Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

q3, m2 TG

5,873 views

Published on

 • Paano ba magdownload ng modyul sa Araling Panlipunan G7 3rd Quarter?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

q3, m2 TG

 1. 1. 1 Modyul 2: Pilipinisasyon ng Gobyerno at Pagsupil ng Nasyonalismong Pilipino Mga Paksa: 1. Pagpapatupad ng mga Patakarang Kolonyal 2. Pilipinisasyon ng Gobyerno sa ilalim ng United States 3. Pagsupil ng Nasyonalismong Pilipino Tema: B. Panahon, Pagpapatuloy at Pagbabago C. Kultura, Pagkakakilanlan at Pagkabansa D. Karapatan, Pananagutan at Pagkamamamayan E. Kapangyarihan, Awtoridad at Pamamahala Bilang ng oras: walo (8) Alignment Matrix Paksa Sanggunian Ano ang kakayahang nakapaloob sa sanggunian? Saang gawain makakamit ang kakayahan? Anong level of assessment nakapaloob ang gawain? Bilang ng Oras Pagpapatupad ng mga patakarang kolonyal ACT NO. 82, 1901 or An General Act for the organization of Municipal Governments in the Philippine Islands 1. Natutukoy ang historikal na konteksto ng mga patakaran ng administrasyong kolonyal ng United States sa Pilipinas 2. Nababasa ang timeline ng mga pangyayari at naiuugnay ang mga ito sa mga patakarang kolonyal Gawain 1 Gawain 2 Gawain 3 Knowledge Skills/Process Understanding 2 Pilipinisasyon ng gobyerno sa ilalim ng United States The Philippine Autonomy Act or Jones Law, 1916. 3. Nasusuri ang mga batas at paraang ginamit ng United States sa Pilipinisasyon ng pamahalaan 4. Natutukoy ang mga nakinabang sa patakarang Pilipinisasyon 5. Naipaliliwanag ang mga layunin at limitasyon ng Pilipinisasyon ng gobyerno 6. Nahihinuha ang impormasyon mula sa mga sipi 7. Nabubuo ang konklusyon mula sa impormasyong nakuha at nahinuha Gawain 4 Gawain 5 Gawain 6 Knowledge Skills/Process Understanding S/P/U 2
 2. 2. 2 Pagsupil ng nasyonalismong Pilipino Sedition Law, 1901 Flag Law, 1907 8. Nailalahad ang iba’t ibang paraang ginamit ng United States upang supilin ang nasyonalismong Pilipino 9. Naihahayag ang personal na saloobin tungkol sa nilalaman ng mga patakaran 10. Naiuugnay ang mga patakaran sa panahon ng administrasyong Amerikano at sa ngayon Gawain 7 Gawain 8 Knowledge Skills/Process Understanding 2 Pagganyak a. Sa pamamagitan ng isang cd player, mp3 o alinmang kaugnay na gadget patugtugin ang awiting Bayan Ko (ang lyrics ay nasa modyul sa pagkatuto) na mula sa tula na isinulat ni Jose Corazon de Jesus noong 1929 at na pinasikat ng mang-aawit na si Freddie Aguilar. b. Matapos pakinggan, ipasuri naman ang nilalaman ng awit. Gamitin ang pamprosesong tanong sa modyul sa pagkatuto sa pahina _____. c. Bigyan ng kaukulang minuto ang mga mag-aaral sa pagsagot sa pamprosesong tanong. Inaasahang Sagot: 1. Ang awit ay nagpapahayag ng pagnanais ng Pilipinas na maging malaya. 2. Pagsikil sa kalayaan ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay sinakop ng mga dayuhan. Sa pagdating ng mga mananakop ay nawala ang kalayaan o soberanya ng Pilipinas. d. Ipaliwanag ang pangkalahatang tanong sa pagtalakay at pagsuri ng mga sanggunian sa modyul. Ang tanong ay “Paano nagpunyagi ang mga Pilipino upang makamit ang kalayaan?” e. Ipabasa ang mga kakayahan na inaasahang makakamit sa pag-aaral ng modyul 2. Mungkahing Gawain para sa pagganyak: a. Maaaring pangkatin ang klase sa apat. Isulat ang kanilang sagot sa pamprosesong tanong sa isang manila paper. Magtalaga ng lider sa bawat pangkat na siyang mag-uulat ng kanilang sagot sa mga tanong. b. Ipasuri sa mga mag-aaral ang pagkakatulad na interpretasyon ng bawat pangkat.
