Infrastructure as a service

837 views

Published on

Infrastructure as a service (MI-SAS)

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
837
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
168
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Infrastructure as a service

 1. 1. V´znam IaaS y V´hody a nev´hody IaaS y y Pˇehled poskytovatel˚ sluˇeb r u z Z´vˇr a eInfrastructure as a service (IaaS) Martin Venuˇ s ı, ˇ Fakulta informaˇn´ technologi´ CVUT Praha c ıch 15. 4. 2011 Martin Venuˇ s Infrastructure as a service (IaaS)
 2. 2. V´znam IaaS y V´hody a nev´hody IaaS y y Pˇehled poskytovatel˚ sluˇeb r u z Z´vˇr a eOsnova 1 V´znam IaaS y IaaS, PaaS, SaaS V´znam zkratky IaaS y 2 V´hody a nev´hody IaaS y y V´hody a nev´hody IaaS y y Pro koho je IaaS vhodn´ e Modelov´ pˇıklad y r´ 3 Pˇehled poskytovatel˚ sluˇeb r u z Amazon Martin Venuˇ s Infrastructure as a service (IaaS)
 3. 3. V´znam IaaS y V´hody a nev´hody IaaS y y IaaS, PaaS, SaaS Pˇehled poskytovatel˚ sluˇeb r u z V´znam zkratky IaaS y Z´vˇr a eIaaS, PaaS, SaaS Martin Venuˇ s Infrastructure as a service (IaaS)
 4. 4. V´znam IaaS y V´hody a nev´hody IaaS y y IaaS, PaaS, SaaS Pˇehled poskytovatel˚ sluˇeb r u z V´znam zkratky IaaS y Z´vˇr a eV´znam zkratky IaaS y Definice Infrastructure as a Service je model, pˇi kter´m organizace r e vyuˇ´ a extern´ zdroj˚ (datov´ uloˇiˇtˇ, hardware, s´’ov´ prvky, zıv´ ıch u a ´ zs e ıt e servery), kter´ poskytuje provozovatel sluˇby. Provozovatel sluˇby e z z vlastn´ potˇebn´ vybaven´ a je zodpovˇdn´ za jeho provoz a ı r e ı e y spr´vnou funkˇnost. Klient obvykle plat´ za uˇ´ an´ sluˇby (za ˇas, a c ı zıv´ ı z c za poskytnut´ prostˇedky, atp.). e r Martin Venuˇ s Infrastructure as a service (IaaS)
 5. 5. V´znam IaaS y V´hody a nev´hody IaaS y y V´hody a nev´hody IaaS y y Pro koho je IaaS vhodn´ e Pˇehled poskytovatel˚ sluˇeb r u z Modelov´ pˇıklad y r´ Z´vˇr a eV´hody a nev´hody IaaS y y V´hody IaaS y Nemus´ m´ vlastn´ HW ⇒ nulov´ poˇizovac´ n´klady ıme ıt ı e r ı a Neˇeˇ´ poruchy HW r sıme Zmˇna parametr˚ HW (v´konˇjˇ´ server) neb´v´ probl´m e u y e sı y a e Konektivita do internetu (vˇtˇinou) jiˇ v cenˇ es z e Nev´hody IaaS y Vˇtˇinou vyˇˇ´ pravideln´ (mˇs´cn´ n´klady es ssı e e ıˇ ı) a Nem˚ˇeme odprodat starˇ´ HW uz sı Martin Venuˇ s Infrastructure as a service (IaaS)
 6. 6. V´znam IaaS y V´hody a nev´hody IaaS y y V´hody a nev´hody IaaS y y Pro koho je IaaS vhodn´ e Pˇehled poskytovatel˚ sluˇeb r u z Modelov´ pˇıklad y r´ Z´vˇr a ePro koho je IaaS vhodn´ e IaaS je vhodn´ pro n´sleduj´ ı subjekty: e a ıc´ nechce poˇizovat vlastn´ infrastrukturu nebo na ni nem´ r ı a finanˇn´ prostˇedky c ı r nechce ˇeˇit probl´my s vlastn´ HW a je ochoten akceptovat r s e ım vyˇˇ´ cenu neˇ u vlastn´ HW ssı z ıho potˇebuje rychle spustit nov´ HW (napˇ. server) r y r Martin Venuˇ s Infrastructure as a service (IaaS)
