Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Construction industry analysis

4,634 views

Published on

Present to Class XM603 on date 2022011

Published in: Education

Construction industry analysis

 1. 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบความได้เปรียบของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยกับอาเซียน + 4 วิชา บร .603 การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการแข่งขัน ขวัญตา จันทร์ส่องแสง เลขทะเบียน 5302010110 จารุณัฐ จิรรัตน์สถิต เลขทะเบียน 5302010128 กรกช วิเศษสินธุ เลขทะเบียน 5302010169 Team Member
 2. 2. อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย <ul><li>การลงทุนภาคก่อสร้างของไทยเคยมีมูลค่าสูงถึงปีละ 8 แสนล้านบาท </li></ul><ul><li>การลงทุนในโครงการภาครัฐและเอกชนมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน </li></ul><ul><li>ช่วง 5 ปีก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ( พ . ศ .2540) อุตสาหรรมก่อสร้างมีสัดส่วนร้อยละ 6-6.4 ต่อ GDP ของประเทศและลดเหลือ ร้อยละ 4.8 ในปี พ . ศ . 2540 และลดลงอย่างต่อเนื่องจนอยู่ในระดับประมาณร้อยละ 2.72 ของ GDP ในช่วงปี พ . ศ .2552 </li></ul><ul><li>การขยายตัวและการหดตัวของภาคก่อสร้างมีความผันผวนมากเนื่องจากขาดทิศทางและเสถียรภาพจากนโยบายของรัฐบาลและความไม่แน่นอนทางการเมือง </li></ul>
 3. 3. อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย ( ต่อ )
 4. 4. อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย ( ต่อ ) <ul><li>ข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ( ณ วันที่ 21 กันยายน พ . ศ .2553) </li></ul><ul><li>- ธุรกิจก่อสร้างที่จดทะเบียนในประเทศไทย 74 ,965 ราย </li></ul><ul><li>- อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจก่อสร้าง 436 ราย </li></ul><ul><li>- ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 238 ราย </li></ul><ul><li>ข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย </li></ul><ul><li>- ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ พ . ศ .2540 มีแรงงานประมาณ 4 ล้านคน </li></ul><ul><li>- ปี พ . ศ .2553 ลดลงเหลือประมาณ 2.5 ล้านคน </li></ul><ul><li>- มีวิศวกรที่จดทะเบียนกับสภาวิศวกรประมาณ 108 , 000 คน </li></ul>
 5. 5. ปัญหาของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย <ul><li>ปัจจัยภายใน </li></ul><ul><li>ขาดหน่วยงานเจ้าภาพ </li></ul><ul><li>ระบบราชการไม่ทันสมัย </li></ul><ul><li>ขาดการพัฒนาฝีมือและแรงงาน </li></ul><ul><li>ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>ปัจจัยภายนอก </li></ul><ul><li>ระบบการเงิน / ภาษี </li></ul><ul><li>มีข้อผูกมัดด้านการช่วยเหลือและเงินกู้ </li></ul><ul><li>เงื่อนไขทางกฏหมายว่าด้วยการประกอบอาชีพวิศวกรรม </li></ul><ul><li>ขาดประสบการณ์ต่างประเทศ </li></ul>
 6. 6. SWOT Analysis อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย จุดแข็ง ( Strength ) จุดอ่อน ( Weaknesses ) <ul><li>มีประสบการณ์ยาวนาน </li></ul><ul><li>สถาปนิก วิศวกร ช่างเทคนิค และช่างฝีมือแรงงานมีศักยภาพ </li></ul><ul><li>มีผู้ประกอบการจำนวนมาก </li></ul><ul><li>มีอุตสาหกรรมสนับสนุนมาก </li></ul><ul><li>มีความสามารถในการปรับตัวสูง </li></ul><ul><li>ขาดนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนที่ชัดเจน และเป็นการพัฒนาอย่างไร้ทิศทาง </li></ul><ul><li>ขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐในการแข่งขันระดับสากล </li></ul><ul><li>ยังคงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศอย่างมาก </li></ul><ul><li>ขาดความเป็นชาตินิยม </li></ul><ul><li>การถ่ายโอนเทคโนโลยียังมีไม่มาก / ไม่มี