Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Modyul 1
HEOGRAPIYA
NG ASYA
PANIMULAAT MGA GABAY NA TANONG:
Karaniwang dinarayo ng mga turista mula sa iba’t
ibang panig ng mundo ang maraming lugar s...
PANIMULAAT MGA GABAY NA TANONG:
Bilang isang Asyano, napuntahan mo na ba ang
magaganda at mayamang likas na yaman ng Asya?
PANIMULAAT MGA GABAY NA TANONG:
Bilang isang Asyano, napuntahan mo na ba ang
magaganda at mayamang likas na yaman ng Asya?...
PANIMULAAT MGA GABAY NA TANONG:
Bilang isang Asyano, napuntahan mo na ba ang
magaganda at mayamang likas na yaman ng Asya?...
MGA INAASAHANG KAKAYAHAN
Upang mapagtagumpayan ang aralin at malinang nang lubos ang iyong pag-
unawa, kinakailangang gawi...
ARALIN 1
KATANGIANG
PISIKAL NG ASYA
ALAMIN
Matapos mong masukat ang iyong kakayahang sumagot ng
mga paunang tanong sa mga aralin ng modyul na ito ay magsisimula
na a...
Matapos mong masukat ang iyong kakayahang sumagot ng
mga paunang tanong sa mga aralin ng modyul na ito ay magsisimula
na a...
Matapos mong masukat ang iyong kakayahang sumagot ng
mga paunang tanong sa mga aralin ng modyul na ito ay magsisimula
na a...
“Paanong ang interaksyon ng tao at kapaligiran ay nagbigay-
daan sa pagbuo at paghubog ng kabihasnang Asyano? Simulan nati...
GAWAIN 1
LOOP – A – WORD
GAWAIN 1: LOOP – A - WORD
Ang gawaing ito ay susubok sa iyong kakayahang
humanap ng mga salitang bubuo sa iyong kaisipan u...
H I B L D K T E K M A L P I N
E K A P A L I G I R A N I P K
O R U S N A B I L H G A S Y A
G I W L E T S A P U N B I A B
R ...
H I B L D K T E K M A L P I N
E K A P A L I G I R A N I P K
O R U S N A B I L H G A S Y A
G I W L E T S A P U N B I A B
R ...
GAWAIN 1: LOOP – A - WORD
________________ 1. Bigkis o tulungan para sa kapwa kapakinabangan
________________ 2. Ang pangu...
GAWAIN 1: LOOP – A - WORD
PAMPROSESONG TANONG
1. Sa mga salitang iyong nahanap at naitala, alin sa mga
ito ang masasabi mong lubhang mahalaga kung a...
GAWAIN 2
PASYALAN NATIN
GAWAIN 2: PASYALAN NATIN
Matapos ang unang gawain, atin namang
lalakbayin ang mga katangi-tanging lugar sa Asya at
alamin ...
GAWAIN 2: PASYALAN NATIN
CASPIAN SEA
GAWAIN 2: PASYALAN NATIN
LAKE BAIKAL
GAWAIN 2: PASYALAN NATIN
HUANG HO
GAWAIN 2: PASYALAN NATIN
FERTILE CRESCENT
GAWAIN 2: PASYALAN NATIN
BANAUE RICE TERRACES
GAWAIN 2: PASYALAN NATIN
KHYBER PASS
GAWAIN 2: PASYALAN NATIN
MOUNT EVEREST
GAWAIN 2: PASYALAN NATIN
BORNEO RAINFOREST
PAMPROSESONG TANONG
• 1. Ano ang masasabi mo sa mga larawan? Ilahad ang pagkakatulad ng
mga ito. Ilan dito ang anyong lupa...
GAWAIN 3
PAG – AKYAT
TUNGO SA
PAG - UNLAD
GAWAIN 3:
PAG – AKYAT TUNGO SA PAG - UNLAD
Ngayon ay bubuo ka ng sarili mong pagtataya.
Ating ilalarawan ang pagtatayang i...
GAWAIN 3:
PAG – AKYAT TUNGO SA PAG - UNLAD
Taglay ang iyong mga paunang kaalaman sa mga
aralin ng modyul na ito, aalamin m...
LINANGIN
Matapos mong matuklasan ang iyong mga pang-unang
kalaaman sa aralin ay atin namang lilinangin ang mga
kaisipang ito sa pam...
GAWAIN 4
CLUSTER MAP
GAWAIN 4: CLUSTER MAP
Mahalagang pagtuunan ng pansin sa iyong pag-
aaral ukol sa Asya ang pag-aaral din ng pisikal na
kata...
GAWAIN 5
ASYA: LIKE! –
LIkas na Katangian
at Ekolohiya
GAWAIN 6
MAPANG PISIKAL
GAWAIN 6: MAPANG PISIKAL
Narito ang mapa ng daigdig. Suriin mo ito at
magbuo ng sariling pahayag ukol sa lawak at hugis ng...
PAMPROSESONG TANONG
1. Ano ang kontinente bilang anyong lupa at bilang
bahagi ng pisikal na katangian ng daigdig?
2. Ilan ...
PAMPROSESONG TANONG
3. Ano ang masasabi mo sa Asya bilang isang kontinente? Ilarawan
ang anyo ng lupain ng Asya sa hilaga,...
GAWAIN 7
PAGSUSURI NG
MAPA AT TEKSTO
GAWAIN 7: PAGSUSURI NG MAPAAT TEKSTO
Ang pagkakaroon ng napakaraming uri ng
kapaligirang likas ay kakanyahan ng Asya. Maha...
GAWAIN 7: PAGSUSURI NG MAPAAT TEKSTO
Matatagpuan sa Asya ang iba’t-ibang uri ng anyong
lupa gaya ng mga sumusunod:
GAWAIN 7: PAGSUSURI NG MAPAAT TEKSTO
Bulubundukin o hanay ng mga bundok.
Pinakatanyag dito ay ang Himalayas na may habang
...
GAWAIN 7: PAGSUSURI NG MAPAAT TEKSTO
Bundok. Ang Mt. Everest
na nakahanay sa Himalayas
ay ang pinakamataas na
bundok sa bu...
GAWAIN 7: PAGSUSURI NG MAPAAT TEKSTO
Bulkan. Dahil sa ang
Insular Southeast Asia ay
nakalatag sa Pacific Ring of
Fire, tin...