 7. 7. V´znam IaaS y V´hody a nev´hody IaaS y y V´hody a nev´hody IaaS y y Pro koho je IaaS vhodn´ e Pˇehled poskytovatel˚ sluˇeb r u z Modelov´ pˇıklad y r´ Z´vˇr a eModelov´ pˇıklad y r´ M´me v umyslu vyuˇ´ a ´ zıvat server s n´sleduj´ ı konfigurac´ a ıc´ ı: Intel Xeon X3430 2,40 GHz (quad core) 8 GB RAM 2 x 500 GB HDD ˇ Zivotnost serveru budeme poˇ´ na 3 roky cıtat Cena v´ˇe uveden´ konfigurace (DELL R310): 39 415,-Kˇ ys e c Mˇs´cn´ poplatek za konektivitu: 941,-Kˇ e ıˇ ı c Mˇs´cn´ poplatek za dedikovan´ server od spoleˇnosti Master e ıˇ ı y c Internet: 4 655,-Kˇ c Pozn.: Ceny uvedeny bez DPH. Martin Venuˇ s Infrastructure as a service (IaaS)
 8. 8. V´znam IaaS y V´hody a nev´hody IaaS y y V´hody a nev´hody IaaS y y Pro koho je IaaS vhodn´ e Pˇehled poskytovatel˚ sluˇeb r u z Modelov´ pˇıklad y r´ Z´vˇr a eModelov´ pˇıklad - graf y r´ Martin Venuˇ s Infrastructure as a service (IaaS)
 9. 9. V´znam IaaS y V´hody a nev´hody IaaS y y V´hody a nev´hody IaaS y y Pro koho je IaaS vhodn´ e Pˇehled poskytovatel˚ sluˇeb r u z Modelov´ pˇıklad y r´ Z´vˇr a eModelov´ pˇıklad - z´vˇr y r´ a e Po 3 letech bude situace n´sleduj´ ı: a ıc´ Dedikovan´ server y Celkov´ n´klady: 167 580,-Kˇ e a c Vlastn´ server ı Celkov´ n´klady: 73 291,-Kˇ e a c Nav´ m´me moˇnost prodat star´ server. ıc a z y Martin Venuˇ s Infrastructure as a service (IaaS)
 10. 10. V´znam IaaS y V´hody a nev´hody IaaS y y Amazon Pˇehled poskytovatel˚ sluˇeb r u z Z´vˇr a ePˇehled poskytovatel˚ sluˇeb r u z Amazon Virtualmaster - ˇesk´ sluˇba c a z Gogrid Mosso AT&T Martin Venuˇ s Infrastructure as a service (IaaS)
 11. 11. V´znam IaaS y V´hody a nev´hody IaaS y y Amazon Pˇehled poskytovatel˚ sluˇeb r u z Z´vˇr a eAmazon AWS (Amazon Web Services) Nejvˇtˇ´ poskytovatel IaaS. e sı Poskytovan´ (pro n´s zaj´ e a ımav´) sluˇby: e z Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) Amazon CloudFront Amazon SimpleDB Amazon Relational Database Service (RDS) Elastic Load Balancing Amazon Simple Storage Service (S3) Martin Venuˇ s Infrastructure as a service (IaaS)
 12. 12. V´znam IaaS y V´hody a nev´hody IaaS y y Amazon Pˇehled poskytovatel˚ sluˇeb r u z Z´vˇr a eAmazon Elastic Compute Cloud (EC2) Podobn´ sluˇba jako dedikovan´ server v modelov´m pˇıpadˇ a z y e r´ e Moˇnost ˇk´lov´n´ z s a a ı Jednoduch´ vytv´ˇen´ a ovl´d´n´ server˚ pˇes webov´ rozhran´ e ar ı a a ı u r e ı Platba za vyuˇit´ ˇas a pˇenesn´ data z yc r a Martin Venuˇ s Infrastructure as a service (IaaS)
 13. 13. V´znam IaaS y V´hody a nev´hody IaaS y y Amazon Pˇehled poskytovatel˚ sluˇeb r u z Z´vˇr a eAmazon Elastic Load Balancing Sluˇba poskytuj´ ı rozloˇen´ z´tˇˇe mezi jednotliv´ virtu´ln´ z ıc´ z ı a ez e a ı servery sluˇby EC2 z Funguje v podstatˇ jako bˇˇn´ load balancer, lze vˇak nav´ e ez y s ıc definovat za jak´ch podm´ y ınek vytvoˇit novou instanci r virtu´ln´ serveru a ıho Platba za ˇas a pˇenesen´ data c r a Martin Venuˇ s Infrastructure as a service (IaaS)
