Corporate Image News Letter 2/2009

768 views

Published on

Outotec Henkilöstön kuulemisella yhteys taloudelliseen menestykseen

HRM Partners Outplacementiin kannattaa satsata

Tulosta johtoryhmä-työskentelystä toiminnan tehostaminen fokuksessa

Back-to-Basics 2009 seminaarin jälkimainingit

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
768
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Corporate Image News Letter 2/2009

  1. 1. 2 • 2009 NEWS LETTER HENKILÖSTÖN KUULEMISELLA YHTEYS TALOUDELLISEEN MENESTYKSEEN Teksti: Kaisa Riikilä • Kuva: Markku Ojala Outotecilla on useita vuosia kehitetty määrä- tietoisesti työssä viihtymistä ja organisaation toimivuutta kaikissa toimipaikoissa 21 maassa. O utotecissa työskentelee noin 2 500 osaajaa. Heidän li- säkseen talossa on noin 500 täysipäiväistä sopimustyön- tekijää projektien suunnittelu-, johto- ja rakennustehtä- vissä eri puolilla maailmaa. Muutokset ovat asettaneet omia haasteitaan myös henkilöstön kehittämiseen. Esimerkiksi yritysmuoto vaihtui vuonna 2006, jolloin Outokummun liiketoi- mintayksiköstä muodostettiin itsenäinen pörssiyhtiö, joka on sit- temmin kasvanut voimakkaasti sekä liikevaihdoltaan että henki- löstön määrältään. Johdonmukaisella kehitystyöllä tuloksiin Outotecilla kehittämistyön tuloksia on seurattu säännöllisesti yh- teistyössä Corporate Imagen kanssa. Kehitystä ja kulttuurimuutos- ta on tutkittu vuosittain Outotecissa O`People-nimellä kulkevalla henkilöstötutkimuksella (Corporate Imagen GlobalClimate® -tut- kimuskonsepti). Primus motorina kehittämistyössä on ollut hen- kilöstöjohtaja Ari Jokilaakso. Hän kertoo olleensa aina kiinnos- tunut siitä, miten ihmisten kohtelu vaikuttaa heidän työhönsä. – Henkilöstökyselyistä saatavat tulokset analysoidaan aina huolellisesti ja niiden perusteella haemme keinoja työnteon edel- lytysten jatkuvalle kehittämiselle. Outotecin taloudellinen menes- tys on selvä osoitus siitä, jatkuva tutkimus- ja kehittämistyö hen- kilöstöasioissa on omalta osaltaan ollut siivittämässä kasvua ja tu- loksen kehittymistä. – Sama positiivinen viesti nousee esiin myös muissa erillismit- tareissa. Esimerkiksi Espoon toimipaikka sijoittui kolmanneksi suurten yritysten sarjassa Suomen parhaat työpaikat -tutkimuk- ARIN sessa, henkilöstöjohtaja Ari Jokilaakso iloitsee. KESKEISET OPIT • Pitkäjänteisyys, toistoa, sama konsepti Ihailtavaa jämäkkyyttä • Samaa viestiä eri suunnista Tutkimusjohtaja Pirkko Kapri Corporate Imagelta on ollut mu- • Mittaus • Toimenpiteet! kana toteuttamassa Outotecin O´People-tutkimuksia alusta alka- • Tapahtumien / tekojen linkitys mittaukseen en. Hän kertoo ihailevansa sitä jämäkkyyttä ja pitkäjänteisyyttä, • Havaittujen ”ongelmapesäkkeiden” jolla Jokilaakso on vienyt kehitystyötä eteenpäin. jämäkkä hoitaminen – Olemme koko henkilöstön voimin määritelleet arvot, tavoit- teet sekä yhteiset periaatteet niiden saavuttamiseksi. Tutkimukset on tehty johdonmukaisesti aina sovitun aikataulun mukaisesti, eikä esimerkiksi tiedossa olleiden organisaatiomuutosten tai haasteel- listen liiketoimintatilanteiden vuoksi ajankohtaa ole siirretty. – Minusta se olisi vaan itsensä huijaamista, jos me emme us- kaltaisi tutkia kulloinkin ajankohtaista todellisuutta. Ongelmat täy- tyy tunnistaa ja niihin pitää puuttua. Mahdollisten ongelmapesäk- keiden löytyminen on oikeastaan tutkimuksen tärkeintä antia, Jo- kilaakso kommentoi.