GAWAIN 7: PAGSUSURI NG MAPAAT TEKSTO
Talampas o ang kapatagan
sa itaas ng bundok. Ang Tibetan
Plateu na itinuturing na
pin...
GAWAIN 7: PAGSUSURI NG MAPAAT TEKSTO
Disyerto. Ang Gobi
Desert na siyang
pinakamalaki sa Asya at
pang-apat sa buong mundo,...
GAWAIN 7: PAGSUSURI NG MAPAAT TEKSTO
Kapuluan o Arkipelago. Pangkat ng mga pulo na
marami sa Asya tulad ng Indonesia, ang
...
GAWAIN 7: PAGSUSURI NG MAPAAT TEKSTO
Pulo. Umaabot sa 770 libong milya ang kabuuang
sukat ng mga pulo sa Asya at kabilang ...
GAWAIN 7: PAGSUSURI NG MAPAAT TEKSTO
Tangway o
Peninsula. Lupain din
ng mga tangway o
anyong lupang nakausli
sa karagatan ...
GAWAIN 7: PAGSUSURI NG MAPAAT TEKSTO
Kapatagan. Halos sangkapat (¼) na bahagi ng
lupain ng Asya ay kapatagan. Ang Indo-Gan...
GAWAIN 7: PAGSUSURI NG MAPAAT TEKSTO
Tulad ng pagkakaroon ng iba’t-ibang anyong lupa,
ang Asya ay maituturing ding ma-yama...
PAMPROSESONG TANONG
1. Batay sa mga kaisipan at konseptong naihayag
sa itaas, ano ang masasabi mo sa Asya bilang
kontinent...
GAWAIN 8
BEHETASYON,
ALAMIN!
GAWAIN 8: BEHETASYON, ALAMIN!
Sa mga naitala mong mga konsepto ng Asya bilang
isang kontinente ay mahalaga ring matukoy mo...
GAWAIN 8: BEHETASYON, ALAMIN!
• Sa ibaba ay makikita ang isang concept organizer na
nagtataglay ng mga larawan ng iba’t-ib...
PAMPROSESONG TANONG
1. Bakit iba-iba ang “vegetation cover” o behetasyon sa iba’t-
ibang bahagi ng Asya? Ilahad ang mga da...
GAWAIN 9
SURI - SIPI
GAWAIN 9: SURI - SIPI
Ang uri ng kapaligirang pisikal mayroon sa isang
lugar ay epekto ng uri ng klima nito. Ito’y bunsod ...
==‘
PAMPROSESONG TANONG
1. Bakit ang isang malaking kontinente ng Asya ay mayroong iba’t-ibang
uri ng klima? Mas na-kabubuti b...
PAMPROSESONG TANONG
1. Batay sa mapa, madalas ba ang paglindol sa
Silangan at Timog Silangang Asya? Patunayan.
2. Ano ang ...
GAWAIN 10
KATANGIANG
PISIKAL NG ASYA,
ITANGHAL!
GAWAIN 10:
KATANGIANG PISIKAL NG ASYA, ITANGHAL!
Ngayon ay maglilikom ka ng mga mahahalagang
datos at impormasyon ukol sa ...
PAMPROSESONG TANONG
1. Maglahad ng paghahambing at pagtutulad sa katangiang
pisikal ng Hilagang Asya at Kanlurang Asya, ng...
GAWAIN 11
PAG – AKYAT
TUNGO SA
PAG - UNLAD
GAWAIN 11:
PAG – AKYAT TUNGO SA PAG - UNLAD
Dahil sa marami ka nang nakalap na impormasyon
tungkol sa heograpiya at katang...
UNAWAIN
GAWAIN 12
SALUNDIWA
GAWAIN 12: SALUNDIWA
Ang gawaing ito ay naglalayong mailahad mo ang
mga konseptong iyong nabuo bunga na mga kaalamang
iyon...
GAWAIN 12: SALUNDIWA
Ibahagi ang iyong mga kaisipang taglay ng mga
conceptual maps. Ilaan din ang matamang pakikinig sa
ga...
GAWAIN 13
BIGYANG
KAHULUGAN
GAWAIN 13: BIGYANG KAHULUGAN
Para makadagdag interes sa’yo kung gaano kayaman sa likas
na katangian at kapaligiran ang Asy...
GAWAIN 13: BIGYANG KAHULUGAN
Narito ang sites ng mga naturang video:
Armenia - http://www.youtube.com/watch?v=I9XrxzArcmc
...
GAWAIN 13: BIGYANG KAHULUGAN
2. Magdaos ng lecture/ symposium ukol sa:
Eco-Tourism Campaign ng mga bansa sa Asya na maaari...
PAMPROSESONG TANONG
1. Ibahagi ang iyong naging reaksyon matapos mong mapanood
ang mga video o marinig ang mga ibinahagi n...
GAWAIN 14
PAGNINILAY
GAWAIN 14: PAGNINILAY
Ano ang naramdaman mo habang ikaw ay nasa proseso ng pag-
alam ng mga katangi-tanging impormasyon tu...
GAWAIN 14: PAGNINILAY
GAWAIN 15
PAG – AKYAT
TUNGO SA
PAG - UNLAD
GAWAIN 15:
PAG – AKYAT TUNGO SA PAG - UNLAD
Ang gawaing ito ay ang siyang pagtatapos ng iyong
pag-akyat sa tugatog ng ta-g...
ISABUHAY
GAWAIN 16
PROFAYL NG ASYA
GAWAIN 16: PROFAYL NG ASYA
Taglay ang iyong kaalaman sa mga detalye ng
aralin, gumawa ka ng pangkalahatang profayl
pangheo...
GAWAIN 17
LIKAS NA GANDA
NG ASYA,
PALAGANAPIN
GAWAIN 17: LIKAS NA GANDA NG ASYA,
PALAGANAPIN
Ang Asya ay sagana sa mga tanawin at kapaligirang pisikal
na tunay namang m...
GAWAIN 17: LIKAS NA GANDA NG ASYA,
PALAGANAPIN
Ang kakayahan mong gumawa ng proyektong ito
ay makakatulong sa iyo nang mal...
