Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pamana ng mga kastila sa mga pilipino

253,242 views

Published on

Pamana ng mga kastila sa mga pilipino

 1. 1. PAMANA NGMGA KASTILA SA MGA PILIPINO
 2. 2. RELIHIYONGKRISTYANISM O
 3. 3. PAGKAI N
 4. 4. WHEAT
 5. 5. BEEF
 6. 6. MUTTON
 7. 7. MUTTON
 8. 8. MUTTON
 9. 9. MUTTON
 10. 10. MUTTON
 11. 11. MUTTON
 12. 12. MUTTON
 13. 13. MUTTON
 14. 14. MUTTON
 15. 15. MUTTON
 16. 16. PANANAMIT
 17. 17. LALAKE(NOON)
 18. 18. MUTTON
 19. 19. NAGING
 20. 20. MUTTON
 21. 21. BABAE(NOON)
 22. 22. MUTTON
 23. 23. NAGING
 24. 24. MUTTON
 25. 25. PAMILYA
 26. 26. MUTTON
 27. 27. APELYIDONGAT PANGALANG KASTILA
 28. 28. ALPABETONG LATIN AT WIKANG ESPANYOL
 29. 29. PAGPAPANATILI NG WIKANG PILIPINO
 30. 30. ARTE Y REGLAS DE LA LENGUA TAGALA - sinulat ni Fr. FranciscoBlancas de San Jose, isangparing Dominikano - ang kauna-unahangaklat tungkol sagramatikong Tagalog
 31. 31. PAGLIMBANG (PRINTING)
 32. 32. PAGLILIMBAG XYLOGRPAHIC PRINTING - ang paglilimbag gamitang engraved wood blocks - makikita sa Universityof Sto. Tomas
 33. 33. TOMAS PINPIN - “Prinsipe ng Palimbagang Tagalog” - sumulat ng librong ”LIBRONG PAG-AARALAN NANG MANGA TAGALOG NANGUCIANG CASTILA” - ”LIBRONG PAG-AARALAN NANG MANGATAGALOG NANG UCIANG CASTILA”, ang kauna-unahang librong Tagalog na nalimbag saPilipinas.
 34. 34. MGA IBA PANG MANLILIMBAG - Diego Talaghay - Nicolas Dela Cruz - Laureano Atlas - Domingo Loag - Cipriano Bagay - Simon Pinpin
 35. 35. DOCTRINA CRISTIANA - ang kauna-unahang libro nanalimbag sa Pilipinasnoong 1593.
 36. 36. EDUKASYON
 37. 37. EDUKASYON - ang mga Kastila angnagpakilalia ng sistemang edukasyon sa Pilipinasgaya ng sa Europa
 38. 38. EDUKASYON - ang mga Kastila ang nagpakilalia ngsistema ng edukasyon sa Pilipinas gaya ngsa Europa - ang mga unang paaralan sa bansa aymga paaralang parokyal na pinapatakbo ngmga pari.
