Ang populasyon

70,743 views

Published on

8 Comments
18 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
70,743
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
1,227
Comments
8
Likes
18
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ang populasyon

 1. 1. KABANATA 16Ang Populasyon at Pag-unlad
 2. 2. magkakaugnay ang pang-araw-arawna gawain ng lahat ng mga tao, lipunan atbansa sa mga usaping pagbabago sapopulasyon, sa naas ng paggamit ng likasna yaman, sa kalagayan ng kapaligiran, uring pangkabuhyana at bilis ng panlipunangpag-unlad.
 3. 3. nakaaapekto ang malawakan atpatuloy na paglaganap ng kahirapan atnaiimpluwensiyahan naman ng paglaki ngpopulasyon. Halos maubos sa likas nayaman at pagkasira ng kapaligiran angpatuloy na malaking pagkonsumo.
 4. 4. namamalas din natin sa kasalukuyanang mabilis na pag-unladd ng uri ngpamumuhay at malaking pag-unlad ngmedisina na nakababawas sa bilang ngmga namamatay at nagbubunga ein ngnakagigitlang paglaki ng populasyon naseryosong sinusubukan ngayon angkakayahang magdala ng mundo – datingkakayahan na hindi na maibabalikpagkatapos itong sirain.
 5. 5. bahagi ito ng kalagayan ng mundo.Dapat ba tayong mangamba? Maymagagawa pa ba tayo? Ipaliliwanag ngkabanatang ito ang kasagutan.
 6. 6. ANG POPULASYON NG MUNDO SA KASALUKUYAN
 7. 7. POPULASYON Ayon sa ulat ng Population Institute ngUS,•Mabagal ang paglaki ng populasyon samundo noong 1997 kaysa noong nakaraangmga taon•Populasyon ng mundo – 6.1 bilyon (2001) – 7.9 bilyon (2012)
 8. 8. POPULASYON Mahina ang fertility rate (bilang ng mgaipinapanganak ng bawat babae) samahinang paglaki ng populasyon sa mgabansa sa Asia, Africa at Latin America.
 9. 9. FERTILITY RATE COUNTRY FROM TO1.Bangladesh 6.2 3.57 4.1 2.52. Turkey 7.5 4.43. KenyaAVERAGE 2.96
 10. 10. POPULASYON suliranin ang labis na populasyon lalona sa mga bansang papaunlad pa lamang. 98% ang taunang paglaki ngpopulasyon 1.3 bilyong tao ang nabubuhay sakahirapan Anim (6) na bansang maypinakamalaking populasyon; China, India,United States, Indonesia, Brazil at Russia.
 11. 11. MGA SULIRANINGPAMPOPULASYON
 12. 12. Kahirapan
 13. 13. KAHIRAPAN 1bilyong tao sa mga umuunlad nabansa ay mahirap halos kalahati ng populasyon ng Africaat Timog Asia (India) ang nabubuhay sakahirapan kung ihahambing sa 20% ngpopulasyon sa Silangang Asya umaasa sa agrikultura ang mga bansasa Third World, limitado ang panlipunangserbisyo at kulang sa makabagongteknolohiya sa agrikultura.
 14. 14. Kagutuman
 15. 15. KAGUTUMAN THOMAS MALTHUS “sa mundong limitado angpinagkukunang yaman, bumababa angdemand sa paggawa dahil sa dami ngtao”.
 16. 16. KAGUTUMAN bumababa ang sahod ng mgamanggagawa kung kaya walangkakayahang bumili ng pagkain ang malakingbahagi ng populasyon. hindi nagiging sapat ang lahat, lalo pakung may kalamidad dulot ng kalikasan. 2050 projection – 10 bilyong tao angpopulasyon at matitriple angpangangailangan sa pagkain.
 17. 17. Kalusugan
 18. 18. KALUSUGAN maruruming lungsod salungat sakailangan na malinis at malusog napamumuhay nasa panganib pa rin angkalusugan ng mga mamamayangnaninirahan sa makabagong lungsod. hindi kayang bilhin ng mahihirapang mga kailangang pagkain.
