Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ทวีปเอเชีย

30,731 views

Published on

เอกสารความรู้เกี่ยวกับทวีปเอเชีย

Published in: Education

ทวีปเอเชีย

 1. 1. พืชพรรณธรรมชาติ พืชพรรณธรรมชาติของเอเชีย
 2. 2. พืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย จุดประสงค์ เนื้อหา แบบทดสอบ ผู้ผลิต
 3. 3. พืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย จุดประสงค์ อธิบายลักษณะพืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชียได้
 4. 4. ครูเสาวนีย์ เพชรทรัพย์ ครู ค.ศ.2 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี
 5. 5. พืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย <ul><li>พืชพรรณธัญญา หารต่าง ๆ อยู่ภายใต้อิทธิพลของภูมิอากาศ </li></ul>
 6. 6. พืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย ก. 7 เขต ข. 9 เขต เลือกสิครับ
 7. 7. พืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย แบ่งได้ 9 เขต ใช่ครับ
 8. 8. พืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย แบ่งได้ 7 เขต ไม่ใช่ครับ กลับไปดูใหม่
 9. 9. พืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย
 10. 10. พืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย เขตทุนดรา ได้แก่ที่ราบลุ่มบริเวณขั้วโลกเหนือซึ่งอยู่ตามขอบมหาสมุทรอาร์ติก มีอากาศหนาวจัด พื้นดินจะปกคลุมไปด้วยหิมะ และน้ำแข็งเป็นเวลากว่าครึ่งปีเมื่อน้ำแข็งและหิมะละลายในฤดูร้อน ซึ่งเป็นระยะสั้น ๆ พื้นดินจะชื้นแฉะ พืชในแถบนี้จึงมีแต่ตะไคร่น้ำ และไม้พุ่มเล็ก ๆ สูงประมาณ 1 ฟุตเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ เขตนี้เป็นที่อยู่ของกวางเรนเดียร์
 11. 11. พืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย เขตป่าสน อยู่ระหว่างเขตทุนดรากับเขตทุ่งหญ้าสเตปป์ โดยมีอาณาเขตแผ่ขยายจากคาบสมุทรสแกน ดิเนเวียไปทางทิศตะวันออก คือ บริเวณ ไซบีเรียเกือบทั้งหมดเป็นระยะทางยาวถึง 2,000 ไมล์ และมีความกว้างประมาณ 500 ไมล์ ป่านี้มีต้นไม้ประเภทสนเป็นส่วนมาก ความสูงของต้นสนค่อย ๆ ลดลงไปทางขั้วโลก แล้วด้วยเหตุที่อากาศหนาวจัด ต้นไม้ทางเหนือส่วนมากจึงเตี้ยแคระแกรน ป่าสนไม้ไม่ผลัดใบนี้เรียกว่า “ไทกา” ( Taiga )
 12. 12. พืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย เขตทุ่งหญ้าสเตปป์ เป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ไม่มีต้นไม้ บริเวณนี้อยู่ทางตอนใต้ของเขตป่าสน อุณหภูมิในทุ่งหญ้าสเตปป์หนาว และร้อนจัดในฤดูร้อน มีฝนตกมากพอที่จะทำให้หญ้างอกงาม แต่ไม่มากพอที่จะทำให้ต้นไม้ใหญ่เกิดขึ้นได้ สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในเขตนี้จะโยกย้ายถิ่นฐานอยู่ตลอดเวลา
 13. 13. พืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย เขตทะเลทราย พืชพรรณธรรมชาติในเขตนี้มีน้อย นอกจากในบริเวณโอเอซิส ( Oasis ) คือแหล่งน้ำในทะเลทราย ซึ่งมี ค วามชุ่มชื้นและมีพืชเจริญเติบโตได้ เช้น อินทผาลัม กระบองเพชร และไม้ประเภทมีหนาม
 14. 14. พืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย เขตเมดิเตอร์เรเนียน เขตนี้ได้แก่บริเวณริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พืชพรรณเป็นไม้พุ่ม ต้นไม้ขนาดเล็กมีหนามและทนต่อความร้อนและแห้งแล้งได้ดี พืชที่ปลูกมากได้แก่ ส้ม องุ่น มะกอก เป็นต้น
 15. 15. พืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย เขตป่าไม้ผลัดใบ ในเขตอบอุ่นที่พบทั่วไปเป็นป่าผสม ได้แก่บริเวณตะวันออกของจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ต้นไม้ที่มีในบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น ใบใหญ่ เช่น พีช โอ๊ค วอลนัท ในบางแห่งมีไม้สนขึ้นแทรก เพราะไม้พวกนี้ทนหนาวได้ดี ป่าไม้ผลัดใบในเขตอบอุ่นมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ป่ามรสุมเขตหนาว”