 39. 39. EDUKASYON - ang mga Kastila ang nagpakilalia ngsistema ng edukasyon sa Pilipinas gaya ng saEuropa - ang mga unang paaralan sa bansa aymga paaralang parokyal na pinapatakbo ngmga pari. - mga pari rin ang mga nagsisilbing guro
 40. 40. EDUKASYON - ang mga Kastila ang nagpakilalia ngsistema ng edukasyon sa Pilipinas gaya ng saEuropa - ang mga unang paaralan sa bansa aymga paaralang parokyal na pinapatakbo ngmga pari. - mga pari rin ang mga nagsisilbing guro - SUBJECTS: Doktrinang Kristyano, 3R’s(reading, writing and aritmethic), music at iba’tibang sining
 41. 41. LALAKE - unang paaralan para sa mga lalakeay itinayo ng mga Heswitas noong 1589 - College of Manila na naging Collegeof San Ignacio - 1595, itinayo ang College of SanIldefonso sa Cebu (naging University ofSan Ildefonso) - College of San Jose(1601) sa Manila
 42. 42. LALAKE - unang paaralan para sa mga lalake ayitinayo ng mga Heswitas noong 1589 - College of Manila na naging College ofSan Ignacio - 1595, itinayo ang College of SanIldefonso sa Cebu (naging University of SanIldefonso) - College of San Jose(1601) sa Manila -pagkatapos magCollege, papasok naang mga lalake para sa University
 43. 43. ATENEO DE MANILA UNIVERSITY - tinatawag dati na ESCUELA PIA(Charity School) - dating paaralan para sa mga lalake - ipinatayo ng mga paring Heswitasnoong 1859 - isa na ngayon sa mga pinakatanyagna paaralan sa buong bansa
 44. 44. DOMINIKANO - ipinatayo ang College of Our Lady ofthe Rosary noong 1611 - naging College of Santo Tomas - naging University of Sto. Tomas - ito ang itinuturing na pinakamalakingCatholic University sa buong mundo - isa na ngayon sga pinakatanyag napaaralan sa buong bansa
 45. 45. UNIBERSIDAD- University of San Ignacio- University of Sto. Tomas- University of San Felipe
 46. 46. BABAE - may 2 uri ng paaralan para sa mgababae - Colegio, paaralan para sa mgababae - Beatrio, school at nunnery(pagmamadre)
 47. 47. PAARALAN (Babae) - College of Santa Potenciana (1594) - College of Santa Isabel (1632) - Beaterio de la Compaña de Jesus (1694) - Beaterio de Santa Catalina (1696) - Beaterio de San Sebastian (1719) - College of Sta. Rosa (1750) - La Concordia College (1869) - Assumption Convent School (1892)
 48. 48. PUBLIC SCHOOL - natatag dahil sa EducationalDecree of 1863 - hiwalay ang paaralan para samga babae at lalaki - wala pang co-education noon - exclusive school ang umiiralnoon
 49. 49. PAARALANG BOKASYONAL - tinuruan ang mga Pilipino hindi ngrelihiyon - pati na rin pagtatanim -paglilimbag,pagkakarpintero,paggawa ng bahay na bato at pagtutubog - Schools of Commerce, Agriculture,Arts and Trades, Fine Arts and NauticalAcademy
 50. 50. PAMAMAHAYAG (JOURNALISM)
 51. 51. DEL SUPERIOR GOVIERNO 1811 - 1813 - kauna-unahangpahayagan odyaryo sa Pilipinas
 52. 52. LA ESPERANZA - 1846 - kauna-unahangpang-araw – arawna pahayagan odyaryo sa Pilipinas
 53. 53. LA ILLUSTRACIO FILIPINA - 1859 - kauna-unahangpahayagan o dyaryona may larawan saPilipinas
 54. 54. EL CATOLICO FILIPINA - kauna-unahangpangrelihiyongpahayagan odyaryo sa Pilipinas
 55. 55. LA OPINION - 1887 - kauna-unahangpampulitikangpahayagan odyaryo sa Pilipinas
 56. 56. EL HOGAR - 1893 - kauna-unahangpambabaengpahayagan o dyaryosa Pilipinas
 57. 57. EL ILOKANO - 1889 - kauna-unahangpahayagan o dyaryo saPilipinas nabernakular okatutubong wika
 58. 58. PANITIKAN(LITERATURA)
 59. 59. PANITIKAN– anumang babasahinna nagpapahayag ngdamdamin o saloobinng tao
 60. 60. - tungkol sarelihiyon ang mgababasahin upangmapalaganap angKristiyanismo
 61. 61. - tungkol sa relihiyon angmga babasahin upangmapalaganap angKristiyanismo - aklat ng mga dasal,doktrina, novena,talambuhay ng mga santoatbp.
