Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

mail media raport

2,855 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

mail media raport

 1. 1. Używanie i opinie na temat prywatnych kont e-mailoraz mailingu reklamowegoRaport przygotowany dla: mail-media przez
 2. 2. WstępFirma badawcza Gemius we współpracy z Interaktywnym Instytutem Badań Rynkowych, na zlecenie domu mediowegomail-media należącego do Grupy SARE SA, prześledziła posiadaczy prywatnych kont e-mail i sprawdziła ich opinie na tematmailingów reklamowych.Celem badania było poznanie aktualnych opinii i preferencji dotyczących użytkowania prywatnych skrzynek mailowych wśródinternautów. Informacje te będą wykorzystywane przez mail-media w procesie planowania kampanii e-mailingowych, alemogą także stanowić istotne wskazówki dla wszystkich, którzy w swoich kampaniach reklamowych wykorzystują e-mailing.W kierunku mobilnościIstotnym wnioskiem jaki można wyciągnąć z przeprowadzonego badania jest wzrost znaczenia urządzeń mobilnych w procesiewysyłania i odbierania e-maili. Już 15 % badanych sprawdza swoją pocztę zarówno za pośrednictwem prywatnego jaki służbowego telefonu komórkowego. Odpowiedzi takie zdecydowanie częściej padały wśród mężczyzn - osób w wieku od 15do 24 lat, oraz mieszkańców dużych miast (od 100 do 500 tys. mieszkańców). Zdecydowana większość użytkowników (86%)loguje się na pocztę przez strony www, co oznacza, że preferują korzystanie z usług konkretnych portali internetowych. Stądwniosek, że kreacje e-mailingowe muszą być oparte na znajomości specyfiki owych portali w zakresie sposobów wyświetlaniai różnic w interpretowaniu kodu HTML. Użytkownicy deklarują, że najczęściej korzystają z poczty we własnym domu, późnympopołudniem lub wieczorem, co zmienia dotychczasowy powszechny pogląd, iż kampanie mailingowe najlepiej realizowaćw godzinach przedpołudniowych.SatysfakcjaInternauci w większości są zadowoleni ze swoich prywatnych skrzynek pocztowych oraz nie planują ich zmieniać w najbliższymczasie. Największą popularnością wśród dostawców usług pocztowych cieszy się portal Wirtualna Polska, z której usługipocztowej korzysta 40% badanych i jest nieco częściej wybierana przez mieszkańców wsi. Zaraz za liderem plasuje się Onet.pl wybierany przez 31% internautów, podczas gdy Google i jego pocztę Gmail używa 24% badanych. Częściej korzystająz niego mężczyźni oraz mieszkańcy miast powyżej 500 tyś - najbardziej lojalna grupa. Co ciekawe aż 97% użytkowników jest 2
 3. 3. Wstępzadowolonych ze swojej poczty i nie zamierza zmieniać usługodawcy. Jedynie wśród użytkowników Neostrady oraz Yahoomożna zauważyć wyraźną chęć zmiany dostawcy usług pocztowych (odpowiednio 34% i 48%).Z przeprowadzonego badania można wyciągnąć ważne wnioski odnośnie maili reklamowych oraz reklam wyświetlanychbannerów na stronach www. W podobnym stopniu są one oceniane przez respondentów jako atrakcyjne i odpowiadająceich potrzebom. 28% preferuje maile reklamowe, natomiast 31 % reklamę display.„Biorąc pod uwagę możliwości targetowania zarówno na podstawie deklaracji ale również targetowania behawioralnegoi retargetowania e-mailingu, precyzyjniejszych technologii do optymalizacji wysyłki np. pod kątem spam testów, testówkreacji, a z drugiej strony powiększający się udział użytkowników, którzy blokują reklamy na stronach www. E-mailing nadalwydaje się być atrakcyjnym i efektywnym kanałem komunikacji on-line” – podkreśla Jarosław Nowak, brand managermail-media.Pop-Art. TAK, Pop-up`y NIE.Respondenci zapytani o ocenę różnych rodzajów reklam internetowych w ich poczcie, jako wyraźnie irytujące uznali reklamypop-up’owe. Aż 70% badanych oceniło ten typ reklamy jako bardzo irytujący. Najniższy poziom irytacji obserwujemyw przypadku reklam kontekstowych (Google), które aż 37% badanych uznało za raczej lub zupełnie nieirytujące. Najwyżejocenionym rodzajem komunikacji reklamowej przesyłanej na skrzynki mailowe były informacje o promocjach, które dlaprawie połowy respondentów są raczej lub bardzo przydatne. Najniżej oceniane są maile z prośbą o udostępnienie danychosobowych.Przedstawione wyniki potwierdzają trendy obecne w poprzednich latach, takie jak wzrost znaczenia urządzeń mobilnychczy roli społeczności internetowych. 