Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5            ปี การศึกษา 2555        ชื่อโครงงา...
ก                         คานา     โครงงานเล่มนี้เป็ นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส...
ข                สารบัญ                    หน้ าคานา                  ...
1ชื่อโครงงาน(ภาษาไทย)       หนูชื่ออาเซียนชื่อโครงงาน(ภาษาอังกฤษ)      My name’s Aseanประเภทโครงงาน โครงงานพัฒ...
2สิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ นายแพทย์ ประเสริ ฐ ผลิตผลการพิมพ์ เคยกล่าวถึงการ์ตูนว่า "หน้ าที่หนึ่ง...
3      เครื่องมือที่ใช้ 1.         คอมพิวเตอร์ 2.เครื่ องบันทึกเสียง          3.ดินสอ/ยางลบ/กระด...
4                     บทที่ 2 เอกสารที่เกียวข้ อง                          ...
5    3 AUDIO and SOUND - เสียง        เมื่อเอาสตอรี่ บอร์ดมาเรี ยงกันเป็ นหนังอย่าง แล้วเอามาอัดเสียง ไม่ว่าจะ...
6               สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(As...
7ด้านการเมืองและความมันคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี           ่พ.ศ. 2558สมาค...
8██ ประเทศสมาชิกอาเซียน██ ผู้สังเกตการณ์ อาเซียน██ ประเทศที่ขอสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกอาเซียน██ อาเซียนบวกสาม███ การประชุมสุด...
9    ในช่วงพุทธทศวรรษ 2530 สมาชิกอาเซียนได้มีประสบการณ์ท้งในด้านการมีประเทศสมาชิกเพิ่ม                ...
10เสถียรภาพในภูมิภาค นอกจากนั้น ประเทศอื่นที่มิได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบนต่างก็เห็น               ...
11ขึ้นมากกว่า 48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่าง พ.ศ. 2543-2563ต้นปี พ.ศ. 2554 ติมอร์ตะวันออกวางแผนจะยืน             ...
121.ให้ความเคารพแก่เอกราช อานาจอธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณภาพแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ของชาติสมาชิกทั้งหมด2.รัฐสมาชิกแต่ละรัฐม...
13ประเทศสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2535 ได้เสนอให้จดการประชุมให้บ่อยขึ้น และได้ขอสรุ ปว่าจะมีการจัดการ              ...
11   12-14 ธันวาคม 2548              มาเลเซีย    กัวลาลัมเปอร์12   11-14 มกราคม 25501       ...
15ประเทศผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก: อาเซียน อาเซียนบวกสาม สมาชิกเพิ่มเติม ผูสงเกตการณ์  ้ัประชาคมเศรษฐกิจ  ...
16  4. ปรับปรุ งกระบวนการและระเบียบการลงทุนให้เกิดความคล่องตัว  5. สร้างความโปร่ งใส  6. ดาเนินการตามมาตรการอานวยควา...
17ภูมิภาคและภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 จะมีการเปิ ดเสรี เสรี ภาพทางอากาศข้อที่หาระหว่างเมืองหลวง           ...
181.บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)      เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน      ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็ นภาษ...
192.กัมพูชา (Cambodia)      เมืองหลวง : กรุ งพนมเปญ      ภาษา : ภาษาเขมร เป็ นภาษาราชการ รองลงมาเป็ นอังกฤษ, ฝ...
203.อินโดนีเซีย (Indonesia) เ     มืองหลวง : จาการ์ตา      ภาษา : ภาษาอินโดนีเซีย เป็ นภาษาราชการ      ปร...
214.ลาว (Laos)      เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทร์      ภาษา : ภาษาลาว เป็ นภาษาราชการ      ประชากร : ปร...
225.มาเลเซีย (Malaysia)      เมืองหลวง : กรุ งกัวลาลัมเปอร์      ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็ นภาษาราชการ รองลงมาเป็ ...
236.พม่า (Myanmar)     เมืองหลวง : เนปี ดอ (Naypyidaw)     ภาษา : ภาษาพม่า เป็ นภาษาราชการ     ประชากร : ประกอ...
24      นับถือศาสนา : คริ สต์โรมันคาทอลิก 83% คริ สต์นิกายโปรเตสแตนต์, อิสลาม 5%      ระบบการปกครอง : ประชาธิป...
25-การหลบหนีเข้าสิงคโปร์และประกอบอาชีพเร่ ขายบริ การผิดกฎหมาย จะถูกลงโทษอย่างรุ นแรง-การลักลอบนายาเสพติด อาวุธปื นและสิ่งผ...
2610.ประเทศไทย (Thailand)    เมืองหลวง : กรุ งเทพมหานคร    ภาษา : ภาษาไทย เป็ นภาษาราชการ    ประชากร : ประกอบด้วย...
27                           บทที่ 3                        ขั้นตอนการดา...
28ผลที่คาดว่าได้ รับ1. บุคคลทัวไปเข้าใจและสนใจเรื่ องอาเซียนหรื อสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มากยิงขึ้น   ...
29                   บทที่ 4 ผลการศึกษา    จากการศึกษาพบว่า วิธีการนาเสนองาน,การสอน,การอธิบาย เพื่อส...
