Fruta e bom

291 views

Published on

FRUTA É BOM

Published in: Food
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
291
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
38
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fruta e bom

 1. 1. AAPPRREENNDDAA MMAAIISS EESSTTAA !!
 2. 2. A Fruta é o mais perfeito aalliimmeennttoo,, ppooiiss ggaassttaa uummaa qquuaannttiiddaaddee mmíínniimmaa ddee eenneerrggiiaa ppaarraa sseerr ddiiggeerriiddaa ee ddáá aaoo sseeuu ccoorrppoo oo mmááxxiimmoo eemm rreettoorrnnoo.. OO úúnniiccoo aalliimmeennttoo qquuee ffaazz oo sseeuu ccéérreebbrroo ttrraabbaallhhaarr éé aa gglliiccoossee..
 3. 3. A fruta é pprriinncciippaallmmeennttee ffrruuttoossee ((qquuee ppooddee sseerr ttrraannssffoorrmmaaddaa ccoomm ffaacciilliiddaaddee eemm gglliiccoossee)),, éé nnaa mmaaiioorriiaa ddaass vveezzeess 9900--9955 %% ddee áágguuaa.. IIssssoo ssiiggnniiffiiccaa qquuee eellaa lliimmppaa ee aalliimmeennttaa aaoo mmeessmmoo tteemmppoo..
 4. 4. O único problema com aa ffrruuttaa,, éé qquuee aa mmaaiioorriiaa ddaass ppeessssooaass nnããoo ssaabbee ccoommoo ccoommêê--llaa ddee ffoorrmmaa aa ppeerrmmiittiirr qquuee oo ccoorrppoo uussee eeffeeccttiivvaammeennttee ooss sseeuuss nnuuttrriieenntteess..
 5. 5. Deve comer-se as frutas sseemmpprree ccoomm oo eessttôômmaaggoo vvaazziioo.. EE ppoorrqquuêê ?? PPoorrqquuee aass ffrruuttaass nnããoo ssããoo ddiiggeerriiddaass nnoo eessttôômmaaggoo,, mmaass ssiimm,, nnoo iinntteessttiinnoo ddeellggaaddoo..
 6. 6. A fruta passa rapidamente ppeelloo eessttôômmaaggoo,, ee ddaallii ppaarraa oo iinntteessttiinnoo,, oonnddee lliibbeerrttaa ooss aaççúúccaarreess.. MMaass ssee hhoouuvveerr ccaarrnnee,, bbaattaattaass oouu aammiiddooss nnoo eessttôômmaaggoo,, aa ffrruuttaa ffiiccaa lláá pprreessaa ee ccoommeeççaa aa ffeerrmmeennttaarr..
 7. 7. Já comeu fruta de ssoobbrreemmeessaa,, aappóóss uummaa ffaarrttaa rreeffeeiiççããoo ee ppaassssoouu oo rreessttoo ddoo ddiiaa aa aarrrroottaarr uumm ssaabboorr ddeessccoonnffoorrttáávveell ?? IIssssoo,, ppoorrqquuee nnããoo aa ccoommeeuu ddaa mmaanneeiirraa aaddeeqquuaaddaa.. DDeevvee ccoommeerr--ssee aa ffrruuttaa sseemmpprree,, ccoomm oo eessttôômmaaggoo vvaazziioo..
 8. 8. A melhor espécie de fruta é a fresca oouu oo ssuummoo ffeeiittoo nnaa hhoorraa.. NNããoo ddeevvee bbeebbeerr ssuummoo ddee llaattaa ppoorrqquuee nnaa mmaaiioorriiaa ddaass vveezzeess,, oo ssuummoo éé aaqquueecciiddoo nnoo pprroocceessssoo ddee vveeddaaççããoo ddaa llaattaa ee aa ssuuaa eessttrruuttuurraa ttoorrnnaa--ssee áácciiddaa..
 9. 9. Quer fazer a compra mais vvaalliioossaa qquuee ppuuddeerr ?? CCoommpprree uummaa cceennttrriiffuuggaaddoorraa..
 10. 10. Com ela, pode ingerir o sumo eexxttrraaííddoo,, ccoommoo ssee ffoossssee àà ffrruuttaa,, ccoomm oo eessttôômmaaggoo vvaazziioo.. EE oo ssuummoo éé ddiiggeerriiddoo ttããoo ddeepprreessssaa qquuee ppooddee mmeessmmoo ccoommeerr uummaa rreeffeeiiççããoo,, qquuiinnzzee oouu vviinnttee mmiinnuuttooss mmaaiiss ttaarrddee..
 11. 11. O Dr. William Castillo, ddee MMaassssaacchhuusseettttss,, ddeeccllaarroouu qquuee aa ffrruuttaa éé oo mmeellhhoorr aalliimmeennttoo qquuee ppooddeemmooss ccoommeerr ppaarraa nnooss pprrootteeggeerrmmooss ccoonnttrraa aass ddooeennççaass ddoo ccoorraaççããoo..