28% badanych za pośrednictwem Internetu dzieli się ze znajomymi otrzymanymiprzez e-mail informacjami odnośnie zaproszeń na imprezy czy koncerty. 24% dzieli się również informacjami o promocjach.Podkreśla to znaczenie poczty elektronicznej i jej potencjału w marketingu wirusowym. „Szczególnie dobrze ów faktwykorzystują serwisy zakupów grupowych, które zbudowały ogromne bazy adresowe, a najnowsze oferty wysyłają głównie zapośrednictwem newsletterów, równie często przesyłanych dalej znajomym” komentuje Jarosław Nowak 3
 4. 4. WstępLubię to!Wśród użytkowników prywatnych kont pocztowych widać wyraźną korelację z platformami social media. Zdecydowanymliderem na polskim rynku portali społecznościowych pozostaje Nasza Klasa. Z serwisu korzysta 60% badanych, głównie osobyo wykształceniu podstawowym, mieszkańcy wsi. Silną konkurencję stanowi amerykański gigant – portal Facebook.com.Z portalu Marka Zuckerberga korzysta 46% badanych, przy czym najczęściej wybierają go osoby w wieku 15 – 18 lat orazmieszkańcy dużych miast (powyżej 100 tys.). Wśród badanych 36 % deklarowało chęć zmiany konta pocztowego w tym 14%użytkowników najchętniej skorzystałoby zakładając nowe konto pocztowe na portalu społecznościowym.UżytkownicyBadanie przeprowadzono na ogólnopolskiej grupie internautów w wieku 15 i więcej lat. Próba badawcza wyniosła1000 osób, z czego 933 osoby weszły w skład próby celowej – osób posiadających i korzystających z prywatnych konte-mailowych. Kobiety i mężczyźni stanowili po 50% badanych, z czego 9% mieściło się w grupie wiekowej od 15 do 18 lat,21% w grupie 19 – 24, 30% - 25 – 34, 26% - 35 – 49 oraz 14% w wieku 50 lub więcej lat. Najliczniej reprezentowane byłyosoby z wykształceniem średnim (53%). Zaraz za nimi uplasowały się osoby z wykształceniem wyższym (32%) oraz niższym niżśrednie (15%). Najwyższy procent użytkowników prywatnych skrzynek e-mailowych stanowią przedstawiciele grupy wiekowejod 19 do 34 lat. Jednocześnie można zauważyć, że wśród badanych z wyższym wykształceniem aż 94% posiada prywatnekonta pocztowe. Użytkownicy Internetu najczęściej posiadają jedno konto e-mail (45%), jednak są i tacy, którzy korzystająz dwóch i więcej adresów mailowych. W tej grupie zdecydowanie przeważają mężczyźni.Aż 66% badanych korzysta z Internetu codziennie lub prawie codziennie, 30% kilka razy w tygodniu, natomiast pozostałe kilkaprocent korzysta z sieci raz na tydzień lub kilka razy w miesiącu. 4
 5. 5. Cele badaniaPrzeprowadzone badanie miało na celu poznanie aktualnych opinii i preferencjidotyczących użytkowania prywatnych skrzynek mailowych wśród internautów, zeszczególnym naciskiem na: • korzystanie z dostępu do prywatnych kont mailowych; • profil społeczno-demograficzny użytkowników prywatnych kont mailowych; • określenie częstotliwości, sposobów i okoliczności korzystania z prywatnych skrzynek mailowych; • poznanie preferencji badanych związanych z dostawcami prywatnych skrzynek mailowych; • określenie satysfakcji z używanych skrzynek mailowych oraz stosunku do treści reklamowych przekazywanych na prywatne konta mailowe. 5