REFERENCE
•AP G8 – LM pp. 1- 94
•AP G8 – TG pp. 1- 55
DOWNLOAD LINK
http://www.slideshare.net/jaredram55
E-mail: jaredram55@yahoo.com
All is well, all is well, all is
well
May the odds be ever in
your favor
Good vibes =)
Prepared by:
JARED RAM A. JUEZAN
Teacher I, AP 7
May 31, 2014
THANK YOU
VERY MUCH!
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

AP G7/G8 Aralin 1 katangiang pisikal ng asya

456,550 views

Published on

Published in: Education
 • You can ask here for a help. They helped me a lot an i`m highly satisfied with quality of work done. I can promise you 100% un-plagiarized text and good experts there. Use with pleasure! ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • I like this service ⇒ www.WritePaper.info ⇐ from Academic Writers. I don't have enough time write it by myself.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • I couldn’t decide which car I wanted as there was so many but this Ford was a great deal. ✔✔✔ https://url.cn/FAmVoVtK
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Thanks for providing helpful information and for your professionalism. ☺☺☺ https://w.url.cn/s/Aaxmqpl
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Writing good research paper is quite easy and very difficult simultaneously. It depends on the individual skill set also. You can get help from research paper writing. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

AP G7/G8 Aralin 1 katangiang pisikal ng asya

 1. 1. Modyul 1 HEOGRAPIYA NG ASYA
 2. 2. PANIMULAAT MGA GABAY NA TANONG: Karaniwang dinarayo ng mga turista mula sa iba’t ibang panig ng mundo ang maraming lugar sa Asya gaya ng Boracay sa Pilipinas, Bali sa Indonesia, at Penang sa Malaysia.
 3. 3. PANIMULAAT MGA GABAY NA TANONG: Bilang isang Asyano, napuntahan mo na ba ang magaganda at mayamang likas na yaman ng Asya?
 4. 4. PANIMULAAT MGA GABAY NA TANONG: Bilang isang Asyano, napuntahan mo na ba ang magaganda at mayamang likas na yaman ng Asya? Naitanong mo ba sa sarili mo kung gaano kalawak ang kontinenteng ito at kung gaano karami ang mga taong naninira-han dito?
 5. 5. PANIMULAAT MGA GABAY NA TANONG: Bilang isang Asyano, napuntahan mo na ba ang magaganda at mayamang likas na yaman ng Asya? Naitanong mo ba sa sarili mo kung gaano kalawak ang kontinenteng ito at kung gaano karami ang mga taong naninira-han dito? Kung hindi pa samahan mo akong maglakbay at tuklasin kung paanong ang ugnayan ng tao at kapaligiran ay nagbigay-daan sa pagbuo at pag-unlad ng kabihasnang Asyano?
 6. 6. MGA INAASAHANG KAKAYAHAN Upang mapagtagumpayan ang aralin at malinang nang lubos ang iyong pag- unawa, kinakailangang gawin at tandaan mo ang sumusunod: 1. pagbasa ng mapa; 2. pagtukoy sa mga lokasyon ng mga rehiyon sa Asya; 3. kritikal na pagsusuri sa datos at tsart tungkol sa likas na yaman at yamang-tao sa Asya; 4. paggawa ng concept map o semantic web ukol sa heograpiya at yamang-tao ng Asya; 5. pagpapaliwanag ng epekto ng mga likas na yaman at yamang-tao sa pag-unlad ng kabihasnang Asyano; 6. pagpapahalaga sa yamang-tao ng Asya; 7. nakapagsasagawa ng iba’t ibang pamamaraan, gawain o proyekto sa pangangalaga at preserbasyon ng pinagkukunang yaman at kapaligiran. daan sa paghubog ng sinaunang kabihasnan sa Asya sa pagbuo ng pagkakakilanlang Asyano.
 7. 7. ARALIN 1 KATANGIANG PISIKAL NG ASYA
 8. 8. ALAMIN
 9. 9. Matapos mong masukat ang iyong kakayahang sumagot ng mga paunang tanong sa mga aralin ng modyul na ito ay magsisimula na ang iyong paglalakbay. Simulan mo ito sa pamamagitan ng pagtuklas ng mga mahahalagang salita o konsepto na iyong magagamit habang binubuo mo ang mga posibleng kasagutan sa mga tanong na ano ang konsepto ng Asya bilang isang kontinente?
 10. 10. Matapos mong masukat ang iyong kakayahang sumagot ng mga paunang tanong sa mga aralin ng modyul na ito ay magsisimula na ang iyong paglalakbay. Simulan mo ito sa pamamagitan ng pagtuklas ng mga mahahalagang salita o konsepto na iyong magagamit habang binubuo mo ang mga posibleng kasagutan sa mga tanong na ano ang konsepto ng Asya bilang isang kontinente? Ano ang mga batayan ng paghahati nito sa limang rehiyon? Paano nahubog ang pisikal na katangian ng Asya? Malaki ba ang epekto ng katangiang pisikal ng Asya sa pamumuhay ng mga taong nakatira dito? “Paanong ang interaksyon ng tao at kapaligiran ay nagbigay-daan sa pagbuo at paghubog ng kabihasnang Asyano? Simulan natin ang ating pagtuklas sa pamamagitan ng isang laro.
 11. 11. Matapos mong masukat ang iyong kakayahang sumagot ng mga paunang tanong sa mga aralin ng modyul na ito ay magsisimula na ang iyong paglalakbay. Simulan mo ito sa pamamagitan ng pagtuklas ng mga mahahalagang salita o konsepto na iyong magagamit habang binubuo mo ang mga posibleng kasagutan sa mga tanong na ano ang konsepto ng Asya bilang isang kontinente? Ano ang mga batayan ng paghahati nito sa limang rehiyon? Paano nahubog ang pisikal na katangian ng Asya? Malaki ba ang epekto ng katangiang pisikal ng Asya sa pamumuhay ng mga taong nakatira dito?
 12. 12. “Paanong ang interaksyon ng tao at kapaligiran ay nagbigay- daan sa pagbuo at paghubog ng kabihasnang Asyano? Simulan natin ang ating pagtuklas sa pamamagitan ng isang laro.
