Teknolohiya at kalagayang ekolohikal

12,801 views

Published on

Teknolohiya at kalagayang ekolohikal

 1. 1. Teknolohiya atKalagayangEkolohikalKABANATA 17
 2. 2. Alam mo ba angmga imbensyon ogadget na ito?
 3. 3. Navigator
 4. 4. Talking Elevator
 5. 5. Remote Control Toilet
 6. 6. Pag-unlad ng computer
 7. 7. Pag-unlad ng computer
 8. 8. Pag-unlad ng computer
 9. 9. Pag-unlad ng computer
 10. 10.  kumakalat na ang mga high tech na kagamitan na ginawa para sa maraming tiyak na layuninMaaaring palitan ng mga makinarya ang mga tungkulin ng sentido at pag-iisip ng tao; at ng mga bagong ideya sa pagtaas ng uri ng pamumuhay
 11. 11. Subalit…… makabubuti ba sa tao ang lahat ng makabagong teknolohiya o sisirain siya nito?Makabubuti ba o makasasama ito sa kapaligiran?Mawawala na ba ang malaking agawat ng mahihirao at mayayaman?
 12. 12. TEKNOLOHIYA AT AGHAM
 13. 13. TEKNOLOHIYA AT AGHAM Teknolohiya – isang batayan ng kultura at kasinghalaga ito ng relihiyon, pilosopiya, organisasyong panlipunan o sistemang pampulitika na itinuturing ding mga aspeto ng teknolohiya.
 14. 14. TEKNOLOHIYA AT AGHAM Agham – Physics, Chemistry, Biology at ibang sangay ng kaalaman na tumutukoy sa pag-aaral at pag-unawa sa mga natural na pangyayari. Teknolohiya – pag-aaral ng praktikal o industrial arts o applied science. Ito rin ay sistema kung saan ibinibigay ng lipunan ang mga pangangailangan ng kanyang mga kasapi.
 15. 15. TEKNOLOHIYA AT AGHAM Agham – sinasagot ang tanong na “Bakit?” Teknolohiya – sinasagot ang tanong na “Paano?”
 16. 16. KAUNLARANGPANTEKNOLOHIYA SA MUNDO
 17. 17. KAUNLARANG PANTEKNOLOHIYA maraming bagay sa daigdig ang hindi na tulad ngdatiNapakabilis ng mga pagbabagoMay mga bagay na madali at magaang gawinMalalayong lugar na madaling maratingMga kaibigan sa ibang panig ng daigdig namakakausap agadHalos lahat ng bagay ay maaaring baguhin opalitan
 18. 18. Teknolohiya sa ImpormasyonInformation Technology (IT / ICT)
 19. 19. INFORMATION TECHNOLOGYInternet
 20. 20. INFORMATION TECHNOLOGYE-Commerce o Electronic Commerce
 21. 21. INFORMATION TECHNOLOGYE-mail o electronic mail
 22. 22. INFORMATION TECHNOLOGYDigital library technology
 23. 23. Teknolohiya sa Agrikultura
 24. 24. AGRIKULTURAPinaunlad ang produksyon ng mga pananimLumawak ang pamilihan ng mga magsasaka subalitnagkaroon din ng mga suliraning pangkabuhayan,panlipunan at pampulitikakumonti ang magsasaka, umunlad ang kanilangkalagayan dahil sa makabagong teknolohiya
 25. 25. AGRIKULTURAMekanisasyon ng mga kagamitan sa bukid
 26. 26. AGRIKULTURAMabisang pamamaraan ng pagsasakaMakaagham na pagpili ng mga binhiBagong sistema ng pagtatanim
 27. 27. AGRIKULTURAPaglalagay ng tamang abono at pamatay-kulisap,kimikal at kondisyoner sa lupa at paraan ngpangangalaga nito, reklamasyon ng lupa at irigasyon
 28. 28. AGRIKULTURALumakiang kita ng mga magsasaka dahil samagandang uri ng bunga ng kanilang mga pananim
 29. 29. Teknolohiyaat Industriya
 30. 30. INDUSTRIYAIndustrial Revolution – panahon sa kasaysayan ngdaigdig kung kailang nagkaroon ng Malaki at mabilisna pagbabago sa teknolohiya.
