Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rebolusyon sa america

30,912 views

Published on

Rebolusyon sa america

 1. 1. REBOLUSYO N SA AMERICA
 2. 2. “Walang mabutingdigmaan”
 3. 3.  Ang maging isang malayang bansa ang pangarap na England sa America na maunlad na mamumuhay bilang kolonya ng England ngunit
 4. 4.  Ang maging isang malayang bansa ang pangarap na England sa America na maunlad na mamumuhay bilang kolonya ng England ngunit halos maabot nila ito kung hindi lamang nag-iba ng patakaran sa England.
 5. 5. Ano ang nais ng England sakanyang mga kolonya?
 6. 6. Ano ang nais ng England sakanyang mga kolonya? nais nilang kumuha ngsalapi sa kanilang mganasakop sa pamamagitan ngbuwis
 7. 7. Ano ang reaksyon ng mgaAmericano sa nais ng England?
 8. 8. Ano ang reaksyon ng mgaAmericano sa nais ng England? tinanggihan ito ng mga Americano,ayaw nilang magbayad ng buwis.
 9. 9. Ano ang reaksyon ng mgaAmericano sa nais ng England? tinanggihan ito ng mga Americano,ayaw nilang magbayad ng buwis. nagalit ang mga mangangalakal nangbiglaang patawan ng buwis ang kanilangmga inangkat na produkto
 10. 10. Ano ang reaksyon ng mgaAmericano sa nais ng England? tinanggihan ito ng mga Americano,ayaw nilang magbayad ng buwis. nagalit ang mga mangangalakal nangbiglaang patawan ng buwis ang kanilangmga inangakat na produkto ito ang dahilan ng kaguluhan sabansa.
 11. 11. AMERICANREVOLUTION
 12. 12. Ano – anu ang 13 kolonya nasakop ng England?
 13. 13. Ano – anu ang 13 kolonya nasakop ng England? UNANG LABINTATLONG KOLONYA O 13 COLONIES1.Georgia 8. New York2. South Carolina 9. Rhode Island3. North Carolina 10. Connecticut4. Virginia 11. Pennsylvania5. Delaware 12. Massachusetts6. Maryland 13. New Hampshire7. New Jersey
 14. 14. Ano – anu ang 13 kolonya nasakop ng England?
 15. 15.  Dumami ang mga radikal na tumutol sa mga palakad ng mga Ingles sa pangunguna ni Samuel Adams.
 16. 16.  September 1774 Itinatag at nagpulong ang unang Continental Congress
 17. 17. Ano ang ContinentalCongress?
 18. 18. Ano ang ContinentalCongress? Binuo nila ang Unang KongresongKontinental na dinaluhan ng mgarepresentante ng bawa’t isang kolonyamaliban sa Georgia. Ang pagpupulong naito at pagsasama-sama ng mga kolonya ayisang pagpapakilala ng kanilang paglabansa mga batas at polisiyang ipinatutupad ngmga Ingles sa kanila. ipinahayag na hindi makatarungan angIntolerable Acts
 19. 19. Ano ang Intolerable Acts?
 20. 20. Ano ang Intolerable Acts? ipinasara ng mga Ingles ang daungansa Boston at inilagay sa mga kamay ng mgasundalo ang Massachusetts.
 21. 21. Ano pa ang mga inihayag ngunang Continental Congress?
 22. 22. Ano pa ang mga inihayag ngunang Continental Congress? lumalabag sa karapatang Americanoang parlamentong Ingles
 23. 23. Ano ang nagpaiba ng damdaminng mga Amerikano?
 24. 24. Ano ang nagpaiba ng damdaminng mga Amerikano? Ang aklat niThomas Painena CommonSense
 25. 25. Ano ang nagpaiba ng damdaminng mga Amerikano? Ang aklat niThomas Painena CommonSense “kalayaanng buongmundo angkalayaan ng