 13. 13. GAWAIN 1 LOOP – A – WORD
 14. 14. GAWAIN 1: LOOP – A - WORD Ang gawaing ito ay susubok sa iyong kakayahang humanap ng mga salitang bubuo sa iyong kaisipan ukol sa paksa, at kung paano mo ito bibigyang kahulugan. Sa pamamagitan nito ay makakabuo ka ng mga pangungusap o paglalahad na may kaugnayan sa Asya at sa pisikal na katangian nito. Mula sa kahon ay hanapin mo, sa anumang direksyon, ang salita na tinutukoy sa bawat aytem. Bilugan ito at isulat sa guhit bago ang bilang.
 15. 15. H I B L D K T E K M A L P I N E K A P A L I G I R A N I P K O R U S N A B I L H G A S Y A G I W L E T S A P U N B I A B R K O N T I N E N T E P K H I A S B I N U T R A S G I A O H P O B A H U R O N A N G L B A I S U N U G N A Y A N I P I S Y N I S B A S E L Y I T E S N A K T R O S T Y A D O P S T A N I B A S W B T R K Y O P E N
 16. 16. H I B L D K T E K M A L P I N E K A P A L I G I R A N I P K O R U S N A B I L H G A S Y A G I W L E T S A P U N B I A B R K O N T I N E N T E P K H I A S B I N U T R A S G I A O H P O B A H U R O N A N G L B A I S U N U G N A Y A N I P I S Y N I S B A S E L Y I T E S N A K T R O S T Y A D O P S T A N I B A S W B T R K Y O P E N
 17. 17. GAWAIN 1: LOOP – A - WORD ________________ 1. Bigkis o tulungan para sa kapwa kapakinabangan ________________ 2. Ang pangunahing tagalinang ng kapaligiran para sa kabuhayan ________________ 3. Kalikasan, ang ekolohikal na komposisyon ng daigdig ________________ 4. Maunlad na yugto ng kulturang panlipunan, moral at kultural ________________ 5. Pag-aaral sa katangiang pisikal ng mundo ________________ 6. Katutubo o tagapagsimula ________________ 7. Pag-unawa at paghanga sa sining, kaugalian, paniniwala, gawaing panlipunan, edukasyon, relihiyon at siyentipiko ________________ 8. Ang malaking masa ng lupain sa mundo ________________ 9. Ang pinakamalaking kontinente sa sukat at sa populasyon ________________ 10. Katangiang nakikita at nahahawakan
 18. 18. GAWAIN 1: LOOP – A - WORD
 19. 19. PAMPROSESONG TANONG 1. Sa mga salitang iyong nahanap at naitala, alin sa mga ito ang masasabi mong lubhang mahalaga kung ang pag-uusapan ay ang pagsisimula ng kabihasnan ng mga Asyano? Bakit? 2. Paano mo nabuo ang iyong sariling konsepto o kaisipan mula sa mga salitang iyong pinagsama - sama? Anu - ano ang naging batayan mo upang humantong ka sa nabuo mong kaisipan?
 20. 20. GAWAIN 2 PASYALAN NATIN
 21. 21. GAWAIN 2: PASYALAN NATIN Matapos ang unang gawain, atin namang lalakbayin ang mga katangi-tanging lugar sa Asya at alamin mo ang lebel ng iyong paunang kaalaman ukol dito. Nasa larawan ang mga lugar na ating lalakbayin at sa kahon sa ibaba nito ay isusulat mo ang iyong sagot sa nakatalang kata-nungan hinggil sa larawan. Tukuyin mo din ang bansang kinaroroonan nito sa pamamagitan ng paglalagay ng linyang mag-uugnay sa larawan at sa bansang kinalalatagan nito. Handa ka na? Tayo na!
 22. 22. GAWAIN 2: PASYALAN NATIN CASPIAN SEA
 23. 23. GAWAIN 2: PASYALAN NATIN LAKE BAIKAL
 24. 24. GAWAIN 2: PASYALAN NATIN HUANG HO
 25. 25. GAWAIN 2: PASYALAN NATIN FERTILE CRESCENT
 26. 26. GAWAIN 2: PASYALAN NATIN BANAUE RICE TERRACES
 27. 27. GAWAIN 2: PASYALAN NATIN KHYBER PASS
 28. 28. GAWAIN 2: PASYALAN NATIN MOUNT EVEREST
 29. 29. GAWAIN 2: PASYALAN NATIN BORNEO RAINFOREST
 30. 30. PAMPROSESONG TANONG • 1. Ano ang masasabi mo sa mga larawan? Ilahad ang pagkakatulad ng mga ito. Ilan dito ang anyong lupa at ilan ang anyong tubig? • 2. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon na aktuwal na mapasyalan ang isa sa mga ito, ano ang iyong pipiliin? Bakit? • 3. Batay sa mga larawang iyong namalas, paano mo ilalarawan ang katangian ng Asya bilang isang kontinente? Ano sa palagay mo ang humuhubog sa pagkaka-iba-iba ng mga likas na katangian ng isang kapaligiran? Pangatwiranan ang sagot. • 4. Pare-pareho kaya ang likas na kapaligiran sa iba’t-ibang panig ng Asya? Paano mo ito nasabi? • 5. Masasabi mo bang ang mga anyo ng kalikasang ito ay gumanap at patuloy na gumaganap ng maha-lagang papel sa pamumuhay ng mga taong nainirahan sa mga bansang ito? Pangatuwiranan ang sagot.
 31. 31. GAWAIN 3 PAG – AKYAT TUNGO SA PAG - UNLAD
 32. 32. GAWAIN 3: PAG – AKYAT TUNGO SA PAG - UNLAD Ngayon ay bubuo ka ng sarili mong pagtataya. Ating ilalarawan ang pagtatayang ito sa pamamagitan ng paglalagay sa iyong sarili bilang isang manlalakbay. Mula sa ibaba ay magiging layon mong marating ang tuktok ng bundok na iyong tutuklasin. Gumawa ka ng iyong pahayag ukol sa pauna mong kaalaman sa kontinente ng Asya at sa pisikal na katangian nito sa pamamagitan ng pagpunan ng cloud callout sa unang hakbang ng iyong pag- akyat sa ganap na pagkatuto. Ang ikalawa at ikatlong cloud callouts ay makikita mo upang iyong sagutan habang tinatalakay at matapos na talakayin ang mga aralin. Ito ang isa sa magiging pagtataya mo sa iyong pag-katuto sa modyul na ito.
