q3, m3 TG

4,446 views

Published on

q3, m3 TG

 1. 1. Modyul 3: Pananakop ng Japan at ang Kapanganakan ng Bagong Republika Mga Paksa: 1. Mga Alaala ng Pananakop ng Japan sa Pilipinas 2. Pamumuhay at Pera sa Panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig 3. Pagtatatag ng Republika matapos ang Digmaan 4. Mga Kondisyon ng Kasarinlan base sa Philippine Trade Act at Military Bases Agreement Tema: D. Karapatan, Pananagutan at Pagkamamamayan E. Kapangyarihan, Awtoridad at Pamamahala Bilang ng Oras: walo (8) Alignment Matrix Paksa Sanggunian Ano ang kakayahang nakapaloob sa sanggunian? Saang gawain makakamit ang kakayahan? Anong level of assessment nakapaloob ang gawain? Bilang ng oras Mga Alaala ng Pananakop ng Japan sa Pilipinas Minyong Ordoñez, We World War II Kids can still Remember, 2011 1. Nasasalaysay ang kondisyon ng mga Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Hapones Gawain 1 Gawain 2 Gawain 3 Knowledge Skills/Processes Understanding 1 1 Pamumuhay at Pera sa Panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Political Cartoon at Pera ng Hapon 2. Nailalarawan ang pamumuhay ng mga Pilipino noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig 3. Nasusuri ang mga epekto ng pananakop ng Japan sa Pilipinas 4. Napahahalagahan ang mga naranasan ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan 5. Nababasa ang biswal na sanggunian, ang mga pisikal nitong katangian at ang kahulugan at mensaheng napapaloob sa mga ito Gawain 4 Gawain 5 Gawain 8 Gawain 2 Gawain 3 Gawain 5 Gawain 6 Gawain 2 Gawain 3 Gawain 6 Gawain 9 Gawain 4 Gawain 5 Gawain 6 Gawain 7 Knowledge Skills/Processes Understanding Skills/Processes Understanding Skills/Processes Understanding S/P/U Understanding Understanding Understanding Knowledge Skills/Processes Understanding Knowledge 1 1 1 1
 2. 2. Pagtatatag ng Republika matapos ang Digmaan Tydings- McDuffie Act, 1935 6. Naipaliliwanag ang nilalaman ng mga batas at kasunduan kaakibat sa pagtatag ng Republika ng Pilipinas noong 1946 7. Nasasagot ang mga tanong tungkol sa sanggunian 8. Nabubuo at naiaayos ang buod ng impormasyon mula sa mga sipi gamit ang sariling salita 9. Nahihinuha ang mga datos upang bumuo ng konklusyon 10. Naipahahayag ang mga nararapat na katangian at hakbangin bilang mamamayan sa pagkamit ng mas matatag na soberanya ng bansa Gawain 10A Gawain 10B Gawain 10C Gawain 10A,B,C Gawain 11 Knowledge Knowledge Skills/Processes Mga Kondisyon ng Kasarinlan base sa Philippine Trade Act at Military Bases Agreement Philippine Trade Act, 1946 Military Bases Agreement, 1947 Gawain 11 Gawain 11 Gawaing- Paglalapat Skills/Processes Skills/Processes Understanding 1 1 Pagganyak a. Ipaskil ang mapa ng daigdig. Ipaturo ang lokasyon ng Pilipinas, Japan at United States. b. Itanong ang kaugnayan ng tatlong bansa sa kasaysayan ng Pilipinas batay sa kanilang napag- aralan sa nakalipas na modyul at nabasa sa batayang aklat. c. Ipaskil ang callout icon. Ipabasa ang panuto sa modyul pahina ___. d. Bigyan ng kaukulang minuto ang mga mag-aaral sa paglagay ng sagot sa callout icon na itatala sa kapirasong papel. Mga Inaasahang sagot ng mag-aaral: Natatakot ako! Ano ang mangyayari sa Pilipinas? Lalaya pa ba tayo? Paano na ang ating kabuhayan? e. Ipasagot ang pamprosesong tanong. Ang sumusunod ang inaasahang sagot sa mga ito: 1. Opo, tunay na naganap ito. 1941-1942 2. Natakot/ nangamba/ nag-alala sa magiging kahihinatnan ng bansa. f. Ipaliwanag ang pangkalahatang tanong sa pagtalakay at pagsuri ng mga primaryang sanggunian sa modyul. Ang tanong ay “Paano mo mailalarawan ang naging kondisyon ng mga Pilipinong nakaranas ng pamamahala ng mga Hapones?” g. Ipabasa ang mga kakayahan na inaasahang makakamit sa pag-aaral ng Modyul 3. Pagtalakay sa Panimula a. Talakayin ang panimula at kontekstong pangkasaysayan tungkol sa pananakop ng Japan at kapanganakan ng bagong republika. Maaaring gumamit ng mapa ng daigdig at mga larawang may kaugnayan sa pagsalakay ng mga Hapones hanggang sa panahon ng kanilang pamamahala sa Pilipinas. b. Ipaunawa ang timeline at graphic organizer na nasa Panimula.