R&D </li></ul><ul><li>ขาดแหล่งข้อมูลที่ใช้อ้างอิง </li></ul><ul><li>ขาดความคล่องตัวในการทำงานเนื่องจากมีหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวข้องมากและไม่มีเอกภาพ </li></ul><ul><li>ระบบการจ่ายเงินที่ล่าช้าของทางราชการ </li></ul><ul><li>ระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่สะท้อนความเป็นจริง </li></ul><ul><li>ขาดการพัฒนาฝีมือแรงงานและเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>ขาดเกณฑ์มาตรฐานในการวัดการทำงาน </li></ul><ul><li>คนงานมีคุณภาพชีวิตต่ำ </li></ul><ul><li>การไหลออกจากระบบของแรงงานฝีมือ </li></ul><ul><li>ผลิตผลแรงงานอยู่ในเกณฑ์ต่ำ </li></ul><ul><li>บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาการใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ </li></ul>
 7. 7. SWOT Analysis อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย โอกาส ( Opportunity ) ภัยคุกคาม ( Threats ) <ul><li>โครงการที่มีขนาดใหญ่และใช้เทคโนโลยีสูงมีจำนวนมาก ไทยยังมีส่วนแบ่งน้อยมาก </li></ul><ul><li>ประเทศเพื่อนบ้านกำลังพัฒนาโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ </li></ul><ul><li>โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง </li></ul><ul><li>การเปิดการค้าเสรีทำให้ไทยมีโอกาสมากขึ้น </li></ul><ul><li>เศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัว </li></ul><ul><li>การบังคับให้เปิดเสรีทางการค้าและบริการของ WTO, APEC และ AFTA </li></ul><ul><li>การบังคับใช้มาตรฐานที่สูงขึ้นจากประเทศที่เจริญแล้ว ( เช่น ISO 9002, ISO 14000, ISO 18000, UIA ) </li></ul><ul><li>การแข่งขันกับบริษัทต่างชาติที่ต้นทุนต่ำกว่า เพราะได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากรัฐบาล </li></ul><ul><li>การแข่งขันที่ใช้เทคโนโลยีสูงกว่า </li></ul><ul><li>มีการไหลเข้าของแรงงานต่างชาติราคาถูก </li></ul>
 8. 8. การเจรจาการค้าบริการระหว่างประเทศ <ul><li>WTO ได้ จำแนกบริการออกเป็น 12 ประเภท โดยประเภทที่ 3 คือ การก่อสร้างและการบริการทางวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง </li></ul><ul><li>ในการเจราจาการค้าระหว่างประเทศ มีประเทศที่ผลักดันการเปิดตลาดการค้าบริการการก่อสร้างระหว่างประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ไต้หวัน สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ สิงคโปร์ ตุรกีและสหรัฐอเมริกา โดยจัดทำข้อเรียกร้องโดยเฉพาะการยกเลิกการจำกัดสัดส่วนหุ้นต่างชาติ และขอยกเลิกการจำกัดประเภท </li></ul><ul><li>ไทยมี พรบ . การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ . ศ .2542 ถือเป็นธุรกิจที่ยังไม่พร้อมแข่งขัน </li></ul>
 9. 9. ลักษณะธุรกิจและบริการ <ul><li>ภายในประเทศมีผู้ประกอบการอยู่มาก มีรายใหญ่ไม่กี่ราย ทำให้เป็นธุรกิจที่ไม่สามารถผูกขาดได้โดยง่าย </li></ul><ul><li>เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง โดยเน้นการแข่งขันในเชิงราคาเป็นหลัก </li></ul><ul><li>เป็นการแข่งขันราคาด้วยกันเองระหว่างผู้ประกอบการภายในประเทศและบริษัทข้ามชาติ ( Multinational Contractors) </li></ul><ul><li>สหรัฐอเมริกา มีความชำนาญด้านการปิโตรเลียม อุตสาหกรรมเคมี </li></ul><ul><li>ญี่ปุ่นและเกาหลี มีความชำนาญด้านการก่อสร้างโรงงานการผลิต </li></ul><ul><li>ยุโรป มีความชำนาญด้านการก่อสร้างอาคาร สาธารณูปโภค </li></ul><ul><li>จีน เริ่มมีบทบาทอย่างยิ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดนมีรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุน </li></ul>
