Cold war

49,670 views

Published on

Cold war

 1. 1. Labanan ng ideolohiya; alitansa pagitan ng mga bansa na hindinaman ginagamitan ng pwersa Demokrasya at kapitalismolaban sa komunismo ginawang popular ni WalterLippman, isang mamamahayag angsalitang Cold War
 2. 2. Demokrasya at kapitalismo:United States, Great Britain,France, West Germany, Japan atCanada Komunismo: Soviet Union, Czechoslovakia,Hungary, Poland, Bulgaria atRomania
 3. 3. - gumamit ng lakas militar ang Soviet Union at angpagtatatag ng komunistang pamahalaan sa SilangangEurope.
 4. 4. - gumamit ng lakas militar ang Soviet Union at angpagtatatag ng komunistang pamahalaan sa SilangangEurope. - nagdulot ito ng takot na baka gawing komunistaang kanlurang Europe pagkatapos makontrol ang silangangEurope.
 5. 5. - gumamit ng lakas militar ang Soviet Union at angpagtatatag mh komunistang pamahalaan sa SilangangEurope. - nagdulot ito ng takot na baka gawing komunistaang kanlurang Europe pagkatapos makontrol ang silangangEurope. - naniniwala ang mga pinuno ang Marxist – Leninistna wawasakin ng kapitalismo ang sistemang Soviet
 6. 6. - gumamit ng lakas militar ang Soviet Union at angpagtatatag mh komunistang pamahalaan sa SilangangEurope. - nagdulot ito ng takot na baka gawing komunistaang kanlurang Europe pagkatapos makontrol ang silangangEurope. - naniniwala ang mga pinuno ang Marxist – Leninistna wawasakin ng kapitalismo ang sistemang Soviet - paniniwala at hinala ng United States namagpapalawak ng teritoryo at sasakupin ng Union ofSoviet Socialist Republic (USSR) ang mundo.
 7. 7. 1917 – itinatag ng mga komunista ang Soviet Union atnagpahayag ng digmaan sa mga kapitalistang bansa sakanluran.
 8. 8. 1918 – 1920 – nakialam ang USA sa Soviet Union sapagpapadala ng 10,000 tropa at tumangging kilalanin angbagong estado hanggang 1933. Nagtulong ang dalawangbansa laban sa Germany noong World War II.
 9. 9. Feb 4 – 11, 1945 – nagpulong sina Pangulong Franklin D.Roosevelt ng USA, Prime Minister Winston Churchill ngBritain at Josef Stalin ng Russia upang pag-usapan angkapalaran ng Europe. Tinawag silang “Big Three”
 10. 10. Iron Curtain o pampulitikang paghahati sapagitan ng Soviet Bloc at taga-Kanluran.
 11. 11. 1944 - 1945 – nagwakas ang pagtutulungan ng USA atSoviet Union. Ginamit ni Stalin ang Red Army upangmakontrol ang silangang Europe.Tinutulan ito ni Pang.Harry S. Truman ng America ang patakaran ni Stalin. Hindisila tumupad sa pangako ng isa’t isa
 12. 12. 1946 – Ipinahayag ni Pang. Harry S. Trumanang Truman Doctrine na magbibigay ngtulong ang US ng tulong pangkabuhayan atmilitar sa mga bansa na sumusuporta samga mamamayan na makikipaglaban sapagtatangka ng mga armadong minorya nasupilin sila. Layunin nito ang pagpapadala nghukbong Amerikano sa Gresya at Turkeyupang hadlangan ang pagpapalaganap ngKomunismo.
 13. 13. 1948 – Inilunsad ang $13 Bilyong Marshall Plan oEurope Recovery Program na naglalayong itayo muliang kanlurang Europe pinalwak ni Stalin ang kontrol sa SilangangEurope nagtatag ang NATO (North Atlantic TreatyOrganization), isang alyansang militar at malayangWest Germany.June 1948 – isinara ng Soviet Union ang lahat ng daanpatungong West Berlin. Nagpapadala ng suplay angUnited States at United Kingdom sa pamamagitan ngeroplano.May 1949 – nagwakas ito.
 14. 14. Kapag nagtangka ang ibang bansa sa East Europe naipatupad ang malayang patakaran, iginigiit agad ngUSSR ang kanilang sariling patakaran. Hal:1956 – Hungary1968 - Czechoslovakia
 15. 15. 1949 – 1950 – lumawak ang Cold War nangmagpasabog ang USSR ng kanyang unang atomicbomb pinaalis ng mga komunista sa pangunguna niMao Zedong ang mga nasyonalista ni Chiang kai – shekat nagtatag ng bagong pamahalaan. nakipag-alyansa si Mao kay Stalin
 16. 16. pinabilis ng Japan ang pag-unlad upangsalungatin ang komunismo sa Asya.
 17. 17. 1948 – nahati ng 38th parallel ang Korea sa dalawa. North Korea – komunismo South Korea - demokrasya
 18. 18. 1950 – sumiklab ang Korean War; lumusob ang NorthKorea sa South Korea. tumulong ang China sa panig ng North Korea atUnited Nations at US sa panig ng South Korea