 3. 3. c. Magbigay ng maikling pagsubok upang matiyak na naunawaan ng mga mag-aaral ang kontekstong pangkasaysayan. Pagsuri sa mga Sanggunian: Mga Alaala ng Pamamahala ng Japan ng ilang Karaniwang Pilipino Sanggunian 1: We World War II Kids Can Still Remember a. Ipabasa ang Sanggunian 1 – We World War II Kids Can Still Remember. b. Bigyang-diin ang mga salita na nasa glosari. c. Ipasagot ang sumusunod na gawain: Gawain 1 – Pagbalik-Tanaw 1. Minyong Ordoñez 7. d 2. 5 taong gulang 8. c 3. Hapones 9. b 4. Majayjay, Laguna 10. Makapili 5. Naging malupit ang mga Hapones 11. sa pananakop at pamamahala 12. Oo sa Pilipinas. 15. Hindi 6. a Gawain 2 – Para sa Akin Mga inaasahang sagot: Bakwet: - Mahirap ang sitwasyon dahil naging malupit ang mga Hapones sa pakikitungo sa mga Pilipino. - Hindi hadlang ang kanilang naging karanasan upang muling makamit ang maayos at mapayapang pamumuhay Tinubig: - Malaking paghihirap at pagdurusa ang naramdaman ng mga Pilipino. - Hindi sila naging makatao at makatarungan sa mga Pilipino at hindi na nararapat na maulit ang pangyayaring ito. Makapili: - Taksil, walang malasakit sa kanyang mga kababayan. - Oo dahil kumampi siya sa mga Hapones na humadlang sa pagkamit ng kalayaan ng bansa at nagmalabis sa kanilang kapangyarihan.
