Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Swot analysis

448 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

Swot analysis

  1. 1. SWOT Analysis CUTIE – ANGELS . CO.,LTD“ Либерти ” дээд сургуульМагистрант Ө. Хонгорзул
  2. 2. “CUTIE- ANGELS” компаний: •Олон нийтийн баяр ёслол, хурал цуглаан, тэмдэглэлт ойн Үйл өдрүүд болон хувь хүний төрсөн өдөр хурим гэр бүлийн ажил- баярыг зохион байгуулдаг. лагаа •Мөн бэлэг хүргэлтийн үйлчилгээ үзүүлдэг. Хүний Нийт 12 ажилчинтай. Захирал 1,менежер 4,үндсэн ажилчин 7. нөөц Зарим тохиолдолд хийх ажлынхаа онцлогт тохируулан гаднаас гэрээгээр ажилчин авч ажиллуулдаг. Баяр зохион байгуулахад хэрэглэгдэх чимэглэл, хэрэгслийг Онцлог өөрсдөө хийдэг. Олныг хамарсан ямар ч үйл ажиллагааг чанарын өндөр түвшинд зохион байгуулдаг. Яагаад Өсөн дэвжиж илүү олон ажилчидтай үйл ажллагааны өргөн СВОТ цар хүрээтэй том комдани болохын тулд, хийх Зөвхөн ашигтай ажиллах бус харин,өрсөлдөгч талуудаас болсон ангид,үргэлж шинэ №1 байх эрмэдзэл зэрэгт тулгууралсан
  3. 3. 1. Сонирхолтой үр бүтээлтэй ажил 1. Байнгын хийдэг тогтмол орлогоFactors Internal Strengths Weaknessto Organization 2. Эвсэг, эрч хүчтэй,авьяаслаг хамт олон 2. Чимэглэл хийх нарийн 3. Чанарын өндөр төвшинд хийж гүйцэтгэдэг материал 4. Үргэлж шинэ мэдээлэл арга 3. Жижиг, цөөхөн барилд суралцдаг... ажичин 1. Том байгууллагуудтай •Монголд ихэнх байгууллага, хамтарч ажиллах, хувь хүмүүс энэ талыын үйлFactors External Opportunities ажиллагаанд дасаагүйto Organization тэдний дэмжлэгийг авах Threats өөрсдөө зохион байгуулах нь 2. Реклам .. зэргийг элбэг байдаг ашиглан зах зээлээ хөгжүүлэх •Өрсөлдөгч компани болон 3. Энэ чиглэлээр хөгжсөн хэд хэдэрэ нэгдсэн хүмүүс гадаадын компаниудтай эдгээр ажлийг ихээр зохион холбогдох байгуулж байгаа
  4. 4. SWOT: Internal Factors• Strengths – Positive tangible and intangible attributes, internal to an organization. They are within the organization’s control.• Weakness – Factors that are within an organization’s control that detract from its ability to attain the core goal. Which areas might the organization improve?
  5. 5. SWOT: External Factors• Opportunities – External attractive factors that represent the reason for an organization to exist and develop. What opportunities exist in the environment, which will propel the organization? – Identify them by their “time frames”• Threats – External factors, beyond an organization’s control, which could place the organization mission or operation at risk. The organization may benefit by having contingency plans to address them if they should occur. – Classify them by their “seriousness” and “probability of occurrence”.
  6. 6. SWOT Matrix Strengths WeaknessesOpportunities S-O strategies: W-O strategies: use build on success opportunites to address weaknessesThreats S-T strategies: use W-T strategies: success to defensive actions vs minimize threats susceptible areas
  7. 7. SWOT strategies• S-O strategies: build on success, good practices, models• S-T strategies: use success to minimize threats• W-O strategies: use opportunities to address weaknesses• W-T strategies: defensive actions vs susceptible areas
  8. 8. Caution!• SWOT analysis can be very subjective. Do not rely on it too much. Two people rarely come- up with the same final version of SWOT.• Use it as guide and not a prescription.
  9. 9. http://www.swottemplates.comWe at SWOTtemplates.com do our best to provide you with web templates design of premium quality. More SWOT templates, please visite our website.

×