 33. 33. GAWAIN 3: PAG – AKYAT TUNGO SA PAG - UNLAD Taglay ang iyong mga paunang kaalaman sa mga aralin ng modyul na ito, aalamin mo ngayon ang mga tamang sagot sa mga tanong na inilahad, sa iyong pagtungo sa susunod na bahagi ng modyul. Dito ay magkakaroon tayo ng talakayan at pagsusuri ng mga teksto upang magkaroon ka ng hustong kaalaman na magagamit mo sa paggawa ng proyekto matapos ang aralin; isang poster/slogan ukol sa katangiang pisikal ng Asya at wastong pangangalaga sa kalikasan na mamarkahan batay sa nilalaman, pagka-malikhain, impact, organisasyon, at kapakinabangan nito. Handa ka na? Simulan mo na!
 34. 34. LINANGIN
 35. 35. Matapos mong matuklasan ang iyong mga pang-unang kalaaman sa aralin ay atin namang lilinangin ang mga kaisipang ito sa pamamagitan ng mga ilalatag na teksto at ibang pang mater-yales na mapagkukunan mo ng mga impormasyon. Ang pangunahing layunin mo sa bahaging ito ay matutunan at maunawaan ang mga mahahalagang impormasyon at kaisipan ukol sa konsepto ng Asya, mga paghahating pangrehiyon nito, ang heograpiya at katangiang pisikal ng Asya, at ang iba’t-ibang pananaw sa kontinenteng ito. Gamit ang mga malilikom mong kaalaman, inaasahang magkakaroon ka ng kabatiran tungkol sa katangiang pisikal ng Asya, at kung gaano kahalaga ang heograpiya at pisikal na katangian ng Asya upang mabuo ang kabihasnan nito. Ating simulan ang paglinang!
 36. 36. GAWAIN 4 CLUSTER MAP
 37. 37. GAWAIN 4: CLUSTER MAP Mahalagang pagtuunan ng pansin sa iyong pag- aaral ukol sa Asya ang pag-aaral din ng pisikal na katangian ng mundo sapagkat malaki ang epekto nito sa kilos at gawain ng tao. Ito ay ang heograpiya. Ang bawat salik nito ay nakapagbigay impluwensya sa pagbuo at paghubog ng kabihasnan ng mga Asyano at patuloy na humuhubog sa kanilang kabuhayan. Pagmasdan mo ang iyong paligid. Alin sa mga nakikita o nararanasan mo ang maituturing mong bahagi ng pisikal na katangian ng daigdig? Sagutin mo ito sa pamamagitan ng isang concept map o kaya’y cluster map.
 38. 38. GAWAIN 5 ASYA: LIKE! – LIkas na Katangian at Ekolohiya
 39. 39. GAWAIN 6 MAPANG PISIKAL
 40. 40. GAWAIN 6: MAPANG PISIKAL Narito ang mapa ng daigdig. Suriin mo ito at magbuo ng sariling pahayag ukol sa lawak at hugis ng mga lupaing nakalatag dito.
 41. 41. PAMPROSESONG TANONG 1. Ano ang kontinente bilang anyong lupa at bilang bahagi ng pisikal na katangian ng daigdig? 2. Ilan ang kontinente ng daigdig? Gamit ang outline world map sa itaas, takdaan mo ng sariling ku-lay ang bawat isa at isulat sa loob o bahagi nito ang pangalan ng bawat kontinente o kaya’y maglagay ng legend sa gawing kaliwa sa ibaba ng mapa. Ano ang mapapansin mo sa hugis ng bawat kontinente? May paliwanag ka ba o hinuha tungkol dito?
 42. 42. PAMPROSESONG TANONG 3. Ano ang masasabi mo sa Asya bilang isang kontinente? Ilarawan ang anyo ng lupain ng Asya sa hilaga, kanluran, timog, timog- silangan, at silangan nito. May epekto kaya ang lawak, hugis o anyo, at kinaroroonan nito sa mga taong naninirahan dito? Bakit? 4. Isa-isahin ang mga rehiyon ng Asya. Paano isinagawa ang paghahating rehiyonal nito? Para sa iyo, dapat bang maging batayan ang mga into ng ganoong paghahati? 5. Kung ang mga kontinente sa buong mundo ay hindi nahahati at ito’y nananatiling isang malaking buong lupalop, may pagbabago kaya sa katangiang pisikal nito at anong uri kaya ng pamumu-hay, kultura, kasaysayan, sibilisasyon, at kabihasnan mayroon ang mga tao sa buong daigdig? Maglahad ng paghihinuha.
 43. 43. GAWAIN 7 PAGSUSURI NG MAPA AT TEKSTO
 44. 44. GAWAIN 7: PAGSUSURI NG MAPAAT TEKSTO Ang pagkakaroon ng napakaraming uri ng kapaligirang likas ay kakanyahan ng Asya. Mahalagang maunawaan mo na ang kontinente ng Asya ay biniyayaan at nagtataglay ng iba’t-ibang anyong lupa at anyong tubig na lubos na nakakaapekto sa takbo ng pamumuhay ng mga Asyano. Sa iyo ngayo’y ilalahad ang ilang mga mahahalagang kaisipan at pahayag hinggil sa kapaligirang pisikal ng Asya. Suriin mo ang mga ito upang makapaglahad ng kasagutan sa mga pamprosesong tanong.
 45. 45. GAWAIN 7: PAGSUSURI NG MAPAAT TEKSTO Matatagpuan sa Asya ang iba’t-ibang uri ng anyong lupa gaya ng mga sumusunod:
 46. 46. GAWAIN 7: PAGSUSURI NG MAPAAT TEKSTO Bulubundukin o hanay ng mga bundok. Pinakatanyag dito ay ang Himalayas na may habang umaabot sa 2,414 kilometro o 1,500 milya. Ang Hindu Kush (Afghanistan), Pamir (Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, at Kyrgyzstan), Tien Shan (Hilagang Asya), Ghats (Timog Asya), Caucasus (Azerbaijan, Georgia, Russia at Armenia) at ang Ural (Kanlurang Asya) ay ilan din sa mga bulubundukin ng Asya.