 4. 4. Gawain 3 – Aral ng Kasaysayan Mga inaasahang sagot: 1. Naghirap ang mga Pilipino dahil bagsak ang ekonomiya at huminto ang kalakalan. Naging kalunos-lunos ang kanilang naging pamumuhay dahil sa pagmamalupit ng mga Hapones. 2. Oo. Isang patunay ay ang pagtangkilik sa kultura at mga produktong gawa ng mga Hapones. 3. (Batay sa sagot ng mag-aaral) Oo, dahil hindi na mababago pa ang naganap na at nagsisi na ang mga Hapones sa kanilang ginawa noong panahong iyon. 4. Hindi, dahil nananatili pa rin ang mga hindi malilimutang karanasan at salaysay ng mga Pilipino nakasaksi at nakaranas nito. 5. Walang mabuting dulot ang digmaan at pananakop sa tao./ Nararapat na bigyang-halaga ang mga karapatang pantao tulad ng pagiging malaya, mamahala, magmay-ari at iba pa./ Maging mabuting mamamayan. Pamumuhay at Pera sa Panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Sanggunian 2 - “Not So Funny”, Political Cartoon. a. Talakayin ang paksa tungkol sa pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. b. Bigyang-pansin ang Sanggunian 2 - “Not So Funny”, Political Cartoon. c. Isunod ang gawaing pangklase na pinamagatang “Analyzing a Political Cartoon Series 2”. Isaalang-alang ang sumusunod na panuto: 1. Hatiin ang klase sa dalawang pangkat. Ang bawat pangkat ay muling hahatiin sa mas maliliit na pangkat na may tatlong miyembro (triad). 2. Ipahanda sa bawat triad ang isang buong papel na gagamitin sa pagsagot ng mga gawain. 3. Pagtuunan ng pansin ng Pangkat 1 ang ilustrasyon A sa Sanggunian 2. Samantala, ang ilustrasyon B naman ang para sa Pangkat 2. 4. Ipasagot sa triad ang Gawain 4 at 5 batay sa itinalagang ilustrasyon sa bawat pangkat. Ipaalala na ang bawat triad ay dapat magkasundo sa iisang sagot lamang. 5. Ihanda ang klase sa pagtalakay ng dalawang political cartoon batay sa sagot ng mga piling triad. 6. Isunod ang pagsusuri ng sanggunian gamit ang mga tanong sa Gawain 6. Mungkahi sa guro: Sa mas epektibong pagtalakay ng sanggunian, palakihin ang political cartoon. Ipaskil sa pisara at gumawa ng tsart batay sa Gawain 4 at 5 sa modyul.
 5. 5. d. Mga inaasahang sagot sa mga gawain: Political Cartoon, Ilustrasyon A: Gawain 4 – Pagtukoy sa Nilalaman ng Political Cartoon 1. Sundalong Hapones, batang nakagapos, dalawang taong nag-uusap, sundalong may bayoneta 2. Caption: “Just one of those guerrilla suspects.” Gawain 5 – Simbolismo sa Political Cartoon Unang Tsart: Sundalong Hapones – malupit na pakikitungo sa mga sibilyan Batas nakagapos – pinagmamalupitan kahit inosenteng tao Dalawang taong nag-uusap – Agarang paghuhusga nang hindi tiyak ang tunay na nangyari Sundalong may bayoneta – pagiging malupit sa pagpapatupad ng batas Pangalawang Tsart: guerrilla suspects – Patungkol sa bata na pinaghinalaang may kaugnayan sa mga gerilya. Ipinahihiwatig na maaaring maparusahan at mapagmaluputan kahit mga inosenteng tao Pangatlong Tsart: Mukha ng batang nakagapos – takot na takot; nangangamba kung ano ang mangyayari sa kanya. Mukha ng sundalong Hapones – matapang; nagpapakita ng pagiging mabagsik Mukha ng nakatayong tao – nagpapakita ng pagkagulat; may pagtataka sa nakitang sitwasyon Gawain 6 – Mensahe ng Political Cartoon 1. Paghuli sa pinaghihinalaang miyembro ng gerilya 2. Kahit inosenteng tao, maaaring mapahamak at maparusahan 3. Oo, dahil tunay na nangyari ang ganitong sitwasyon. 4. Dalawang taong nag-uusap – Hindi dapat maghusga sa hindi tiyak ang tunay na dahilan/pangyayari Political Cartoon, Ilustrasyon B: Gawain 4 – Pagtukoy sa Nilalaman ng Political Cartoon 1. Sundalong Hapones, Pinunong Hapones, Pilipinong nakagapos 2. “He crossed the city boundary with a pocketload of rice.” Gawain 5 – Simbolismo sa Political Cartoon Unang Tsart: Pilipinong nakagapos – Pilipinong pinahirapan dahil sa pinaghinalaang nagnakaw ng bigas Sundalong Hapones – nagpapakita ng kalupitan sa mga Pilipino Pinunong Hapones – nagpapakita ng pagsang-ayon sa ginawang pagparusa sa Pilipino Pangalawang Tsart: pocketload of rice – Dahil lamang sa nakitang bigas sa bulsa ng Pilipino, malupit ang naging parusa sa kanya.