 3. 3. 3 Pagtalakay sa Panimula: a. Talakayin ang panimula na naglalaman ng kontekstong pangkasaysayan tungkol sa mga patakarang ipinatupad ng United States sa Pilipinas. b. Magbigay ng maikling pagsusulit. Mga Mungkahing Gawain: 1. Pangkatin ang klase sa apat. Unang pangkat: Matrix. Gumawa ng tsart o matrix na naghahambing sa Una at Ikalawang Komisyon ng Pilipinas. Ipasulat sa isang manila paper ang nabuong tsart. Magtalaga ng lider na siyang mag-uulat kanilang nabuong tsart. Komisyon Layunin Namuno Resulta Ikalawang pangkat: Spider Web. Ang mga kasapi ng pangkat ay hahayaang dugtungan ang konseptong “Pilipinisasyon” sa pamamagitan ng spider web o bahay ng gagamba. Lalamanin ng web ang mga hakbang ng United States sa pagpatupad ng kanilang patakarang kolonyal sa Pilipinas. Pumili ng isang lider na mag-uulat sa nabuong web. Ikatlong pangkat: Poster-making. Ang mga kasapi ng pangkat ay gagawa ng mga poster na naglalaman ng mga paraan ng pagpapahayag ng nasyonalismong Pilipino laban sa pananakop ng United States. Ikaapat na pangkat: Mock-press conference. Magsasagawa ang pangkat ng isang mock press conference. Magtalaga ng isang lider na kakatawan sa pangulo ng United States na siyang maglalahad ng kanilang tugon sa panghihimagsik ng ilang Pilipino at mga kilusan at partido na nagpapahayag ng kanilang pagnanais na lumaya ang Pilipinas. Samantalang ang ibang kasapi naman ay magsisilbing mga reporter na magtatanong sa pangulo. 2. Matapos mabasa at masuri ang nilalaman, timeline at tsart sa bahaging panimula ng modyul sa pagkatuto. Hahayaan ang mga mag-aaral na bumuo ng sarili nilang timeline na naglalaman ng kabuuan ng mga mahahalagang pangyayari sa panahon ng pananakop ng United States sa Pilipinas simula 1898 hanggang 1916.
 4. 4. 4 Pagsuri sa mga Sanggunian: Pagpapatupad ng mga Patakarang Kolonyal Sanggunian 1: a. Ipabasa ang Sanggunian 1 – Municipal Code, 1901 b. Bigyang-diin ang mga salita na nasa glosari c. Ipasagot ang sumusunod na gawain: Gawain 1. Muni-Code. a. Ipabuo ang graphic organizer na naglalarawan ng balangkas ng pamamahala ng United States sa Pilipinas ayon sa Municipal Code sa kwaderno. Inaasahang Sagot: 1. Pamahalaan sa ilalim ng munisipyo o pueblo noon. 2. 1st Class – pinaninirahan ng hindi bababa sa 25,000 katao; 2nd Class – pinaninirahan ng 18, 000 hanggang 25, 000 katao; 3rd Class – pinaninirahan ng 10,000 hanggang 18, 000 katao; 4th Class – pinaninirahan ng 10,000 katao pababa. 3. Pangulo, Pangalawang Pangulo, at ang konseho na binubuo ng mga konsehal. Ang bilang na konsehal ay nakabatay sa bilang ng naninirahan sa munisipyo 4. Pangulo – pagpapatupad ng mga ordinansa; Pangalawang Pangulo – katuwang ng pangulo Konseho – tagagawa ng mga ordinansa 5. a. kwalipikadong elector ng munisipyo; b. hindi bababa ng 26 taong gulang; c. katutubong mamamayan; d. nakapanirahan sa munisipyo sa loob ng isang taon bago ang halalan o pagpili sa kanya bilang pangulo; e. marunong magsalita, bumasa at sumulat ng wikang Espanyol, English o lokal na dayalekto 6. a. Lalaki lamang; b. dalawampu’t tatlong taong gulang pataas; c. nakapanirahan ng anim na buwan sa munisipyong kinabibilangan bago ang halalan; d. hindi dayuhan o nakapailalaim sa kapangyarihan ng ibang dayuhang mananakop; at e. tinataglay ang isa sa sumusunod na katangian o kwalipikasyon: e.1. Siya ay municipal captain, gobernadorcillo, alcalde, lieutenant, cabeza de Barangay o pinuno ng ayuntamiento bago ang Agosto 13, 1898;