 14. 14. V´znam IaaS y V´hody a nev´hody IaaS y y Amazon Pˇehled poskytovatel˚ sluˇeb r u z Z´vˇr a eAmazon CloudFront Distribuce obsahu do lok´ln´ datacenter, tak aby byl co a ıch nejbl´ze uˇivateli ıˇ z Zrychlen´ pˇıstupu uˇivatele k dat˚m a zlepˇen´ dostupnosti ı r´ z u s ı dat (rozloˇen´ z´tˇˇe) z ı a ez Plat´ se za pˇenesen´ data ı r a Martin Venuˇ s Infrastructure as a service (IaaS)
 15. 15. V´znam IaaS y V´hody a nev´hody IaaS y y Amazon Pˇehled poskytovatel˚ sluˇeb r u z Z´vˇr a eDatab´ze a Amazon Simple DB Jednoduch´ nerelaˇn´ datab´ze a c ı a Pˇıstup pˇes webovou sluˇbu r´ r z Podobn´ jako BigTable od Google e Platba za vyuˇit´ zdroje z e Amazon Relational Database Service (RDS) Relaˇn´ datab´ze zaloˇen´ na Amazon EC2 c ı a z a Moˇnost ˇk´lov´n´ - vytv´ˇen´ dalˇ´ virtu´ln´ server˚ se z s a a ı ar ı sıch a ıch u stejnou datab´z´ a ı Zaloˇeno na MySQL 5.1 z Platba za vyuˇit´ ˇas a pˇenesen´ data z yc r a Martin Venuˇ s Infrastructure as a service (IaaS)
 16. 16. V´znam IaaS y V´hody a nev´hody IaaS y y Amazon Pˇehled poskytovatel˚ sluˇeb r u z Z´vˇr a eAmazon Simple Storage Service (S3) ´ zs e Uloˇiˇtˇ dat Spolehlivost 99.999999999% nebo 99.99% (dle volby) Platba za objem uloˇen´ch dat a pˇıstupy z y r´ Martin Venuˇ s Infrastructure as a service (IaaS)
 17. 17. V´znam IaaS y V´hody a nev´hody IaaS y y Amazon Pˇehled poskytovatel˚ sluˇeb r u z Z´vˇr a ePorovn´n´ sluˇeb Amazonu a dedikovan´ho serveru a ı z e Bˇˇn´ dedikovan´ servery nelze pˇid´vat nebo odeb´ podle ez e e r a ırat aktu´ln´ z´tˇˇe (rozhodnˇ ne v ˇ´du sekund) a ı a ez e ra U dedikovan´ho serveru se (vˇtˇinou) plat´ pauˇ´ln´ poplatek a e es ı sa ı nikoliv za ˇas bˇhu c e Amazon m´ k dispozici v´ datacenter, sluˇby tak mohou b´t a ıce z y bl´ze k uˇivatel˚m ıˇ z u Vzorov´ konfigurace Amazon EC2 sluˇby - typ Large: a z Quad Core Procesor 7,5 GB RAM 850 GB HDD Cena: Hodina provozu: 6,4Kˇ (tj. 4684,80Kˇ/mˇs) c c e Pˇenesen´ data: 2,51Kˇ/GB r a c Martin Venuˇ s Infrastructure as a service (IaaS)
 18. 18. V´znam IaaS y V´hody a nev´hody IaaS y y Pˇehled poskytovatel˚ sluˇeb r u z Z´vˇr a eVlastn´ zhodnocen´ ı ı V souˇasn´ dobˇ vyuˇ´ am vlastn´ HW um´ en´ho v c e e zıv´ ıho ıstˇ e serverovnˇ e V ˇasov´m horizontu jednoho roku poˇ´ am s pˇechodem k c e cıt´ r Amazonu Budoucnost poskytov´n´ serverhostingov´ch sluˇeb je v a ı y z modelu, kter´ aplikuje Amazon - pro ty, kteˇı potˇebuj´ y r´ r ı vyuˇ´ zıvat moˇnosti cel´ho operaˇn´ syst´mu z e c ıho e Pˇedpokl´d´m, ˇe v dohledn´ dobˇ dojde ke zlevnˇn´ sluˇeb r a a z e e e ı z poskytovan´ch v r´mci PaaS (hlavnˇ vlivem vˇtˇ´ konkurence) y a e e sı Martin Venuˇ s Infrastructure as a service (IaaS)
 19. 19. V´znam IaaS y V´hody a nev´hody IaaS y y Pˇehled poskytovatel˚ sluˇeb r u z Z´vˇr a eZ´vˇr a e Dˇkuji za pozornost. e Dotazy? Martin Venuˇ s Infrastructure as a service (IaaS)

×