โครงงานหนูชื่ออาเซียน
โครงงานหนูชื่ออาเซียน
โครงงานหนูชื่ออาเซียน
โครงงานหนูชื่ออาเซียน
โครงงานหนูชื่ออาเซียน
โครงงานหนูชื่ออาเซียน
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงงานหนูชื่ออาเซียน

68,299 views

Published on

โครงงานหนูชื่ออาเซียน

 1. 1. รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 ปี การศึกษา 2555 ชื่อโครงงาน หนูชื่ออาเซียน ชื่อผู้ทาโครงงาน น.ส.ณิ นทิรา ตันตยานุสรณ์ เลขที่ 19 ห้อง 6/14 น.ส.สุลกขณา แสงอรุ ณ เลขที่ 23 ั ห้อง 6/14 น.ส.จุฬาทิพย์ แสงบุญ เลขที่ 30 ห้อง 6/14 ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2555 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ้
 2. 2. ก คานา โครงงานเล่มนี้เป็ นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 รหัสวิชา ง33201 โดยมีครู ประจาวิชาและครู ที่ปรึ กษาโครงงานคือคุณครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ โครงงานเล่มนี้เป็ นโครงงานประเภทโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา หรื อ Educational Media Development ซึ่งนาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนหรื อสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาเซียน หรื อ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South EastAsianNations หรื อ ASEAN) มีวตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน คือ เพื่อส่งเสริ มความเข้าใจอันดีต่อกัน ัระหว่างประเทศในภูมิภาค ธารงไว้ซ่ึงสันติภาพเสถียรภาพ และความมันคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความ ่เจริ ญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมการกินดีอยูดีของประชาชนบนพื้นฐาน ่ของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องสาคัญมากที่ปวงชนชาวไทยต้องทาความรู้จกกับคาว่า”อาเซียน”อย่างจริ งจัง โดยเฉพาะเยาวชน เพื่อที่จะเป็ นรากฐานที่ดีแก่ ัประเทศชาติต่อไป ทางผูจดทาจึงเห็นว่าการที่จะสอนให้เด็กเข้าใจในเรื่ องใดๆนั้นต้องสร้างความน่าสนใจ ้ัในการนาเสนอ โดยผ่านตัวการ์ตูน ทั้งนี้หากโครงงานเล่มนี้มีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่น้ ีดวย ้ น.ส.ณิ นทิรา ตันตยานุสรณ์ น.ส.สุลกขณา แสงอรุ ณ ั น.ส.จุฬาทิพย์ แสงบุญ ผู้จดทา ั
 3. 3. ข สารบัญ หน้ าคานา กสารบัญ ขบทที่ 1 บทนา 1บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 4บทที่ 3 ขั้นตอนการดาเนินงาน 27บทที่ 4 ผลการศึกษา 29บทที่ 5 สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ 30ภาคผนวก 31บรรณานุกรม 33
 4. 4. 1ชื่อโครงงาน(ภาษาไทย) หนูชื่ออาเซียนชื่อโครงงาน(ภาษาอังกฤษ) My name’s Aseanประเภทโครงงาน โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ( Educational Media Development)ผู้จดทาโครงงาน นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/14 ั น.ส.ณิ นทิรา ตันตยานุสรณ์ เลขที่ 19 น.ส.สุลกขณา แสงอรุ ณ เลขที่ 23 ั น.ส.จุฬาทิพย์ แสงบุญ เลขที่ 30ชื่อที่ปรึกษา นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรี ยนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2555 บทที่ 1 บทนาที่มาและความสาคัญ อาเซียน หรื อ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South EastAsianNations หรื อ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุ งเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งได้มีการลงนามที่วง ัสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน คือ เพื่อส่งเสริ มความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธารงไว้ซ่ึงสันติภาพเสถียรภาพ และความมันคงทางการเมือง ่สร้างสรรค์ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมการกินดีอยูดีของ ่ประชาชนบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก อาเซียนได้ต้งเป้ า ัเป็ นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี 2558 โดยมุ่งหวังเป็ นประชาคมที่มีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง มีสงคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็ นอยูที่ดีและมีการพัฒนาในทุก ั ่ด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริ มการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยืน รวมทั้ง ่ส่งเสริ มอัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) เพื่อรองรับการเป็ นประชาคมสังคม ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องสาคัญมากที่ปวงชนชาวไทยต้องทาความรู้จกกับคาว่า ั ”อาเซียน”อย่างจริ งจังโดยเฉพาะเยาวชน เพื่อที่จะเป็ นรากฐานที่ดีแก่ประเทศชาติต่อไป ทางผูจดทาจึงเห็นว่าการที่จะสอนให้เด็ก ้ัเข้าใจในเรื่ องใดๆนั้นต้องสร้างความน่าสนใจในการนาเสนอ โดยผ่านตัวการ์ตูน ในปัจจุบนการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็ นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบน ที่มีการ ั ัฉายทางโทรทัศน์ หรื อภาพยนตร์ ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสาหรับเด็กที่มีการใช้สตว์หรื อ ั
 5. 5. 2สิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ นายแพทย์ ประเสริ ฐ ผลิตผลการพิมพ์ เคยกล่าวถึงการ์ตูนว่า "หน้ าที่หนึ่งของการ์ ตูน คือกระตุกความคิดของเยาวชน ไม่ต้องสอน"วัตถุประสงค์1.สร้างสื่อการเรี ยนรู้ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ้2.ศึกษาการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์3.ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างสื่อการเรี ยนรู้4.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวไทยโดยทัวไปสนใจเรื่ องประชาคมอาเซียน ่ขอบเขตของโครงงาน การจัดทาโครงงานการ์ตูน “หนูชื่ออาเซียน” เป็ นการสร้างสื่อโดยกล่าวถึงอาเซียนหรื อสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทัวไปที่สนใจ โดยเฉพาะวัยรุ่ นวัยเรี ยน ่หลักการและทฤษฎี การที่จะสอนให้เด็กเข้าใจในเรื่ องใดๆนั้นต้องสร้างความน่าสนใจในการนาเสนอ โดยผ่านตัวการ์ตูน ดังที่นายแพทย์ ประเสริ ฐ ผลิตผลการพิมพ์ เคยกล่าวถึงการ์ตูนว่า "หน้าที่หนึ่งของการ์ตูน คือกระตุกความคิดของเยาวชน ไม่ตองสอน" ้วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน เขียนเป็ นลาดับขั้นตอนในการปฏิบติงานั ขั้นตอนการดาเนินงาน 1.ปรึ กษา อภิปรายและเลือกเรื่ องที่ตองการจะศึกษา ้ 2.ศึกษาข้อมูล 3.แต่งเนื้อเรื่ อง สร้างตัวการ์ตูน 4.นาภาพมาเรี ยงในสไลด์ 5.พากเสียงและนาเสียงมาใส่ในสไลด์