 47. 47. GAWAIN 7: PAGSUSURI NG MAPAAT TEKSTO Bundok. Ang Mt. Everest na nakahanay sa Himalayas ay ang pinakamataas na bundok sa buong mundo na may taas na halos 8,850 metro. Pangatlo naman ang Mt. Kanchenjunga (8,586 metro) na nasa Himalayas din.
 48. 48. GAWAIN 7: PAGSUSURI NG MAPAAT TEKSTO Bulkan. Dahil sa ang Insular Southeast Asia ay nakalatag sa Pacific Ring of Fire, tinatayang nasa humigit ku-mulang 300 aktibong bulkan ang nasa Asya tulad ng Semeru, Krakatoa, Fuji, Pinatubo, Taal at Mayon.
 49. 49. GAWAIN 7: PAGSUSURI NG MAPAAT TEKSTO Talampas o ang kapatagan sa itaas ng bundok. Ang Tibetan Plateu na itinuturing na pinakamataas na talampas sa buong mundo (16,000 talampakan) at tinaguriang “Roof of the World” ay nasa Asya. Ang talampas ng Deccan na nasa katimugang bahagi ng Indo-Gangentic Plain ng India ay kilala rin.
 50. 50. GAWAIN 7: PAGSUSURI NG MAPAAT TEKSTO Disyerto. Ang Gobi Desert na siyang pinakamalaki sa Asya at pang-apat sa buong mundo, ay isa lamang sa mga disyertong matatagpuan sa Asya. Makikita din dito ang mga disyerto ng Taklamakan, Kara Kum, at mga disyerto sa Iraq, Iran, Saudi Arabia at India.
 51. 51. GAWAIN 7: PAGSUSURI NG MAPAAT TEKSTO Kapuluan o Arkipelago. Pangkat ng mga pulo na marami sa Asya tulad ng Indonesia, ang pinakamalaking archipelagic state sa buong mundo na binubuo ng humigit kumulang na 13,000 mga pulo, ang Pilipinas at ang Japan.
 52. 52. GAWAIN 7: PAGSUSURI NG MAPAAT TEKSTO Pulo. Umaabot sa 770 libong milya ang kabuuang sukat ng mga pulo sa Asya at kabilang dito ang Cyprus, Andaman, Sri Lanka, Maldives, Borneo, Taiwan, at marami pang iba.
 53. 53. GAWAIN 7: PAGSUSURI NG MAPAAT TEKSTO Tangway o Peninsula. Lupain din ng mga tangway o anyong lupang nakausli sa karagatan ang Asya. Tinatayang nasa tatlong milyong milya kwadrado ang sukat nito. Ilan sa mga ito ay ang Turkey, Arabia, India, Korea, at Yamal.
 54. 54. GAWAIN 7: PAGSUSURI NG MAPAAT TEKSTO Kapatagan. Halos sangkapat (¼) na bahagi ng lupain ng Asya ay kapatagan. Ang Indo-Gangetic Plain at malaking bahagi ng Timog Silangang Asya ay bahagi nito
 55. 55. GAWAIN 7: PAGSUSURI NG MAPAAT TEKSTO Tulad ng pagkakaroon ng iba’t-ibang anyong lupa, ang Asya ay maituturing ding ma-yaman sa iba’t-ibang anyong tubig tulad ng mga karagatan, lawa at ilog.
 56. 56. PAMPROSESONG TANONG 1. Batay sa mga kaisipan at konseptong naihayag sa itaas, ano ang masasabi mo sa Asya bilang kontinenteng biniyayaan ng mayamang anyong lupa at anyong tubig? 2. Paano kaya umaayon ang mga Asyano sa iba’t- ibang katangiang pisikal na ito ng Asya? Ihayag ang iyong hinuha.
 57. 57. GAWAIN 8 BEHETASYON, ALAMIN!
 58. 58. GAWAIN 8: BEHETASYON, ALAMIN! Sa mga naitala mong mga konsepto ng Asya bilang isang kontinente ay mahalaga ring matukoy mo ang iba’t-ibang vegetation cover na mayroon sa iba’t-ibang rehiyon ng Asya bilang bahagi ng pisikal na katangian nito, at iyan ay iyong aalamin sa pamamagitan ng pagbasa ng teksto ukol dito gamit ang anumang batayang aklat sa Araling Panlipunan II, ang tungkol sa Asya. Malaya ka ding gumamit ng anumang materyales o pamamaraan upang makalikom ng mga datos, at makapagbigay ng mainam na sagot sa ating gawain kaugnay sa paksa.
 59. 59. GAWAIN 8: BEHETASYON, ALAMIN! • Sa ibaba ay makikita ang isang concept organizer na nagtataglay ng mga larawan ng iba’t-ibang vegetation cover. • Gamit ang iyong nalikom na mga impormasyon, isulat sa espasyo sa ibaba ng larawan ang maikling paglalarawan dito. • Sa kahon sa ibaba ng bawat seksyon ng graphic organizer ay itala ang mga bansa sa Asya na may ganitong uri ng behetasyon.
 60. 60. PAMPROSESONG TANONG 1. Bakit iba-iba ang “vegetation cover” o behetasyon sa iba’t- ibang bahagi ng Asya? Ilahad ang mga dahilan na nagbunsod dito. 2. Sa papaanong paraan na ang uri ng behetasyon sa isang bansa ay nakaapekto sa aspetong kul-tural (pamumuhay, pananamit, kilos, paniniwala, kaugalian) ng mga mamamayang naninirahan dito? Magbigay ng ilang halimbawa. 3. Ilarawan mo ang uri ng behetasyon mayroon sa Pilipinas. Paano ito nililinang o pinapakinabangan ng ating bansa? Ano ang naidudulot sa tao at sa bansa ng paggamit o paglinang nito?
 61. 61. GAWAIN 9 SURI - SIPI
 62. 62. GAWAIN 9: SURI - SIPI Ang uri ng kapaligirang pisikal mayroon sa isang lugar ay epekto ng uri ng klima nito. Ito’y bunsod din ng mga pangyayaring likas na hindi natin maiiwasan ngunit may mga pamamaraan para mabawasan, kung hindi man maiwasan, ang mga kapinsalaang dulot nito. Ito ay ang paggalaw ng lupa at pagputok ng mga bulkan, at ang pag- ihip ng monsoon o hanging nagtataglay ng ulan na maaaring humantong sa bagyo. Ano kaya ang mga pagbabagong naidudulot ng mga ito sa kapaligi-rang likas ng isang bansa? Paano ito naghahatid ng mga mahahalagang salik sa pamumuhay ng mga tao? Ang Asya ay isang kontinente na palagiang nakakaranas ng mga pangyayaring ito.