 6. 6. Pangatlong Tsart: Mukha ng Pilipinong nakagapos – hirap na hirap sa naging parusa sa kanya; nagpapakita rin ng pagiging inosente sa ibinibintang sa kanya. Mukha ng sundalong Hapones – nagpapakita na walang pagsisisi sa kanyang pagpaparusa Gawain 6 – Mensahe ng Political Cartoon 1. Pagparusa sa pinaghinalaang nagnakaw ng bigas 2. (Malaya ang mga mag-aaral na makapagpahayag ng kanilang mga opinyon sa tulong ng matalinong gabay ng guro.) Malupit ang nagiging parusa sa mga pinaghihinalaan na nagkasala. 3. Oo, dahil tunay na nangyari ang ganitong sitwasyon. Pilipinong nakagapos – Hindi nararapat na mangyari ito dahil nagpapakita ito ng kawalan ng karapatang pantao Sanggunian 3 – Japanese Invasion Money Notes a. Ipabasa ang panimula tungkol sa paksang “Pera ng Pilipinas sa Panahon ng mga Hapones”. b. Ipatala ang mga mahahalagang terminolohiya sa panimula. Ilan sa maaaring sagot ay Japanese government-issued fiat peso, mickey mouse money at Block Letters. Hayaang ipaliwanag ng mga mag-aaral ang naitalang salita. c. Bigyang-pansin ang Sanggunian 3 - Japanese Invasion Money Notes d. Ipasagot ang sumusunod na gawain: Gawain 7 – Pagtukoy sa Artifact 1. Pera ng mga Pilipino sa panahon ng mga Hapones 2. Bagay na tuwirang ginamit ng mga Pilipino sa panahong iyon. 3. Nakasulat na “Japanese Government” 4. Simbolo ng Philippine Peso at bantayog ni Rizal 5. “P” para sa Pilipinas; “L” bilang pang-12 sa mga salaping papel na inilabas ng mga Hapones Gawain 8 – Pagsuri ng Sanggunian 1. Upang gamitin ng mga Pilipino sa pagbili ng kanilang pangangailangan 2. Upang isipin ng mga Pilipino na hindi kaaway ang mga Hapones at may malasakit sila sa mga Pilipino 3. Dahil halos walang halaga ang salapi at maitutulad lamang sa play money 4. Halos walang halaga ang mickey mouse money samantalang may tiyak na halaga ang salapi sa kasalukuyan. 5. Magtipid, mag-impok, gastusin sa wastong paraan e. Pagkaraang talakayin ang Gawain 7 at 8, ipaguhit sa bond paper ang Gawain 9 – Pinoy Idol of the Year. Bigyan ng kaukulang minuto ang mga mag-aaral sa pagkumpleto ng human icon organizer. Mungkahi sa guro: Maaaring gawing takdang-aralin ang pagguhit ng human icon organizer sa bond paper at pagsagot ng mga tanong sa Gawain 9.