  2. 2. EDITORIAL ENTIIN G PLACEM SATSA olfarit puhuvat usein tasoituksesta arvioidessaan omia ja toistensa pelitaitoja. Keksintönä golfin tasoi- OUT TTAA tusjärjestelmä on loistava. Se mahdollistaa keskinäi- sen kilpailun, vaikka pelaajien taidot olisivat hyvin KANNA vaihtelevat. Mikäli golfista puuttuisi tasoitusjärjestelmä, ei la- jin suosio olisi nykyisellä tasollaan. E ntä jos organisaatioille ja henkilöryhmille määritel- täisiin henkilöstötutkimuksissa oma tasoitus, joka mahdollistaisi niille suhteellisia onnistumisia erilai- set tilanteet ja realiteetit huomioon ottaen. Kukaan ei odottaisi, että koko organisaation henkilöstö muodostuu Ti- ger Woodsin klooneista, jotka takovat ”birdiejä” toisensa jäl- keen, vaan henkilöstölle annettaisiin mahdollisuus onnistua kunkin omalla tasoituksellaan. C orporate Imagen Back-to-Basics -seminaarissa liippa- simme läheltä tuota organisaatioiden tasoitusjärjes- telmää. Seminaarissa valotimme eri henkilöryhmi- en tyytyväisyyttä suhteessa organisaation toimivuu- Staffan Kurtén perusti HRM Partners -yrityksen 90-luvun teen. Johtopäätöksinä totesimme, että kuuluminen eri henki- alun laman aikaan. Silloinkin oli tarvetta antaa neuvoja löryhmiin erot- siihen, miten ihmiset voivat selvitä irtisanomisista ja telee merkittä- MIKÄ ON TEIDÄN västi absoluut- tista tyytyväi- muista työelämän myllerryksistä. Teksti: Kaisa Riikilä • Kuva: Markku Ojala ORGANISAATIONNE TASOITUS syyttä. Johto, HENKILÖSTÖTUTKIMUKSESSA? asiantuntijatpe- ja E työntekijät lämme jälleen taloudellista ahdinkoa, mutta Kurtén on laavat eri tasoituksilla eikä heitä pitäisi verrata absoluuttisilla iloinen siitä, että viime lamasta on opittu monia asioita. arvoilla keskenään. Lisäksi eri maissa tyytyväisyystasot vaih- Yrityksissä ymmärretään, että yt-neuvotteluihin täytyy televat olennaisesti. Kukapa suomalaisjohtaja haluaisi kilpail- valmistautua muutenkin kuin juridisin varmistuksin ja la esimerkiksi parhaan työpaikan tittelistä tanskalaisten yltiö- liiketoiminnallisin perusteluin. Monissa yrityksissä on mietitty tyytyväisten organisaatioiden kanssa ilman maanormien tuo- myös inhimillistä näkökulmaa: mitä irtisanotuille ja työssään jat- maa suhteutusta tulokseen. kaville tapahtuu, miten heidän tilannettaan voidaan helpottaa. N iin golfissa kuin organisaation toimivuudessakin harjoitus tekee mestarin. Seminaarissamme puhu- Suunnittele irtisanomiset huolellisesti nut Outotecin henkilöstöjohtaja Ari Jokilaakso – Hienoa on ollut nähdä myös se, että tämän laman aikaan on oi- todisti, että vuosien pitkäjänteinen treenaus palki- vallettu, että irtisanominen ei ole vaikea paikka vain irtisanotuil- taan. Palautetta ja suhteellisia onnistumisia kaivataan kuiten- le. Se on kriisi myös irtisanomisia tekemään joutuville ihmisille kin jatkuvasti, jotta kehittämisen motivaatio säilyy ja suunta ja yrityksille, Kurtén toteaa. pysyy kirkkaana. O rganisaation talousluvut, tulos ja asiakastyytyväi- syys osoittavat meille absoluuttisilla mittareilla toi- Johtoryhmäarviointi mintamme todellisen tason. Jokilaakso totesi, et- toteutetaan itsearvioin- tä henkilöstötyytyväisyydellä ja organisaation tu- titutkimuksena. loksellisuudella on varsin vahvoja yhteyksiä toisiinsa. Vaikka yhteys on olemassa, syyn ja seurauksen suunta on edelleen hämärän peitossa. Tuottaako tyytyväinen henkilöstö tulosta vai tuloksekas organisaatio tyytyväisen henkilöstön – mitä to- dennäköisimmin suhde on kummankin suuntainen. Hyviä pelejä kaikille niin työyhteisöissä kuin ulkokentilläkin Jarmo Ruohonen Asiakkuusjohtaja Corporate Image Oy