 5. 5. 5 e.2. Siya ay may ari-arian na nagkakahalagang limang daang piso o taunang nakapagbayad ng tatlumpung piso para sa nakatakdang buwis. e.3. Siya ay marunong magsalita, bumasa, at sumulat ng wikang English o Spanish. 7. a. Hindi nakapagbabayad ng buwis; b. nakulong mula Agosto 13, 1898; c. hindi sumunod o tumanggap sa pananakop ng mga Amerikano; d. sumapi sa kilusan laban sa mga Amerikano mula Abril 01, 1901; e. tumulong o sumuporta sa mga kilusan laban sa mga Amerikano mula Abril 01, 1901 sa pamamagitan ng tulong pinansyal, o anomang uri ng tulong materyal sa pagpapalakas ng kanilang kilusan; f. tumulong o sumuporta sa mga kilusang mapanghimagsik laban sa pananakop ng United States sa pamamamagitan ng pagkubli o pagtago sa mga kasapi nito; at g. may kakulangan sa pag-iisip o mangmang. Gawain 2. OATH-TAKING. a. Gabayan ang klase sa pagsasagawa ng oath-taking. b. Bago ang oath-taking ipasulat sa mga mag-aaral ang hinihingi sa oath. Tulad ng pangalan, paraan ng pagiging pinuno (elected or chosen), lugar (munisipyo o bayan kung saan nakatira), lalawigan (lalawigan o probinsya kung saan nakatira), lagda ng mag-aaral at petsa ng paglagda. c. Matapos ang oath-taking sasagutin nila ang sumusunod na tanong sa modyul sa piraso ng papel: Inaasahang Sagot ng mga mag-aaral: 1. malungkot dahil ipinapahayag sa oath ang pagiging matapat sa mga Amerikano. Tatanggapin ng guro ang iba pang sagot ng mga mag-aaral 2. maging tapat sa mga Amerikano, pagkilala sa pamahalaang Amerikano, pagsunod sa mga patakarang kolonyal ng mga Amerikano. 3. pinapahiwatig nito ang pagkilala sa kataas-taasang kapangyarihan ng United States sa Pilipinas. 4. hikayatin ang mga Pilipino na tanggapin ang kanilang pananakop sa bansa. Gawain 3. Noon at Ngayon. a. Ipahambing ang oath na nakasaad sa Municipal Code sa kasalukuyang oath ng mga nahalal na pinuno ng ating bansa na makikita sa pahina ____. b. Ipasagot ang mga tanong sa isang pirasong papel. Inaasahang Sagot: 1. sa mamamayang Pilipino, Saligang Batas 2. sa mga mamamayang Pilipino, Saligang Batas, Bayan
 6. 6. 6 3. sa municipal code ang katapatan ng pinuno ay nasa mga dayuhan samantalang sa pangalawang oath ang katapatan ng pinuno ay binibigay sa bayan at sa Saligang Batas. Pilipinisasyon ng Gobyerno sa Ilalim ng United States Sanggunian 2: a. Ipabasa ang Sanggunian 1 – Jones Law, 1916 b. Bigyang-diin ang mga salita na nasa glosari c. Ipasagot ang sumusunod na gawain sa modyul sa pagkatuto : Gawain 4. Balangkasin Natin. a. Ipagawa ang gawain sa pamamagitan ng pag-kompleto sa mga hinihinging impormasyon gamit ang matrix tungkol sa sangay ng pamahalaang Amerikano sa Pilipinas. Mungkahing Gawain: Pangkatin ang klase sa tatlo sa pagsagot sa graphic organizer. Ilagay sa isang manila paper ang sagot sa