 6. 6. Metoda badania • Badanie miało charakter pojedynczego pomiaru punktowego i było realizowane z wykorzystaniem ogólnopolskiego badania sondażowego typu omnibus - go96. • Badanie zostało zrealizowane z zastosowaniem techniki zbierania danych on-line – Real Time Sampling – wyświetlanie ankiet badawczych na stronach internetowych. • W przypadku wykorzystania techniki Real Time Sampling do udziału w badaniu, losowani są użytkownicy witryn objętych bezpłatnym audytem w ramach badania Internetu – czyli 70% polskich internautów. • Badanie realizowane w dniach od 31.05 – 03.06.2011. • Czas wywiadu – ok. 10 minut. 6
 7. 7. Charakterystyka próby badawczej • Badanie objęło swoim zasięgiem ogólnopolską grupę internautów w wieku 15+. • Całkowita wielkość próby badawczej – N=1000. • Próba celowa wynikowa – osoby posiadające i korzystające z prywatnych kont mailowych – N=933. • Próbę dobrano metodą losowo-kwotową spośród użytkowników witryn internetowych korzystających z bezpłatnej wersji systemu stat24 lub bezpłatnego audytu site-centric stat.pl/PBI. 7
 8. 8. Sposoby i okoliczności korzystaniaz prywatnych skrzynek mailowych 8
 9. 9. Posiadanie prywatnego konta mailowego Zdecydowana większość (86%) spośród wszystkich badanych internautów posiada aktualnie przynajmniej jedno prywatne konto e-mail. Wśród posiadających prywatne skrzynki pocztowe istotnie statystycznie przeważają mężczyźni.Q1. Czy posiadasz prywatne konto pocztowe e-mail? 14% 17% Tak 83% Nie N=558, kobiety 86% 11% N=1000, wszyscy respondenci 89% N=442, mężczyźni Różnice istotne stat. @ 95% 9
 10. 10. Posiadanie prywatnego konta mailowego - wiek Porównując deklarowane posiadanie prywatnych skrzynek e-mail, obserwujemy istotnie niższy odsetek użytkowników tej usługi wśród najstarszej grupy badanych. Osoby w wieku 19-34 lat charakteryzują się najwyższym odsetkiem odpowiedzi „tak” na pytanie o posiadanie prywatnego konta pocztowego e-mail.Q1. Czy posiadasz prywatne konto pocztowe e-mail? 12% 7% 8% Tak 88% 93% 92% Nie N=136, 15-18 lat N=223, 19-24 lat N=267, 25-34 lat 17% 28% Najstarsza grupa wiekowa istotnie Tak 83% 72% rzadziej posiadająca Nie konto w porównaniu ze wszystkimi innymi testowanymi N=216, 35-49 lat N=158, 50+ lat 10
 11. 11. Posiadanie prywatnego konta mailowego - wykształcenie Czynnikiem silnie różnicującym deklarowane posiadanie prywatnego konta pocztowego jest poziom wykształcenia respondentów. Osoby deklarujące wyższe wykształcenie istotnie częściej posiadają skrzynkę e-mail niż respondenci z wykształceniem średnim i podstawowym.Q1. Czy posiadasz prywatne konto pocztowe e-mail? 22% 13% 6% Tak 78% 87% 94% Nie N=215 N=416 N=369 niepełne podstawowe, średnie wyższe podstawowe, gimnazjalne, zawodowe Różnice istotne stat. @ 95% 11
 12. 12. Liczba kont mailowych - płeć Prawie połowa (45%) posiadających prywatne konto e-mail deklaruje korzystanie z niewiększej liczby skrzynek niż jedna. Mężczyźni istotnie częściej niż kobiety są posiadaczami trzech kont przy nieznacznie wyższym odsetku posiadających jedno lub dwa konta wśród kobiet.Q1. Czy posiadasz prywatne konto pocztowe e-mail? 2% 5% 2% 2% 8% 6% Jedno 38% 49% Dwa 11% Trzy Cztery 45% 35% N=521, kobiety Pięć 3% Sześć i więcej 2% 3% 14% N=933, posiadający 41% prywatne konto mailowe 34% N=412, mężczyźni 12
 13. 13. Korzystanie z konta e-mail - urządzenia Komputer stacjonarny w domu jest zdecydowanie najczęściej wykorzystywanym urządzeniem do korzystania z prywatnego konta e-mail. Na drugiej silnej pozycji znalazł się prywatny laptop/notebook, którego używanie w celach korzystania z poczty deklaruje połowa wszystkich badanych. Zwraca uwagę fakt, że wśród korzystających z poczty na laptopach przeważają kobiety przy przewadze mężczyzn wśród użytkowników komputerów stacjonarnych. Prawie 17 % korzysta z poczty mobilnej (telefon prywatny lub służbowy)Q2B. W jaki sposób korzystasz ze swojego konta e-mail? Częściej (istotne statystycznie)na komputerze stacjonarnym w domu 68 Mężczyni 15-18 lat miasta pow. na prywatnym laptopie/notebooku 50 Kobiety 19-49 lat 500kna komputerze stacjonarnym w pracy 21 miasta pow. w telefonie prywatnym 13 Mężczyni 15-24 lat 500k na służbowym laptopie/notebooku 7 w telefonie służbowym 2 w inny sposób 3 N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne stat. @ 95% 13