 7. 7. f. Ipaskil ang isang malaking human icon organizer sa pisara. g. Isunod ang pangkatang gawain na pinamagatang “Pinoy Idol of the Year”. Isaalang-alang ang sumusunod na panuto: 1. Hatiin ang klase sa sampung pangkat. Pipili ng dalawang mag-aaral na magsisilbing facilitator at tagatala sa bawat pangkat. Ang facilitator ang mangunguna sa daloy ng pangkatang gawain. 2. Bigyan ng kaukulang minuto ang mga miyembro ng bawat pangkat na maibahagi ang kanilang nabuong human icon organizer. 3. Ipalista sa tagatala ang dalawang pinakamahalagang sagot sa bawat tanong sa organizer. h. Isunod ang talakayan at pagbubuo ng human icon organizer sa pisara batay sa inilista ng secretary ng bawat pangkat. i. Ipaugnay ang nabuong organizer sa pamagat ng pangkatang gawain na “Pinoy Idol of the Year”. Ang sumusunod ay mga mungkahing tanong: 1. Ano ang iyong masasabi sa mga katangian ng Pilipinong nabuo sa human icon organizer? 2. Maituturing ba siya na Pinoy Idol of the Year? Bakit mo nasabi? 3. Kaya ba ng tunay na Pilipino ang maging Pinoy Idol batay sa nabuong organizer? Patunayan. 4. Maaari ka bang maging Pinoy Idol ng iyong mga kamag-aral? Sa paanong paraan? j. Inaasahang sagot sa Gawain 9: a. Maging makatao at igalang ang karapatan ng kapwa./ Iwasan ang maging dahilan ng ikapahahamak ng iba. b. Huwag hayaan na ipagwalang bahala ang aking mga karapatan. c. Ako ay Pilipino at ito ang aking lahi. d. Huwag hayaan na tuwirang makialam ang mga dayuhan sa Pilipinas/Ipagtanggol ang teritoryo ng bansa/ k. Ipapasa ang mga indibidwal na gawang human icon organizer. Isaalang-alang ang pamantayan sa pagmamarka ng organizer gamit ang rubric sa pahina ______.
 8. 8. Pagtatatag ng Republika matapos ang Digmaan Mga Kondisyon ng Kasarinlan base sa Philippine Trade Act at Military Bases Agreement a. Sa pagtalakay sa bagong yugto sa kasaysayan ng Pilipinas, ipaskil ang episodic organizer bilang balik-aral. b. Ipasagot ang episodic organizer na pinamagatang “Chronology Drill Level Up”. Isaalang-alang ang sumusunod na panuto para sa drill na ito: 1. Ayusin ang mga pangyayari ayon sa pagkakasunod-sunod sa pamamagitan ng paglalagay ng arrow sa mga bilog. Ito ang sagot. 2. Punan ang kahon ng mga angkop na salita o detalye tungkol sa nasabing pangyayari. Ang sumusunod ay mga mungkahing salita o detalye na maaaring itala sa kahon ng bawat pangyayari: Benevolent Assimilation, Pangulong Quezon, 10 taong transisyon mickey mouse money, Flag Law, Diyembre 8, 1941 a. Sa pagtatapos ng gawain, ipabigyang-pansin na walang salita o detalye ang itinala sa loob ng kahon para sa Ikatlong Republika. Ito ay dahil ang susunod na talakayan ay patungkol sa Ikatlong Republika. b. Bago talakayin ang Sanggunian 4, linawin sa mga mag-aaral ang dahilan ng pagkakabilang ng Tydings-McDuffie Act sa modyul na ito. Isaalang-alang ang sumusunod na paglilinaw: 1. Talakayin ang maikling kasaysayang may kaugnayan sa Tydings-McDuffie Act batay sa sumusunod na datos: 1934 – Ipinasa ang Tydings-McDuffie Act na nagsasaad ng mga probisyon tulad ng: a. Pagkakaroon ng halalan ng mga kinatawan na magiging miyembro ng Kumbensyong Konstitusyunal na bubuo ng Saligang Batas ng Pamahalaang Komonwelt. Pamamahala ng United States sa Pilipinas Panahon ng Komonwelt Pananakop ng Japan Pagtatag ng Ikatlong Republika