 63. 63. ==‘
 64. 64. PAMPROSESONG TANONG 1. Bakit ang isang malaking kontinente ng Asya ay mayroong iba’t-ibang uri ng klima? Mas na-kabubuti ba ito o mas nakasasama? 2. Paano naaapektuhan ng monsoon sa Asya ang mga Asyano? Ipaliwanag ang kasagutan sa konsepto ng salik kultural. 3. Bigyan ng paghihinuha kung paanong ang mga pananim at behetasyon sa Asya ay nakade-pende sa uri ng klima mayroon sa isang partikular na lugar o bansa. Magsagawa ng masus-ing pagpapaliwanag sa sagot. 4. Pansinin ang pigura ng direksyon ng mga monsoon na nasa itaas. Ito ba ay makakapagbigay paliwanag kung bakit madalas ang bagyo sa Pilipinas? Bakit? 5. Bakit mahalagang malaman ng mga Pilipino ang ganitong kalagayan ng Pilipinas?
 65. 65. PAMPROSESONG TANONG 1. Batay sa mapa, madalas ba ang paglindol sa Silangan at Timog Silangang Asya? Patunayan. 2. Ano ang kaugnayan ng pagsabog ng bulkan sa pagkakaroon ng mga pisikal na anyo tulad ng bundok, talampas, ilog, lawa, at dagat? 3. Paanong naaapektuhan ng mga pagyanig at pagsabog ng bulkan ang likas na kapaligiran at ng pamumuhay ng mga tao sa Pilipinas at ilang bahagi ng Silangang Asya? Paano ang naging pagtugon ng mga tao dito?
 66. 66. GAWAIN 10 KATANGIANG PISIKAL NG ASYA, ITANGHAL!
 67. 67. GAWAIN 10: KATANGIANG PISIKAL NG ASYA, ITANGHAL! Ngayon ay maglilikom ka ng mga mahahalagang datos at impormasyon ukol sa ka tangiang pisikal ng mga rehiyon sa asya. Ang gawaing ito ay maaaring isagawa ng isahan o pangkatan. Kung isasagawa bilang pangkatang gawain, malaya ang bawat mag-aaral na sumapi sa mga kamag-aaral na nais nilang makasama at bumuo ng pangkat na may pare-parehong dami ng kasapi. Kapag naisaayos na ang mga grupo, makakatanggap kayo ng task card na in-yong magiging gabay sa pagsasagawa ng gawain.
 68. 68. PAMPROSESONG TANONG 1. Maglahad ng paghahambing at pagtutulad sa katangiang pisikal ng Hilagang Asya at Kanlurang Asya, ng Timog Asya at Silangang Asya, at ng Mainland Southeast Asia at Insular Southeast Asia? 2. Anu-ano ang bahaging ginampanan ng mga kabundukan at ng mga ilog sa Asya sa pamumuhay ng mga Asyano? 3. Paano naaapektuhan ng mga monsoon, mga bagyo, at ng mga lindol ang pisikal na katangian ng ibat-ibang rehiyon ng Asya? Ikaw bilang isang Pilipino at Asyano, ano ang magiging kapakinabangan mo sa pagkakaroon ng ganap na kaalaman sa katangian ng mga natural na kalamidad na dinaranas ng ating bansa.
 69. 69. GAWAIN 11 PAG – AKYAT TUNGO SA PAG - UNLAD
 70. 70. GAWAIN 11: PAG – AKYAT TUNGO SA PAG - UNLAD Dahil sa marami ka nang nakalap na impormasyon tungkol sa heograpiya at katangiang pisikal ng Asya, simulan mo na ang pangalawang bahagi ng iyong pormatibong pagtataya. Nasa kalagitnaan ka na ng iyong paglalakbay at ilang pagsasanay na lamang ay mararating mo na ang rurok ng tagumpay! Kung kaya’t ngayon, matapat mong punan ng paglalahad ng iyong kaisipan ang cloud callout na nasa larawan.
 71. 71. UNAWAIN
 72. 72. GAWAIN 12 SALUNDIWA
 73. 73. GAWAIN 12: SALUNDIWA Ang gawaing ito ay naglalayong mailahad mo ang mga konseptong iyong nabuo bunga na mga kaalamang iyong nalinang sa nakaraang bahagi ng modyul. Sa papaanong paraan nakaapekto ang katangiang pisikal ng Asya sa pamumuhay ng mga Asyano? Ilapat mo ang iyong natutunan sa pamamagitan ng mga conceptual map sa ibaba
 74. 74. GAWAIN 12: SALUNDIWA Ibahagi ang iyong mga kaisipang taglay ng mga conceptual maps. Ilaan din ang matamang pakikinig sa gagawing pagbabahagi ng iba at maging aktibo sa talakayan ukol sa paksa.
 75. 75. GAWAIN 13 BIGYANG KAHULUGAN
 76. 76. GAWAIN 13: BIGYANG KAHULUGAN Para makadagdag interes sa’yo kung gaano kayaman sa likas na katangian at kapaligiran ang Asya at kung paano ito ginamit ng tao para sa kanyang pamumuhay, narito ang mga gawaing magpapamalas sa ‘yo ng mga ito. Malaya kang gawin ang isa o lahat ng mga nakatala para sa pag-unlad ng iyong kaalaman. Mahalagang makapagtala ka ng mahaha-lagang punto o ideya habang isinasagawa ang anuman sa mga gawain nang sa gayon ay lalo mong magagap ang kahalagahan ng katangiang pisikal ng Asya sa mga Asyano sa pagbuo at paglinang ng kanilang kabihasnan. Panuorin ang video ng eco-tourism campaign ng mga sumusunod na bansa:
 77. 77. GAWAIN 13: BIGYANG KAHULUGAN Narito ang sites ng mga naturang video: Armenia - http://www.youtube.com/watch?v=I9XrxzArcmc Turkey - http://www.youtube.com/watch?v=IFkF4Oea3P8 India - http://www.youtube.com/watch?v=v7qzOV4G7JM&feature=relmfu Malaysia - http://www.youtube.com/watch?v=qeK96XxG2Sc China - http://www.youtube.com/watch?v=JvfwBU_G4Hg Philippines -http://www.youtube.com/watch?v=TsBUz6qu_Bo&feature=fvwrel
 78. 78. GAWAIN 13: BIGYANG KAHULUGAN 2. Magdaos ng lecture/ symposium ukol sa: Eco-Tourism Campaign ng mga bansa sa Asya na maaaring ibahagi ng isang opisyal ng National Commission for Culture and the Arts na namamahala sa mga programa ukol sa ugnayang pangkulura ng Pilipinas at mga bansa sa Asya. Eco-Tourism Campaign ng Pilipinas na tatalakayin at ibabahagi ng isang opisyal o kawani ng Department of Tourism ng Pilipinas Eco-Tourism Campaign ng inyong lugar sa pamamagitan ng paanyaya sa inyong Punong Bayan o sa inyong Local Tourism Officer.