 26. 26.  Abril 1775 Nagsimula ang labanan sa Lexington at Concord at nagpahayag ng pakikidigma ang ikalawang Kongreso
 27. 27.  Ang mga kolonya ay walang representante sa Parliamento ng Britanya sa London kaya sila ay nagprotesta sa pagbabayad sa malabis na buwis na ipinapataw sa kanila. Ang kanilang naging paboritong islogan ay ang ”walang pagbubuwis kung walang representasyon”
 28. 28. nagtayo nghukbongsandatahan sailalim ngpamumuno niGeorgeWashington
 29. 29. Si Thomas Jeffersonang nagsulat ng Deklarasyonng Kalayaan (Declaration ofIndependence)
 30. 30. inaprubahan ngKongreso noong July4, 1776
 31. 31. Ano ang naging epekto ngdeklarasyon?
 32. 32. Ano ang naging epekto ngdeklarasyon? madalas silang natatalo samga labanan tulad ng sa Bunker,Boston, Long Island at New York
 33. 33.  Tumakas si Gen. George Washington at nagpunta sa New Jersey
 34. 34.  Tumakas si Gen. George Washington at nagpunta sa New Jersey Pinalakas niya ang hukbo at biglaang lumusob sa kampo ng hukong Ingles noong Dec. 25, 1776
 35. 35.  Tumakas si Gen. George Washington at nagpunta sa New Jersey Pinalakas niya ang hukbo at biglaang lumusob sa kampo ng hukong Ingles noong Dec. 25, 1776 Napaalis nito ang hukbong Ingles sa Trenton, New Jersey at nakabihag ng 900 katao.
 36. 36. Ano ang naging epekto nito?
 37. 37. Ano ang naging epekto nito? lumakas ang loob ng mgakasapi ng hukbo
 38. 38. Ano ang naging epekto nito? lumakas ang loob ng mgakasapi ng hukbo nabawi ang halos lahat ngmga lupaing sakop ng Inglesmaliban sa New York
 39. 39.  October 17, 1777 Sumuko si Gen. Burgoyne sa Saratoga, New York sa pangunguna ni Gen. Horacio Bates
 40. 40. Ano ang naging epekto ngpagsuko ng mga Ingles saSaratoga?
 41. 41. Ano ang naging epekto ngpagsuko ng mga Ingles saSaratoga? nagkawatak – watak ang mgahukbong Ingles
 42. 42. Ano ang naging epekto ngpagsuko ng mga Ingles saSaratoga? nagkawatak – watak ang mgahukbong Ingles ito ang naging simula ngkanilang mga panalo
 43. 43. Ano ang nangyari pagkatapospalipasin ang isa pangtaglamig?
 44. 44. Ano ang nangyari pagkatapospalipasin ang isa pangtaglamig? kinapos ng pagkain at halosmamatay sa gutom ang 3, 000sundalo
 45. 45. Ano ang nangyari pagkatapospalipasin ang isa pangtaglamig? kinapos ng pagkain at halosmamatay sa gutom ang 3, 000sundalo ang pagbabago lamang ngpanahon at tapang ang nagligtassa mga ito.
 46. 46. Sinu – sino ang mga tumulongkay Gen. Washington?
 47. 47. Sinu – sino ang mga tumulongkay Gen. Washington?Baron Friedrich Steuben ng France
 48. 48. Sinu – sino ang mga tumulongkay Gen. Washington?Marquis de Lafayette ng France
 49. 49. Sinu – sino ang mga tumulongkay Gen. Washington?Conde Casimir Pulaski ng Poland
 50. 50. Sinu – sino ang mga tumulongkay Gen. Washington?Thaddeus Kosciusko ng Poland
 51. 51. Ano pa ang mga nangyarimatapos ang pagsuko saSaratoga? nakuha ng America angbuong hilgang – silangangteritoryo