 9. 9. b. Pagpasa ng Saligang Batas na nabuo ng kumbensyon sa pangulo ng United States upang tiyakin kung naaayon ito sa mga probisyon ng Tydings-McDuffie Act. c. Pagkakaroon ng plebisito upang pagbotohan ng mga mamamayan kung tatanggapin o tatanggihan ang nabuong Saligang Batas. d. Pagsagawa ng halalan sa pagkapangulo at ang inagurasyon ng Pamahalaang Komonwelt. e. Pagkilala ng United States sa Pilipinas bilang isang nagsasariling bansa pagkaraan ng sampung taon na transisyon. 1941-1945 – Naganap ang pananakop at pamamahala ng Japan sa Pilipinas. 1944 – Nanumbalik ang Pamahalaang Komonwelt kung saan si Pangulong Sergio Osmeña ang pangulo. 1945 – Sumuko ang mga Hapones sa Allied Forces. 1946, Hulyo 4 – Isinakatuparan ang probisyon sa Tydings-McDuffie Act ang paglaya ng Pilipinas at pagtatag ng Ikatlong Republika. c. Ipabasa ang Sanggunian 4: Tydings-McDuffie Act. d. Ipasagot ang Gawain 10 – Q and A 1. Pagkakaloob ng United States ng kasarinlan ng Pilipinas sa pagtatapos Pamahalaang Komonwelt 2. Sampung transisyon 3. Hulyo 4, 1946 4. … the Philippine Islands as a separate and self-governing nation and acknowledge the authority and control over the same of the government instituted by the people thereof, under the constitution then in force. 5. (Ang sagot ay maaaring magkaiba-iba.) - Matutuwa dahil may tiyak na petsa ang paglaya ng Pilipinas mula sa United States. - Hindi ako matutuwa dahil hindi na kailangang maghintay ng sampung taon upang makamit ng mga Pilipino ang kalayaan. Sanggunian 5: Philippine Trade Act, 1946 Sanggunian 6: Military Bases Agreement, 1947 a. Hatiin ang klase sa anim na pangkat. Bibigyan ang bawat pangkat ng babasahing sipi mula sa modyul. Pangkat 1-2-3 = Philippine Trade Act Pangkat 4-5-6 = Military Bases Agreement b. Ipasagot sa pangkat 1, 2 at 3 ang Gawain 11A at 12. Sasagutin naman ng pangkat 4, 5 at 6 ang Gawain 11B at 12. Mga Sagot: Gawain 11A – Jigsaw Letter Puzzle 1. ekonomiya 2. United States 3. Likas na Yaman 4. Saligang Batas 5. Diskriminasyon
 10. 10. Gawain 11B – Combined Facts A, D, E, F, H Gawain 12 – Probisyong Mabuti at Hindi Mabuti Mga probisyong nakabuti sa mga Pilipino: Philippine Trade Act: 1. To provide for trade relations between the United States and the Philippines, and for other purposes. 2. That if the President of the United States determines that a reasonable time for the making of the amendment to the Constitution of the Philippines referred to in section 402 (b) has elapsed, but such amendment has not made, he shall so proclaim and the executive agreement shall have no effect after the date of such proclamation; and Military Bases Agreement: 1. that mutuality of interest demands that the Governments of the two countries take the necessary measures to promote their mutual security and to defend their territories and areas… 2. It is mutually agreed that the armed forces of the Philippines may serve on United States bases and that the armed forces of the United States may serve on Philippine military establishments whenever such conditions appear beneficial as mutually determined by the armed forces of both countries. 3. The Philippines shall have the right to exercise jurisdiction over all other offenses committed outside the bases by any member of the armed forces of the United States. Mga probisyong hindi nakabuti sa mga Pilipino: Philippine Trade Act: 1. The disposition, exploitation, development, and utilization of all agricultural, timber, and mineral lands of the public domain, waters, minerals, coal, petroleum, and other mineral oils, all forces and sources of potential energy, and other natural resources of the Philippines, and the operation of public utilities, shall, if open to any person, be open to citizens of the United States and to all forms of business enterprise owned or controlled, directly or indirectly, by United States citizens. 