 79. 79. PAMPROSESONG TANONG 1. Ibahagi ang iyong naging reaksyon matapos mong mapanood ang mga video o marinig ang mga ibinahagi ng mga tagapagsalita sa symposium. Gaano kahalaga na mapahala- gahan ng tao ang kanyang pisikal na kapaligiran? 2. Patunayan na malaki ang bahaging ginampanan at ginagampanan ng pisikal na kapaligi-ran sa iba’t-ibang aspeto ng buhay ng tao. 3. Paanong ang interaksyon ng tao sa kanyang kapaligiran ay nagbigay-daan sa paghubog at pag-unlad ng kabihasnang Asyano?
 80. 80. GAWAIN 14 PAGNINILAY
 81. 81. GAWAIN 14: PAGNINILAY Ano ang naramdaman mo habang ikaw ay nasa proseso ng pag- alam ng mga katangi-tanging impormasyon tungkol sa pisikal na katangian ng Asya? Alin sa mga paksa ng aralin ang mas nakapukaw ng iyong interes? Bakit? May bahagi ba ng aralin na nais mo pang tuklasin nang mas malawak? Sa proseso ng paglinang at pag-unawa ng aralin, ano ang mga natuklasan mo sa iyong sarili bilang isang mag-aaral, at ano ang iyong mga susunod na hakbang upang mas maging produktibo at makabuluhan ang iyong pag-aaral? Ang lahat ng iyong mga iniisip at saloobin ay isulat mo sa reflection journal upang siyang maging gabay mo sa pagsukat ng iyong mga kaalaman at pagganap sa mga gawaing iyong naisakatuparan. Gawin mo rin itong pamantayan tungo sa pagpapa- unlad ng iyong sarili.
 82. 82. GAWAIN 14: PAGNINILAY
 83. 83. GAWAIN 15 PAG – AKYAT TUNGO SA PAG - UNLAD
 84. 84. GAWAIN 15: PAG – AKYAT TUNGO SA PAG - UNLAD Ang gawaing ito ay ang siyang pagtatapos ng iyong pag-akyat sa tugatog ng ta-gumpay! Marami kang pinagdaanang balakid na humamon sa iyong kakayahan upang makapaglikom ka ng ganap na pagkatuto at kabatiran tungkol sa tinalakay na aralin. Ngayon ay magagawa mo nang ihayag nang buong pagmamalaki at walang pag-aalinlangan ang iyong nabuong kasagutan batay sa iyong malalim na pag-unawa sa tinalakay na aralin ng modyul na ito.
 85. 85. ISABUHAY
 86. 86. GAWAIN 16 PROFAYL NG ASYA
 87. 87. GAWAIN 16: PROFAYL NG ASYA Taglay ang iyong kaalaman sa mga detalye ng aralin, gumawa ka ng pangkalahatang profayl pangheograpiya ng Asya na siyang magagamit mo sa paggawa ng iyong proyekto sa pagtatapos ng unang yunit ng modyul. Ang iyong likha ay mamarkahan batay sa nilalaman, konstruksyon at organisasyon ng mga pangungusap, kapakinabangan, pamamaraan ng paghahayag, at pangkalahatang anyo ng profayl.
 88. 88. GAWAIN 17 LIKAS NA GANDA NG ASYA, PALAGANAPIN
 89. 89. GAWAIN 17: LIKAS NA GANDA NG ASYA, PALAGANAPIN Ang Asya ay sagana sa mga tanawin at kapaligirang pisikal na tunay namang maipag-mamalaki at nagbibigay ng samu’t- saring kapakinabangan. Marapat lamang na ito’y ipag-malaki mo at ikarangal na ikaw ay isang Asyano. Sa isang cartolina na may sukat na 18x24 pulgada, gagawa ka ng isang poster at slogan na mag-papakita ng kagandahan ng katangiang pisikal ng Asya. Malaya mong gawin ang anumang nais mo sa pamamaraan ng paggawa nito maging sa uri ng pangkulay na iyong gagamitin. Tandaan mo lamang na ang proyektong ito ay dapat na maging mapanghikayat sa mga makakakita nito na hangaan at pasyalan ang magagandang tanawin sa Asya bunsod ng mga likas na katangiang pisikal nito. Narito ang ilang halimbawa ng poster at slogan.
 90. 90. GAWAIN 17: LIKAS NA GANDA NG ASYA, PALAGANAPIN Ang kakayahan mong gumawa ng proyektong ito ay makakatulong sa iyo nang malaki upang maisakatuparan ang pinal na proyekto ng Yunit I, ang isang Travel Brochure na mamarkahan batay sa mga sumusunod na kraytirya: nilalaman, pagkamalikhain, impact, organisasyon, at kapakinabangan nito, na siya ring magiging pamantayan ng pagbibigay ng grado sa iyong gagawing poster at slogan.
 91. 91. REFERENCE •AP G8 – LM pp. 1- 94 •AP G8 – TG pp. 1- 55
 92. 92. DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 93. 93. All is well, all is well, all is well May the odds be ever in your favor Good vibes =)
 94. 94. Prepared by: JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, AP 7 May 31, 2014 THANK YOU VERY MUCH!

×