 6. 6. 3 เครื่องมือที่ใช้ 1. คอมพิวเตอร์ 2.เครื่ องบันทึกเสียง 3.ดินสอ/ยางลบ/กระดาษ งบประมาณ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สถานที่ดาเนินงาน โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัยและบ้านประโยชน์ ที่คาดว่าได้ รับ1. บุคคลทัวไปเข้าใจและสนใจเรื่ องอาเซียนหรื อสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มากยิงขึ้น ่ ่2. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้หลากหลาย3. เพิ่มทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้กบตัวเอง ั4.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 7. 7. 4 บทที่ 2 เอกสารที่เกียวข้ อง ่ขั้นตอนการสร้ าง การ์ ตูนเคลือนไหว่ 1. IDEA - ความคิด แนวคิด ขั้นตอนแรกในการทาคือ คิด คิดว่าจะทาเรื่ องอะไร ทายังไง จบยังไง น่าสนใจยังไง ขนาดที่จะทา ขั้นตอนนี้ยงไม่ตองสนใจเทคนิกในการสร้าง เพียงแค่ระดมความคิดต่างๆเอามารวมกัน แต่อาจจะไม่ ั ้จาเป็ นต้องเขียนทุกอย่าง เขียนแค่ตว หลักๆ ใว้ ั 2.1 STORY - เนือเรื่อง ้ หลังจากได้แนวความคิดตอนนี้ก็มาเขียนเนื้อเรื่ อง โดยเอาแนวคิดหลักๆมาขยายความ ในการเขียนเนื้อเรื่ องตอนนี้ก็เหมือนกับเขียนนิยาย คือไม่ใช่มีแต่เนื้อเรื่ อง ต้องมีบทพูดด้วยเช่นกัน ไล่เป็ นฉากๆบทๆ ไป ขั้นตอนนี้ เอกสารจะเป็ น แค่ ตัวอักษรเท่านัน ้ 2.2 STORY BOARD - สตอรี่บอร์ ด นาเนื้อเรื่ องที่ทาการเรี ยบเรี ยง มาให้ทีมงานอ่านกัน เพื่อเอาไปเขียนสตอรี่ บอร์ด, คนที่เขียนสตอรี่ บอร์ดไม่จาเป็ นต้องมีแค่คนเดียว แบ่งงานเป็ น ฉากๆไป. ขั้นตอนนี้น้ น คือการนาเอาเนื้อเรื่ องมาวาด ัเป็ นภาพ มาเรี ยงต่อกันเป็ นฉากๆ แล้วเอามาแปะใว้บนที่บอร์ด(ถึงเรี ยกว่า สตอรี่ บอร์ด). แล้วเอามาเขียนมาแก้กนเพิ่มมุมมองฉากใหน แก้มุมใหน ขั้นตอนนี้จะสาคัญ ั
 8. 8. 5 3 AUDIO and SOUND - เสียง เมื่อเอาสตอรี่ บอร์ดมาเรี ยงกันเป็ นหนังอย่าง แล้วเอามาอัดเสียง ไม่ว่าจะเสียงพากค์ เสียงเอฟเฟค เสียงฉากหลัง ทาให้หมด. มันจะเป็ นการง่ายมาก หากเราทาเสียงแล้ว มาวาดให้ตรงกับเสียง มากกว่าทาเสียงให้ตรงกับภาพ. 4. ANIMATE - วาดรูปเคลือนใหว ่ เมื่อได้เสียงเราก็นาเสียงมาดูความยาว ตามช่วงเวลา เพื่อนามาวาด. ขั้นตอนนี้ตองอาศัย ้ความ อดทน กับ ความมุ่งมัน ในการทาเพราะเรื่ องที่มความยาว ครึ่ งชัวโมง ก็ตองวาด 3000 รู ป ่ ี ่ ้โดยประมาณ. ทั้งนี้ในการวาดในขั้นนี้ ต้องอาศัยการศึกษาและเทคนิกต่างๆ ไม่ว่าจะตัดเส้น ลงสี หรื อ การเคลื่อนใหวของสถานที่และตัวละคร. 5. EDIT - แก้ไข หลังจากวาดอนิเมชันแล้ว ตัวหนังยังแยกกันเป็ นส่วนๆ ในขั้นตอนนี้จะนามาต่อรวมกัน ่เพื่อเป็ นหนังใหญ่. แล้วต้องนามาดูกนเพื่อ พิจารณาว่า ทั้งเนื้อเรื่ องดูลงตัวมั้ย ต้อง ตัดฉากใหนออก. ใน ัขั้นตอนนี้มีหนังอนิเมชันไม่นอย ที่ตองตัดออกไป 3-4 ฉาก เพื่อความลงตัว ให้เหมาะสม. ่ ้ ้ 6. FINAL OUTPUT - การผลิดขั้นสุ ดท้ าย เมื่อหนังทั้งเรื่ องเสร็ จเป็ นอันที่เรี ยบร้อยแล้วนั้น ก็สู่การนาไปแสดงหรื อเผยแพร่ . ตรงนี้ขึ้นอยูกบผูจดทาว่าจะเอาไปทาอะไร(ที่คิดใว้ในขั้นตอนที่ 1 แนวคิด) ส่วนมากคือการนางานไปเสนอตาม ่ ั ้ับริ ษท ต่างๆเพื่อ นาไป เผยแพร่ หรื อ นาไปผลิต ก็ตามแต่ นโยบายของผูจดทา. ั ้ั
 9. 9. 6 สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of South East Asian Nations) หรื ออาเซียน (ASEAN) เป็ นองค์การทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรู ไน พม่า ฟิ ลิปปิ นส์มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย อาเซียนมีพ้นที่ราว 4,435,670 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 590 ล้านคนในปี พ.ศ. 2553 จีดีพี ืของประเทศสมาชิกรวมกันคิดเป็ นมูลค่าราว 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็ นลาดับที่ 9 ของโลกเรี ยงตามจีดีพี อาเซียนมีภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทางการ อาเซียนมีจุดเริ่ มต้นจากสมาคมอาสา ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยไทย มาเลเซียและฟิ ลิปปิ นส์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการลงนามใน ปฏิญญากรุ งเทพอาเซียนได้ถือกาเนิดขึ้นโดยมีรัฐสมาชิกเริ่ มต้น 5 ประเทศ โดยมีวตถุประสงค์เพื่อความร่ วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การ ัพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธารงรักษาสันติภาพและความมันคงในภูมิภาค และ ่เปิ ดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติหลังจาก พ.ศ. 2527 เป็ นต้นมา อาเซียนมีรัฐสมาชิกเพิ่มขึ้นจนมี 10 ประเทศในปัจจุบน กฎบัตรอาเซียนได้มีการลงนามเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่ง ัทาให้อาเซียนมีสถานะคล้ายกับสหภาพยุโรปมากยิงขึ้น เขตการค้าเสรี อาเซียนได้เริ่ มประกาศใช้ต้งแต่ตนปี ่ ั ้พ.ศ. 2553 และกาลังก้าวสู่ความเป็ นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะประกอบด้วยสามด้าน คือ ประชาคมอาเซียน
