Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Závěrečný úkol KPI

227 views

Published on

Odborný text tohoto úkolu bude součástí mé bakalářské práce, tudíž varuji případné plagiátory, aby neopisovali!

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. ArgumentaceNásledující text je jednou z kapitol mojí bakalářské práce, kterou právě píši. Tatopráce má za cíl vytvořit specifickou Android aplikaci. S ohledem na tento fakt jebezesporu vhodné popsat, jak takový Android program vypadá a jakou mástrukturu. Jelikož je platforma Android stará jen pár let a většina vývojářů s ní nemázkušenosti, bude pro ně i pro ostatní členy IT komunity tento text přínosný.Android a struktura aplikací na této platformě„Android pohání stovky milionů mobilních zařízení ve více než 190 zemích po celémsvětě. Je to nejrozšířenější mobilní platforma — každý den poprvé zapne Androidzařízení další milion uživatelů a začne hledat aplikace, hry a další digitální obsah.Android nabízí zaprvé prvotřídní platformu pro vytváření softwaru a her proAndroid uživatele na celém světě a zadruhé otevřený trh pro okamžitou distribuci.“1[1] Jelikož je Android dnes tak masivně rozšířený, je vhodné se blížeji seznámit sestrukturou aplikací vyvíjených na této platformě. Mezi hlavní komponenty Android programů patří aktivity, dodavatelé obsahu,služby a záměry [2]. Aktivita je základním stavebním kamenem, kterýzprostředkovává komunikaci s uživatelem. Ve většině případů reprezentuje jednozobrazované okno s určitým grafickým rozhraním. Otevřené aktivity, chcete-liotevřená okna, jsou vkládána do zásobníku, díky čemuž je uživatel po zavřenízobrazované aktivity přesměrován do aktivity předchozí, ze které byla zavřenáaktivita spuštěna. Z toho vyplývá, že aktivity mají svůj životní cyklus, během kteréhojsou všechny změny v nich provedené (uživatel vložil data) ukládány a opětovněnačteny při návratu na vrchol zásobníku. Jakmile je aktivita zavřena, tedy odebránaze zásobníku, všechna data jsou smazána a její životní cyklus končí. [2][3] Dodavatel obsahu umožňuje přistupovat ke strukturovanému úložišti dat, vekterém mohou být data jak z integrovaných aplikací, tak i z těch stáhnutých. Dobrým1 přeloženo z: „Android powers hundreds of millions of mobile devices in more than 190 countries around theworld. Its the largest installed base of any mobile platform and growing fast — every day another million userspower up their Android devices for the first time and start looking for apps, games, and other digital content.Android gives you a world-class platform for creating apps and games for Android users everywhere, as well asan open marketplace for distributing to them instantly.“
  2. 2. příkladem je seznam kontaktů. Pomocí dodavatele obsahu tedy můžeme přistupovatk datům ostatních programů a poskytovat data našeho vlastního softwaru. Jedním zdůvodů pro implementování této služby je například umožnění kopírováníkomplexních dat z naší aplikace do jiné pomocí „copy and paste“. [2][4][5] Služby na rozdíl od aktivit, které mohou být ukončeny téměř okamžitě po jejichspuštění, představují obvykle déle běžící procesy. Služba může být spuštěna v rámciaktivity, avšak její životní cyklus na ni není vázán. To znamená, že po ukončeníaktivity může služba nadále existovat. Často jsou prováděny ve vlastním vlákně, abynezatěžovaly běh ostatních procesů. Příkladnou ukázkou je přehrávání hudby, kteréje zpravidla spuštěno pomocí rozhraní daného programu, který je následně ukončen.Tato služba i přesto nadále přehrává všechny dostupné skladby a je schovaná napozadí. [2][6] Záměry jsou systémové zprávy, které primárně slouží ke spouštění aktivit.Umožňují reagovat na výskyt různých událostí, jako je například přijetí SMS zprávy.Jinými slovy, popisují operaci, která má být provedena. [2][7] Dalšími součástmi Android aplikací jsou XML (Extensible Markup Language)soubory, manifest, preference, soubory s řetězci... Výše bylo řečeno, že aktivitazastupuje jedno zobrazované okno, které má určitý grafický vzhled. Ten