Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kildekritikk

3,978 views

Published on

Om kildekritikk.

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

Kildekritikk

 1. 1. Hvordan oppøve elevenes kildekritiske ferdigheter? <ul><li>[email_address] </li></ul>
 2. 2. Den nye teknologien
 3. 3. `Blir du lønnsom lille venn? Blir du klokere lille venn?
 4. 4. Hva vi skal igjennom <ul><li>Kildekritikk </li></ul><ul><ul><li>Den nye mediebarndommen </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvorfor kildekritikk? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva gjør elevene? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva må til? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvordan kan vi gjøre det? </li></ul></ul>
 5. 5. Den nye mediebarndommen <ul><li>Ekstrem tilgang til mediert underholdning og kommunikasjon uavhengig av tid og rom </li></ul><ul><li>De begynner stadig tidligere </li></ul><ul><li>Hva er ”sunn” bruk og hva er ”usunn” bruk? </li></ul>
 6. 6. Noen fakta Kilde: Saft-undersøkelsen 2006 <ul><li>97 % av barn 9-16 år bruker PC </li></ul><ul><li>50 % har egen PC </li></ul><ul><li>92 % har nett-tilgang </li></ul><ul><li>45 % bruker Internett flere ganger om dagen </li></ul><ul><ul><li>62 % av de i alderen 13-16 år </li></ul></ul><ul><li>14 % i alderen 5-6 år har brukt Internett </li></ul><ul><li>Internett blir presentert hjemme og ikke i skolen </li></ul><ul><li>27 % har PC på soverommet </li></ul><ul><li>25 % surfer uten tillatelse fra foreldrene </li></ul><ul><li>Nettsider er viktigere enn lærebøker som kilde til skolearbeid </li></ul><ul><li>Bare 2 av 10 har lært om kildekritikk på skolen </li></ul>
 7. 7. Kildekritikk <ul><li>To hunder sitter ved datamaskinen, og den store sier til den lille: &quot;Jeg elsker Internett. På nettet vet ingen at jeg er en hund.&quot; </li></ul><ul><li>http:// www.whitehouse.gov / </li></ul><ul><li>http:// www.whitehouse.net / </li></ul><ul><li>http:// www.whitehouse.org / </li></ul><ul><li>http:// www.air-photo.com / swedish / </li></ul>
 8. 8. Hvorfor kildekritikk? <ul><ul><li>På nettet går det skremmende fort å etablere sannheter. Sannheter som senere er vanskelig å få endret på, selv om de i virkeligheten er helt feilaktige ' . ( Mark Comerford, lærer ved institutt for Journalistikk ved universitetet i Stockholm .) </li></ul></ul>
 9. 9. Hva gjør jeg? <ul><ul><li>Hva gjør jeg når mine elever i historie konkluderer følgende etter å ha vært på nettet og hentet inn informasjon: </li></ul></ul><ul><li>” Jødene døde av tyfus og ikke av gass!” </li></ul><ul><li>Da kan de ha brukt følgende kilde: </li></ul><ul><li>http://www.patriot.dk/ausch.html </li></ul>
 10. 10. Samtale 1: <ul><li>” I samme øyeblikk som Internetts nye muligheter åpnes for oss i skolen oppstår det et voksende pedagogisk problem: å utvikle en kritisk sans til all denne informasjonen. Mangel på kritisk sans er en større fare enn den fristelsen til fusk som nettet kan lokke med…..” </li></ul><ul><li>Parsamtale </li></ul>
 11. 11. Læreplanene <ul><li>Norsk: </li></ul><ul><ul><li>I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder. </li></ul></ul><ul><li>Samfunnsfag: </li></ul><ul><ul><li>søkje etter informasjon, utforske nettstader, utøve kjeldekritikk og nettvett og velje ut relevant informasjon om faglege tema. </li></ul></ul><ul><li>Engelsk: </li></ul><ul><ul><li>Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder </li></ul></ul><ul><li>Naturfag: </li></ul><ul><ul><li>Kritisk vurdering av nettbasert naturfaglig informasjon styrker arbeidet med faget </li></ul></ul><ul><li>Kunst og håndverk: </li></ul><ul><ul><li>holdninger til kildekritikk, personvern og kjennskap til regler om opphavsrett . </li></ul></ul>
 12. 12. Kildekritikk er vanskelig <ul><li>Kildekritikk i en verden der informasjonsspredningen skjer så raskt er vanskeligere. Kildekritikk i en verden hvor nye medier gir oss alle mulighet til å bli medprodusenter er nesten uoverkommelig. Hvordan skal vi som lærere forholde oss for å gi elevene redskaper til å håndtere disse vanskelighetene? </li></ul>
 13. 13. Internett <ul><li>” O m man kan stole på nettet er et spørsmål mange stiller seg. Spørsmålet er feil stilt. Internett er ingen kilde i seg selv. Nettet er en tumleplass for ulike interesser, akkurat som i den fysiske verden. Og akkurat som i denne verden finnes det mennesker som vil manipulere, lyge og legge til rette - eller som helt enkelt ikke har korrekt informasjon.” </li></ul>