gawaing ito. Pumili ng isang lider na siyang mag-uulat ng nabuong graphic organizer ng pangkat. Unang Pangkat. Kumpletuhin ang hinihingi sa matrix para sa sangay ng ehekutibo. Ikalawang Pangkat. Kumpletuhin ang hinihingi sa matrix para sa sangay ng lehislatibo Ikatlong Pangkat. Kumpletuhin ang hinihingi sa matrix para sa sangay ng hudikatura Inaasahang sagot Sangay Pinuno Kwalipikasyon/ Katangian Pangunahing Tungkulin Paraan ng Pagpili/Paghalal Ehekutibo Governor- General -ayon sa kagustuhan ng United States -punong tagapamahala ng Pilipinas -punong hukbo -may karapatang tanggihan ang mga batas na ginawa ng Asemblea. -pinipili ayon sa kagustuhan ng Pangulo ng United States Lehislatibo -Pangulo ng Senado -Ispiker ng Kapulungan Senador: 1. Kwalipikadong elector 2. Tatlumpung taong gulang pataas 3. May kakayahang magsalita, sumulat at -tagagawa ng batas -inahalal
 7. 7. 7 bumasa ng Spanish o English 4. Nakapanirahan sa loob ng isang taon sa lugar na kanyang kinakatawan bago ang halalan. Kinatawan/Representante: 1. Kwalipikadong elector 2. Dalawampu’t limang taong gulang pataas 3. May kakayahang magsalita, sumulat at bumasa ng Spanish o English 4. Nakapanirahan sa loob ng isang taon sa lugar na kanyang kinakatawan bago ang halalan. Hudikatura Punong Mahistrado 1.Ang pagpili sa punong Mahistrado at miyembro ng Kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas ay nasa kamay ng Pangulo ng United States at sa pahintulot ng Senado ng United States. 2. Samantalang ang mga hukom sa mga mababang hukuman sa bansa ay tinatalaga ng Gobernador- Heneral na Amerikano sa Pilipinas at sa pahintulot ng Senado ng Pilipinas. -tagalitis sa mga pagsuway sa mga umiiral na batas sa Pilipinas. -pinili o tinatalaga ng Governor- General
 8. 8. 8 Mungkahing gawain: Botante Ka Ba? Paghambinging ang pinayagang bumoto sa Jones Law at sa Municipal Code batay sa tsart: Municipal Code (Section 6) Kategorya Jones Law (Section 15) Kasarian Edad Tagal ng paninirahan sa munisipyo Katayuan bago at pagkatapos ng Agosto 13, 1898 Halaga ng pag-aari at taunang binabayad na buwis Kakahayan ng pagsasalita, pagbasa at pagsulat - Gawain 5. Suriin Natin. a. Ipaliwanag ang gawain at gagamiting rubric na nasa pahina ___ b. Hatiin ang klase sa apat na pangkat at magsagawa ng peer discussion sa naging sagot ng bawat kasapi ng pangkat. c. Ipasulat ang nabuong sagot ng pangkat at ipaulat . Inaasahang Sagot: 1. Ang Jones Law ay ipinagkaloob upang sanayin ang mga Pilipino ukol sa pamamahala sa sarili bago kilalanin ang kalayaan ng Pilipinas. Isa itong kondisyon upang mapalaya ang Pilipinas. 2. Paghikayat sa mga Pilipino na mamuno sa sarili sa kanilang patnubay. 3. Ito ay isang pagpapakitang tao lamang. Binibigyang katuwiran lamang nila ang kanilang pananakop. Ito ay isang paraan ng pagsasanay sa mga Pilipino sa pamamahala. (Maaari magkakaiba-iba ang pananaw ng mga mag-aaral ayon pa rin sa matalinong paggabay ng guro.) Gawain 6. Pilipinisasyon o Amerikanisasyon, isang Reflection. a. Ipahayag ang personal na saloobin ng mga mag-aaral tungkol sa nilalaman ng mga patakaran ng United States sa Pilipinas.
