Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quarter 4, module 3

8,878 views

Published on

Quarter 4, module 3

 1. 1. QUARTER 4,MODULE 3Etnisidad atPambansang Identidad
 2. 2. PART 1PRE-ACTIVITIES
 3. 3. GAWAIN 1Video Suri
 4. 4. VIDEO SURI Ipapanood sa mga mag-aaral ang isangvideo na nagpapakilala sa mga pangkat –etniko sa Pilipinas. Ibigay ang gabay natanong sa mga mag-aaral. Ipatala sa mgamag-aaral ang kanilang mapapansin sanasabing video. Hayaang ihayag ng mgamag-aaral ang kanilang kasagutan atiugnay ito sa susunod na gawain.
 5. 5. MGA TANONG
 6. 6. MGA TANONGa. Anu – ano ang inyong mga napuna savideo?b. Ano ang mensahe o nais ipahiwatig ngvideo clip?c. Base sa inyong napanood, ano anginyong konsepto ng pambansang identidado pagkakakilanlan?
 7. 7. GAWAIN 2Katutubong Pilipino, Hanapin Mo
 8. 8. KATUTUBONG PILIPINO, HANAPIN MO Ipahanap sa mga ma-aaral ang mgapangkat-etniko sa Pilipinas. Maaaring ito aypatayo, pahalang o pahilig. Ipatala rin samga mag-aaral ang kanilang mganahanap na pangkat – etniko sa kahon nanasa ibaba. Iugnay ito sa susunod nagawain.
 9. 9. F D X C V J K Y U I R Y S Y K X F H M A N O B OB A D J A O D F W K A P A M P A N G A N Q W R ES D F N M B Y J Y I K O P L T R N R R E R F R BT L H S D F S E R Y W Q F N A Q F K D S S D B VG I Q W I V A T A N S W A D U W V C A W X C S SC F W Q L T Y N W R S A Q F S H Q W D N X C C SN U L D O T B R R E Q R D D U Q B W E R E T Y UH G Y B C B N U R D D A B C G I O I P L K Y J MN A K U A S B S A P A Y A O F T S G C D F G H AD O I N N V U D U D G V G G R A A O Z O I X C RV S P M O O O D D V V V O H G G M R M N L B V AK D I T H D N F R X Y S B B V A L O K J O A H NJ A U R G E C E B U A N O F Q L S T D F N G N AK A L I N G A S G L K F N C M O E R T Y G U I OM T E F G X I C G L A W N N E G R I T O G U I OB M W G M A N G Y A N H V X A C W Q A S O D F GN M Q G U E P V N J K A E N Z X V B N M L K J H
 10. 10. MGA PANGKAT – ETNIKO SA PILIPINAS1. 11.2. 12.3. 13.4. 14.5. 15.6. 16.7. 17.8. 18.9. 19.10. 20.
 11. 11. GAWAIN 3Luzon, Visayas o Mindanao
 12. 12. LUZON, VISAYAS O MINDANAO Maglalagay ang guro ng isang kahon na naglalamanng mga iba’t ibang pangkat-etniko sa Pilipinas. Tatawagang guro ng mag-aaral upang bumunot ng isang paperstrip sa kahon. Sasagutin ng mag-aaral kung saanmatatagpuan ang nasabing pangkat etniko; Luzon,Visayas o Mindanao sa pamamagitan ng pagdidikit ngkanyang sagot sa mapa ng Pilipinas na nasa pisara.Gamit ang mapa, gagabayan ng guro ang mga mag-aaral upang makuha ang konsepto ng etnisidad. Mataposihayag ng mag-aaral ang kanilang kasagutan aymagkakaroon ng malayang talakayan.
 13. 13. ANG TANONG
 14. 14. ANG TANONGa. Ayon sa mapa at sarili niyong salita,ano ng etnisidad?
 15. 15. GAWAIN 4Aeta at Igorot
 16. 16. AETA AT IGOROT Ipasulat sa mga mag-aaral ang kanilangmga napuna sa larawan sa T- Tsart nanakasulat sa pisara. Itanong sa mag-aaralkung ano ang pagkakaiba ng kultura ngAeta at Igorot ayon sa T-Tsart.
 17. 17. AETA IGOROT
 18. 18. PART 2ENABLINGACTIVITIES
 19. 19. GAWAIN 1 “Sulong,Grupong Katutubo”
 20. 20. “SULONG, GRUPONG KATUTUBO” Bakit negatibo ang turing sa mgakatutubong Pilipino? Negatibo ba angpagturing mo sa kanila? Ipasuri sa mgamag-aaral ang sipi ni Sabino Garcia PadillaJr na “Mga Katawagan ng Katutubo SaDiskurso ng Anthropolohiya at Kasaysayan”sa pamamagitan ng paghahati ng mgamag-aaral sa sampung (6) pangkat.
 21. 21. “SULONG, GRUPONG KATUTUBO”Pangkat 1: Una at Ikalawang TalataPangkat 2: Ikatlo at Ika-apat na TalataPangkat 3: Ikalima at Ika-anim na TalataPangkat 4: Ikapito, Ikawalong at Ikasiyam naTalataPangkat 5: Ikasampu at Ikalabing – isangTalataPangkat 6: Ikalabindawa at Ikalabing – tatlongTalata
 22. 22. MGA TANONG
 23. 23. GAWAIN 1 “Sulong,Grupong Katutubo”
