Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga suliraning pangkapaligiran at kalagayang ekolohikal ng asya

75,688 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics

Mga suliraning pangkapaligiran at kalagayang ekolohikal ng asya

 1. 1. MGA SULIRANINGPANGKAPALIGIRAN AT KALAGAYANG EKOLOHIKAL NG ASYA
 2. 2. BIODIVERSITY
 3. 3. SALINIZATION pagkakaroonng deposito ngasin sa lupa
 4. 4. SALINIZATION
 5. 5. SILTATION pagkakaroon ngdeposito ng putiksa mga daanan ngtubig o waterways
 6. 6. SILTATION
 7. 7. ALKALINIZATION pagkakaroon ngdeposito ng alkali ohydroxides sa lupaHal: Sodium hydroxide Potassium hydroxide
 8. 8. ALKALINIZATION
 9. 9. DESERTIFICATION pagiging tuyo ngmga tuyong lugar gayang disyerto upangtuluyang mawalan ngpakinabang.
 10. 10. DESERTIFICATION
 11. 11. GLOBAL WARMING ang patuloy napagtaas ng init ngtemperatura ng daigdigdahil sa greenhouseeffect.
 12. 12. GLOBAL WARMING
 13. 13. GLOBAL WARMING
 14. 14. OZONE LAYER DEPLETION ang pagkabutas ngozone layer saatmosphere dahil sachlorofluorocarbons.
 15. 15. DESERTIFICATION
 16. 16. OIL SPILL ang pagtagas ngmga deposito ng langissa karagatan.
 17. 17. OIL SPILL
 18. 18. FISH KILL / FISH DIE ang maramihangpagkamatay ng mga isdasa dagat dahil sakakulangan ng oxygen atpagpapalit ng klima ngdagat.
 19. 19. FISH KILL / FISH DIE
 20. 20. DEFORESTATION ang walang habasna pagputol ng mgapuno sa kagubatan
 21. 21. DEFORESTATION
 22. 22. INDUSTRIAL WASTE ang pagtatapon ngmga dumi ng mgapabrika, industriya oospital sa kapaligiran.
 23. 23. INDUSTRIAL WASTE
 24. 24. RADIOACTIVE WASTE ang pagkalat ngdumi na radioactive sakapaligiran mula samga plantang nukleyar.
 25. 25. RADIOACTIVE WASTE
 26. 26. CLIMATE CHANGE ang patuloy napagbabago ng klima ngdaigdig.
 27. 27. CLIMATE CHANGE
 28. 28. KAINGIN SYSTEM ang pagputol ngmga puno at pagsunogng mga kagubatan.
 29. 29. KAINGIN SYSTEM
 30. 30. ACID RAIN ang paghalo ng mganakakalasong kemikalsa ulan
 31. 31. MARAMING SALAMAT PO!Inihanda ni:JARED RAM A. JUEZANTeacher I, Araling Panlipunan IJuly 11, 2011

×