 14. 14. Liczba maili dziennie Prawie połowa respondentów deklaruje, że średnio dziennie otrzymują od 1 do 5 maili na swoją prywatną skrzynkę. Jest to najczęściej wymieniana liczba otrzymywanych wiadomości.Q2C. Ile średnio otrzymujesz dziennie maili na Twoje prywatne konto e-mail? Częściej (istotne statystycznie) 1–5 49 15-24; 50+ lat 6 – 10 29 25-49 lat 11 – 20 9 21 – 30 2 31 – 40 2Powyżej 40 2 Nie wiem 7 N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne stat. @ 95% 14
 15. 15. Miejsce korzystania z konta e-mail Potwierdzeniem wcześniejszych wyników najczęstszego korzystania z prywatnych komputerów w celach korzystania z poczty jest najwyższa liczba wskazań dla odpowiedzi „w domu” na pytanie o miejsce, w którym zazwyczaj badani korzystają ze swojego konta e-mail. Prawie wszyscy (95%) respondenci wskazali to miejsce przy 26% odpowiedzi „w pracy” (drugie najbardziej popularne miejsce).Q7. Gdzie zazwyczaj korzystasz ze swojego konta e-mail? Częściej (istotne statystycznie) w domu 95 15-18; 25-49 lat miasta w pracy 26u krewnych lub 18 znajomych w szkole, na uczelni 17 „na mieście”, gdy jestem w 5 drodze w zasięgu „hot spota” 3 w kawiarence 2 internetowej inne miejsca 5 N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % 15
 16. 16. Sposób korzystania z konta e-mail Bezpośrednie korzystanie z prywatnej poczty poprzez strony www jest zdecydowanie najbardziej popularnym sposobem deklarowanym przez badanych. Z tego sposobu dostępu do poczty istotnie częściej korzystają kobiety, osoby najmłodsze oraz osoby z wykształceniem podstawowym i średnim.Q7. Gdzie zazwyczaj korzystasz ze swojego konta e-mail? 1% 11% 2% Istotnie częściej stosowany sposób przez: 86% • Kobiety • 15-18 lat • Wykształcenie podstawowe i średnie loguję się poprzez stronę www ściągam wiadomości z różnych kont na inne konto ściągam wiadomości z różnych kont na program pocztowy inne N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % 16
 17. 17. Korzystanie z programów - klientów poczty Microsoft Outlook jest niekwestionowanym liderem w obszarze używanych programów pocztowych wśród osób, które ściągają wiadomości na komputer. Wśród użytkowników tego oprogramowania przeważają osoby z wykształceniem wyższym i badani w wieku 35-49 lat.Q10. Z jakiego programu pocztowego (klienta poczty) korzystasz najczęściej na swoim komputerze do ściągania prywatnej korespondencji? Częściej (istotne statystycznie) Microsoft Wykształcenie 51 35-49 lat Outlook wyższe Mozilla Wykształcenie Thunderbird 32 średnie Opera 4 Postbox 4 The Bat! 1 Kobiety Inbox 1 Inny 7 N=119, respondenci, którzy ściągają wiadomości z różnych kont na program pocztowy zainstalowany na komputerze, % Różnice istotne stat. @ 95% 17
 18. 18. Intencja zmiany używanego programu - klienta poczty e-mail Aktualni użytkownicy różnych klientów pocztowych (Microsoft Outlook w największym stopniu) są z nich zadowoleni i nie planują w ciągu najbliższych 6 miesięcy dokonywać żadnych zmian w tym zakresie. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 84% z tej grupy badanych.Q10A. Czy zamierzasz w ciągu najbliższych 6 miesięcy zmienić program pocztowy (klienta poczty), z którego korzystasz na swoim komputerze do ściągania prywatnej korespondencji? bottom2boxes zdecydowanie tak 84% 29% raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem 55% 10% 0% 5%N=119, respondenci, którzy ściągają wiadomości z różnych kont na program pocztowyzainstalowany na komputerze, % 18