 31. 31. INDUSTRIYA binago nito ang Great Britain mula sa rural napopulasyon patungo sa isang lipunang nagtatrabahosa pabrika.
 32. 32. INDUSTRIYA sumunod ang ibang bansa sa Europe.Umunladat pinalitan ng mga makinarya ang lakas-paggawa ng tao.
 33. 33. INDUSTRIYA nagpatuloy ang paggamit ng higit namakabagong makinarya sa maraming bansa nadahilan ng kanilang pag-unlad.
 34. 34. MGA SULIRANINSA PAGGAMIT NG TEKNOLOHIYA
 35. 35. SULIRANINMay malaking impluwensya ang teknolohiyasa tao.Naaapektuhan nito ang kanyang kilos at pag-iisip.Magbibigay ito ng oportunidad sa iba’t ibanglarangan.Ang teknolohiya ay nakasasama sa tao atang kaunlarang dulot nito ay nagbibigay ngmaraming suliranin
 36. 36. Paglipat ngTeknolohiya
 37. 37. PAGLILIPAT NG TEKNOLOHIYAAng paglilipat ng teknolohiya ay isang naturalna proseso nauugat sa pakikisalamuha ng tao.Maipapasa ang kanyang kaalaman atkasanayan sa isang kultura sa iba sapamamagitan ng iba’t ibang paraan.
 38. 38. PAGLILIPAT NG TEKNOLOHIYAMga Arabo at Portuges ang nanguna sapaglipat ng teknolohiya noong araw. Dahil sakanilang malimit na paglalakbay sa ibanglugar, marami silang natuklasang mganatatanging teknolohiya.
 39. 39. PAGLILIPAT NG TEKNOLOHIYAPaglilisensya– laganap sa Pilipinas kung saan ang mgalocal na kompanya ay humihingi ng lisensya sa mgadayuhang korporasyon para sa pagmamanupaktura ng mgaproduktong dayuhan. Kasama rito ang paghingi ngpahintulot sa paggamit ng mga tatak o marka ng mgadayuhang kompanya.
 40. 40. BOARD OF INVESTMENT / BOI1967, tinangkang kontrolin ng pamahalaan angpaglilipat ng teknolohiyaRA 5186, batas sa Board of Investment / BOIInataasang mamahala sa pamumuhunan sa mgaindustriya ng bansa.
 41. 41. BOARD OF INVESTMENT / BOIPinagtuunanng pansin ng pamahalaan ang mganangunguna at hindi nangungunang produkto.NANGUNGUNANG PRODUKTO – bago o hindi padating komersyalisado ang produktong gawain.HINDI - NANGUNGUNANG PRODUKTO – kung maysapat na kaalaman ang mga Pilipino sa paggawa ngpinaplanong produkto.
 42. 42. BOARD OF INVESTMENT / BOIINSETIBO SA MGA NANGUNGUNANG PRODUKTO-100% ng mga bahagdan ng mga proyekto ay pag-aari ng mga dayuhanMga Pilipino lamang ang pinayagangmamumuhunan sa mga hindi nangungunangprodukto.
 43. 43. BOARD OF INVESTMENT / BOINahirapangmagkaroon ng paglipat ng teknolohiyadahil pag-aari ng mga dayuhan ang mganangungunang produkto.Walang paraan ang mga Pilipino upang matutonglumikha ng mga produkto.Natuto lamang ang mga manggagawa kungpaano magbuo ng mga bahaging gawa.Hindisila isinama sa paglikha mismo ng mga partingprodukto.
 44. 44. Paglawak ng Agwat ng Mayayaman atMahihirap na Bansa
 45. 45. RICH AND POOR COUNTRIESLubhang maunlad ang teknolohiya ngmayayamang bansa, mahirap abutin ng mahihirapna bansaKulang sa teknikal na kaalaman, bantulot namanitong ibigay lahat ng mayayamang bansa.Hindi kayang bilhin ang mga kailangang kagamitan.Nangungutang ng may mataas na interes (tubo) samga pandaigdigang institusyong pinansyal.Nakapagdulot ito ng ibayong paghihirap sa maliliitna bansa
 46. 46. MGA PARAAN NG PAGLILIPAT NG TEKNOLOHIYA
 47. 47. PARAAN NG PAGLILIPATSa pamamagitan ng teknolohiya, mapabubuti ngpapaunlad na bansa ang kanilang kalagayan kungtutulungan sila ng maunlad na bansa sapamamagitan ng paglilipat ng kaalaman sateknolohiya.