 24. 24. “SULONG, GRUPONG KATUTUBO” Nabatid sa naunang aralin na maraming pangkat –etniko sa Pilipinas na may iba’t ibang kultura,katangian at identidad. Alam niyo ba na kinikilala ngSaligang Batas ng 1987 at ng United Nations ang mgakarapatan ng mga katutubo? Hatiin sa anim (6) napangkat ang klase at ipasuri sa mga mag-aaral angnilalaman ng Artikulo II, Seksyon 22 ng Saligang Batasng 1987 at ng Artikulo 1 hanggang 5 ng United NationsDeclaration on the Rights of Indigenous People ayon saartikulo na nakatalaga sa kanilang pangkat.
 25. 25. GAWAIN 2Pagkakakilanlan Bilang Katutubo at Pilipino
 26. 26. PAGKAKAKILANLAN BILANG KATUTUBO AT PILIPINO Madaling sabihin na Pilipino ka sa isip, sa salitaat sa gawa ngunit alam mo ba kung saangpangkat – etniko ka nabibilang? Isa sa mgapangkat etniko ayon sa relihiyon ay mga PilipinogKristiyano at Muslim, alam mo ba ang kanilangpagkakatulad at pagkakaiba. Kung oo, punan ngdatos ang Venn Diagram ukol sa pagkakatulad atpagkakaiba ng paniniwala ng mga PilipinongKristiyano at Muslim
 27. 27. GAWAIN 3Jabidah Massacre, 1968
 28. 28. JABIDAH MASSACRE, 1968 Napatunayan mo sa nagdaang aralin na ikaw ay kabilangsa isang pangkat - etniko sa Pilipinas. Iyong tandaan na kahitanong pangkat ka pa kabilang, ikaw pa rin ay isang tunay naPilipino. Alam niyo ba na may lihim na bahagi ng kasaysayan atnaging malagim ang sinapit ng ilan nating kapwa Pilipino? Itoay ang Corregidor Massacre o Jabidah Massacre noong 1968.Upang alamin ang nasabing pangyayari ay ipapanood ngguro ang mga nangyari noong panahong iyon. Ibibigay ngguro ang mga gabay na tanong gamit ang Story Log.
 29. 29. PART 3CULMINATINGACTIVITY
 30. 30. GAWAIN Advocacy Campaign“Sulong, Grupong Katutubo”
 31. 31. TRANSISYON SA SUSUNOD NA MODULE
 32. 32. TRANSISYON SA SUSUNOD NA MODULE Mahaba ang naging pinagdaanan at ipinaglabanng mga katutubo upang matamo nila ang kanilangkalagayan sa kasalukuyan. Maraming pangkat etnikosa ating bansa, iba – iba man ng kultura, paniniwala atkatangian, sila ay Pilipino ayon sa ating mga batas atkinikilala ng estado ang kanilang mga karapatan athalaga sa pagsulong nga ating bansa. Isa sa mgapinakamakulay at pinakakontrobersyal na yugto ngkasaysayan ay ang panunungkulan ni PangulongFerdinand Marcos. Tatalakayin ang kanyangpanunungkulan sa susunod na modyul.
 33. 33. F D X C V J K Y U I R Y S Y K X F H M A N O B OB A D J A O D F W K A P A M P A N G A N Q W R ES D F N M B Y J Y I K O P L T R N R R E R F R BT L H S D F S E R Y W Q F N A Q F K D S S D B VG I Q W I V A T A N S W A D U W V C A W X C S SC F W Q L T Y N W R S A Q F S H Q W D N X C C SN U L D O T B R R E Q R D D U Q B W E R E T Y UH G Y B C B N U R D D A B C G I O I P L K Y J MN A K U A S B S A P A Y A O F T S G C D F G H AD O I N N V U D U D G V G G R A A O Z O I X C RV S P M O O O D D V V V O H G G M R M N L B V AK D I T H D N F R X Y S B B V A L O K J O A H NJ A U R G E C E B U A N O F Q L S T D F N G N AK A L I N G A S G L K F N C M O E R T Y G U I OM T E F G X I C G L A W N N E G R I T O G U I OB M W G M A N G Y A N H V X A C W Q A S O D F GN M Q G U E P V N J K A E N Z X V B N M L K J H
 34. 34. MGA PANGKAT – ETNIKO SA PILIPINAS1.MANOBO 11.MARANAO2.KAPAMPANGAN 12.ILONGGO3.BADJAO 13.IGOROT4.MANGYAN 14.TAUSUG5.IVATAN 15.WARAY6.APAYAO 16.ILOCANO7.CEBUANO 17.TAGALOG8.NEGRITO 18.BAGOBO9.KALINGA 19.YAKAN10.IFUGAO 20.KANKANEY
 35. 35. SANGGUNIANDivision of Rizal, Cluster BCAMT’sTeacher’s Guide - Q4, M3 pp. 1-16www.google.com/images
 36. 36. DOWNLOAD LINKhttp://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 37. 37. All is well, all is well, all is wellMay the odds be ever inyour favorGood vibes =)
 38. 38. THANK YOU VERY MUCH!PREPARED BY:JARED RAM A. JUEZANTEACHER I, AP 7FEBRUARY 9, 2013

×