 14. 14. Egenskaper ved Internett <ul><li>midlertidig kilde </li></ul><ul><li>uklare og mangelfulle bibliografiske data </li></ul><ul><li>informasjonen ofte ikke evaluert </li></ul><ul><li>meget rimelig å publisere og markedsføre </li></ul><ul><li>fritt fram for alle – de mest fanatiske er de meste aktive </li></ul><ul><li>åpent for manipulering og gjenbruk </li></ul>
 15. 15. Et eksempel <ul><li>I juli 1997 oppdaget svenske journalister følgende melding på dette nettstedet: http:// www.tass.net / </li></ul><ul><li>” Pol Pot is currently residing outside Stockholm, Sweden. He arrived on Monday June 30 to Arlanda Airport, Stockholm. He is now resting and may announce a press conference later this week. Pol Pot was invited to Sweden by the organization Komintern, and he has no official diplomatic status in Sweden. The Swedish Foreign Department has not been able to confirm that he is not in Sweden. ” </li></ul>
 16. 16. Dagens situasjon i skolen <ul><li>Metodisk kompetanse om hvordan vi skal jobbe med kildekritikk er svakt i skolen </li></ul><ul><li>Vi er usikre på hvordan vi skal utøve kildekritikk på Internett </li></ul><ul><li>Vi vet lite om hvilke strategier elevene bruker når de utøver kildekritikk </li></ul>
 17. 17. Samtale 2 <ul><li>Hvordan i all verden skal den enkelte elevene foran sin PC kunne lære seg å skille mellom informasjon og desinformasjon? </li></ul><ul><li>Parvis samtale </li></ul>
 18. 18. Hvordan opptrer elevene? <ul><li>Elevene mangler søkestrategier </li></ul><ul><li>Oppgavene som elevene får, styrer deres bruk av kildekritikk </li></ul><ul><li>Elevene forholder seg til IKT reproduserende og i mindre grad reflekterende </li></ul><ul><li>Elevene søker informasjon for å finne svar på sine spørsmål og mindre for å skape mening </li></ul><ul><li>Elevenes holdning og motivasjon påvirker hva de får ut av informasjonssøkingen </li></ul>
 19. 19. Faktorer som påvirker elevenes arbeide med kildekritikk Anders Eklöf <ul><li>Mangel på kunnskap og ferdigheter </li></ul><ul><li>Oppgavenes utforming </li></ul><ul><li>Elevenes forkunnskaper </li></ul><ul><li>Skolens kultur </li></ul><ul><li>Elevenes innstilling og motivasjon </li></ul><ul><li>Samhandlingen mellom lærer og elev </li></ul><ul><li>Artefaktene/teknologien </li></ul>
 20. 20. Mangel på kunnskap og ferdigheter <ul><li>Elevene mangler informasjonsferdigheter </li></ul><ul><ul><li>Søkeferdigheter </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hva kjennetegner Google som søkemotor? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http:// www.martinlutherking.org / </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kildekritikk er bare en del av dette </li></ul></ul><ul><ul><li>Kjennskap til hva som særpreger Internett er viktig </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lære elevene å se forskjellene på ulike nettsider - typer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>http://no.wikipedia.org/wiki/Hovedside </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>http://www.propaganda.net/skole_jobb/ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Undervisning om kildekritikk, praktiske tips og metoder er viktig – men langt fra tilstrekkelig </li></ul></ul>
 21. 21. Oppgavenes utforming <ul><li>Nils Erik Nilsson: </li></ul><ul><ul><li>Animator </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Den som prater eller skriver </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Author </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Den som har bestemt hvilken mening som skal komme til uttrykk og som har valgt de ord som teksten er strukturert av </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Principal </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opphavsperson til de tanker som kommer til uttrykk </li></ul></ul></ul><ul><li>Målet med oppgavene er å få eleven til å kommunisere noe med sin tekst, sitt arbeide – Principal – da blir kildekritikk viktig for eleven </li></ul><ul><ul><li>Fra konsument til produsent </li></ul></ul><ul><li>Læreren må løse elevens oppgaver og skape seg et overblikk over hvilke problemer som eleven kan møte – for på den måten kunne veilede </li></ul>
 22. 22. Elevenes forkunnskaper <ul><li>Bygge på de ferdigheter elevene har </li></ul><ul><ul><li>Bygge på kildekritiske ferdigheter som elevene har med seg som mediekonsumenter og medieprodusenter </li></ul></ul><ul><ul><li>Spesielt film </li></ul></ul>
