Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Q2, m4 himagsikan para sa kalayaan

10,853 views

Published on

Q2, m4 himagsikan para sa kalayaan

 1. 1. HIMAGSIKAN PARA SA KALAYAAN QUARTER 2, MODULE 4
 2. 2. PANGKALAHATANG IDEYA
 3. 3. PANGKALAHATANG IDEYA Napag-aralan mo na ang mga ideya ng progreso at reporma sa huling bahagi ng ika-19 na siglo. Kung reporma ang layunin ng Kilusang Propaganda, sa hangaring makamit ng mga Pilipino ang lahat ng mga karapatan at pribilehiyong tinatamasa ng mga Espanyol, nilayon naman ng Katipunan ang pagkamit ng kalayaan sa pamamagitan ng himagsikan, sa kadahilanang walang pagbabagong makukuha mula sa Espanya. Nakatuon ang modyul na ito sa pagmamahal sa bayan at sa kahulugan ng kalayaan mula sa pananaw ng rebolusyon, simula sa mga aral ng Katipunan na itinatag noong 1892 hanggang sa Saligang Batas ng Malolos noong 1899. Ang mga primaryang sanggunian sa modyul na ito ay sinulat ng mga Pilipinong rebolusyonaryo. Sa pagsusuri ng mga ito ay inaasahang maunawaan ang kahalagahan ng kanilang simulain para sa Pilipinas at ang kaugnayan nito sa kasalukuyan.
 4. 4. GAWAIN 1 ANG KATIPUNAN AT ANG PAGMAMAHAL SA BAYAN
 5. 5. 1.Magkunwaring nabubuhay ka noong huling bahagi ng ika-19 na siglo; may 18 na taon kang gulang. Batid mo ang kahirapang tinalakay sa mga naunang modyul at hinahangad mo ang kalayaan ng Pilipinas bilang sariling bansa. Nais mong sumapi sa Katipunan, isang patagong samahang naghahandang lumaban para sa kalayaan. Ngunit bago ka sumanib dito, kinakailangan mong masagot ang tatlong tanong bilang bahagi ng paggiging miyembro (initiation) ng Katipunan.
 6. 6. 2. Talakayin sa klase ang mga sagot.
 7. 7. 2. Talakayin sa klase ang mga sagot. 3. Pumili ng isang pangalan na gagamitin mo bilang Katipunero na ang kahulugan ay may kinalaman sa isang katangian o layunin na iyong hinahangad, o ang pangalan ng iyong paboritong bayani o idolo. Halimbawa, ang pangalang pinili ni Andres Bonifacio, na nagtatag ng Katipunan, ay „maypag-asa.‟ Gamitin ang sumusunod na dokumento ng panunumpa sa Katipunan at punuin ang mga patlang.
 8. 8. K. K. K. N. M. A. N. B BRGY. _________________________ Aking ipinahahayag na sa kadahilanan ng pagkapasuk ko sa K. K. K. NG MGA A. N. B. ay naghandog ako ng isang mahalagang panunumpa sa ngalan ng Bayang tinubuan, at sa harap ng isang kagalanggalang na kapulungan nitong katipunan, na gugugulin ang lahat ng maigugugol at lahat ng minamahal ko sa buhay, sa pagtatangol ng kaniyang banal na Kadahilanan, hanggang sa abuting magdiwang, sukdang ikalagot ng hininga. Sa bagay na ito, isinumpa ko ring lubos na tutupad at susunod sa kaniyang Patnugutan at mga kautusan. Sa katunayan nito, aking itinala ang aking pangalan ng tunay na dugong tumatagbo sa aking mga ugat sa pahayag na ito. Ika ____________ araw ng buan ng ______________ ng taong 189__. Tinaglay ko ang pamagat na __________________________. Adrian E. Cristobal, The Tragedy of the Revolution (Makati City: Studio 5 Publishing Inc., 1997), p. 48.
 9. 9. 4. Sabihin sa klase ang ginamit mong pangalan.
 10. 10. 4. Sabihin sa klase ang ginamit mong pangalan. 5. Ang pagmamahal sa bayan ang siyang motibo ng pagsapi sa Katipunan. Balikan ang panunumpa ng bagong miyembro. Salungguhitan ang mga pangungusap na tumutukoy sa pangangailangan ng pagmamahal sa bayan.
