Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การบริหารจัดการโดยใช้ Ict ในสถานศึกษา

2,184 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

การบริหารจัดการโดยใช้ Ict ในสถานศึกษา

  1. 1. การบริ ห ารจั ด การโดยใช้ ICT ในสถานศึ ก ษา จา ฤภณ ศรี ว ิ ร ั ญ ปัจจุบันโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามามีบทบาทต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจำาวันของเราเป็นอย่างมากทำาให้ต้องปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อให้สามารถดำารงชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีความสุขการพัฒนาเยาวชนเพื่อให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องจัดการเรียนการสอนให้รู้เท่าทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูป แบบและวิธีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญที่มุ่งให้ได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองสามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีการนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจำาวันอย่างมากมายจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่การจัดการศึกษาจะต้องมีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology : IT) มาพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้จากในวงการศึกษาได้มีการนำาไอทีเข้ามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น e-Learning, e-School, e-Teacher, e-Student และLearning Organization เป็นต้น โดยเฉพาะทิศทางการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยนั้นได้กำาหนดให้มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญซึ่งเป็นภารกิจสำาคัญที่ต้องดำาเนินการเร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในหมวด 9 ได้กล่าวถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างครอบคลุมครบวงจร ในมาตรา 65 ที่ได้กล่าวถึงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในมาตรา 66 ได้เปิดโอกาสผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และในมาตรา 69 ที่ได้กล่าวถึงการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้วยความสำาคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ ได้มีวิวัฒนาการก้าวหน้าอย่างโดดเด่นจนเป็นเครื่องมือที่สำาคัญยิ่งในการแสวง หาความรู้ในการสื่อสารและการพัฒนาในทุกมิติ โรงเรียนจึงควรนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)มาใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนให้แพร่หลายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำาให้โรงเรียนได้รับประโยชน์โดยตรงดังนี้1. ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจำานวนมหาศาลของแต่ละวัน2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ เช่น การคำานวณตัวเลขที่ยุ่งยาก ซับซ้อน การจัดเรียงลำาดับสารสนเทศ ฯลฯ3. ช่วยให้สามารถเก็บสารสนเทศในลักษณะที่เรียนใช้ได้ทุกครั้งอย่างสะดวก4. ช่วยให้สามารถจัดระบบอัตโนมัติ เพื่อการจัดเก็บประมวลผล และเรียกใช้สารสนเทศ5. ช่วยในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ6. ช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดอุปสรรคเกี่ยวกับเวลาและระยะทาง โดยการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต7. ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ8. ช่วย ให้ผู้เรียนได้พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตแหล่งอ้างอิง:
  2. 2. http://kruthai.ning.com/profiles/blogs/5155477:BlogPost:40545?xg_source=activity

×