2. That the Government of the Philippines will promptly take such steps as are necessary to secure the amendment of the Constitution of the Philippines so as to permit the taking effect as laws of the Philippines of such part of the provisions of section 341 as is in conflict with such constitution before such amendment. 3. that if the President of the United States determines and proclaims, after consultation with the President of the Philippines, that the Republic of the Philippines or any of its political subdivisions or the Philippine Government is in any manner discriminating against citizens of the United States or any form of United States business enterprise, then the United States shall have the right to suspend the effectiveness of the whole or any portion of the agreement…
 11. 11. Military Bases Agreement: 1. The Government of the Republic of the Philippines (hereinafter referred to as the Philippines) grants to the Government of the United States of America (hereinafter referred to as the United States) the right to retain the use of the bases in the Philippines listed in Annex A attached hereto. 2. It is mutually agreed that the United States shall have the rights, power and authority within the bases which are necessary for the establishment, use, operation and defense thereof or appropriate for the control thereof 3. It is mutually agreed that United States public vessels operated by … the military forces of the United States… shall be accorded free access to and movement between ports and United States bases throughout the Philippines, including territorial waters, by land, air and sea. 4. The Philippines agrees that it shall not grant without prior consent of the United States, any bases or any rights, power, or authority whatsoever, in or relating to bases , to any third power. Mungkahi: Maaaring gawing takdang aralin ang pagbasa ng nakatalagang sipi at pagsagot sa Gawain 11A, 11B at 12 c. Talakayin ang mga sanggunian sa pamamagitan ng pagsagot sa Gawain 11A at 11B. d. Muling pangkatin ang klase. Hayaang piliin ng mga mag-aaral ang facilitator at tagatala sa bawat pangkat. Ang facilitator ang mangunguna sa pangkat, samantalang ang tagatala ang magsusulat ng group output. e. Bigyan ang mga pangkat ng sapat na minuto upang pag-usapan at ilista ang mga pinal na probisyon na nakabuti at hindi nakabuti sa mga Pilipino batay sa nakatalagang sipi sa pangkat. Ang listahan ang magiging group output ng pangkat. f. Pagkatapos ng talakayan sa bawat pangkat, pagtatagpuin ang facilitator ng pangkat 1, 2 at 3. Gayundin ang facilitator ng pangkat 4, 5 at 6. Lalagyan nila ng tsek ang mga magkakatulad na probisyon na nakalista sa kani-kanilang group output. g. Ipatala ang mga pinal na probisyon sa tsart na nasa pisara. h. Isunod ang pagpapaliwanag ng mga probisyon sa tsart. i. Ipasuri ang datos sa tsart sa pamamagitan ng sumusunod na tanong: 1. Nakabuti ba ang mga probisyon sa mga Pilipino? Amerikano? Patunayan. 2. Sino ang mas nakinabang sa mga probisyon? Pilipino o Amerikano? Pangatwiranan. 3. Ano ang epekto nito sa pagiging malaya ng Pilipinas? sa mga mamamayang Pilipino? 4. Ano ang iyong konklusyon batay sa nabuong tsart?
 12. 12. j. Ipaskil sa pisara ang iginuhit na malaking pader. Ipaliwanag na ang pader ay tatawaging “Soberanya Stone Wall”. (Maaaring itulad ang pader sa ilustrasyon na nasa ibaba.) k. Talakayin ang kahulugan ng soberanya. l. Isaalang-alang ang sumusunod na panuntunan sa gawaing “Soberanya Stone Wall”. 1. Sabihin sa mga mag-aaral: “Ipagpalagay natin na ang pader sa pisara ay sumasagisag sa soberanya ng Pilipinas noong panahon ng Ikatlong Republika. Ano ang magiging hitsura ng pader batay sa mga probisyong nakasaad sa Philippine Trade Act at Military Bases Agreement?” 