 19. 19. 1951 – nataboy ng China ang hukbo ng UN pabalik salumang hangganan at nagpatuloy ang labanan sa loobng dalawang taon. nagbanta ang US na gagamit ng sandatangnukleyar, nilagdan ang kasunduang tigil – putukan.
 20. 20. 1954 – Geneva Convention para muling pag-isahin angnahating Vietnam. Natatag ang SEATO.1955 –Baghdad Pact (CENTO / Central Treaty Organization –para palitan ng depensa ng Gitnang Silangan.Warsaw Pact – pagkakaisa ng mga komunistang bansa.
 21. 21. 1956 – nagpahayag si Nikita Krushchev ang peacefulcoexistence; krisis sa Suez Canal1957 – itinitag ang common market, inilunsad angSputnik
 22. 22. 1959 – naging makapangyarihan si Fidel Castro saCuba at naging komunistang bansa ang Cuba (1960)
 23. 23. 1961 – itinayo ang Berlin Wall.
 24. 24. 1962 – Cuban missile crisis. inalis ng USSR ang missile sa Cuba kapalit nghindi pag-atake ng US sa Cuba.
 25. 25. 1963 – Nilagdaan ang Nuclear Test Ban Treaty nanagbabawal sa pagpapasabog ng sandatang nukleyarsaanmang panig ng mundo.
 26. 26. MGA ISTRATEHIYA NG DALAWANG PANIG US (1950) – Containment – sinasagot ngUS ang pang-aapi ng Soviet Union kung saanman ito nagaganap. nagtatag ng bagong alyansa saSoutheast Asia (SEATO o Southeast AsianTreaty Organization) at Gitnang Silangan(CENTRO o Central Treaty Organization)
 27. 27. MGA ISTRATEHIYA NG DALAWANG PANIG USSR (1956) – pangkabuhayan atmilitar na kumpetisyon pagpipilit ng Soviet Union na paalisinang mga Kanluranin sa Berlin.
 28. 28. * May paulit – ulit at dumarami sila ng away* Paniniktik* Nasira ang katapatan ng mga mamamayan* May sundalong laging nakabantay* Pagtuklas at pagpaparami ng makabagong sandata* Kumpetisyon sa lahat ng aspeto ng buhay
 29. 29. *1953 – Namatay si Joseph Stalin ng Soviet Union.*Pinalitan siya ni Nikita Khrushchev na nagtakda ng mga bagong patakaran. Ito ay ang Peaceful Coexistence sa mga Kanluranin.
 30. 30. *Détente – pagbabawas ng pandaigdigang tensyon.*Rapproachment – pagbabalik ng pagkakaibigan at mabuting relasyon
 31. 31. *1969 – Naging pangulo ng United States si Richard Nixon.*Pinaunlad niya ang relasyon ng US sa USSR sa pamamagitan ng Détente o pagpapaluwag ng tensyon.*Inalis ang tropang Amerikano sa Vietnam.*Dinalaw ang China at USSR.
 32. 32. *1972 - Nilagdaan ang SALT I (SALT 1) o Strategic Arms Limitation Treaty upang limitahan ang paggawa ng mga sandatang nukleyar. Kasamang lumagda si Leonid Breznev.
 33. 33. *1974 - nagbitiw si Richard Nixon dahil sa Watergate Scandal at nagkaroon muli ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa.
 34. 34. *1979 - Nilagdaan ang SALT II (SALT 2) o Strategic Arms Limitation Treaty na nagtatakda ng kataasang bilang ng intercontinental ballistic missile. Kasamang lumagda si Leonid Breznev.
 35. 35. *1985 - Naging pangulo ng Russia si Mikhail Gorbachev. Ipinatupad niya ang mga bagong patakaran sa Russia tulad ng: Glastnost o openness, pagiging transparent ng pamahalaan Perestroika o muling pagsasaayos ng ekonomiya Democratizasiya o democratization, pagboto ng mga mamamayan ng kanilang pinuno*Panghuling termino na ni Reagan sa Amerika.
 36. 36. *1987 - Nilagdaan nina Gorbachev at Reagan ang Intermediate Range Nuclear Forces (INF) sa Wahington D.C. Ito ang kauna-unahang kasunduan sa kasaysayan na nag-alis ng lahat ng uri ng armas nukleyar.
 37. 37. *1989 - Binuwag ang Berlin Wall.
 38. 38. *1990 - Pinagsanib ang Silangan at KanlurangGermany noong buwan ng Oktubre.**Nobyembre 1990 – Nilagdaan ang “Charter ofParis for a New Europe” na may 34 estado. Silaang kumakatawan sa Silangan at KanlurangEurope. Ito na rin ang naging hudyat ngpagwawakas ng Cold War.
 39. 39. *1991 - Nawalan ng control ang Soviet Communist Party sa pamahalaan na naging dahilan ng pagkabuwag ng Unyong Sobyet.
 40. 40. Kasaysayan ng Daigdig, pp. 273 - 284Microsoft Encartawww.google.com/imagesProject EASE, AP III, Module 19
 41. 41. http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 42. 42. THANK YOUVERY MUCH!

×