 9. 9. 9 b. Ipaliwanag sa klase ang mga pamatayan na gagamitin sa pagmamarka sa gawaing ito. Makikita ang rubric o pamantayan ng pagmamarka sa pahina_____. Pagsupil ng Nasyonalismong Pilipino Sanggunian 3 at 4: a. Ipabasa ang Sanggunian 3 – Sedition Law at Sanggunian 4 – Flag Law na nasa mga pahina __________. b. Bigyang-diin ang mga salita na nasa glosari c. Ipasagot ang sumusunod na gawain: Gawain 7. Post it. a. Ipabuo ang dayagram sa tulong ng mga kasama sa pangkat. b. Ipahayag ang naging saloobin ng bawat pangkat na may kaugnay sa mga naging sagot ng pangkat sa dayagram. c. I-post ang saloobin ng bawat pangkat sa paligid ng silid-aralan. Batas na sumupil sa damdaming Nasyonalismo ng mga Pilipino Sedition Law Flag Law Seksiyon 1. Pagtangkang lumaban sa pamahalaang Amerikano at sumusuporta sa mga kilusang mapaghimagsik. Seksiyon 3. Sumapi at tumulong sa mga pag-aalsa at paghihimagsik laban sa pamahalaan. Seksiyon 4. Pakikipagsabwatan upang ibagsak ang pamahalaang Amerikano , pag-antala sa pagpapatupad ng batas at sapilitang pagkuha ng mga ari-arian ng pamahalaang US. Seksiyon 8. Naghahayag ng mga salita, pagkilos, talumpati, o nailimbag na mga artikulo laban sa pamahalaang Amerikano. Seksiyon 1. Pagsasabit, pagsasapubliko ng mga bandila at iba pang simbulo ng mga mapaghimagsik na kilusan sa paligid ng kanyang bakuran. Seksiyon 2. Pagsasapubliko ng bandila o alinmang simbulo na ginamit noong panahon ng himagsikan sa alinmang pagtitipon, pulong, piging, o kasayahan. Seksiyon 4. Pagsuot, o pagsama ng bandila o iba pang simbulo ng himagsikan sa mga pananamit sa mga parada o pagtitipon.
 10. 10. 10 Gawain 8. Suri-Sipi. a. Ipasagot ang tanong. Inaasahang Sagot: 1. Ang sedisyon ay pagkilos na lumalaban, o nag-uudyok ng mapanghimagsik na kaisipan laban sa mga Amerikano. Pagpapahayag ng mga masasamang salita o pahayag sa gobyerno. 2. Paghihimagsik, pag-aalsa, labanan ng mga Pilipino sa pananakop ng United States. Hindi ito makatuwiran sapagkat ang mga simbulo ito ang nagbigay- daan sa pagkakaisa ng mga Pilipino. 3. Maaari itong maghimok ng pag-aalsa laban sa kanilang pananakop. 4. Hindi, dahil inaalis nito ang simbulo o bagay na nag-uugnay sa pagkakaisa at lahi ng mga Pilipino. 5. Hindi, bagkus hinihikayat ang mga mamamayan na igalang, ipagmalaki, pahalagahan ang mga ito. Paglalapat: (mini-performance or product) Produkto: Pledge a. Magpagawa sa mga mag-aaral ng panunumpa o mabuting pangako na nagpapahayag ng kanilang pagpapahalaga sa watawat at iba pang simbulo ng nasyonalismong Pilipino at pananagutan sa pagsasalita at paggalang sa karapatan ng iba. b. Ilahad ang mekaniks para sa gawaing ito. 1. Ang bawat pangkat ay gagawa ng sarili pledge na naglalaman ng kanilang pagpapahalaga sa mga naging simbulo ng Nasyonalismong Pilipino tulad ng watawat, emblem, nailimbag na aklat o dyaryo at iba pang katulad nito. 2. Balikan ang mga sanggunian sa modyul. 3. Matapos ang pagtatala ng mga nilalaman sa pledge, gabayan ang klase sa pagsasagawa ng pledge of commitment.
 11. 11. 11 Inaasahang Produkto: Panunumpa (Pledge) Ako si, _________________________, bilang isang makabayang mag-aaral ng ________________(pangkat) ng __________________________________ (paaralan) ay taus-pusong ipinapahayag na: Igagalang ang watawat ng Pilipinas sa pamamagitan ng ________________ ____________________________________________________________. Ipapahayag ang aking pagsuporta sa pamahalaan sa pamamagitan ng ____ ____________________________________________________________. Pangalan at Lagda 4. Ipaskil sa paligid o bulletin ng silid-aralan ang mga nagawang pledge ng bawat pangkat. c. Ilahad ang rubric o pamantayan sa pagmamarka sa gawaing ito na nasa pahina____. d. Maaaring i-video ang gawaing ito para sa grand performance sa pagtatapos ng ikatlong markahan.

×