 19. 19. Edukasyon
 20. 20. EDUKASYON nababawasan ang taon sa pag-aaralsa pagdaragdag ng mga anak ng isangpamilya. hindi na malaki ang panahon naibinibigay ng magulang sa bawat anak sapaggabay sa kanilang pag-aaral o paglaanng salapi para sa kanilang edukasyon. mas maraming mag-aaral, masmaraming guro at pasilidad sa edukasyonang kailangan
 21. 21. Pabahay
 22. 22. PABAHAY lumalaki ang pangangailangan sa lupaat pabahay. nakapagpapataas ng halaga,pagkukulang at pagbaba ng uri ng bahayang malaking pangangailangan. nalilihis ang pinagkukunan, mula samga bagay na nakapagpapaunlad patungosa pagbibigay sa pangangailangan sabahay.
 23. 23. PABAHAY sa paghina naman ng paglaki ngpopulasyon, bababa ang presyo ng lupa atang kapaligiran sa urban ay bubuti atmaaayos ang kalidad ng buhay.
 24. 24. Kapaligiran
 25. 25. KAPALIGIRAN sinisisi ang mabilis na paglaki ngpopulasyon sa pagkasira ng kapaligiran. ang kagubatan ay mabilis nanababawasan na humahantong sapagbabago ng klima, pagkaagnas ng lupa tabaha. malaki ang pagkonsumo ng langis pagpatay sa iba’t ibang anyo ng buhaymula sa likas nilang tirahan ang mabigat nadahilan ng pagkasira ng kapaligiran
 26. 26. KAPALIGIRAN sinisira rin ng tao ang kagubatan natirahan ng mga hayop, tinatambakan ngmga latian at binabawi ang lupa sa baybay-dagat. Dinudumihan din ang mga lawa atmga ilog kung saan nabubuhay atmasusupling ang mga isda.
 27. 27. Ekonomiya
 28. 28. EKONOMIYA Ang lumalaking bahagdan ngpopulasyon ay umaasa sa may edad aynakapagpapalaki ng pangangailangan atnakapagpapalit sa ipon. lumiliit din ang puhunan at mgaserbisyo. nakapagpapalaki rin ng lakas – bisigna nakapagpapaliit naman sa kapital ngbawat manggagawa, sa produksyon at kita.
 29. 29. ANG SERONG PAGLAKI NGPOPULASYON
 30. 30. SERONG PAGLAKI NG POPULASYON ang pangkalahatang pagiging matatagat hindi pagbabago ng populasyon.
 31. 31. SERONG PAGLAKI NG POPULASYON ang pangkalahatang pagiging matatagat hindi pagbabago ng populasyon. kapag pantay ang bilang ngipinapanganak at bilang ng namamatay,hindi magbabago ang populasyon.
 32. 32. SERONG PAGLAKI NG POPULASYON ang pangkalahatang pagiging matatagat hindi pagbabago ng populasyon. kapag pantay ang bilang ngipinapanganak at bilang ng namamatay,hindi magbabago ang populasyon. kung hindi nagbabago ang populasyon,nagkakaroon ng maraming matatanda, nahindi na gaanong produktibo kung kayalumalaki rin ang bahagdan ng walanghanapbuhay.
 33. 33. SERONG PAGLAKI NG POPULASYON malaking pasanin sa pamahalaan anglumalaking bilang na matatanda sa serongpaglaki ng populasyon – pagbibigay ngserbisyo sa pangangalaga sa kalusugan atmga benepisyo.
 34. 34. SERONG PAGLAKI NG POPULASYON malaking pasanin sa pamahalaan anglumalaking bilang na matatanda sa serongpaglaki ng populasyon – pagbibigay ngserbisyo sa pangangalaga sa kalusugan atmga benepisyo. mabagal na rin ang kanilang pagkilosat bantulot tumanggap ng mga pagbabago.
 35. 35. SERONG PAGLAKI NG POPULASYON malaking pasanin sa pamahalaan anglumalaking bilang na matatanda sa serongpaglaki ng populasyon – pagbibigay ngserbisyo sa pangangalaga sa kalusugan atmga benepisyo. mabagal na rin ang kanilang pagkilosat bantulot tumanggap ng mga pagbabago. hindi rin lubhang maaasahan ang mgakabataan na akuin ang responsibilidad ngmga matatanda.