 10. 10. 7ด้านการเมืองและความมันคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี ่พ.ศ. 2558สมาคมอาสาและปฏิญญากรุงเทพ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจุดเริ่ มต้นนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิ ลิปปิ นส์ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา (ASA, Association of South East Asia)ขึ้นเพื่อการร่ วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ดาเนินการได้เพียง 2 ปี ก็ตองหยุดชะงักลง ้เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย จนเมื่อทั้งสองประเทศฟื้ นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกัน จึงได้มีการแสวงหาลูทางจัดตั้งองค์การความร่ วมมือทางเศรษฐกิจขึ้นในภูมิภาค ่"สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" และถนัด คอมันตร์รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร โดยมีการลงนาม "ปฏิญญากรุ งเทพที่พระราชวังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อาดัม มาลิกแห่งอินโดนีเซีย, นาร์ซิโซ รามอสแห่งฟิ ลิปปิ นส์, อับดุลราซัคแห่งมาเลเซีย, เอส. ราชารัตนัมแห่งสิงคโปร์ และถนัด คอมันตร์แห่งไทย ซึ่งถือว่าเป็ นบิดาผูก่อตั้ง ้องค์กร ความประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มอาเซียนขึ้นมาเกิดจากความต้องการสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อที่ผูปกครองของประเทศสมาชิกจะสามารถมุ่งความสนใจไปที่การสร้างประเทศ ความกังวลต่อการแพร่ ขยาย ้ของคอมมิวนิสต์ร่วมกัน ความศรัทธาหรื อความเชื่อถือต่อมหาอานาจภายนอกที่เสื่อมถอยลงในช่วงพุทธทศวรรษ 2500 รวมไปถึงความต้องการการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การจัดตั้งกลุ่มอาเซียนมีวัตถุประสงค์แตกต่างจากสหภาพยุโรป เพราะกลุ่มอาเซียนถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนความเป็ นชาตินิยม อาคารสานักงานเลขานุการอาเซียน ที่ประเทศอินโดนีเซีย
 11. 11. 8██ ประเทศสมาชิกอาเซียน██ ผู้สังเกตการณ์ อาเซียน██ ประเทศที่ขอสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกอาเซียน██ อาเซียนบวกสาม███ การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก█████ การประชุมอาเซียนว่ าด้ วยความร่ วมมือด้ านการเมืองและความมันคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ่(ASEAN Regional Forum)การขยายตัว ในปี พ.ศ. 2519 ปาปัวนิวกินีได้รับสถานะผูสงเกตการณ์และตลอดช่วงพุทธทศวรรษ 2510 กลุ่ม ้ัประเทศสมาชิกได้มีการจัดตั้งโครงการความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอย่างจริ งจัง หลังจากผลของการประชุมที่จังหวัดบาหลีในปี พ.ศ. 2519 แต่ว่าความร่ วมมือดังกล่าวได้รับผลกระทบกระเทือนอย่างหนักในช่วงพุทธทศวรรษ 2520 ก่อนจะได้รับการฟื้ นฟูเมื่อปี พ.ศ. 2534 เนื่องจากไทยเสนอให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรี ข้ ึนต่อมา บรู ไนได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกเป็ นประเทศที่หก เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2527 หลังบรู ไนประกาศเอกราชเมื่อวันที่ 1 มกราคม เพียงสัปดาห์เดียว ต่อมา เวียดนามเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกประเทศที่เจ็ด ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538[12] ไม่นานหลังจากนั้น ลาวและพม่าได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกประเทศที่แปดและเก้าตามลาดับ ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2540[1 ส่วนกัมพูชาประสงค์จะเข้าร่ วมเป็ นสมาชิก แต่ถกเลื่อนออกไปจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ูภายในประเทศ จนกระทังในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542 กัมพูชาได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกประเทศที่สิบ ่หลังจากรัฐบาลกัมพูชามีความมันคงแล้ว ่
 12. 12. 9 ในช่วงพุทธทศวรรษ 2530 สมาชิกอาเซียนได้มีประสบการณ์ท้งในด้านการมีประเทศสมาชิกเพิ่ม ัมากขึ้น รวมไปถึงความพยายามในการรวบรวมกลุ่มประเทศให้เป็ นหนึ่งเดียวไปอีกขึ้นหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2533มาเลเซียได้เสนอให้มีความร่ วมมือทางเขตเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โดยมีเจตนาเพื่อถ่วงดุลอิทธิพลของสหรัฐอเมริ กาซึ่งเพิ่มพูนมากขึ้นในความร่ วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) และภูมิภาคเอเชียโดยรวมแต่ว่าข้อเสนอดังกล่าวถูกยกเลิกไป เพราะได้รับการคัดค้านอย่างหนักจากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริ กาแม้ว่าจะประสบความล้มเหลวในด้านดังกล่าว แต่กลุ่มสมาชิกก็ยงสามารถดาเนินการในการรวมกลุ่มประเทศให้เป็ นหนึ่ง ัเดียวกันต่อไปได้ ใน พ.ศ. 2535 มีการลงนามใช้แผนอัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากัน (Common EffectivePreferential Tariff) โดยมีวตถุประสงค์เพื่อเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในฐานะที่เป็ น ั ่ฐานการผลิตที่สาคัญเพื่อป้ อนสินค้าสู่ตลาดโลก โดยอาศัยการเปิ ดเสรี ดานการค้าและการลดภาษีและ ้อุปสรรคข้อกีดขวางทางการค้าที่มิใช่ภาษี รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีศุลกากรเพื่อเอื้ออานวยต่อการค้าเสรี โดยกฎหมายดังกล่าวเป็ นโครงร่ างสาหรับเขตการค้าเสรี อาเซียน หลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย ในปี พ.ศ. 2540 ข้อเสนอของมาเลเซียถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งในจังหวัดเชียงใหม่ หรื อที่รู้จกกัน ัว่า การริ เริ่ มเชียงใหม่ ซึ่งเป็ นการรวมกลุ่มระหว่างกลุ่มสมาคมอาเซียนและประเทศในเอเชียอีกสามประเทศคือ จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ นอกเหนือจากความร่ วมมือช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกแล้ว อาเซียนยังมีวัตถุประสงค์ในการธารงรักษาสันติภาพและความมันคงในภูมิภาค ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2538 มีการลง ่นามสนธิสญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็ น ัเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์สนธิสญญาฉบับดังกล่าวเริ่ มมีผลใช้บงคับเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็ น ั ัการห้ามอาวุธนิวเคลียร์ทุกประเภทในภูมิภาค หลังจากปฏิญญาว่าด้วยความร่ วมมือในอาเซียน ฉบับที่สอง (อังกฤษ: Bali Concord II) ในปี พ.ศ.2546กลุ่มประเทศอาเซียนได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยทฤษฎีสนติภาพประชาธิปไตย ซึ่งหมายความว่า ัประเทศสมาชิกทุกประเทศมีความเชื่อว่ากระบวนการตามหลักการประชาธิปไตยจะทาให้เกิดสันติภาพและ