 62. 62. - naging tanyag din angmga sumusunod na uri ngpanitikan
 63. 63. - naging tanyag din angmga sumusunod na uri ngpanitikan - AWIT, kwento ngkabayanihan atpakikipaglaban
 64. 64. - naging tanyag din angmga sumusunod na uri ngpanitikan - AWIT, kwento o tula ngkabayanihan atpakikipaglaban - CORIDO, kwento o tulana maalamat at tungkol sarelihyon
 65. 65. - naging tanyag din angmga sumusunod na kwento - Siete Infantes de Lara - Ibong Adarna - Bernardo Carpio - sumikat din angPASYON, ang buhay atpaghihirap ni Hesukristo
 66. 66. PASYON - tungkol sa buhay niHesukristo - sinulat ni Gaspar Aquinode Belen ang unang pasyon nanakasalin sa Tagalog noong1704
 67. 67. FLORANTE AT LAURA - pinakapopular nakuwentong epiko sa Pilipinas - EPIKO, kwento ngkabayanihan - sinulat ni FranciscoBaltazar/ Francisco Balagtas
 68. 68. URBANA AT FELIZA - tungkol sa tamang pag-uugali ng mga kababaihan - sinulat ni Father Modestode Castro, isang paring Tagalog
 69. 69. TEATRO
 70. 70. DUPLO - patulang pagtatalosa pasiyam/ika-siyamna araw ng pagluluksang mga bihasa satulaan
 71. 71. KARAGATAN - patulang pagtatalosa pasiyam/ika-siyam naaraw ng pagluluksa ngmga hindi bihasa satulaan
 72. 72. COMEDIA - unang drama saCebu na sinulat niVicente Puche
 73. 73. CENACULO - pagpapakita ngbuhay at paghihirap niHesukristo - itinatanghaltuwing Mahal na Araw
 74. 74. MORO - MORO - pagpapakita nglabanan ng mgaKristyano at Muslim - itinatanghal tuwingmay kapistahan
 75. 75. ZARZUELA - dula ng komedyasa paraang inaawit
 76. 76. MUSIKA
 77. 77. - polka, rigodon,cariñosa, surtido(Spain) - pandango,jarabe, kuratsa(Mexico)
 78. 78. - Sampaguita niDolores Paterno - Bella Filipina ni T.Masaguer - Ang PambansangAwit ni Julian Felipe
 79. 79. - violin, flute, piano,harp, guitar at ibapang instrumentongpangmusika aynatutunang patugtuginng mga Pilipino
 80. 80. - natatag angmga bandamusiko sa buongkapuluan
 81. 81. FR. GERONIMO DE AGUILAR- unang guro sa musikaBAMBOO ORGAN- matatagpuan sa Las Piñas Church- Binuo ni FR. DIEGO CIERRA
 82. 82. ARKITEKTURA
 83. 83. PAGPIPINTA
 84. 84. DAMIAN DOMINGO - “Ama ng Pagpipinta saPilipinas” - nagtayo ng paaralan sapagpipinta sa Maynila –Academy of Fine Arts
 85. 85. JUAN LUNA - nagpinta ng Spoliariumat Parisian Life - kilalang pintor saPilipinas at Europa
 86. 86. FELIX RESURECCION HIDALGO - nagpinta ng VirgenesChristianes - kilalang pintor saPilipinas at Europa
 87. 87. PAGLILILOK
 88. 88. MARIANO MADRIÑAN - nililok ang MaterDolorosa
 89. 89. AGHAM OSIYENSIYA
 90. 90. FR. BLAS DE LA MADRE DE DIOS - nagsulat tungkol samga halaman sa PilipinasFR. MANUEL BLANCO - “Prince of Botanists” - nagsulat ng Flora deFilipinas
 91. 91. DR. JOSE RIZAL - nakatuklas ng 3 uri ng hayopDR. T. H. DE TAVERADR. LEON MA. GUERREROFR. CASTRO DE ELERA - professor ng zoology sa UST
 92. 92. ANACLETO DEL ROSARIO - “Prince of PhilippineChemists” - unang Pilipinong direktor ngManila LaboratoryANTONIO LUNAMARIANO V. DEL ROSARIO
 93. 93. FR. FEDERICO FAURA - Heswitang imbentor ng“Faura Barometer” - unang direktor ng ManilaObservatory, angpinakamatandang observatory saAsia
 94. 94. LAHINGKASTILA
 95. 95. PENINSULARES - parehong Kastila angmagulang at ipinanganak saSpainINSULARES - parehong Kastila angmagulang at ipinanganak saPilipinas
