พัฒนาวิชาการคณะศึกษาฯ[1]

571 views

Published on

แนวทางพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ ผศ ดร พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

พัฒนาวิชาการคณะศึกษาฯ[1]

 1. 1. ผศ . ดร . พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 กรกฎาคม 2554
 2. 2. - สภามหาวิทยาลัย เรื่องแจ้งให้ทราบ - คณะศึกษาศาสตร์ ทีมผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ระยะเวลารักษาการ
 3. 3.
 4. 4. - การจัดการเรียนการสอนปัจจุบัน ( รหัส 54 ย้อนหลัง ) ปัญหา : - การจัดการเรียนการสอน รหัส 55 ปริญญาตรี – เปิดรับสาขาวิชาใด ? บัณฑิตศึกษา – เปิดรับสาขาวิชาใด ?
 5. 5. - การจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาแกน ? การจัดการเรียนการสอน สำหรับ นศ . ปัจจุบัน ( รหัส 54 ย้อนหลัง ) - สาขาวิชาที่มีอยู่ หัวหน้าสายวิชา ประธานสาขาวิชา
 6. 6. การจัดการเรียนการสอน สำหรับ นศ . รหัส 55 เป็นต้นไป - สาขาวิชา ? ระดับปริญญาตรี ? ระดับบัณฑิตศึกษา ?
 7. 7.
 8. 8. สาขาวิชา เปิดสอน วุฒิการศึกษา 2554 ตรี โท เอก โท เอก รวม 1. การศึกษาพิเศษ 1 0 1 1 2. เกษตร 1 2 0 2 3. คณิตศาสตร์ 1 1 2 7 9 4. คหกรรม 1 1 2 3 5. จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว 1 1 0 1 6. เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 2 3 5 7. บริหารการศึกษา 1 0 2 2 8. บริหารธุรกิจ 1 3 1 4 9. ประถมศึกษาและการศึกษาปฐมวัย 2 1 3 2 5 10. พลานามัยและส่งเสริมสุขภาพ 2 1 5 3 8 11. ภาษาไทย 1 1 2 0 2 12. ภาษาฝรั่งเศส 1 1 1 2 13. ภาษาอังกฤษ 1 1 3 3 6 14. วิจัยและประเมินผลการศึกษา 2 1 3 3 6 15. วิทยาศาสตร์ 1 1 3 4 7 16. ศิลปศึกษา 1 3 0 3 17. ส่งเสริมการศึกษา 1 0 4 4 18. สังคมศาสตร์และพื้นฐานการศึกษา 1 2 3 19. สังคมศึกษาและสิ่งแวดล้อม 1 1 3 1 4 20. หลักสูตรและการสอน 1 1 1 1 2 21. อาชีวศึกษาและอุตสาหกรรม 1 1 5 1 6 รวม 15 16 2 44 41 85
 9. 9. สาขาวิชา เปิดสอน วุฒิการศึกษา 2554 ตรี โท เอก โท เอก รวม 1. การศึกษาพิเศษ 1 0 1 1 2. เกษตร 1 2 0 2 3. คณิตศาสตร์ 1 1 2 7 9 4. คหกรรม 1 1 2 3 5. จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว 1 1 0 1 6. เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 2 3 5 7. บริหารการศึกษา 1 0 2 2 8. บริหารธุรกิจ 1 3 1 4
 10. 10. สาขาวิชา เปิดสอน วุฒิการศึกษา 2554 ตรี โท เอก โท เอก รวม 9. ประถมศึกษาและการศึกษา ปฐมวัย 2 1 3 2 5 10. พลานามัยและส่งเสริมสุขภาพ 2 1 5 3 8 11. ภาษาไทย 1 1 2 0 2 12. ภาษาฝรั่งเศส 1 1 1 2 13. ภาษาอังกฤษ 1 1 3 3 6 14. วิจัยและประเมินผลการศึกษา 2 1 3 3 6 15. วิทยาศาสตร์ 1 1 3 4 7 16. ศิลปศึกษา 1 3 0 3
 11. 11. สาขาวิชา เปิดสอน วุฒิการศึกษา 2554 ตรี โท เอก โท เอก รวม 17. ส่งเสริมการศึกษา 1 0 4 4 18. สังคมศาสตร์และพื้นฐาน การศึกษา 1 2 3 19. สังคมศึกษาและสิ่งแวดล้อม 1 1 3 1 4 20. หลักสูตรและการสอน 1 1 1 1 2 21. อาชีวศึกษาและอุตสาหกรรม 1 1 5 1 6 รวม 15 16 2 44 41 85
 12. 12. - เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ . และเกณฑ์ของคุรุสภา - สาขาวิชาที่สอดคล้องตามเกณฑ์ - แผนการรับ นศ . ปริญญาตรี / โท / เอก - สาขาวิชา ? - จำนวน นศ . ที่จะรับ ? ทิศทางการจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์ มช .
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15. คณะศึกษาศาสตร์กับภาพที่ปรากฏต่อ สังคมนอกมหาวิทยาลัย ผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด สมศ . ? สกอ . ? Need = ? หลักสูตรที่จะเปิดปีการศึกษา 2555 ?
 16. 16. ปริญญาโท 5 + 1 ปี ปริญญาโท 4 + 2 ปี ปริญญาตรี 5 ปี Model ของหลักสูตรที่จะเปิด ปีการศึกษา 2555 Need = มคอ . ของหลักสูตรที่จะเปิด ปีการศึกษา 2555
 17. 17. ถาม - ตอบ ขอบคุณ

×