 10. 10. ลักษณะธุรกิจและบริการ ( ต่อ ) <ul><li>ข้อมูลวารสาร “ Engineering News Record” รายงานว่าในปี พ . ศ .2550 ผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของโลก 225 อันดับแรก มีรายรับจากนอกประเทศรวมกันเป็นมูลค่า 310.25 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีสัดส่วนรายรับจากนอกประเทศต่อรายรับทั้งหมด ดังนี้ ยุโรปร้อยละ 31 ตะวันออกกลางร้อยละ 20 เอเซียแปซิฟิกร้อยละ 18 สหรัฐฯร้อยละ 12 แอฟริการ้อยละ 9 </li></ul><ul><li>ผู้รับเหมารายใหญ่ 3 อันดับแรก ได้แก่ Hochtief AG จากเยอรมัน Vinci จากฝรั่งเศส และ SKANSKA จากสวีเดน มีรายรับจากนอกประเทศต่อรายรับทั้งหมด เป็นสัดส่วนร้อยละ 89 , 35 และ 75 ตามลำดับ </li></ul>
 11. 12. แหล่งที่มา : http://enr.construction.com/toplists/GlobalContractors/101-200.asp The Top 20 Global Contractors (Based on Total Firm Contracting Revenue)
 12. 13. Porter’s Diamond
 13. 20. วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเมื่อเทียบ กับอาเซียน + 4 <ul><li>ผู้ประกอบการของไทยยังไม่มีความพร้อมในการออกไปแข่งขันโดยตรงกับผู้แข่งขันในอาเซียน + 4 ทั้งนี้เนื่องจาก </li></ul><ul><li>ด้านเงินทุน ได้แก่ แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกว่าแบงค์ต่างชาติ , ค่าธรรมเนียมในการจัดทำหลักทรัพย์ค้ำประกัน </li></ul><ul><li>ด้านศักยภาพของผู้ประกอบการ ได้แก่ ระบบการบริหารงาน ความเป็นมืออาชีพ ด้านภาษา ด้านกฏหมาย </li></ul><ul><li>ด้านการตลาด ได้แก่ ขาดข้อมูลวิเคราะห์การลงทุนที่มีความแม่นยำ </li></ul><ul><li>แต่สิ่งที่ไทยได้เปรียบคือ </li></ul><ul><li>ช่างฝีมือที่มีศักยภาพ โดยมีต้นทุนค่าแรงงานที่ต่ำ </li></ul>
 14. 21. ข้อเสนอแนวทางการลงทุนอุตสาหกรรมก่อสร้างข้ามชาติ ณ ขณะนี้ <ul><li>การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Supply chain ในโครงการก่อสร้างต่างชาติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การเสริมสร้างทักษะ วัฒนธรรม เช่น การเข้าไปเป็นผู้รับเหมาเฉพาะค่าแรงงานในการก่อสร้าง </li></ul><ul><li>การใช้ฐานผลิตในไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น การประกอบโรงงานสำเร็จรูปแล้วขนย้ายลงเรือส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น </li></ul><ul><li>การร่วมมือกันระหว่าง ผู้ประกอบการ ธนาคาร ผู้จำหน่ายสินค้า เพื่อออกไปแข่งขันยังต่างประเทศ </li></ul>
 15. 22. แนวทางในอนาคตเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในการแข่งขันกับต่างประเทศ <ul><li>อุตสากรรมก่อสร้างจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานและความสัมพันธ์ของธุรกิจเพื่อรองรับ Globalization โดยบทบาทของภาครัฐบาลเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการผลักดันอุตสาหกรรมก่อสร้างให้ก้าวหน้าอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน </li></ul><ul><li>การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และระหว่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยรัฐเป็นผู้นำ </li></ul><ul><li>การส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมก่อสร้างเหมือนเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญอื่นๆโดยรัฐ </li></ul><ul><li>การจูงใจให้สิทธิประโยชน์ในการส่งออกและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างโดยรัฐ </li></ul><ul><li>การยกระดับทักษะแรงงานก่อสร้างให้เป็น Knowledge Worker </li></ul><ul><li>การปรับปรุงมาตรฐานและเทคนิคการดำเนินงานของภาคเอกชนและรัฐ </li></ul><ul><li>การยกระดับความเป็นมืออาชีพ </li></ul><ul><li>การพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวทันต่อต่างชาติ </li></ul><ul><li>สร้างอาชีพช่างไม้ ช่างปูน กรรมกร ฯลฯ ให้เป็นอาชีพที่แท้จริงถาวร </li></ul><ul><li>ให้มีการจัดตั้งธนาคารรัฐเพื่อสนับสนุนทางการเงินให้กับผู้ประกอบการก่อสร้างที่ไปลงทุนต่างประเทศ ( Construction bank of Thailand) </li></ul>
 16. 23. จบการนำเสนอ

×