 12. 12. Ele afirma que as frutas contêm bbiiooffllaavvoonnóóiiddeess,, qquuee eevviittaamm qquuee oo ssaanngguuee ssee eessppeessssee ee oobbssttrruuaa aass aarrttéérriiaass.. TTaammbbéémm ffoorrttaalleecceemm ooss vvaassooss ccaappiillaarreess ppooiiss ooss vvaassooss ccaappiillaarreess ffrraaccooss,, qquuaassee sseemmpprree pprroovvooccaamm eemmoorrrraaggiiaass iinntteerrnnaass ee aattaaqquueess ccaarrddííaaccooss..
 13. 13. Agora, uma coisa que gostaria qquuee mmaannttiivveessssee nnaa ssuuaa mmeennttee ssoobbrree aass ffrruuttaass.. CCoommoo ssee ddeevvee ccoommeeççaarr oo ddiiaa ?? OO qquuee ssee ddeevvee ccoommeerr aaoo ppeeqquueennoo--aallmmooççoo ??
 14. 14. Acha que é uma boa idéia ssaallttaarr ddaa ccaammaa ee eenncchheerr oo eessttôômmaaggoo ccoomm uumm eennoorrmmee mmoonnttee ddee aalliimmeennttooss ((pprriinncciippaallmmeennttee ccaafféé ee ppããoo ccoomm mmaanntteeiiggaa)),, qquuee vvaaii lleevvaarr oo ddiiaa iinntteeiirroo aa ddiiggeerriirr ?? CCllaarroo qquuee nnããoo..
 15. 15. O que você precisa, é de alguma ccooiissaa qquuee sseejjaa ffáácciill ddee ddiiggeerriirr,, ccoommoo aass ffrruuttaass,, qquuee oo ccoorrppoo aabbssoorrvvee ddee iimmeeddiiaattoo,, ee qquuee aajjuuddaamm aa lliimmppaarr oo ccoorrppoo..
 16. 16. Ao levantar-se, e durante o dia, qquuaannddoo ffoorr ppoossssíívveell,, ccoommaa ssóó ffrruuttaass ffrreessccaass ee ssuummooss ffeeiittooss nnaa hhoorraa..
 17. 17. Mantenha esse hábito ddiiààrriiaammeennttee,, aattéé oo mmeeiioo--ddiiaa ppeelloo mmeennooss.. QQuuaannttoo mmaaiiss tteemmppoo ttiivveerr ssóó ffrruuttaa nnoo sseeuu ccoorrppoo,, mmaaiioorr éé aa ppoossssiibbiilliiddaaddee ddee eellee ssee lliimmppaarr..
 18. 18. Se começar a afastar-se dos outros ““lliixxooss”” ccoomm qquuee ccoossttuummaa eenncchheerr oo ccoorrppoo nnoo iinníícciioo ddoo ddiiaa,, sseennttiirráá uummaa vviittaalliiddaaddee ee eenneerrggiiaa,, ttããoo iinntteennssaass qquuee mmaall aaccrreeddiittaarráá.. TTeennttee nnooss pprróóxxiimmooss ddeezz ddiiaass ee vveejjaa ppoorr ssii pprróópprriioo..
 19. 19. Chineses ee jjaappoonneesseess bbeebbeemm cchháá qquueennttee ((ddee pprreeffeerrêênncciiaa vveerrddee)) ààss rreeffeeiiççõõeess.. NNuunnccaa áágguuaa oouu bbeebbiiddaass ggeellaaddaass.. DDeevveerrííaammooss aaddooppttaarr eessttee hháábbiittoo !!
 20. 20. Ao líquidos gelados, durante ee aappóóss aass rreeffeeiiççõõeess,, ssoolliiddiiffiiccaamm ooss ccoommppoonneenntteess oolleeoossooss ddooss aalliimmeennttooss,, rreettaarrddaannddoo aa ddiiggeessttããoo..
 21. 21. Os líquidos gelados reagem com ooss áácciiddooss ddiiggeessttiivvooss sseennddoo aabbssoorrvviiddooss ppeelloo iinntteessttiinnoo mmaaiiss ddeepprreessssaa ddoo qquuee ooss aalliimmeennttooss ssóólliiddooss,, mmaarrccaannddoo oo iinntteessttiinnoo ee eenndduurreecceennddoo aass ggoorrdduurraass,, qquuee ppeerrmmaanneecceerrããoo ppoorr mmaaiiss tteemmppoo nnoo iinntteessttiinnoo..
 22. 22. Daí, o valor de um chá morno oouu aattéé áágguuaa mmoorrnnaa aappóóss uummaa rreeffeeiiççããoo.. FFaacciilliittaa aa ddiiggeessttããoo ee aammoolleeccee aass ggoorrdduurraass ppaarraa sseerreemm eexxppeelliiddaass mmaaiiss rraappiiddaammeennttee,, oo qquuee ttaammbbéémm aajjuuddaa nnoo eemmaaggrreecciimmeennttoo..
 23. 23. Um cardiologista disse qquuee ssee ccaaddaa uumm qquuee rreecceebbeerr eessttee ee--mmaaiill oo eennvviiaarr aa 1100 ppeessssooaass ppooddee tteerr aa cceerrtteezzaa ddee qquuee ssaallvvaarráá ppeelloo mmeennooss uummaa vviiddaa.. EEuu jjáá ffiizz aa mmiinnhhaa ppaarrttee !!

×