 96. 96. CREOLES - Binubuo ng dalawa o higit panglahi at ipinanganak sa Pilipinas Hal: Mestizo / MestizaINDIO - parehong Pilipino ang magulangat ipinanganak sa Pilipinas
 97. 97. - namana ng mga Pilipino nanahaluan ng dugong Espanyol angmga ugaling ito - makadiyos - delicadeza, kababaang - loob - malambing - magalang - loyal sa pamilya - magandang asal
 98. 98. MARGIE MORAN
 99. 99. ILAN SA MGA PILIPINONG MAY DUGONG ESPANYOL- GEN. MARTIN DELGADO- FELIPE G. CALDERON- GEN. MAXIMO HIZON- DR. T. H. PARDO DE TAVERA- CAYETANO ARELLANO- MANUEL L. QUEZON- MANUEL A. ROXAS
 100. 100. HOSPITAL ATAMPUNAN
 101. 101. JUAN CLEMENTE - ipinatayo ang unang hospital saPilipinasHOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS ATSAN LAZARO HOSPITAL - dalawa sa pinakamatatandanghospital sa PilipinasHOSPICIO DE SAN JOSE - unang regular na ampunan
 102. 102. KAPISTAHANAT HOLIDAYS
 103. 103. FIESTA - ang bawat bayan ay maypatron - ipinagdiriwang angaraw ng kapistahan ng patronsa pamamagitan ngmasasayang musika, sayawan,fireworks, prusisyon at moro –moro o zarzuela
 104. 104. HOLIDAYS• Jan. 1 – Bagong Taon• Jan. 6 – Epiphany / Tatlong Hari• Mahal na Araw• Nov. 1 – All Saints’ Day• Nov. 30 – St. Andrew’s Day• Dec. 8 – Immaculate Conception• Dec. 25 – Araw ng Pasko• Kaarawan ng Santo Papa, Hari/Reyna ng Spain at Governor General
 105. 105. MAHAL NA ARAW - nagsisimula ng AshWednesday at nagtatapos saEaster Sunday - ipinagbabawal angkasiyahan - nagbabasa ng pasion onanonood ng cenaculo
 106. 106. KAPASKUHAN - nagsisimula ng Dec. 16at nagtatapos ng Jan. 6 - pinakamasayangpanahon - pinakamahaba angPasko sa Pilipinas
 107. 107. SUGAL
 108. 108. SABONG - nagsasabong na angmga Pilipino bago pa mandumating ang mga Kastilabilang isang libangan - ginawang sugal ng mgaKastila ang sabong
 109. 109. KARERA NG KABAYO - paboritong libangan opampalipas – oras ng mgamayayaman - nagpatayo nghippodrome o race track saSta. Ana, Manila
 110. 110. PAMBANSANG LOTERYA - kagaya ng lotto ngayonCARILLO - cardboard puppet show
 111. 111. IBA PANG LIBANGAN- Bullfight- Birthday anniversaries- Binyag- Kasal- Siyaman- Piknik sa tabing ilog
 112. 112. IBA PANG LIBANGAN- Pagpasyal sa mga magagandang tanawin- Pagpunta sa mga banal na lugar: Antipolo, Pakil atbp- Harana- Santacruzan / Flores de Mayo
 113. 113. IBA PANG LIBANGAN- Duplo at karagatan- Debate- Pagkukuwento ng mga alamat at kwentong katatakutan- Paglalaro ng baraha: juego de prenda, pangguigi, manilla at tres siete
 114. 114. IBA PANG LIBANGAN- swimming- Boat racing- Patintero- Juego de anillo- Sipa- Pagpapalipad ng saranggola
 115. 115. PILIPINAS
 116. 116. - binigyan ng mga Kastila angpagkakakilala ang ating bansa –PHILIPPINES/PILIPINAS pati ang mgamamamayan nito – FILIPINOS/MGAPILIPINO - sa loob ng 333 taon, napag-isa nitoang isang bansang hiwa-hiwalay atwalang pagkakaisa upang tapusin angkanilang pananakop sa ating Inang Bayanat pang-aapi sa ating mga Pilipino
 117. 117. MARAMING SALAMAT PO!Inihanda ni:JARED RAM A. JUEZANTeacher I, Araling Panlipunan I
 118. 118. PINAGKUNAN Zaide, Sonia M. THE PHILIPPINES: A UniqueNation, Second Edition, All-Nations PublishingCo. Inc, Quezon City, 2006, pp. 123 – 139 www. yahoo.comSept. 12-13, 2011

×