  3. 3. NEWS LETTER Eikä yksistään lähtijä mieti kohtaloaan, vaan myös jatkavien mielessä herää kysymyksiä. ”Jääkö tämä tähän, miten tämä mi- nuun vaikuttaa, mitä minulta odotetaan, miten hyödyn,” ovat aja- tuksia, jotka pyörivät työssään jatkavien mielessä. ATA – Kun hätääntyneisiin kysymyksiin vastataan, onnistumiseen vaikuttaa varmasti keskeisesti se, onko työnantajan edustajalla myös tunneherkkyys mukana. Kova ja kylmä vastaus loukkaa. Tärkeää on myös se, että irtisanomisen syyt ovat ymmärrettäviä. Ihmisten pitää kokea, että tilanne tavalla tai toisella johtaa johon- kin parempaan. – Esimiehet ovatkin outplacement-tilanteessa vähän niin kuin puun ja kuoren välissä. He edustavat työnantajaa ja ovat vastuus- sa asian kertomisesta työntekijälle ja yrityksen etujen ajamisesta. Toisaalta he monessa tapauksessa kokevat olevansa myös irtisa- nottujen työkavereita, mikä tekee tehtävästä entistäkin raskaam- man. Sen vuoksi onkin erittäin tärkeää panostaa esimiesten val- mentamiseen niin, että he kykenevät hallitusti hoitamaan irtisa- nomisen parhaalla mahdollisella tavalla sekä työntekijän että yri- tyksen kannalta, Kurtén muistuttaa. Hän esittää mallin, jonka avulla sekä irtisanotut että yritykset Työnantajakuva säilyy voivat selvitä niin, että elämä jatkuu kummallakin mahdollisim- Kurténin mukaan yrityksen on järkevää panostaa uudelleensijoit- man tuskattomasti. tumisprosessin onnistumiseen. – Irtisanomiset täytyy suunnitella huolellisesti ja sen jälkeen – Olen ilokseni huomannut, että nykyisin asian tärkeys on esimiehet valmennetaan muutostilanteiden johtamiseen. Irtisa- useissa yrityksissä ymmärretty. Yhä useammin osataan jo hakea nottujen kannalta myös ulkopuolisilta asiantunti- on keskeistä, että heille tavalla tai toi- ”IRTISANOMINEN EI OLE VAIKEA IRTISANOMINEN EI OLE VAIKEA joilta apua näihin muutostilan- teisiin. Heidän avullaan saavu- sella laaditaan yksi- PAIKKA VAIN IRTISANOTUILLE.” PAIKKA VAIN IRTISANOTUILLE. SA tetaan varmuutta vaikean pro- löllinen uudelleen- sessin läpiviemiseen. sijoittumisohjelma ja työnhakuun annetaan valmennusta, Kur- Hyvin hoidettu outplacement edistää myönteiseen erosopi- tén opastaa. mukseen pääsyä ja se edesauttaa myös myönteisen työnantaja- Irtisanomistilanteessa täytyy myös pitää huolta yrityksessä kuvan säilymistä. edelleen jatkavista ihmisistä. Kurténin mukaan heidän motivaa- Kurténin nyrkkisääntö irtisanojalle on, että tehtävä pitäisi suo- tionsa säilymiseen voidaan vaikuttaa oikeanlaisella johtamisella. rittaa niin, että ihmistä pystyy katsomaan silmiin sekä nyt että vie- lä kuuden kuukauden päästäkin. Mitä minulle tapahtuu? Irtisanomistilanteessa kuka tahansa on Kurténin mukaan hädis- Myös Corporate Image luottaa HRM Partnersin kokeneisiin HR-alan ammat- sään. Siinä vaiheessa ihmiset tuskin pystyvät miettimään suuria tilaisiin. Teemme heidän kanssaan tiivistä yhteistyötä mm. Leadership Circle linjoja. Heidän mielessään pyörii päällimmäisenä kysymys: mitä 360 – palaute- ja valmennusprosessien (esimiesarviointien hyödyntämisen ja fasilitointien) merkeissä. minulle nyt tapahtuu? TULOSTA JOHTORYHMÄTYÖSKENTELYSTÄ Johtoryhmän toiminnan kehittäminen on usein panos/tuotos -suhteeltaan yksi yrityksen kannattavimmista investoinneista. JOHTORYHMÄARVIOINTI TOIMINNAN TEHOSTAMISEN FOKUKSESSA: J Teksti: Corporate Image • Kuva: IndexOpen ohtoryhmän toiminnan tarkoituksena on yrityksen strategisten suun- taviivojen toteuttaminen ja toimintapolitiikkojen määrittely sekä joh- ■ Ryhmän kokoonpano ja osaaminen ■ Tavoitteiden ja päämäärien selkeys tamiskäytäntöjen koordinointi. Johtoryhmän toiminnan sujuvuus ja ■ Kokouskäytäntöjen toimivuus