2. Ipaguhit sa bond paper ang isang bagay na sumisimbolo sa isang probisyon ng batas na nagpahina sa soberanya ng Pilipinas. Maaaring magmungkahi ang guro ng iguguhit tulad ng sapot at butas. 3. Pagkaraang iguhit ang simbolo, ipasagot ang sumusunod na tanong: a. Ano ang iginuhit na simbolo? b. Anong probisyon ang sinisimbolo nito? c. Bakit ito nagpahina sa Soberanya Stone Wall? 4. Tumawag ng piling mag-aaral na magpapaliwanag ng ginawang simbolo. Pagkaraan, idikit ito sa Soberanya Stone Wall. 5. Ipalahad sa mga mag-aaral ang kanilang konklusyon sa nabuong Soberanya Stone Wall. Maaaring itanong ang sumusunod: a. Bakit ito ang naging hitsura ng stone wall? b. May epekto ba ang ganitong hitsura ng Soberanya Stone Wall sa mga Pilipino? Patunayan. Paglalapat Produkto: Matatag na Soberanya Stone Wall a. Ipabasa ang panimula ng Paglalapat. b. Ipaalala na ang gagawing output sa Paglalapat ay tulad sa ginawang “Soberanya Stone Wall”. Sundin ang mga panuntunan para sa mga mag-aaral: 1. Ipagawa ang stone wall sa cartolina. SOBERANYA NG PILIPINAS
 13. 13. 2. Ipaguhit ang mga bagay na sumisimbolo sa nararapat na katangian ng pinuno at mamamayan. Kabilang din ang mga hakbang sa pagkakaroon ng bansa ng isang matatag na soberanya sa kasalukuyan. (Ilan sa maaaring iguhit ay magkahawak kamay, puso, watawat ng Pilipinas at produktong lokal) 3. Ipasaalang-alang ang mga pamantayan sa pagmamarka ng gawain batay sa rubric na nasa pahina ____. 4. Isunod ang pagtatanghal sa mga gawang illustrated stone wall ng mga piling mag-aaral. Produkto/Pagganap: a. Ang format ng GRASPS ang gabay sa pagpapaliwanag ng Produkto/Pagganap ng mga mag- aaral sa yunit na ito. GOAL Hubugin ang mga mag-aaral upang maging mga mapanagutang mamamayan. ROLE Miyembro ng komite sa paaralan na babalangkas ng mga panuntunan tungkol sa pananagutan ng mga mag-aaral sa loob at labas ng paaralan AUDIENCE Pamunuan ng paaralan, mga opisyal ng PTA at guro SITUATION Magkakaroon ng taunang school general assembly kung saan ilalahad ang iyong nabalangkas na mungkahing panuntunan. PRODUCT Mga panuntunan na nakatuon sa sumusunod na aspeto: kalinisan ng kapaligiran, isyu ng bullying at mga programang pampaaralan. STANDARDS Pagmamarka ng nabalangkas na panuntunan batay sa sumusunod na pamantayan: kaangkupan ng nilalaman, kahusayan sa pagpapaliwanag at kooperasyon ng bawat miyembro ng pangkat b. Hatiin ang klase sa anim na pangkat. Ilahad sa mga mag-aaral ang sumusunod na panuto: 1. Ipagpalagay na miyembro ng komite ang mga mag-aaral na babalangkas ng mga panuntunan tungkol sa pananagutan ng mga mag-aaral sa loob at labas ng paaralan. 2. Babalangkas ang bawat pangkat ng mga panuntunan na nararapat isagawa ng mga mag- aaral batay sa sumusunod na paksa: Pangkat 1 at 2 – kalinisan ng kapaligiran Pangkat 3 at 4 – Isyu ng bullying Pangkat 5 at 6 – Mga programang pampaaralan Mungkahi: Maaaring magdagdag o magpalit ng paksa sa gagawing panuntunan. Isaalang-alang ang kakayahan at karanasan ng mga mag-aaral sa pagpili ng ibang paksa. 3. Itala ang mga nabuong panuntunan sa papel. 4. Isaalang-alang ang mga pamantayan ng pagmamarka gamit ang rubric na nasa pahina _____. 5. Pipili ng isa o dalawang kinatawan sa bawat pangkat na maglalahad ng mga panuntunan sa school general assembly. Maaaring imbitahan ang punongguro, puno ng kagawaran, miyembro ng PTA o guro upang saksihan ang gawain.
 14. 14. 6. Isunod ang malayang pagpapalitan ng kuro-kuro batay sa inilahad na panuntunan ng mga pangkat. 7. Ipasa ang mga produkto. c. Pagkaraang markahan ang mga produkto/pagganap. Ipadala ito sa kinauukulan (tulad ng Supreme Student Government at Discipline Office).

×