 48. 48. PARAAN NG PAGLILIPATEpektibo din ang paglilipat ng teknolohiya angblueprint, mga modelo, disenyo, patent at ibangkaalaman at pagkakaroon ng mga kolehiyo saagrikultura at inhinyeriya (Engineering).
 49. 49. PARAAN NG PAGLILIPATIBA PANG PARAAN1.aklat, journal at iba pang inilathalang impormasyon2.Paglalakbay ng mga tao sa mga bansa; migrasyon,pagbabalik ng mga mandarayuhan, pag-aaral sa ibangbansa at ibang uring paglalakbay3.Dayuhang pamumuhunan at paglilipat ng kaalaman4.Teknikal na pakikipagtulungan sa mga programa atkasunduan.
 50. 50. Polusyon saKapaligiran
 51. 51. POLUSYON SA KAPALIGIRANPINANGGALINGAN
 52. 52. POLUSYON SA KAPALIGIRANPagbabaon ng basura sa ilalim ng mga minahan ng asin sailalim ng karagatan ay mapanganib
 53. 53. POLUSYON SA KAPALIGIRANMalaki rin ang panganib sa kalusugan ng tao.
 54. 54. GlobalWarming
 55. 55. GLOBAL WARMINGPagtaas ng temperature ng mundo bunga ngpagbuo ng gas sa himpapawid na kumukulong saenerhiya ng araw.Tulad ito ng greenhouse effect
 56. 56. EPEKTO NG GLOBAL WARMING1. Pagkasira ng tirahan2. Pagdami ng mga sakit3. Pagkamatay ng maraming tao at hayop4. Pandaigdigang kapahamakan; sa panahon tulad ng bagyo, tagtuyot, baha, pagkasira ng taniman, kagutuman at El Ñino
 57. 57. GREENHOUSE GASES – Sanhi ng global warming1. CARBON DIOXIDE (CO2) – nanggaling sa posil na panggatong tulad ng karbon at pagsira sa kagubatan
 58. 58. GREENHOUSE GASES – Sanhi ng global warming2. CHLOROFLUOROCARBONS (CFC) – ginagamit saaircon at refrigerator. Napatunayang nakasisira saozone layer ng mundo.
 59. 59. GREENHOUSE GASES – Sanhi ng global warming3. NITROGEN OXIDE (NO2) – bunga ng mataas natemperatura ng pagsusunog
 60. 60. GREENHOUSE GASES – Sanhi ng global warming4. MABABANG LEVEL NG OZONE – bunga ngpasingawan mula sa kotse na nagpapabago saliwanag ng araw upang gawing ulap-usok.
 61. 61. GREENHOUSE GASES – Sanhi ng global warming5. SULPHUR OXIDE (SO2) – likha ng enerhiya mula samga pabrikang nagsusunog ng mga posil tulad nguling at langis
 62. 62. TEKNOLOHIYA ATPANGANGALAGA NG TIMBANG NA KALAGAYANG EKOLOHIKAL
 63. 63. ECOLOGICAL BALANCE Binago ng teknolohiya ang kapaligiran, nasira ngunit maaari rin itong gamitin upang ayusin ang nasirang kapaligiran Nakababawas ang pagtuklas ng mga bagong teknolohiya sa pagtitipid ng enerhiya, sa paggamit ng uling, langis at pagbawas sa polusyon na nagdudulot ng global warming Malinis na kapaligiran: pamamahala sa basura at tubig, pagbabawas (reduce) at pagmumuling – gamit (recycle) ng dumi sa mga industriya, pagmomonitor, pagkontrol at ang paglilinis ng dumi sa mga drainage
 64. 64. Pangangalagasa Timbang na Kalagayang Ekolohikal
 65. 65. ECOLOGICAL BALANCE Kung noon, ilan lamang ang nababahala gaya ng: conservationist – taong nangangampanya, sumusuporta at gumagawa tungo sa pagpapanatili at pangangalaga ng kapaligiran ecologist – taong nag-aaral tungkol sa ugnayan ng mga nabubuhay na organism at ng kanilang kapaligiran. ngayon, lahat na ng tao, organisasyon at institusyon
 66. 66. ECOLOGICAL BALANCE ecosystem – pangkat ng mga buhay ng organismongumaasa sa isa’t isa at sa kanilang kapaligiran binubuo ng hangin, lupa, kilima, pisikal na kapaligiran, mgahayop, halaman, mga ibang uri ng bagay na buhay