 13. 13. 10เสถียรภาพในภูมิภาค นอกจากนั้น ประเทศอื่นที่มิได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบนต่างก็เห็น ัว่าระบอบประชาธิปไตยเป็ นระบอบการปกครองที่ประเทศสมาชิกอื่น ๆ ควรใฝ่ หา ผูนาของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิง มหาเธร์ โมฮัมหมัดแห่งมาเลเซีย ตระหนักถึงความ ้ ่จาเป็ นในการรวมกลุ่มประเทศกันอย่างจริ งจัง โดยเริ่ มตั้งแต่ พ.ศ. 2540 อาเซียนได้เริ่ มตั้งก่อตั้งองค์การหลายแห่งในความพยายามที่จะบรรลุเป้ าหมายดังกล่าว อาเซียนบวกสามเป็ นองค์การแรกที่ถกก่อตั้งขึ้น โดยมี ูวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์กบจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ตามด้วยการประชุมเอเชียตะวันออก ซึ่งมี ัอีกสามประเทศที่เข้าร่ วมด้วย คืออินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ กลุ่มดังกล่าวมีแผนการที่เป็ นรากฐานของประชาคมเอเชียตะวันออกในอนาคต ซึ่งร่ างขึ้นตามอย่างของประชาคมยุโรปซึ่งปัจจุบนสิ้นสภาพไป ัแล้ว หลังจากนั้น ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผูทรงคุณวุฒิอาเซียนขึ้น เพื่อศึกษาผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบ ้ของนโยบายดังกล่าว รวมไปถึงความเป็ นไปได้ในการร่ างกฎบัตรอาเซียนในอนาคต ในปี พ.ศ. 2549 กลุ่มอาเซียนได้รับสถานภาพผูสงเกตการณ์สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ซึ่งกลุ่ม ้ัอาเซียนได้มอบสถานภาพ "หุนส่วนการอภิปราย" ให้แก่สหประชาชาติเป็ นการตอบแทน นอกเหนือจากนั้น ้ในวันที่ 23 กรกฎาคมปี นั้นเอง โจเซ รามุส-ออร์ตา นายกรัฐมนตรี แห่งติมอร์ตะวันออก ได้ลงนามในความต้องการในการเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกของกลุ่มอาเซียนอย่างเป็ นทางการ และคาดหวังว่าการได้รับสถานภาพผู้สังเกตการณ์เป็ นเวลาห้าปี ก่อนที่จะได้รับสถานภาพเป็ นประเทศสมาชิกอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2550 กลุ่มอาเซียนได้เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 40 ปี การก่อตั้งกลุ่มอาเซียน และครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐอเมริ กา[26] ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2550 กลุ่มอาเซียนตั้งเป้ าที่จะบรรลุขอตกลงการค้าเสรี ทุกฉบับกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ้ภายในปี พ.ศ. 2556 ไปพร้อมกับการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2558ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียน ซึ่งเป็ นกฎข้อบังคับในการดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน และยกระดับกลุ่มอาเซียนให้เป็ นองค์การระหว่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เขตการค้าเสรี จีน-อาเซียนมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553นับเป็ นเขตการค้าเสรี ที่มีประชากรมากที่สุดในโลกและมีมลค่าจีดีพีคิดเป็ นอันดับที่ 3 ของโลก ู วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 มีการลงนามความตกลงการค้าเสรี ระหว่างภูมิภาคอาเซียน 10ประเทศ กับนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย มีการประเมินว่าความตกลงการค้าเสรี น้ ีจะเพิ่มจีดีพีใน 12 ประเทศ
 14. 14. 11ขึ้นมากกว่า 48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่าง พ.ศ. 2543-2563ต้นปี พ.ศ. 2554 ติมอร์ตะวันออกวางแผนจะยืน ่จดหมายขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกแก่สานักเลขาธิการอาเซียนในอินโดนีเซีย เป็ นประเทศสมาชิกลาดับที่สิบเอ็ดของอาเซียนระหว่างการประชุมสุดยอดในกรุ งจาการ์ตา อินโดนีเซียแสดงท่าทีตอนรับติมอร์ตะวันออก ้อย่างอบอุ่นภูมศาสตร์ ิ ธรณี สัณฐานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ในปัจจุบน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยประเทศสมาชิกจานวน 10 ัประเทศ คิดเป็ นพื้นที่ประมาณ 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 560 ล้านคน (ข้อมูลในปีพ.ศ. 2549) ยอดเขาที่สูงสุดในภูมิภาค คือ ยอดเขาข่ากาโบราซีในพม่า ซึ่งมีความสูง 5,881 เมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับจีน อินเดีย บังกลาเทศ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น อุณหภูมิอยูระหว่าง 27-36 °Cพืช ่พรรณธรรมชาติเป็ นป่ าฝนเขตร้อน ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับที่สองของโลก ป่ าดงดิบ ป่ าเบญจพรรณ ป่ าสน ป่ าหาดทรายชายทะเล ป่ าไม้ปลูก มีพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ คือ ข้าว ข้าวโพด มันสาปะหลัง สับปะรดยางพารา ปาล์มน้ ามันและพริ กไทยวัตถุประสงค์ จากสนธิสญญาไมตรี และความร่ วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีการสรุ ปแนวทางของ ัสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้จานวนหกข้อ ดังนี้
 15. 15. 121.ให้ความเคารพแก่เอกราช อานาจอธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณภาพแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ของชาติสมาชิกทั้งหมด2.รัฐสมาชิกแต่ละรัฐมีสิทธิที่จะปลอดจากการแทรกแซงจากภายนอก การรุ กรานดินแดนและการบังคับขู่เข็ญ จะไม่เข้าไปยุงเกี่ยวกับกิจการภายในของรัฐสมาชิกอื่น ๆ ่3.ยอมรับในความแตกต่างระหว่างกัน หรื อแก้ปัญหาระหว่างกันอย่างสันติ ประณามหรื อไม่ยอมรับการคุกคามหรื อการใช้กาลัง4.ให้ความร่ วมมือระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพการประชุมสุ ดยอดอาเซียน ป้ ายประกาศในกรุ งจาการ์ ตาต้ อนรั บผู้เข้ าร่ วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้ งที่ 18 ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนได้จดการประชุมขึ้น เรี ยกว่า การประชุมสุดยอดอาเซียน ซึ่งประมุข ัของรัฐบาลของแต่ละประเทศสมาชิกจะมาอภิปรายและแก้ไขประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมไปถึงการจัดการประชุมร่ วมกับประเทศนอกกลุ่มสมาชิกเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งแรกจัดขึ้นที่จงหวัดบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. 2519 จาก ัผลของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่สาม ณ กรุ งมะนิลา ในปี พ.ศ. 2530 สรุ ปว่าผูนาประเทศสมาชิกกลุ่ม ้อาเซียนควรจะจัดการประชุมขึ้นทุกห้าปี อย่างไรก็ตาม ผลของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งต่อมาที่