 52. 52. Ano pa ang mga nangyarimatapos ang pagsuko saSaratoga? nakuha ng America angbuong hilgang – silangangteritoryo natuklasan ang Kentucky ninaDaniel Boone at JamesRobertson
 53. 53. Ano pa ang mga nangyarimatapos ang pagsuko saSaratoga? nakuha ng America angbuong hilgang – silangangteritoryo natuklasan ang Kentucky ninaDaniel Boone at JamesRobertson pinanatili nila ang maliliit napangkat upang maipagtanggol
 54. 54. Ano pa ang mga nangyarimatapos ang pagsuko saSaratoga? dinala ng mga Ingles angdigmaan sa timog sapangangasiwa ni Gen. CharlesCornwallis.
 55. 55. Ano pa ang mga nangyarimatapos ang pagsuko saSaratoga? sinundan sila ni Gen.Washington at sumuko sila saYorktown noong 1781.
 56. 56. Ano pa ang mga nangyarimatapos ang pagsuko saSaratoga? sinundan sila ni Gen.Washington at sumuko sila saYorktown noong 1781. ito ang naging hudyat ngpagwawakas ng AmericanRevolution
 57. 57. KASUNDUAN SA PARIS (Sept. 3, 1783)
 58. 58. Ano ang Kasunduan sa Paris,1783?
 59. 59. Ano ang Kasunduan sa Paris,1783? kasunduan sa pagitan ngUnited States at Great Britainmatapos ang digmaan
 60. 60. Ano – anu ang kanilangnapagkasunduan?
 61. 61. Ano – anu ang kanilangnapagkasunduan? kinikilala ng Britain angkalayaan ng America at itinatagang mga hangganan ng bagongbansa;KANLURAN: Mississippi RiverHILAGA: CanadaSILANGAN: Atlantic OceanTIMOG: Florida
 62. 62. Ano – anu ang kanilangnapagkasunduan? ibinigay ng Britain ang Floridasa Spain
 63. 63. Ano – anu ang kanilangnapagkasunduan? nakuha rin ng America angkarapatang mangisda sabaybayin ng Newfounland atNova Scotia.
 64. 64. EPEKTO NG AMERICANREVOLUTION
 65. 65. SA PANIG NG UNITED STATES
 66. 66. UNITED STATES nakuha ang 13 kolonya mulasa Britain sa isang madugo atmagastos na digmaan
 67. 67. UNITED STATESnasawi: 25, 000 sundaloNawawala: 1, 400 sundalo
 68. 68. UNITED STATES nabaon sa utang ang 13estado ng bagong unyon.
 69. 69. UNITED STATES Saligang Batas ng 1788,binigyan ng kapangyarihan angKongreso na magpataw ngbuwis.
 70. 70. UNITED STATES Saligang Batas ng 1788,binigyan ng kapangyarihan angKongreso na magpataw ng buwis. nabayaran lahat ng utang samga unang tao ng 1800.
 71. 71. SA PANIG NG GREAT BRITAIN
 72. 72. GREAT BRITAINnasawi: 10, 000 sundalo
 73. 73. GREAT BRITAIN lubhang nagpahirap saekonomiya
 74. 74. GREAT BRITAIN lubhang nagpahirap saekonomiya nakipagkalakalan sa Americaat nakaahon sa kahirapan angBritain dahil sa buwis.
 75. 75. SA PANIG NG FRANCE
 76. 76. FRANCE naghirap ng husto
 77. 77. FRANCE naghirap ng husto halos masaid o maubos angkaban ng bayan
 78. 78. FRANCE naghirap ng husto halos masaid o maubos angkaban ng bayan ang pagbagsak ngkalagayang pananalapin ngFrance ang isa sa mga nagingsalik ng French Revolution noong1789.
 79. 79. REFERENCE Kasaysayan ng Daigdig, pp. 206 - 208 www.google.com/images Microsoft Student with Encarta Project EASE, Module 15
 80. 80. DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 81. 81. THANK YOU VERY MUCH! Prepared by:JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, AP III December 17, 2012

×