Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ปก1

232 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ปก1

  1. 1. รายงานโครงงานคอมพิ ว เตอร์ การพั ฒ นาเว็ บ บล็ อ ก (WebBlog) ด้ ว ย Blogger เรื ่ อ ง โปรแกรมสแกนไวรั ส จั ด ทำ า โดย นางสาวสุ ว นั น ท์ สี ส ั น ต์ เลขที ่ 22 ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 5/3 นำ า เสนอ ครู เ บญญาสิ ร ิ แก้ ว เบี ่ ย งรายงานโครงงานคอมพิ ว เตอร์ น ี ้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของ การศึ ก ษา วิ ช า เทคโนโลยี 2 (ง 32102 ) ภาคเรี ย นที ่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2554กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี (คอมพิ ว เตอร์ )สำ า นั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 40
  2. 2. หั ว ข้ อ โครงงาน : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วยBlogger เรื่อง ปรแกรมสแกน ไวรัสประเภทของโครงงาน : โครงงานพัฒนาเครื่องมือผู ้ เ สนอโครงงาน : นางสาวสุวนันท์ สีสันต์ เลขที่22 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3ครู ท ี ่ ป รึ ก ษาโครงงาน : นางสาวเบญญาสิริ แก้วเบี่ยงตำาแหน่ง ค.ศ. 1ปี ก ารศึ ก ษา : 2554
  3. 3. ก บทคั ด ย่ อ โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Bloggerเรื่อง โปรแกรมสแกนไวรัส นี้ จัดทำาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเอารูปแบบการเรียนรู้ยุคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม หรือ Social Media ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ โดยได้ศึกษารูปแบบและพัฒนาการเรียนรู้ในการจัดสร้างเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์สำาเร็จรูปชื่อว่า Blogger ทั้งนี้ได้ทำาการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ที่สนใจเกี่ยวกับ เรื่อง โปรแกรมสแกนไวรัส มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆ การใช้โปรแกรมต่างๆโดยผู้จัดทำาโครงงานสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Blogger ได้ด้วยตนเองและนำามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น และยังได้นำาเสนอบทเรียนผ่านเว็บบล็อก ทั้งนี้ ทำาให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครูเพื่อนและผู้สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี
  4. 4. ข กิ ต ติ ก รรมประกาศ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากครูเบญญาสิริ แก้วเบี่ยงครูผู้สอนเทคโนโลยี2 ทีอนุมัติเห็นชอบในการจัดทำาโครงงานและ ่ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์ Blogger อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาในด้านวิชาการและการจัดทำาโครงงานคอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคมทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การเรียนรู้ประสบผลสำาเร็จ ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนช่วยแนะนำาการทำาโครงงานคอมพิวเตอร์การใช้อินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บบล็อก และการช่วยเข้ามาเยี่ยมชม ในเว็บบล็อก ขอบคุณกำาลังใจดีๆ จาก คุณครูเบญญาสิริ แก้วเบี่ยง ความดีอันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผูจัดทำาโครงงานขอมอบแด่บิดา มารดา ครู ้อาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยผลักดันและเป็นกำาลังใจ ซึ่งผู้จัดทำาซาบซึ้งในความกรุณาอันยิ่งใหญ่จากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ นางสาวสุวนันท์ สีสันต์
  5. 5. ค สารบั ญ หน้ าบทคั ด ย่ อกกิ ต ติ ก รรมประกาศ ขสารบั ญ คสารบั ญ ภาพ จบทที ่ 1 บทนำ า 1 1.1 แนวคิด ที่มา และความสำาคัญ 1 1.2 วัตถุประสงค์ 1.3 ขอบเขตของโครงงาน 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับบทที ่ 2 เอกสารที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง 2.1 ความสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคม Social Media
  6. 6. 2.3 เว็บบล็อก (WebBlog)บทที ่ 3 วิ ธ ี ด ำ า เนิ น งานโครงงาน 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา 3.2 ขั้นตอนการดำาเนินงานบทที ่ 4 ผลการดำ า เนิ น งานโครงงาน 4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก 4.2 ตัวอย่างการนำาเสนอหน้าเว็บบล็อกบทที ่ 5 สรุ ป ผลการดำ า เนิ น งาน และข้ อ เสนอแนะ 5.1 การดำาเนินงานจัดทำาโครงงาน 5.2 สรุปผลการดำาเนินงานโครงงาน 5.3 ข้อเสนอแนะบรรณานุ ก รมภาคผนวก

×