Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

บทที่ 1

191 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

บทที่ 1

  1. 1. บทที ่ 1 บทนำ ำแนวคิด ที่มา และความสำาคัญ อินเทอร์เน็ต (อังกฤษ: Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆเครือข่ายทัวโลก โดยใช้ภาษาทีใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ ่ ่ที่เรียกว่า โพรโทคอล (Protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆ ทาง อาทิเช่น อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้ แนวโน้มล่าสุดของการใช้อินเทอร์เน็ตคือการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์เพื่อสร้างเครือข่ายสังคมซึ่งพบว่าปัจจุบันเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวกำาลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไฮไฟฟ์ และการใช้เริ่มมีการแพร่ขยายเข้าไปสู่การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Internet) มากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันสนับสนุนให้การเข้าถึงเครือข่ายผ่านโทรศัพท์มือถือทำาได้ง่ายขึ้นมาก ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต กำาลังเป็นที่นยมและมีผลกระทบในทุกๆด้านในปัจจุบัน ทำาให้ทุกคน ทุก ิสังคมต้องมีการปรับตัว และพัฒนาให้ทันต่อการเปลียนแปลงใน ่โลกของการสื่อสาร และพัฒนาของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ (WoridWide Web; www) จากยุคแรกคือ Web 1.0 ซึ่งมีลักษณะเป็น Static web คือมีการนำาเสนอข้อมูลทางเดียว (one-waycommunication) ด้วยการแปลงข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่รอบตัวเราให้อยู่ในรูปของดิจิตอล (Digital) เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารหรือการโฆษณาตามหน้าเว็บไซต์ โดยผูใช้สามารถอ่านได้แต่ไม่ ้สามารถเข้าร่วมในการสร้างข้อมูลได้ แต่เมื่อก้าวสู่ยุคที่ 2 ของเทคโนโลยีคือ WWW หรือ Web2.0 เป็นยุคที่ทำาให้อินเตอร์เน็ตมีศักยภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น เน้นให้ผู้รวมใช่มีส่วนร่วมใน ่การสร้างสรรค์ จุดกำาเนิดของ Web 2.0 และการพัฒนาก้าวผ่านสู่ยุคWeb 3.0 ความนิยมของ social Media มีการเจริญเติบโตอย่าง
  2. 2. ไม่หยุดยั้งและมีแนวโน้มของผู้ใช้บริการทัวโลก ปัจจุบัน social ่Network Website ต่างๆ ก็มีการพัฒนา และเปิดโอกาศให้ผู้ใช้ได้เข้าไปมีสว่นร่วมในการใช้ประโยชน์เชิงสังคมกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ การสร้างเว๊บ B log เพื่อเผยเพื่อข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ในเรื่องของเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ Internet นั้นเป็นความสนใจที่อยากจะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ Internet ซึ่งมีเนื้อหา เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสือสารออนไลน์ ดังนั้น ผู้จัดทำาจึงได้มีความคิดที่จะนำาเอารูปแบบของwebBlog ด้วยเว็บไซต์ Blogger มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง Internet เพื่อศึกษา เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวสู่ผู้สนใจต่อไป1.1 วั ต ถุ ป ระสงค์ 7.1 เพื่อศึกษำและพัฒนำเว็บบล็อก ด้วย Blogger เรื่อง Internet 7.2 เพื่อศึกษำค้นคว้ำเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ เรื่อง Internet 7.3 เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำรูปแบบของเว็บบล็อก ด้วย Blogger เพื่อนำำมำประยุกต์ใช้ให้เข้ำกับกำรเรียนรู้ของตนเองมำกกว่ำยิ่งขึ้น 7.4 เพื่อให้สำมำรถติดต่อสื่อสำรกันได้ระหว่ำงครู เพื่อนและผู้สนใจทั่ว ๆไป1.2 ขอบเขตของโครงงำน 1.2.1 จั ด ทำ ำ โครงงำนคอมพิ ว เตอร์ กำรพัฒนำเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Bloggerเรื่อง Internet 1.2.2 วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื ่ อ งมื อ หรื อ โปรแกรมหรื อ ที ่ใช้ ใ นกำรพั ฒ นำ ได้แก่
  3. 3. 1.2.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 1.2.2.2 เว็บไซต์ที่ให้บริกำรเว็บบล็อก คือ www.Blogger.com 1.2.2.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำร เช่น www.fagebook.comwww.gmail.com www.google.com 1.2.2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภำพ เช่น AdobePhotoshop CS3 และPhotoScape 2.01.3 ผลที ่ ค ำดว่ ำ จะได้ ร ั บ 1.3.1 ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับพัฒนำเว็บบล็อก (webblog)ด้วย Blogger เรื่อง Internet 1.3.2 ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำำมำเป็นบทเรียนในกำรสร้ำงเว็บบล็อก คือเรื่อง Internet 1.3.3 ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำรูปแบบของเว็บบล็อกจำกBlogger ได้ด้วยตนเอง และนำำมำประยุกต์ใช้ให้เข้ำกับกำรเรียนรู้ของตนเองมำกยิ่งขึ้น 1.3.4 สำมำรถติดต่อสื่อสำรกันได้ระหว่ำงครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไป เพื่อสร้ำงเป็นเครือข่ำยกำรเรียนรู้ผ่ำนเว็บบล็อกได้
  4. 4. ١.3.5 ได้นำำเอำเทคโนโลยีสำรสนเทศยุคใหม่มำใช้อย่ำงมีคุณค่ำ และสร้ำงสรรค์

×