 36. 36. SERONG PAGLAKI NG POPULASYON malaki ang gastusin ng pamahalaan sapangangalaga at edukasyon.
 37. 37. SERONG PAGLAKI NG POPULASYON malaki ang gastusin ng pamahalaan sapangangalaga at edukasyon. Sa Japan, 1.46 ang karamihang bilangng anak ng isang Hapones at ito ay lumiliitpa.
 38. 38. SERONG PAGLAKI NG POPULASYON malaki ang gastusin ng pamahalaan sapangangalaga at edukasyon. Sa Japan, 1.46 ang karamihang bilangng anak ng isang Hapones at ito ay lumiliitpa. isa sa sampung Hapones ay lampas65
 39. 39. SERONG PAGLAKI NG POPULASYON malaki ang gastusin ng pamahalaan sapangangalaga at edukasyon. Sa Japan, 1.46 ang karamihang bilangng anak ng isang Hapones at ito ay lumiliitpa. isa sa sampung Hapones ay lampas65 2018, isa sa apat ay lalagpas na saganoong edad.
 40. 40. SERONG PAGLAKI NG POPULASYON malaki ang gastusin ng pamahalaan sapangangalaga at edukasyon. Sa Japan, 1.46 ang karamihang bilangng anak ng isang Hapones at ito ay lumiliitpa. isa sa sampung Hapones ay lampas65 2018, isa sa apat ay lalagpas na saganoong edad. mabilis tumatanda ang populasyon ngJapan
 41. 41. Ang Dahilan ngMabilis at Serong Paglaki ng Populasyon
 42. 42. Kultura ng Bansa
 43. 43. KULTURA NG BANSAPILIPINO itinuturing na yaman ang anak, lalo paat walang masasabing pag-aari angpamilya. sila ang gagabay sa pagtanda ngmagulang at itinuturing silang mga hiyas nakaloob ng Diyos. katangian ng pagkalalaki at kaganapandin ang pagkakaroon ng maraming anak ngsikolohikal at emosyonal na seguridad sagitna ng kahirapan.
 44. 44. Uri ngEkonomiya
 45. 45. URI NG EKONOMIYA sa agrikultural na bansa, kailangan ngmaraming anak na tutulong sa pagbungkalng lupa at kapalit ng kakulangan sakaalaman ng makabagong teknolohiya saagrikultura. malaking pamilya = maraming kamayna nagtatrabaho at maraming kikitain.
 46. 46. Mataas na Bahagdan ng Fertility Rate at Lumiliit na Bahagdan ng Mortality Rate
 47. 47. MGA DEMOGRAPIYA KATOTOHANAN SA BUHAY, Enero 2003Populasyon 6.3 bilyon Buhay ng mga 55June 2001 sanggol sa bawat 1,000 buhay na ipinapanganakLawak 51, 789, 601 Inaasahang haba 65 (lalaki)(milya kwadrado) ng buhay 69 (babae)Ipinapanganak sa 22 Bahagdan ng 30bawat 1,000 populasyon napopulasyon mas bata sa 15 taong gulangNamamatay sa 9 Populasyon sa 122bawat 1,000 bawat milyapopulasyon kwadradoLaki ng 7.9 Source: 2003 World Population Datapopulasyon sa Sheet2025
 48. 48. MGA BANSA SA DAIGDIG AYON SA KANILANG POPULASYON, 2003Source: US Census Bureau, International Data BaseRanggo Bansa Populasyon Ranggo Bansa Populasyon 1 China 1,286,975,468 11 Mexico 104,907,991 2 India 1,049,700,118 12 Pilipinas 84,619,974 3 United 290,342,554 13 Germany 82,398,326 States 4 Indonesia 234,893,453 14 Vietnam 81,624,716 5 Brazil 182,032,604 15 Egypt 74,718,797 6 Pakistan 150,694,740 16 Iran 68,278,826 7 Russia 144,526,278 17 Turkey 68,109,469 8 Bangladesh 138,448,210 18 Ethopia 66,557,553 9 Nigeria 133,881,703 19 Thailand 64,256,276 10 Japan 127,214,499 20 United Kingdom 60,094,648
 49. 49. Migrasyon
 50. 50. MIGRASYON ito ang paggalaw o pandarayuhangpanloob o panlabas sa isang lugar o bansa. Hal: mula lalawigan patungo salungsod ang pandarayuhan
 51. 51. IBA PANG DAHILAN NG MABILIS NA PAGLAKI NG POPULASYON1. Mababang antas ng edukasyon at kakulangan ng serbisyo sa pagpaplano lalo na sa mahahalagang pook.2. Maraming paniniwala, saloobin at pagpapahalaga3. Nasyonalismo
 52. 52. IBA PANG DAHILAN NG MABILIS NA PAGLAKI NG POPULASYONJAPAN mas mababa ang bilang ngipinapanganak kaysa namamatay family planning praktikal ang isang anak labis na pagtatrabaho walang panahon sa pag-aanak attuluyang bumaba ang fertility.