 23. 23. Skolens kultur <ul><li>Internett som fenomen er forankret i elevenes fritid og elever og lærere har liten grad integrert det nye verktøyet i skolen </li></ul><ul><li>Skolen er fremdeles knyttet til læreboka og læreren som kilde – noe som i liten grad krever kildekritisk kompetanse </li></ul><ul><ul><li>Dette påvirker også de oppgaver vi gir - faktaorientert </li></ul></ul><ul><li>Fare for at elevene forholder seg til Internett på lik linje med læreboka </li></ul><ul><ul><li>Først fakta – diskutere – analysere </li></ul></ul><ul><li>Vi loser elevene inn på trygge sider som Store Norske Leksikon etc. </li></ul><ul><ul><li>Gir falsk trygghet og avstår fra nettets mange stemmer </li></ul></ul>
 24. 24. Elevens innstilling og motivasjon <ul><li>Elevene bruker ulike søkestrategier på skolen og hjemme </li></ul><ul><ul><li>Hjemme brukes chat, communities og diskusjonsforum </li></ul></ul><ul><ul><li>På skolen lærebokbasert </li></ul></ul><ul><li>Utfordringen blir å få elevene til å ta i bruk søkestrategiene hjemmefra inn i skolen </li></ul>
 25. 25. Samhandling mellom lærer og elev <ul><li>Elevene overfører i liten grad sin kildekritiske kompetanse til eget arbeide </li></ul><ul><li>Lærerens kildekritiske kompetanse blir meget viktig i veiledningen av elevene under arbeidets gang </li></ul><ul><li>Viktig at kildekritiske spørsmål blir tatt opp underveis </li></ul><ul><li>Også viktig at kildekritiske spørsmål blir tatt opp i etterarbeidet og vurderingen – tilbakemeldingen til eleven </li></ul>
 26. 26. Artefaktene/teknologien <ul><li>Datamaskinen påvirker hvordan elever og lærere kommuniserer med hverandre </li></ul><ul><li>Lærerens kompetanse når det gjelder søk og kildekritiske metoder påvirker elevens utvikling av kompetanse </li></ul><ul><li>Denne kompetansen påvirker også oppgavene, samhandlingen med elevene og derigjennom påvirke skolens kultur </li></ul>
 27. 27. Oppsummering <ul><li>” Kunnskap om nettet, nettets struktur, søkemotorer og søketeknikk er en nødvendig forutsetning for å kunne føre kildekritiske resonnement omkring arbeidet på Internett. Om en lærer ikke har grunnleggende forståelse for hvordan ulike søkemotorer fungerer, blir det umulig å resonnere rundt de treff elevene får. Hvis læreren mangler denne kompetansen, risikerer vi at elevene styres ensidig mot autoritative sider og mister poenget med å arbeide med Internett, mangfoldet av stemmer.” ( Anders Eklöf) </li></ul>
 28. 28. Veien å gå <ul><li>En gjennomtenkt undervisning gir økt kompetanse </li></ul><ul><ul><li>Elever utøver kildekritikk i større grad </li></ul></ul><ul><li>Kildekritikk er ikke en engangshappening – men noe som må gå igjennom som en rød tråd i alle fag </li></ul><ul><li>Øvelser bør knyttes til emnene som taes opp </li></ul><ul><ul><li>Undervisningskonteksten </li></ul></ul>
 29. 29. Modell <ul><li>Vær alltid kritisk </li></ul><ul><li>Ha fokus på det du er på jakt etter </li></ul><ul><li>Sjekk andre kilder </li></ul><ul><li>Hvem er senderen? </li></ul><ul><li>Hvilken autoritet? </li></ul><ul><li>Hvor aktuelt? </li></ul><ul><li>Hva slags type nettsted? </li></ul><ul><li>Hva er budskapet? </li></ul><ul><li>Hvem er mottakeren? </li></ul><ul><li>Finn alternative kilder </li></ul>
 30. 30. Hvordan lære elevene kildekritikk? <ul><li>En rød tråd gjennom hele undervisningen </li></ul><ul><ul><li>Dagens nettsted med kildevurdering </li></ul></ul><ul><li>Søkekonkurranse </li></ul><ul><ul><li>Du har fått i oppgave å skrive om Martin Luther King. Du finner følgende nettsteder som du vil bruke i informasjonsinnhentingsfasen: </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.martinlutherking.org/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.thekingcenter.org/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvem står bak disse nettsidene? </li></ul></ul><ul><ul><li>Gi en kildekritisk vurdering av nettsidene med utgangspunkt i hva du fant. Hvilken kilde vil du bruke? </li></ul></ul>
 31. 31. Kildekritikk – noen ressurser <ul><li>Eget kurs </li></ul><ul><li>Inn i jungelen </li></ul><ul><li>Ub.ntnu </li></ul><ul><li>Deichmanske </li></ul><ul><li>Kolla Källan </li></ul><ul><li>PIM </li></ul><ul><li>Egen blogg </li></ul><ul><li>Mine del.icio.us </li></ul>
 32. 32. Oppgave 1 <ul><li>Gå sammen parvis </li></ul><ul><ul><li>Diskuter hvordan dere vil jobbe med kildekritikk ved egen skole ut fra egne erfaringer. </li></ul></ul>
 33. 33. Takk for meg

×