yhteisten näkemysten muodostuminen ovat oleellisesti yrityksen ■ Johtoryhmän roolin selkeys menestymiseen vaikuttavia tekijöitä. ■ Päätöksenteon ja toimintatapojen tarkoituksenmukaisuus Corporate Imagen Johtoryhmäarviointi on johtoryhmätyöskentelyn ■ Päätösten toteutus ja seuranta ■ Toiminnan arviointi ja kyseenalaistaminen tehostamiseen rakennettu itsearviointitutkimus. Se paikallistaa johtoryh- ■ Ryhmän henki ja keskinäinen yhteistyö män toiminnan vahvuudet ja kehittämiskohteet täsmällisesti ja tehokkaasti. ■ Yksiköiden välisen yhteistyön edistäminen Tutkimus toimii ryhmän tilannearviointikeskustelun lähtökohtana ■ Uudistuminen ja toiminnan kehittäminen ja mahdollistaa selkeän tavoiteasetannan toiminnan tehostamisessa. Toi- minnan arviointi suositellaan tehtäväksi vuosittain ja lisäksi noin kolmen kuukauden kuluttua ryhmän kokoonpanon olennaisista muutoksista. OSALLISTU NIMIKILPAILUUN! Tarjoamme vastaavan tutkimuksen myös hallitustyöskentelyn toimin- Uudistetulle arviointityökalulle järjestetään nimi- nan arviointiin ja tehostamiseen. kilpailu Henryn Uudista & Uudistu -messuilla syys- kuussa, ja voittanut nimiehdotus julkistetaan syksyn Newsletterissämme. Tervetuloa osallistumaan kilpai- ? KYSY LISÄÄ yrjana.lehti@corporateimage.fi tai annukka.vaisanen@corporateimage.fi luun osastollemme A13. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 30 veloituksetonta johtoryhmäarviointia!
  4. 4. NEWS LETTER Back-to-Basics 2009 Teksti: Toni Perez • Kuvat: Markku Ojala Edita Publishingin toimituspäällikkö PäIvi Myyry (vas.), Logican mark- – Tärkeintä on, että muutokseen osallistetaan koko henkilöstö. Pahin kinointijohtaja Marja Salovaara ja Kunto ry:n talouspäällikkö Sirpa Pa- karikko lienee se, että organisaation johdossa kehitetyt ajatukset tar- sanen keskustelivat Outotecin Ari Jokilaakson esityksen innosta- joillaan henkilöstölle valmiina ilman aitoa vuorovaikutusta, pohtivat Sa- mana muutoksen läpiviemisestä organisaatiossa. He pitivät tärkeänä ton henkilöstöpäällikkö Maarit Parkkola, Corporate Imagen tietohallin- säännöllistä tulosten mittausta ja henkilöstön kuuntelua muutospro- tojohtaja Mika Ylinen, Helsinki Energian kehittämispäällikkö Kirsi Ka- sessin aikana ja sen jälkeen. wamura ja Orion Pharman Tuuli Marela. Psyconin seniorikonsultti Timo Huttunen, Patentti- ja rekisterihallituk- Corporate Imagen tutkimusjohtaja Pirkko Kapri, Fujitsu Services Oy:n sen apulaisjohtaja Christer Brännkärr ja Gasum Energiapalveluiden System Support Tapio Kenttä, Markkinointi-Instituutin hallintojohtaja myyntipäällikkö Tommy Mattila totesivat, että uudelta työntekijältä Lasse Rasi ja Cargotecin Vice President, HR, Nina Sihvola puhuivat kannattaa kysellä rekrytointiprosessin sujumisesta – varsinkin, jos on aamiaisen lomassa, kuinka tärkeä johtamisen väline säännöllisesti to- käytetty yrityksen ulkopuolista yhteistyökumppania. teutettu henkilöstötutkimus yritykselle on. Corporate Imagen avoimet työpaikat löydät osoitteesta www.corporateimage.fi. Tutkimusyhtiö Corporate Image Oy, Valkjärventie 7 B, 02130 Espoo, p. +358 9 452 0730, f. +358 9 455 0007 • Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku, p. +358 2 274 3100, f. +358 2 231 4939 • Corporate Image Ab Sweden, Kungsbroplan 3A, 112 27 Stockholm, Tel. +46 8 402 24 41 • Corporate Image Ltd. Great Britain, Medius House, LG, 2 Sheraton Street W1F 8BH London Corporate Image Newsletter päätoimittaja: Jarmo Ruohonen • toimitus: OSG Viestintä • painopaikka: TEMA-TEAM 11116-09 • painosmäärä: 4 500 kpl www.corporateimage.fi

×