je definovánpomocí XML, které je načteno vždy při startu aktivity. XML soubor má vždy jedenrodičovský element, který definuje, jak v něm budou jeho potomci rozloženi.Potomci již mohou být jednotlivé, pro uživatele viditelné, komponenty, jako jsoutlačítka, rolovací lišty, editovací pole a mnoho dalších, anebo mohou pouzespecifikovat vybrané vlastnosti jejich dalších potomků. Samozřejmě je možnévytvářet komponenty dynamicky v kódu některé třídy, ovšem toto řešení je složitější(jak z hlediska programátora, tak i ve velikosti kódu oproti tomu v XML) a jenáchylné k chybám, protože je potřeba ošetřovat parametry, které XML řešíautomaticky. [2] Manifest je XML soubor, ve kterém je deklarován obsah aplikace. Nalezneme zdetedy především, jakou verzi OS Android program podporuje, jaká práva programpro jeho správnou funkčnost potřebuje (například přístup k Internetu), která aktivitase spustí po zapnutí softwaru, deklaraci všech aktivit a služeb... V případě, ženebudou v manifestu uvedeny všechny aktivity či služby, aplikace při pokusuo jejich nastartování zahlásí chybu a spadne. [2]
  3. 3. Systém preferencí umožňuje ukládat uživatelem vložená data, která jsou tvaruklíč a hodnota a jejichž účelem je uchovávat uživatelské nastavení. Příkladem je třebavolba vyzváněcího tónu nebo výběr barvy některého prvku grafického rozhraní. Totonastavení je v zařízení uloženo trvale a je zachováno i po ukončení aplikace. [2] Nakonec zmíníme ještě soubory s řetězci, jejichž cílem je zaprvé uchovávánítextových údajů či celých textových polí za pomoci specifického klíče, kterým jsounásledně volány ze tříd, kde jsou potřeba, a zadruhé zjednodušeníinternacionalizace. [2]AnotaceText se zabývá strukturou aplikací vyvíjených na platformě Android. První část jevěnována základním stavebním kamenům Android softwaru, kterými jsou aktivity,záměry, služby a dodavatele obsahu. V druhé části jsou následně popsánysekundární prvky Android aplikací, které bývají také velmi často přítomny. Mezi něpatří XML soubory, manifest, preference a soubory s řetězci.Klíčová slovaAndroid, aktivita, záměr, služba, dodavatel obsahuSeznam použité literatura[1] Android, the worlds most popular mobile platform. Android Developers [online].© 2012 [cit. 2012-11-30]. Dostupné z: http://developer.android.com/about/index.html[2] MURPHY, Mark L. Android 2: průvodce programováním mobilních aplikací. Vyd. 1.Brno: Computer Press, 2011, 375 s. ISBN 978-80-251-3194-7.[3] Activity. Android Developers [online]. 2012 [cit. 2012-11-30]. Dostupné z:http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html[4] Content Providers. Android Developers [online]. 2012 [cit. 2012-11-30]. Dostupné z:http://developer.android.com/guide/topics/providers/content-providers.html
  4. 4. [5] Content Providers Basics. Android Developers [online]. 2012 [cit. 2012-11-30].Dostupné z: http://developer.android.com/guide/topics/providers/content-provider-basics.html[6] Service. Android Developers [online]. 2012 [cit. 2012-11-30]. Dostupné z:http://developer.android.com/reference/android/app/Service.html[7] Intent. Android Developers [online]. 2012 [cit. 2012-11-30]. Dostupné z:http://developer.android.com/reference/android/content/Intent.htmlHodnocení zdrojů[1]:  text obsahuje odbornou terminologii  text je strukturovaný  informace jsou přesné a objektivní  text obsahuje aktuální informace  text je součástí webu Android Developers, což je oficiální web pro Android vývojáře od Googlu[2]:  knížka je odborně velmi kvalitní  je znám autor textu  autor je v problematice erudovaný  text obsahuje odbornou terminologii  text je strukturovaný  informace jsou přesné a objektivní[3][4][5][6][7]:  text obsahuje odbornou terminologii  text je strukturovaný  informace jsou přesné a objektivní  text obsahuje aktuální informace  text je součástí webu Android Developers, což je oficiální web pro Android vývojáře od Googlu  text je pravidelně aktualizovaný  pro neznalého čtenáře nevstřebatelný (značí vysokou odbornost)
  5. 5. Infografika

×