 53. 53. Mga Suliranin saMabilis at Serong Paglaki ng Populasyon
 54. 54. SULIRANIN1. Mahinang paglaki ng ipon o kapital2. Nakapagpapalaki ng bahagdan ng walang trabaho3. Kulang sa pagkain, damit, serbisyong pang-edukasyon at pangkalusugan at walang matirahang bahay4. Kahirapan, mababang produksyon ng paggawa at mabagal na industriyalisasyon
 55. 55. SULIRANIN5. Hindi ligtas ang kapaligiran; natutuyongmga ilog at lawa, usok, nakakalbong gubatat kakulangan sa tubig.
 56. 56. SULIRANIN – SERONG POPULASYON1. Hindi nakatatanggap ng pagbabago at nananatiling konserbatibo2. Bumababa ang productivity3. Kulang sa lakas-paggawa4. Umaangkat ng manggagawa sa ibang bansa
 57. 57. PAGLAKI NG POPULASYON• Maaaring lumaki ang hukbong paggawa at hindi makakayang tugunan ng ekonomiya ang sapat na trabaho sa maraming miyembro ng sektor na ito• Malaking gastusin ang inilalaan sa pagkain, pananamit, pabahay, kalusugan at edukasyon ng mabiis na lumalaking populasyon.
 58. 58. MGA ISYUNG KAUGNAY NGMGA SULIRANING POPULASYON
 59. 59. POPULATION DENSITY• Bilang ng tao sa bawat kwadrado milya
 60. 60. Kaugnayan ngLakas-Paggawaat Ekonomiya sa Malaking Populasyon
 61. 61. LAKAS – PAGGAWA AT EKONOMIYA• Malaking populasyon, mabilis na paglaki ng hukbong paggawa
 62. 62. LAKAS – PAGGAWA AT EKONOMIYA• Malaking populasyon, mabilis na paglaki ng hukbong paggawa• Kawalan ng trabaho = mahirap ang ekonomiya dahil sa maliit na pangangapital.