 19. 19. Pory korzystania z konta e-mail Wieczór jest „ulubioną” i najczęściej wskazywaną porą korzystania z prywatnego konta mailowego. Drugą w kolejności jest „popołudniu”, a więc okresy pod koniec dnia z wyłączeniem nocy, którą wskazało tylko 17% respondentów.Q8. W jakich porach dnia zazwyczaj korzystasz ze swojego konta e-mail? Częściej (istotne statystycznie) wieczorem 75 25-49 lat miasta 100-500k popołudniu 55 Mężczyźni 15-24; 35-49 lat rano 40przedpołudniem 38 w nocy 17 N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne stat. @ 95% 19
 20. 20. Udział reklamy w korespondencji prywatnej Większość prywatnej korespondencji w opinii badanych stanowią maile reklamowe, które są wskazywane przez ponad połowę z nich, istotnie częściej niż w przypadku odpowiedzi „korespondencja prywatna”.Q2D. Myśląc o korespondencji, którą codziennie otrzymujesz na Twoje prywatne konto e-mail, jaki procent stanowią maile reklamowe, a jaki Twoja prywatna korespondencja? 66% Istotnie częściej wskazywany typ korespondencji przez kobiety 22% 62% maile reklamowe korespondencja prywatna inna korespondencja N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne stat. @ 95% 20
 21. 21. Posiadane konta mailowei częstotliwość korzystania 21
 22. 22. Posiadane konto e-mail Najbardziej popularnym kontem pocztowym wśród polskich internautów jest konto założone na portalu Wirtualna Polska. Kolejnymi pod względem częstości posiadania są Onet, Gmail oraz tlen.pl. Wśród użytkowników WP istotnie częściej występują mieszkańcy wsi.Q3. Na których z poniższych serwisów / portali posiadasz konto e-mailowe? Częściej (istotne statystycznie)Wirtualna Polska (wp.pl) 40 wieś Onet (onet.pl) 31 miasta Google (Gmail) 24 Mężczyźni pow. 500k O2 (O2.pl, tlen.pl) 23 15-18 lat Wykształcenie Interia (interia.pl) 18 Mężczyźni podstawowe Neostrada / TP S.A. 6 Gazeta (gazeta.pl) 4 Yahoo 4 MSN.com (Hotmail) 3 inny 7 N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne stat. @ 95% 22
 23. 23. Częstotliwość korzystania z prywatnego konta e-mail Użytkownicy najbardziej popularnych kont pocztowych (oraz posiadacze konta na gazeta.pl) najczęściej korzystają z poczty codziennie. Posiadający konto Gmail, które jest mniej popularne niż WP czy Onet, istotnie statystycznie częściej od innych deklarują codzienne korzystanie ze swojej prywatnej poczty e-mail.Q6. Jak często korzystasz ze swojego konta e-mail? codziennie 3-5 razy w tygodniu 1-2 razy w tygodniu 1-3 razy w miesiącu rzadziej niż raz w miesiącu trudno powiedziećWirtualna Polska (N=380) 39 28 15 9 9 Onet (N=333) 40 23 12 8 11 5 Google (N=301) 50 20 7 17 5 O2 (N=232) 44 19 15 8 11 4 Interia (N=166) 39 22 12 11 10 6 Neostrada (N=46) 25 20 11 8 19 18 Gazeta (N=42) 48 9 18 7 19 Yahoo (N=35) 19 23 6 23 16 11 MSN (N=25) 29 3 4 21 35 9 Posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne stat. @ 95% 23
 24. 24. Preferencje związane z wyborem konta e-maili zadowolenie z korzystania 24
 25. 25. Intencja dalszego korzystania z prywatnego konta e-mail Ogólnie posiadający prywatne konta mailowe chcą z nich korzystać w dalszym ciągu i nie planują zmian. Największy odsetek lojalnych użytkowników obserwujemy w przypadku posiadaczy Gmaila przy największych odsetkach chcących zrezygnować ze swoich kont wśród korzystających z Yahoo oraz Neostrady.Q6. Czy zamierzasz w dalszym ciągu korzystać z konta e-mailowego na portalu / serwisie: Tak NieWirtualna Polska (N=380) 94 6 Onet (N=333) 91 9 Google (N=301) 97 3 O2 (N=232) 88 12 Interia (N=166) 90 10 Neostrada (N=46) 66 34 Gazeta (N=42) 85 15 Yahoo (N=35) 52 48 MSN (N=25) 72 28 Posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne stat. @ 95% 25