 16. 16. พืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย เขตป่ามรสุม เขตป่ามรสุมได้แก่ประเทศอินเดีย และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากในเขตมรสุมมีฝนตกหนักในฤดูร้อน แต่มีฤดูแล้งติดต่อกันเป็นเวลานาน 4- 6 เดือน ปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าป่าดงดิบ พืชพรรณ ในเขตมรสุมจึงไม่ค่อยทึบเหมือนป่าในบริเวณศูนย์สูตร ไม้สักเป็นไม้มีค่าที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้ ป่ามรสุมมีอีกชื่อหนึ่งว่า “ป่าไม้ผลัดใบเขตร้อน” ประกอบด้วยป่าโปร่งสลับทุ่ ง หญ้า พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ผลัดใบ มีเนื้อแข็ง เช่น ไม้สัก ประดู่ เต็ง จันทร์ ฯลฯ
 17. 17. พืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย เขตทุ่งหญ้าเขตร้อนหรือสะวันนา พบทั่วไปในเขตภูมิอากาศแบบสะวันนาอยู่ในเขตที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมเป็นลักษณะแบบทุ่งหญ้าป่าโปร่ง ได้แก่ ตอนกลางของเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกบางส่วน และคาบสมุทรอินโดจีน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริเวณดังกล่าวจะพบทุ่งหญ้าสลับป่าโปร่ง ซึ่งเป็นป่าไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจปริมาณน้ำฝนน้อยไม่ถึง 1,000 มิลลิเมตรต่อปีเป็นพื้นที่อับฝน ( Rain Shadow )
 18. 18. พืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย เขตป่าดงดิบหรือป่าร้อนชื้น ป่าประเภทนี้เป็นพืชพรรณธรรมชาติที่ปรากฎอยู่ทั่วไปในเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้น หรือเขตศูนย์สูตรมีฝนตกชุกตลอดปี ได้แก่ หมู่เกาะอินโดนีเซีย เชิงเขาหิมาลัย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เทือกเขาอาระกันโยมา และเขตด้านรับลม ( Windward ) ของเทือกเขาสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ลักษณะของป่าดงดิบเป็นป่าไม้สีเขียวตลอดปี มีลำต้นสูงประมาณ 200 ฟุตขึ้นหนาแน่น และมีหลายชนิดปะปนกันมากมายโดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาและหุบเขา ส่วนบริเวณที่ลุ่มปากแม่น้ำชายฝั่งทะเลจะเป็นป่าไม้ชายเลน เช่น แสม โกงกาง และป่าจาก เป็นต้น
 19. 19. แบบทดสอบ
 20. 20. แบบทดสอบ ในเขตอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนมีพืชพรรณตามข้อใด ก. ส้ม องุ่น มะกอก ข. อินทผาลัม กระบองเพชร
 21. 21. แบบทดสอบ ในเขตอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนมีพืชพรรณตามข้อใด ก . ส้ม องุ่น มะกอก
 22. 22. แบบทดสอบ ในเขตอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนมีพืชพรรณตามข้อใด ข . อินทผาลัม กระบองเพชร
 23. 23. แบบทดสอบ พืชพรรณชนิดใดที่มักพบในเขตอากาศแบบทะเลทราย ก. ไลเคน ตะไคร่น้ำ ข. อินทผาลัม กระบองเพชร
 24. 24. แบบทดสอบ พืชพรรณชนิดใดที่มักพบในเขตอากาศแบบทะเลทราย ก . ไลเคน ตะไคร่น้ำ
 25. 25. แบบทดสอบ พืชพรรณชนิดใดที่พบมักพบในเขตอากาศแบบทะเลทราย ข . อินทผาลัม กระบองเพชร
 26. 26. แบบทดสอบ บริเวณที่เรียกว่าป่าไทกา ( Taiga ) เป็นป่าไม้ชนิดใด ก. ไม้มะฮอกกานี ข. ไม้สน
 27. 27. แบบทดสอบ บริเวณที่เรียกว่าป่าไทกา ( Taiga ) เป็นป่าไม้ชนิดใด ก . ไม้มะฮอกกานี
 28. 28. แบบทดสอบ บริเวณที่เรียกว่าป่าไทกา ( Taiga ) เป็นป่าไม้ชนิดใด ข . ไม้สน
 29. 29. แบบทดสอบ พืชพรรณธรรมชาติในเขตอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตรข้อใด ก. ป่าสน ข. ป่าดงดิบ
 30. 30. แบบทดสอบ พืชพรรณธรรมชาติในเขตอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตรข้อใด ก . ป่าสน
 31. 31. แบบทดสอบ พืชพรรณธรรมชาติในเขตอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตรข้อใด ข . ป่าดงดิบ
 32. 32. แบบทดสอบ ทุ่งหญ้าสเตปป์ พืชพรรณเขตอากาศแบบใด ก. กึ่งทะเลทราย ข. ทะเลทราย
 33. 33. แบบทดสอบ ทุ่งหญ้าสเตปป์ พืชพรรณเขตอากาศแบบใด ก . กึ่งทะเลทราย
 34. 34. แบบทดสอบ ทุ่งหญ้าสเตปป์ พืชพรรณเขตอากาศแบบใด ข . ทะเลทราย
 35. 35. สวัสดี

×