஐ இைணய தள திைன உதவி ைணெகா பவ களாக இ கி றன . இ வாறான தவ க ெபா ளாதார ைற ெமாழிெபய களி டறி ைககளி ெப மள காண ப கி ற . 208
  5. 5. க, ெமாழிெபய பாள க அகராதிகைள பய ப வதி மிக விழி பாக இ க ேவ .ெபா தாத அகராதிகளி பய பா , அதிகமான ம ைறவான பய பா க ட தவறானெமாழிெபய க வி தி வி . ைகயா இ விஷய தி மி த கவன ேதைவ. ேம , ைறயான அகராதிகளி பய பா க றி ெபா வாக ப ளிகளி , தவிரெமாழிெபய க விகைள ேபாதி க வி ட க ைறயாக ேபாதி க ேவ .மாணவ க அகராதிகளி ைமயான பய பா ைன ேபாதி ப ச திவ கால களி சிற பான ெமாழிெபய க ம அ றி தரமான பைட கைளஉ வா வத அ வழிவ எ பதி ஐயமி ைல. 209
  6. 6. 210

×