 63. 63. LAKAS – PAGGAWA AT EKONOMIYA• Malaking populasyon, mabilis na paglaki ng hukbong paggawa• Kawalan ng trabaho = mahirap ang ekonomiya dahil sa maliit na pangangapital.• Malaki ang gastusin ng pamahalaan sa lumalaking populasyon
 64. 64. LAKAS – PAGGAWA AT EKONOMIYA• Bansang may mataas na kita bawat tao at population density Belgium = 816/sq.km West Germany = 624/sq.km*industriyalisado at mayaman ang mga bansang ito
 65. 65. LAKAS – PAGGAWA AT EKONOMIYA• Bansang mahirap at may mas mataas na population density India = 406/sq.km
 66. 66. LAKAS – PAGGAWA AT EKONOMIYA• Kailangang limitahan ang mabilis na paglaki ng populasyon
 67. 67. LAKAS – PAGGAWA AT EKONOMIYA• Kailangang limitahan ang mabilis na paglaki ng populasyon• Hindi sang-ayon ang lahat
 68. 68. LAKAS – PAGGAWA AT EKONOMIYA• Kailangang limitahan ang mabilis na paglaki ng populasyon• Hindi sang-ayon ang lahat• May kalayaan ang mag-asawa na magpasya kung ilang anak ang kanilang gusto
 69. 69. LAKAS – PAGGAWA AT EKONOMIYA• Kailangang limitahan ang mabilis na paglaki ng populasyon• Hindi sang-ayon ang lahat• May kalayaan ang mag-asawa na magpasya kung ilang anak ang kanilang gusto• Moralista: “Diyos lamang ang may kapangyarihan na kontrolin ito”
 70. 70. LAKAS – PAGGAWA AT EKONOMIYA• ISYU NG PARAAN NG PAGLIMITA NG POPULASYON1.Contraceptives – natural o artipisyal
 71. 71. Mga Programa atOrganisasyongPampopulasyon sa Daigdig
 72. 72. PROGRAMA AT ORGANISASYONLAYUNIN1.Tulungan ang mga bansang makagawang mahusay na patakarang pampopulasyon2.Tulungan ang mga pamahalaan atpribadong organisasyon sa pagkakaroon ngtamang impormasyon at serbisyo ngprograma
 73. 73. PROGRAMA AT ORGANISASYONCOMMISSION ON POPULATION(dating Population Commission) TUNGKULIN: magbigay ng payo atgumawa rin ng pag-aaral tungkol sa sa mgaisyu sa populasyon, mga patakaran atprograma; integrasyon ng populasyon sapag-unlad ng bansa; kaugnayan ng iba’tibang salik sa populasyon at ibang mgakatanungan tungkol sa populasyon.
 74. 74. PROGRAMA AT ORGANISASYONUNITED NATIONS FUND FOR POPULATIONACTIVITIES (UNFPA) pinakamalaki ang pandaigdig na pondo sa pagtulongsa mga umuunlad na bansa tungkol sa populasyon. TUNGKULIN: tumulong sa pangangailangan sapopulasyon at pagpaplano ng pamilya; paunlarin angkaalaman sukol sa iba’t ibang salik na kaugnay sapopulasyon tulad ng paglaki ng populasyon, fertility,migrasyon at mortalidad at tulungan ang mga pamahalaantungkol sa program at mga proyekto nila sa populasyon atmagbigay ng pinansyal na tulong para sa implementasyonng mga ito.
 75. 75. PROGRAMA AT ORGANISASYONINTERNATIONAL PLANNED PARENTHOODASSOCIATION pinakamalaki ang tulong na tinatanggap ng Brazil,Colombia, India, Korea at Mexico.
 76. 76. PROGRAMA AT ORGANISASYONNEW POPULATION PLAN / NPP•inilunsad sa India noong 1994•Para mapababa ang fertility mula 3.4% (1990) patungong2.1% (2010)•Paghihikayat sa paggamit ng contraceptives, promosyonng kaalaman ukol sa kontrasepsyon, pagsasanay ngmarami pang tao upang tumulong sa pag-aanak, paghinging rehistro sa lahat ng ikinakasal at nanganganak,pagpapatupad ng pinakamababang edad ng pagpapakasalna 18 taon at pagbibigay pa ng pangkalahatang edukasyonsa mas nakakaraming mamamayan.
 77. 77. PROGRAMA AT ORGANISASYONONE – CHILD POLICY•Programang pampopulasyon ng China upang mapigil angmabilis na paglaki ng populasyon.•May gantimpala ang susunod, may kaparusahan ang hindi•Mas mahigit sa pook - rural
 78. 78. SANGGUNIANKasaysayan ng Daigdig, pp. 292 - 302Microsoft Encartawww.google.com/images
 79. 79. DOWNLOAD LINKhttp://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 80. 80. •All is well, all is well, all is well•May the odds be ever in your favor•Good vibes =)
 81. 81. THANK YOU VERY MUCH!Prepared by:Teacher I, AP IIIFebruary 4, 2013

×