 16. 16. 13ประเทศสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2535 ได้เสนอให้จดการประชุมให้บ่อยขึ้น และได้ขอสรุ ปว่าจะมีการจัดการ ั ้ประชุมสุดยอดขึ้นทุกสามปี แทนต่อมา ในปี พ.ศ. 2544 ผูนาสมาชิกประเทศกลุ่มอาเซียนได้เสนอให้จดการ ้ ัประชุมขึ้นทุกปี เพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาด่วนที่ส่งผลกระทบในพื้นที่ ประเทศสมาชิกจะได้รับเลือกให้เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดขึ้นเรี ยงตามตัวอักษร ยกเว้นประเทศพม่า ซึ่งถูกยกเลิกการเป็ นเจ้าภาพการประชุมในปี พ.ศ. 2549 เนื่องจากปัญหาทางด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีแรงกดดันจากสหรัฐอเมริ กาและสหภาพยุโรปมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547การประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างเป็ นทางการครั้งที่ วันที่ ประเทศเจ้าภาพ สถานที่จดการประชุม ั1 23-24 กุมภาพันธ์ 2519 อินโดนีเซีย บาหลี2 4-5 สิงหาคม 2520 มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์3 14-15 ธันวาคม 2530 ฟิ ลิปปิ นส์ มะนิลา4 27-29 มกราคม 2535 สิงคโปร์ สิงคโปร์5 14-15 ธันวาคม 2538 ไทย กรุ งเทพมหานคร6 15-16 ธันวาคม 2541 เวียดนาม ฮานอย7 5-6 พฤศจิกายน 2544 บรู ไน บันดาร์เสรี เบกาวัน8 4-5 พฤศจิกายน 2545 กัมพูชา พนมเปญ9 7-8 ตุลาคม 2546 อินโดนีเซีย บาหลี10 29-30 พฤศจิกายน 2547 ลาว เวียงจันทน์
 17. 17. 11 12-14 ธันวาคม 2548 มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์12 11-14 มกราคม 25501 ฟิ ลิปปิ นส์2 เซบู13 18-22 พฤศจิกายน 2550 สิงคโปร์ สิงคโปร์ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2552 ชะอา, หัวหิน143 ไทย 10-11 เมษายน 2552 พัทยา15 23-25 ตุลาคม 2552 ไทย ชะอา, หัวหิน16 8-9 เมษายน 2553 เวียดนาม ฮานอย17 28-30 ตุลาคม 2553 เวียดนาม ฮานอย18 7-8 พฤษภาคม 2554 อินโดนีเซีย จาการ์ตา19 17-19 พฤศจิกายน 2554 อินโดนีเซีย จาการ์ตา20 3-4 เมษายน 2555 กัมพูชา พนมเปญ1 การประชุมเลื่อนออกไปเป็ นวันที่ 10-14 ธันวาคม เนื่องจากภัยไต้ฝน ุ่2 พม่าไม่ได้รับอนุญาตให้เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมเนื่องจากความกดดันอย่างหนักจากสหรัฐอเมริ กาและสหภาพยุโรป3 การประชุมถูกเลื่อนออกไปสองครั้งเนื่องจากการชุมนุมประท้วงของกลุ่มต่อต้านรัฐบาล4 อินโดนีเซียเสนอแลกเปลี่ยนกับบรู ไนอาจจะเป็ นเจ้าภาพเอเปค (และอาจมีการประชุม G20) ในปี 2013
 18. 18. 15ประเทศผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก: อาเซียน อาเซียนบวกสาม สมาชิกเพิ่มเติม ผูสงเกตการณ์ ้ัประชาคมเศรษฐกิจ กลุ่มอาเซียนได้ให้ความสาคัญกับความร่ วมมือในภูมิภาค อันประกอบด้วย "หลักสามประการ" ของความมันคง สังคมวัฒนธรรมและการรวมตัวทางเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มกันในภูมิภาคได้ทาให้การรวมตัว ่ทางเศรษฐกิจดาเนินไปอย่างรวดเร็ ว ซึ่งคาดว่าจะประสบความสาเร็ จในการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 ประชาคมเศรษฐกิจดังกล่าวจะมีประชากรรวมกัน 560 ล้านคน และมูลค่าการค้ากว่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเขตการค้าเสรี รากฐานของการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเริ่ มต้นมาจากเขตการค้าเสรี อาเซียนซึ่งเป็ นการลดอัตราภาษีศุลกากรเพื่อให้สินค้าภายในอาเซียนเกิดการหมุนเวียน เขตการค้าเสรี อาเซียนเป็ นข้อตกลงโดยสมาชิกกลุ่มอาเซียนซึ่งกังวลต่อผลิตภัณฑ์หตถกรรมท้องถิ่นของตน ได้รับการลงนามในสิงคโปร์เมื่อวันที่ ั28 มกราคม 2535 ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิก 10 ประเทศ คือ บรู ไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์สิงคโปร์และไทย เวียดนาม (เข้าร่ วมในปี 2538) ลาว พม่า (เข้าร่ วมในปี 2540) และกัมพูชา (เข้าร่ วมในปี2542)เขตการลงทุนร่ วม เขตการลงทุนร่ วมมีวตถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มการลงทุนหมุนเวียนภายในอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย ัหลักการดังต่อไปนี้ : 1. เปิ ดให้อุตสาหกรรมทุกรู ปแบบเกิดการลงทุนและลดขั้นตอนตามกาหนดการ 2. ทาสัญญากับผูลงทุนในกลุ่มอาเซียนที่เขามาลงทุนในทันที ้ 3. กาจัดการกีดขวางทางการลงทุน
 19. 19. 16 4. ปรับปรุ งกระบวนการและระเบียบการลงทุนให้เกิดความคล่องตัว 5. สร้างความโปร่ งใส 6. ดาเนินการตามมาตรการอานวยความสะดวกในการลงทุน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากเขตการลงทุนร่ วมจะเป็ นการกาจัดการกีดกันในกิจการเกษตรกรรม การประมง การป่ าไม้และการทาเหมืองแร่ ซึ่งคาดว่าจะสาเร็ จภายในปี พ.ศ. 2553 สาหรับประเทศ สมาชิกกลุ่มอาเซียนเป็ นส่วนใหญ่ และคาดว่าจะสาเร็ จในปี พ.