 11. 11. 7. Sumali sa grupo at suriin ang tula ni Bonifacio. Gamitin ang gabay sa ibaba. Sa bawat sagot, tukuyin ang titik ng talata na pinagmulan o nagsilbing basehan ng iyong sagot.
 12. 12. 8. Ibahagi sa klase ang mga sagot at sumali sa talakayan.
 13. 13. 8. Ibahagi sa klase ang mga sagot at sumali sa talakayan. 9. Alamin, bilang bagong miyembro ng Katipunan, ang batayang prinsipyo ng kapatiran. Mula ito sa “Mga Aral ng Katipunan ng mga A.N.B.” (Anak ng Bayan), na sinulat ni Emilio Jacinto, na minsa‟y tawag din na “Kartilya.” Bilang grupo, suriin ang iniatas na sipi.
 14. 14. Glosari Kabakahin – kalabanin Makamandag – nakakalason Pagpipita – pagpupuri Patnugot Nag-iwi – nag-alaga Wagas
 15. 15. 10. Sagutin ang tsart sa ibaba.
 16. 16. 11. Matapos buuin ang tsart, ibahagi ito sa klase. Talakayin ang kahalagahan ng “Mga Aral ng Katipunan” ni Jacinto sa panahon ng himagsikan at sa kasalukuyan.
 17. 17. GAWAIN 2 DEKLARASYON NG KALAYAAN SA KAWIT
 18. 18. 1. Noong ika-12 ng Hunyo 1898, inihayag nina Emilio Aguinaldo at mga hepe ng rebolusyon ang kalayaan ng Pilipinas bilang nagsasariling bansa. Basahin ang deklarasyon ng independensiya.
 19. 19. Glosari Annul – mawalang bisa Cease – itigil Commemorate – gunitain Disinterested protection – pagtulong nang walang interes o motibo Distinctive – katangi-tangi Emblem – simbolo Humanitarian – makatao Manifestation – pagpapakita Profound – malalim Rectitude – katuwiran Sever – putulin Solemnly – mataimtim Unanimous –pinagkaisahan ng lahat
 20. 20. 2. Sumali sa isang grupo at sagutin ang mga tanong.
 21. 21. 3. Ipaliwanag ang mga sagot sa klase.
 22. 22. GAWAIN 3 ANG SALIGANG BATAS NG MALOLOS
 23. 23. 1. Makalipas ang pitong buwan mula nang inihayag ang kalayaan sa Kawit ay inaprubahan ng Kongreso ng Malolos ang Saligang Batas ng Republika ng Pilipinas noong Enero 1899. Binigyang laman nito ang kalayaang ipinaglaban. Basahin ang sipi mula sa Konstitusyon ng Malolos.
 24. 24. 2. Sumali sa grupo at sagutin ang mga sumusunod.
 25. 25. 2. Sumali sa grupo at sagutin ang mga sumusunod.
 26. 26. 2. Sumali sa grupo at sagutin ang mga sumusunod.
 27. 27. 3. Talakayin sa klase ang mga sagot ng grupo.
 28. 28. 4. Ikumpara ang kahulugan ng kalayaan mula sa mga primaryang sangguniang sinuri sa modyul na ito. Gumawa ng buod sa sariling salita.
 29. 29. TRANSISYON SA SUSUNOD NA MODYUL
 30. 30. Dito nagtatapos ang ikalawang markahan, simula sa mga pag-aalsa laban sa Espanya hanggang sa himagsikan noong 1896. Sa ikatlong markahan pag-aaralan ang susunod na kabanata sa kasaysayang Pilipino, mula sa digmaan ng Pilipinas laban sa Estados Unidos hanggang sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig at ang pagtatag ng Republika ng Pilipinas noong 1946.
 31. 31. Learner‟s Module (Q2, M4) pp. 1 – 13 Teaching Guide (Q2, M3) pp. 74 - 83
 32. 32. DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 33. 33. All is well May the odds be ever in your favor Good vibes =)
 34. 34. Prepared By: JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, AP 7 September 20 - 21, 2013 Thank you very much

×