 26. 26. Zadowolenie z posiadanego prywatnego konta e-mail Najbardziej zadowolonymi użytkownikami ze swoich kont e-mail są aktualnie posiadający prywatne skrzynki Gmail oraz Hotmail. Zdecydowanie największą ilością negatywnych ocen charakteryzują się skrzynki używane na Neostradzie oraz Yahoo, co potwierdza najwyższą gotowość do zmiany posiadanego konta wśród korzystających z usługi pocztowej właśnie tych dwóch dostawców.Q5. Jak oceniasz konto e-mailowe, z którego korzystasz? „top2boxes przeciętne „bottom2boxes trudno powiedzieć (bardzo dobre/dobre)” złe/bardzo złe)”Wirtualna Polska (N=380) 78 19 2 Onet (N=333) 76 19 3 2 Google (N=301) 92 5 2 O2 (N=232) 76 13 6 5 Interia (N=166) 83 10 4 2 Neostrada (N=46) 31 29 30 10 Gazeta (N=42) 71 26 2 Yahoo (N=35) 41 31 13 14 MSN (N=25) 87 22 9 Posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne stat. @ 95% 26
 27. 27. Intencja założenia nowego konta e-mail Zdecydowana większość korzystających z prywatnej poczty nie planuje w ciągu najbliższych 6 miesięcy zakładać nowego konta mailowego.Q12. Czy zamierzasz w ciągu najbliższych 6 miesięcy założyć nowe konto e-mailowe? bottom2boxes zdecydowanie tak 83% 30% raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem 50% 10% 1% top2boxes 4% 5% N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % 27
 28. 28. Wybór nowego dostawcy usługi e-mail Pamiętając o małej wielkości grupy planujących założenie nowego konta, najczęściej deklarowanym dostawcą nowej poczty jest portal internetowy. Równie wysoki procent badanych (34%) nie potrafiło określić jakiego rodzaju dostawcę najchętniej wybraliby w przyszłości.Q13. Jakiego rodzaju dostawcę nowej usługi e-mailowej brał(a)byś najchętniej pod uwagę zakładając nowe konto mailowe w przyszłości? portal internetowy (np. Interia, Gazeta.pl, Onet, WP.pl etc.) 38serwis społecznościowy (Facebook, NK.pl, LinkedIn etc.) 14 wortal tematyczny (np. Filmweb, Moto.pl, Chomik.pl, Muzyka.pl) 5 inny 9 nie wiem / trudno powiedzieć 34 *N=46, respondenci, którzy zamierzają założyć nowe *niska podstawa konto e-mail w ciągu najbliższych 6 miesięcy, % procentowania – dane należy traktować ilustracyjnie 28
 29. 29. Stosunek do reklam internetowychi akceptacja e-mailingu 29
 30. 30. Dopasowanie sposobów reklamowania produktów w Internecie Dla badanych użytkowników pomiędzy dwoma sposobami reklamowania produktów w internecie – e-maile reklamowe i wyświetlane reklamy bannerowe nie ma dużej różnicy i oba są uważane jako atrakcyjne i pasujące do ich potrzeb.Q14A. Który z tych dwóch sposobów reklamowania produktów w Internecie, jest dla Ciebie lepszy i bardziej pasujący do Twoich potrzeb? 28% maile reklamowe wysyłane na moją prywatną skrzynkę reklamy wyświetlane na różnych stronach www 41% nie wiem / trudno powiedzieć N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % 31% 30
 31. 31. Ocena różnych rodzajów reklam internetowych Respondenci zapytani o ocenę różnych rodzajów reklam internetowych, jako wyraźnie najbardziej irytujące uznali reklamy pop-up’owe. Aż 70% badanych oceniło ten typ reklamy jako bardzo irytujący. Najniższy poziom irytacji obserwujemy w przypadku reklam kontekstowych (Google), które aż 37% badanych uznało za raczej lub zupełnie nieirytujące.Q14. Jak oceniasz każdy z poniższych rodzajów reklam pojawiających się na Twojej prywatnej poczcie elektronicznej? bardzo irytująca raczej irytująca raczej nieirytująca zupełnie nieirytujaca trudno powiedzieć pop-upy 70 14 5 3 7 maile reklamowe 39 30 16 7 8 bannery reklamowe 45 23 16 8 8reklamy w stopkach maili 32 27 18 13 10 reklamy kontekstowe 26 28 25 12 9 N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne stat. @ 95% 31