ศ. 2558 สาหรับประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนามการแลกเปลียนบริการ ่ ข้อตกลงการวางกรอบเรื่ องการแลกเปลี่ยนบริ การเริ่ มต้นขึ้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุ งเทพมหานครในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548ภายใต้กรอบข้อตกลงดังกล่าว รัฐสมาชิกของกลุ่มอาเซียนจะสามารถประสบความสาเร็ จในการเจรจาอย่างเสรี ในด้านการแลกเปลี่ยนบริ การ โดยมีเป้ าหมายเพื่อที่จะสนับสนุนให้มการแลกเปลี่ยนระหว่างกันมากขึ้น ผลของการเจรจาการแลกเปลี่ยนบริ การซึ่งได้เริ่ ม ีดาเนินการตามหมายกาหนดการเป็ นรายเฉพาะจะถูกรวมเข้ากับกรอบข้อตกลง ซึ่งหมายกาหนดการดังกล่าวมักจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มการแลกเปลี่ยนบริ การ ในปัจจุบน พบว่ามีกลุ่มการแลกเปลี่ยนบริ การจานวนเจ็ดกลุ่ม ัภายใต้กรอบข้อตกลงดังกล่าวตลาดการบินเดียว แนวคิดเรื่ องตลาดการบินเดียวเป็ นความคิดเห็นที่เสนอโดยกลุ่มงานขนส่งทางอากาศอาเซียน ได้รับการสนับสนุนในการประชุมการขนส่งอย่างเป็ นทางการของอาเซียน และได้รับการอนุมติโดย ัรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคมนาคมของรัฐสมาชิก ซึ่งจะนาไปสู่การจัดระเบียบน่านฟ้ าเปิ ดในภูมิภาคภายในปี พ.ศ. 2558โดยตลาดการบินเดียวมีวตถุประสงค์เพื่อเปิ ดการคมนาคมทางอากาศระหว่างรัฐสมาชิก ัเป็ นไปอย่างเสรี ซึ่งสร้างประโยชน์ให้กบกลุ่มอาเซียนจากการเติบโตของการเดินทางทางอากาศในปัจจุบน ั ัและยังเป็ นการเพิ่มการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนและการบริ การให้กบรัฐสมาชิกทั้งหมด เริ่ มตั้งแต่วนที่ 1 ั ัธันวาคม พ.ศ. 2551 ข้อจากัดเสรี ภาพทางอากาศที่สามและที่สี่ระหว่างเมืองหลวงของรัฐสมาชิกสาหรับบริ การสายการบินจะถูกยกเลิกในขณะที่หลังจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 จะมีเสรี ภาพบริ การการบินใน
 20. 20. 17ภูมิภาคและภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 จะมีการเปิ ดเสรี เสรี ภาพทางอากาศข้อที่หาระหว่างเมืองหลวง ้ทั้งหมดข้ อตกลงการค้าเสรีกบประเทศนอกกลุ่มอาเซียน ั อาเซียนได้เปิ ดการค้าเสรี กบประเทศภายนอกหลายประเทศ ทั้งจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ันิวซีแลนด์ และล่าสุด อินเดียข้อตกลงการค้าเสรี กบประเทศจีนได้สร้างเขตการค้าเสรี จีน -อาเซียน ใน ัปัจจุบน อาเซียนนั้นกาลังเจรจากับสหภาพยุโรปในการที่จะทาการค้าเสรี ดวยกัน ผลดีของข้อตกลงนั้น คือ ั ้การเปิ ดโอกาสการค้าของอาเซียน ให้มีศกยภาพและขยายตัวมากขึ้น รวมไปถึงการลงทุนจากต่างชาติดวย ั ้ไต้หวันยังแสดงความสนใจที่จะทาข้อตกลงกับอาเซียน แต่ได้รับการคัดค้านทางการทูตจากประเทศจีนประเทศอาเซียน 10 ประเทศปัจจุบนประเทศในอาเซียน มีอยู่ 10 ประเทศ โดยมีขอมูลของแต่ละประเทศดังนี้ ั ้
 21. 21. 181.บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็ นภาษาราชการ รองลงมาเป็ นอังกฤษและจีน ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 66%, จีน11%,อื่นๆ 23% นับถือศาสนา : อิสลาม 67%, พุธ 13%, คริ สต์ 10% ระบบการปกครอง : ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ข้อควรรู้- ประชาชนของประเทศในกลุ่มอาเซียนสามารถทาวีซ่าที่ ตม.ที่ประเทศบรู ไนฯ มีระยะเวลาอยูในบรู ไนฯได้ ่2 สัปดาห์- ควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเหลืองเพราะถือเป็ นสีของพระมหากษัตริ ย ์- การทักทายจะจับมือกันเบาๆ และสตรี จะไม่ยนมือให้บุรุษจับ ื่- การใช้นิ้วชี้ไปที่คนหรื อสิ่งของถือว่าไม่สุภาพ แต่จะใช้หวแม่มือชี้แทน ั-จะไม่ใช้มือซ้ายในการส่งของให้ผอื่น ู้-สตรี เวลานังจะไม่ให้เท้าชี้ไปทางผูชายและไม่ส่งเสียงหรื อหัวเราะดัง ่ ้
 22. 22. 192.กัมพูชา (Cambodia) เมืองหลวง : กรุ งพนมเปญ ภาษา : ภาษาเขมร เป็ นภาษาราชการ รองลงมาเป็ นอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เวียดนามและจีน ประชากร : ประกอบด้วย ชาวเขมร 94%, จีน 4%,อื่นๆ 2% นับถือศาสนา : พุทธ(เถรวาท) เป็ นหลัก ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตย์เป็ นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญข้อควรรู้- เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานกรุ งพนมเปญ โดยกรอกแบบฟอร์ม Visa on Arrival พร้อมยืนรู ปถ่ายและ ่ค่าธรรมเนียม 20 ดอลลาร์สหรัฐ- ผูที่เดินทางเข้ากัมพูชา และประสงค์จะอยูทาธุรกิจเป็ นระยะเวลาเกิน 3 เดือน ควรฉีดยาป้ องกันโรค ้ ่ไทฟอยด์ และไวรัสเอและบี
 23. 23. 203.อินโดนีเซีย (Indonesia) เ มืองหลวง : จาการ์ตา ภาษา : ภาษาอินโดนีเซีย เป็ นภาษาราชการ ประชากร : ประกอบด้วย ชนพื้นเมืองหลายกลุ่ม มีภาษามากกว่า 583 ภาษา ร้อยละ 61 อาศัยอยูบน ่เกาะชวา นับถือศาสนา : อิสลาม 87%, คริ สต์ 10% ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิปดีเป็ นประมุข และหัวหน้าฝ่ ายบริ หารข้อควรรู้- ไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับ-ส่งของ หรื อรับประทานอาหารคนมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามือซ้ายไม่สุภาพ- ไม่จบศีรษะคนอินโดนีเซียรวมทั้งการลูบศีรษะเด็ก ั- การครอบครองยาเสพติด อาวุธ หนังสือรู ปภาพอนาจาร มีบทลงโทษหนัก อาทิ การนาเข้าและครอบครองยาเสพติดมีโทษถึงประหารชีวิต- บทลงโทษรุ นแรงเกี่ยวกับการค้าและส่งออกพืชและสัตว์กว่า 200 ชนิด จึงควรตรวจสอบก่อนซื้อหรื อนาพืชและสัตว์ออกนอกประเทศ
 24. 24. 214.ลาว (Laos) เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทร์ ภาษา : ภาษาลาว เป็ นภาษาราชการ ประชากร : ประกอบด้วย ชาวลาวลุ่ม 68%, ลาวเทิง 22%, ลาวสูง 9% รวมประมาณ 68 ชนเผ่า นับถือศาสนา : 75% นับถือพุทธ, นับถือผี 16% ระบบการปกครอง : สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คาว่า ระบบประชาธิปไตยประชาชน)ข้อควรรู้-ลาว มีตวอักษรคล้ายของไทย ทาให้คนไทยอ่านหนังสือลาวได้ไม่ยากนัก ส่วนคนลาวอ่านหนังสือไทยได้ ัคล่องมาก-ลาวขับรถทางขวา
 25. 25. 225.มาเลเซีย (Malaysia) เมืองหลวง : กรุ งกัวลาลัมเปอร์ ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็ นภาษาราชการ รองลงมาเป็ นอังกฤษและจีน ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10% นับถือศาสนา : อิสลาม 60%, พุธ 19%, คริ สต์ 11% ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาข้อควรรู้-ผูที่นบถือศาสนาอิสลามจะได้รับสิทธิพิเศษ คือ เงินอุดหนุนทางด้านการศึกษา สาธารณสุข การคลอดบุตร ้ ังานแต่งงานและงานศพ-มาเลเซียมีปัญหาประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ชาติพนธุในมาเลเซียประกอบด้วยชาวมาเลย์ กว่าร้อยละ 40 ั ์ที่เหลืออีกกว่าร้อยละ 33 เป็ นชาวจีนร้อยละ10 เป็ นชาวอินเดีย และ อีกร้อยละ 10 เป็ นชนพื้นเมืองบนเกาะบอร์เนียว