 67. 67. ECOLOGICAL BALANCE ecological balance – kapag hindi ginalaw ang ecosystem
 68. 68. ECOLOGICAL BALANCE ecological imbalance – kapag nasira ang isang kawing,mahihirapan ang lahat at mapanganib ang kalagayan ngkapaligiran
 69. 69. SOLUSYON1. Pagbabawal sa sistemang kaingin sa pagsasaka2. Pagpili ng mga puputuling puno3. Hindi pagsusunog sa mga basurang hindi natutunaw4. Pagtatanim ng mga puno5. Pagtitipid sa paggamit ng tubig6. Organic compost sa pagtatanim7. Pag-iwas sa paggamit ng mga produktong may CFC8. Pagtitipid sa paggamit ng enerhiya9. Paggamit ng lakas heothermal10. Paggamit ng enerhiyang solar
 70. 70. MGA BATAS AT PROGRAMA SAPANGANGALAGA NG TIMBANG NA KALAGAYANG EKOLOHIKAL
 71. 71. ASIA-PACIFIC CONFERENCE ON CLIMATECHANGE Ang mga siyentistang at kinatawan ng mga bansa sa asia-pacific ay nangangampanya ng panrehiyon na kamlayan at pagkakaisa upang magbigyang – lunas ang suliranin sa pagbabago ng klima ,polusyon at pagkapanot ng kagubatan.
 72. 72. UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAM /UNEP Nakatutok ang program ng organisasyong ito sa mga kalahagahan ng mga punongkahoy sa kapaligiran, paghadlang sa pagsira ng kagubatan at partisipasyon ng mga tao sa muling pagtatanim at paghadlang sa pagkakalbo ng kagubatan
 73. 73. CLEANER PRODUCTION LAW OF CHINA Nagtatag ng mga programa sa paglutas ng suliranin sa polusyon sa sampung pangunahing lungsod ng China.
 74. 74. STATE ENVIRONMENT PROTECTIONADMINISTRATION OF CHINA Nagpalaganap ng mga patakaran at regulasyong pangkapaligiran at nagpapayo tungkol sa pambansa at pandaigdig na mga isyu sa kapaligiran
 75. 75. ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT Binigay sa Ministry of Environment and Forests (MOEF) ng India ang pamamahala at pagpapairal ng mga batas at patakarang pangkapaligiran. Isinama ng MOEF ang pagsasama ng mga estratehiyang pangkapaligiran sa planong pagpapaunlad ng bansa. Naglabas din ng kautusan ang India noong March 31, 2001 na banayad na pagtigil sa paggamit ng diesel engine.
 76. 76. RENEWABLE ENERGY PROJECT Paggamit ng India ng renewable energies tulad ng hangin, solar at hydropower. Isinusulong ng India ang paggamit ng solar energy sa mga rehiyong kulang sa elektrisidad.
 77. 77. GASOLINE PROGRAM Pagbabawas ng pagbuga ng mga kotse sa United States ng organic compound pag tag-init
 78. 78. CLEAN AIR ACT OF THE PHILIPPINES Pagbabawas ng pagbuga ng sulfur dioxide ng mga generator na pinapaandar ng elektrisidad
 79. 79. CLIMATE VISION (VOLUNTARY INNOVATIVESECTOR INITIATIVES OPPORTUNITIES NOW) Inilunsad ni Pangulong Bush noong Pebrero 2003 upang bawasan ang init ng greenhouse gas ng United States
 80. 80. SANGGUNIANKasaysayan ng Daigdig, pp. 304 - 311www.google.com/imageshttp://computersciencelab.com/
 81. 81. DOWNLOAD LINKhttp://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 82. 82. Allis well, all is well, all is wellMay the odds be ever in your favorGood vibes =)
 83. 83. THANK YOU VERY MUCH!Prepared by:JARED RAM A. JUEZANTeacher I, AP IIIFebruary 11, 2013

×