 32. 32. Newslettery - prenumerata Ponad połowa badanych (58%) deklaruje brak prenumeraty i nie korzystanie z newsletterów przesyłanych na prywatną skrzynkę e-mail. W grupie niekorzystających istotnie częściej występują osoby najmłodsze (15-18 lat), respondenci z wykształceniem podstawowym, mieszkańcy wsi i małych miast. Korzystanie z newsletterów jest powiązane z wyższym wykształceniem badanych, mieszkaniem w miastach oraz wyższym wiekiem.Q15. Czy prenumerujesz i korzystasz z newsletterów (elektronicznych biuletynów z informacjami) przesyłanych na konto e-mail? Częściej (istotne statystycznie) Wykształcenie wieś; miasta do 58 15-18 lat nie podstawowe 100k tak, odbieram takienewslettery na prywatnym Wykształcenie miasta 39 19-49 lat koncie e-mail wyższe pow. 100k tak, odbieram takie Wykształcenie miasta newslettery na firmowym 39 25+ lat wyższe pow. 500k koncie e-mail N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne stat. @ 95% 32
 33. 33. Newslettery - rezygnacja Bardzo duży (ogółem 76%) odsetek korzystających z newsletterów deklaruje rezygnację po jakimś czasie z prenumeraty tego typu komunikatów. Jako główny i najważniejszy powód takich rezygnacji podają oni znudzenie tematem newslettera/newsletterów przesyłanych na konto e-mail.Q16. Jak często rezygnujesz z prenumeraty Q16A. Wymień trzy główne powody, newsletterów przesyłanych na konto które skłaniają Cię do rezygnacji e-mail? z newsletterów. 24% nudne, ten temat mnie już nie interesuje 34 za dużo wiadomości, zbyt często 13 wysyłane 9 brak czasu 66% 7 4% zaśmiecają konto, spam chaotyczne i nieczytelne, kiepska 5 6% jakość 5 nieprzydatne informacje 5 irytujące, natarczywe Rezygnujący ogółem za dużo do czytania 5 76% czasami rezygnuję z niektórych newsletterów powtarzają się 4 rezygnuję z każdego newslettera po długim czasie nietrafiona tematyka, nie spełniają 3 korzystania oczekiwań rezygnuję z każdego newslettera po krótkim czasie reklamy 3 korzystania nie rezygnuję nieatrakcyjne, brak nowości 3N=483, respondenci, którzy odbierają newslettery na prywatnym lub inne 8 33firmowym koncie e-mail N=349, respondenci, którzy rezygnują z odbierania newsletterów na prywatnym lub firmowym koncie e-mail, %
 34. 34. Ocena różnych rodzajów informacji rozsyłanych mailowo Spośród wszystkich informacji pojawiających się na prywatnej poczcie. Najwyżej ocenionym rodzajem były informacje o promocjach, które dla prawie połowy respondentów są raczej lub bardzo przydatne.Q17. Jak oceniasz każdy z poniższych rodzajów informacji pojawiających się na Twojej prywatnej poczcie elektronicznej? bardzo przydatne raczej przydatne raczej nieprzydatne zupełnie nieprzydatne trudno powiedzieć informacje o promocjach 11 35 21 25 8subskrypcja newsletterów 5 28 24 31 12informacje zachęcające do zaangażowania 5 27 30 26 12 konkursy 8 17 30 37 8 reklamowe akcje mailingowe 2 9 29 49 11 spam 4 5 14 69 8 maile z prośbą 3 4 15 71 7 o udostępnienie danych N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne stat. @ 95% 34
 35. 35. Zachowania „społecznościowe” w Internecie 35
 36. 36. Dzielenie się informacjami w Internecie Wśród różnych ocenianych typów komunikatów, otrzymywanymi pocztą e-mail z innymi użytkownikami Internetu. najczęściej przekazywanymi (na poziomie 35-50%) okazują się informacje związane z wydarzeniami kulturalnymi oraz aktualnymi promocjami.Q19. Jak często zdarza Ci się dzielić poniższymi rodzajami informacji pojawiającymi się na Twojej prywatnej poczcie elektronicznej z Twoimi znajomymi lub innymi użytkownikami w internecie? bardzo często często rzadko bardzo rzadko trudno powiedzieć zaproszenia na imprezy/ koncerty 8 20 24 42 6 informacje o promocjach 4 20 21 48 7 informacje z serwisów społecznościowych 5 14 24 50 7 informacje o konkursach 3 12 22 56 7 zaproszenia zachęcające do zaangażowania 4 10 25 53 8 zaproszenia do różnych serwisów/portali 3 10 25 54 8 N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne stat. @ 95% 36