 26. 26. 236.พม่า (Myanmar) เมืองหลวง : เนปี ดอ (Naypyidaw) ภาษา : ภาษาพม่า เป็ นภาษาราชการ ประชากร : ประกอบด้วยเผ่าพันธุ์ 135 มี 8 เชื้อชาติหลักๆ 8 กลุ่ม คือ พม่า 68%, ไทยใหญ่ 8%, กระเหรี่ ยง 7%, ยะไข่ 4% จีน 3% มอญ 2% อินเดีย 2% นับถือศาสนา : นับถือพุทธ 90%, คริ สต์ 5% อิสลาม 3.8% ระบบการปกครอง : เผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ7.ฟิ ลิปปิ นส์ (Philippines) เมืองหลวง : กรุ งมะนิลา ภาษา : ภาษาฟิ ลิปิโน และภาษาอังกฤษ เป็ นภาษาราชการ รองลงมาเป็ น สเปน, จีนฮกเกี้ยน, จีนแต้จิ๋ว ฟิ ลิปปิ นส์ มีภาษาประจาชาติคือ ภาษาตากาล็อก ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10%
 27. 27. 24 นับถือศาสนา : คริ สต์โรมันคาทอลิก 83% คริ สต์นิกายโปรเตสแตนต์, อิสลาม 5% ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบประธานาธิปดีเป็ นประมุขและหัวหน้าฝ่ ายบริ หารข้อควรรู้-การเข้าไปประกอบธุรกิจในฟิ ลิปปิ นส์ในลักษณะต่างๆ เช่น การลงทุนร่ วมกับฝ่ ายฟิ ลิปปิ นส์จาเป็ นต้องมีการศึกษาข้อมูลให้ละเอียด โดยเฉพาะในด้านกฎหมาย การจดทะเบียนภาษี และปัญหาทางด้านแรงงาน เป็ นต้น8.สิงคโปร์ (Singapore) เมืองหลวง : สิงคโปร์ ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็ นภาษาราชการ รองลงมาคือจีนกลาง ส่งเสริ มให้พดได้ 2 ภาษาคือ จีนกลาง ูและให้ใช้องกฤษ เพื่อติดต่องานและชีวิตประจาวัน ั ประชากร : ประกอบด้วยชาวจีน 76.5%, มาเลย์ 13.8%, อินเดีย 8.1% นับถือศาสนา : พุทธ 42.5%, อิสลาม 14.9%, คริ สต์ 14.5%, ฮินดู 4%, ไม่นบถือศาสนา 25% ั ระบบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิปดีเป็ นประมุข และนายกรัฐมนตรี เป็ นหัวหน้าฝ่ ายบริ หารข้อควรรู้- หน่วยราชการเปิ ดทาการวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น.-13.00 น. และ 14.00 น. – 16.30 น. และวันเสาร์ เปิ ดทาการระหว่างเวลา 08.00 น. – 13.00 น.
 28. 28. 25-การหลบหนีเข้าสิงคโปร์และประกอบอาชีพเร่ ขายบริ การผิดกฎหมาย จะถูกลงโทษอย่างรุ นแรง-การลักลอบนายาเสพติด อาวุธปื นและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ จะได้รับโทษอย่างรุ นแรงถึงขั้นประหารชีวิต9.เวียดนาม (Vietnam) เมืองหลวง : กรุ งฮานอย ภาษา : ภาษาเวียดนาม เป็ นภาษาราชการ ประชากร : ประกอบด้วยชาวเวียด 80%, เขมร 10% นับถือศาสนา : พุทธนิกายมหายาน 70%, คริ สต์ 15% ระบบการปกครอง : ระบบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็ นพรรคการเมืองเดียวข้อควรรู้- หน่วยงานราชการ สานักงาน และองค์กรให้บริ การสาธารณสุข เปิ ดทาการระหว่างเวลา 08.00 น. – 16.30น. ตั้งแต่วนจันทร์ – ศุกร์ ั- เวียดนามไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพอาคารที่ทาการต่างๆ ของรัฐ- หากนาเงินตราต่างประเทศติดตัวเข้ามามากกว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องแจ้งให้ศุลกากรเวียดนามทราบการนาเงินตราออกประเทศมากกว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งชาติหรื อธนาคารกลางในท้องถินก่อน มิเช่นนั้นจะถูกยึดเงิน ่- บทลงโทษของเวียดนามในคดียาเสพติดการฉ้อโกงหน่วยงานของรัฐมีโทษประหารชีวิต
 29. 29. 2610.ประเทศไทย (Thailand) เมืองหลวง : กรุ งเทพมหานคร ภาษา : ภาษาไทย เป็ นภาษาราชการ ประชากร : ประกอบด้วยชาวไทยเป็ นส่วนใหญ่ นับถือศาสนา : พุทธนิกายเถรวาท 95%, อิสลาม 4% ระบบการปกครอง : ระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริ ยทรงเป็ นประมุข ์
 30. 30. 27 บทที่ 3 ขั้นตอนการดาเนินงาน เครื่องมือที่ใช้ - คอมพิวเตอร์ - เครื่ องบันทึกเสียง - ดินสอ/ยางลบ/กระดาษ เครื่องมือที่ใช้ ในการพัฒนา - PhotoScape - Movie Maker - paint ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ผู้รับ ผิด ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ ที่ ชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171 คิดหัวข้อโครงงาน ทุกคน2 ศึกษาและค้นคว้า ทุกคน ข้อมูล3 จัดทาโครงร่ างงาน ทุกคน4 ปฏิบติการสร้าง ั ทุกคน โครงงาน5 ปรับปรุ งทดสอบ ทุกคน6 การทาเอกสารรายงาน ทุกคน7 ประเมินผลงาน ทุกคน8 นาเสนอโครงงาน ทุกคน
 31. 31. 28ผลที่คาดว่าได้ รับ1. บุคคลทัวไปเข้าใจและสนใจเรื่ องอาเซียนหรื อสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มากยิงขึ้น ่ ่2. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้หลากหลาย3. เพิ่มทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้กบตัวเอง ั4.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดสถานที่ดาเนินการ โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่และบ้านของผูจดทา ้ักลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกียวข้ อง ่ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 32. 32. 29 บทที่ 4 ผลการศึกษา จากการศึกษาพบว่า วิธีการนาเสนองาน,การสอน,การอธิบาย เพื่อสร้างความเข้าใจและความน่าสนใจที่ได้ผลที่ดีสุดคือการนาเสนอ,การสอน,การอธิบาย โดยผ่านตัวการ์ตูน ซึ่งจะเห็นได้จากในปัจจุบน ัการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็ นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบน ที่มีการฉายทาง ัโทรทัศน์ หรื อภาพยนตร์ ในความหมายอื่น ในโครงงานเล่มนี้นาเสนอเรื่ องอาเซียนหรื อ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรื อ ASEAN) ได้ใช้วิธีการนาเสนอด้วยตัวการ์ตูนและภาพเพื่อผูที่ศึกษาจะได้เกิดจินตนาการร่ วมไปกับความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งเรื่ องที่ได้จทาเป็ น ้ ัโครงงานนี้เป็ นเรื่ องสาคัญมากที่ปวงชนชาวไทยต้องทาความรู้จกกับคาว่า”อาเซียน”อย่างจริ งจัง โดยเฉพาะ ัเยาวชน เพื่อที่จะเป็ นรากฐานที่ดีแก่ประเทศชาติต่อไป

×