 37. 37. Korzystanie z serwisów społecznościowych Osoby posiadające prywatne konta mailowe deklarują najczęściej korzystanie z Naszej Klasy. Na drugiej silnej pozycji w kontekście używanych portali społecznościowych znalazł się Facebook.Q20. Z jakich serwisów społecznościowych korzystasz, łącząc się z internetem? Częściej (istotne statystycznie) Wykształcenie Nasza Klasa 60 wieś podstawowe miasta Facebook 46 15-18 lat pow. 100k MySpace 4 GoldenLine 4 Twitter 3 Grono 3 LinkedIn 2 Profeo 1 Epuls 1 inny 6nie korzystam 22 N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne stat. @ 95% 37
 38. 38. Profil społeczno-demograficzny badanych 38
 39. 39. Profil demograficzny respondentów Płeć Wiek 14% 9%50% 50% 26% 21% 30% Kobieta Mężczyzna 15-18 lat 19-24 lat 25-34 lat 35-50 lat 50+ latN=933, posiadający prywatne konto mailowe, % 39
 40. 40. Profil demograficzny respondentek Wykształcenie Częstość korzystania z Internetu 15%32% 66% 30% 53% 1% 2% niższe niż średnie codziennie lub prawie codziennie średnie kilka razy w tygodniu wyższe raz na tydzień kilka razy w miesiącuN=933, posiadający prywatne konto mailowe, % 40
 41. 41. Profil demograficzny respondentek Osobisty dochód netto Miejsce zamieszkania 12% 17% 23% 27% 14% 12%4% 11% 9% 11% 14% 5% 9% 10% 13% 9% brak dochodów wieś poniżej 1 000 zł miasto do 20 tys. mieszkańców 1 001 - 1 500 zł 20 - 49 tys. mieszkańców 1 501 - 2 000 zł 50 - 99 tys. mieszkańców 2 001 - 3 000 zł 100 - 199 tys. mieszkańców 3 001 - 4000 zł 200 - 500 tys. mieszkańców 4 001 - 5 000 zł powyżej 500 tys. mieszkańców nie wiem, trudno powiedzieć odmawiam odpowiedzi N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % 41
 42. 42. Profil demograficzny respondentek Sytuacja zawodowa 8% 16% 7% uczę się (np. w gimnazjum, szkole pomaturalnej itp.) 6% studiuję 15% mam stałą pracę 9% pracuję dorywczo jestem na urlopie macierzyńskim / wychowawczym 2% jestem emerytem(ką) / rencist(k)ą 8% jestem bezrobotny(a) nie pracuję, zajmuję się domem inna sytuacja 44%N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % 42
 43. 43. Profil demograficzny respondentekLiczba członków gospodarstwa domowego Członkowie gospodarstwa domowego 4% 2% 4% 11% 4% 15% 22% 24% 22% 24% 24% 22% 23% 1 osoba moja żona/partnerka / mój mąż/partner 2 osoby moi rodzice / rodzice 3 osoby mojej żony/partnerki / rodzice mojego męża/ 4 osoby partnera 5 osób moje dzieci / dzieci mojej żony/partnerki / dzieci 6 osób mojego męża/partnera 7 osób lub więcej inne osoby dorosłe inne osoby niepełnoletnieN=933, posiadający prywatne konto mailowe, % gospodarstwo jednoosobowe 43
 44. 44. Badanie zostało wykonane przez Gemisua na zlecenie mail–media sp. z o.o. które jest częścią grupy SARE SA. Mail-media jest e-mailingowymdomem mediowym wykorzystującym technologię SARE do optymalizacji kampanii e-mailingowych. Prócz e-mailingu mail-media oferuje swoimklientom obsługę kampanii w modelu PPC na Facebooku, sieciach kontekstowych i Google. Kampanie e-mailingowe mogą być rozliczane w różnychmodelach CPL – koszt za lead, CPC – koszt za kliknięcie i CPM koszt za 1000 wysyłanych maili. Oferta mail-media skierowana jest zarówno doagencji interaktywnych i domów mediowych jak również klientów bezpośrednich.Więcej informacji: www.mail-media.plMisją firmy Gemius SA jest dostarczanie rzetelnej wiedzy o rynku internetowym oraz świadczenie profesjonalnych usług badawczych,analitycznych i doradczych w zakresie Internetu. Udostępnia nie tylko wygenerowane dane statystyczne, ale także dogłębną wiedzę na tematInternetu, niezbędną m.in. podczas tworzenia strategii marketingowych. Działalność Gemius związana jest z badaniami Internetu od momentupowstania firmy, tj. od 1999 roku. W ciągu zaledwie kilku lat firma osiągnęła w tej dziedzinie pozycję lidera na rynku polskim. Obecnie nasza firmarealizuje badania Internetu w kilkunastu krajach Europy Środkowo-Wschodniej.Więcej na: www.gemius.pl 44
 45. 45. mail-media Sp. z o.o. ul. Sandomierska 14/22 02-567 Warszawa grupa SARE SARaport przygotowany dla: mail-media przez 45

×