Advertisement
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

Index de qualitat dels mitjans informatius digitals

 1. índex de qualitat dels mitjans informatius digitals continguts, producció, digitalització
 2. índex PROPOSTA: Un índex de mesurament ràpid de la qualitat dels mitjans digitals generalistes, inclosos els locals. No comprèn anàlisis quantitatives de gran abast ni pretén substituir els estudis acadèmics. El resultat que genera és tan sols una primera aproximació. VARIABLES: Qualitat dels continguts informatius (credibilitat, riquesa, profunditat, exclusivitat). Qualitat de la producció (en el context de la digitalització i l’expansió del sistema de connexions global anomenat internet). Qualitat de la digitalització (el grau d’aprofitament dels recursos que proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació i el grau d’assumpció del codi digital basat en la transparència i la redistribució). CRITERIS: S’estableixen cinc opcions, puntuades de 1 a 5. Per distingir entre una presència esporàdica i habitual o freqüent, es puntua amb 1/2 punt o 1 punt sencer. Se sumen els resultats i s’obtenen les mitjanes de cada grup. VALIDACIÓ: Esmenes col·laboratives i aprovació provisional per part d’un col·lectiu, d’un observartori o d’una institució. APLICACIÓ: Un cop validat, l’índex hauria de permetre l’avaluació dels mitjans digitals del país i la rèplica temporalitzada per observar l’evolució. OBJECTIU: La finalitat és disposar d’una eina que contribueixi a traçar la via cap a l’excel·lència, amb un índex neutral que doni pistes clares sobre la qualitat dels mitjans digitals.
 3. graus de qualitat EXCEL·LENT ÒPTIMA REGULAR DEFICIENTR MÍNIMA en funció que la suma dividida per quatre DEFICIENT doni 1, 2, 3, 4 o 5
 4. puntuació en cada variable esporàdic 4,5 freqüent 5 esporàdic 3,5 freqüent 4 esporàdic 2,5 freqüent 3 esporàdic 1,5 DEFICIENTR freqüent 2 variació segons el mínims grau d’exigència, per 1 definir esporàdic i habitual o freqüent
 5. l’absència en un valor disminueix tota l’escala esporàdic 3,5 freqüent 4 esporàdic 2,5 freqüent 3 esporàdic 1,5 freqüent 2 mínims 1
 6. qualitat de la producció fonts, especialització, multitasca, transparència
 7. fonts REFREGITS: Es copien continguts aliens sense consentiment, es reprodueixen amb pocs canvis o cap, no se cita la procedència. PRECUINATS: Continguts comprats a agències i a dipòsits de continguts digitals. Reproducció íntegra o quasi de notes de premsa (empreses, serveis editorials, administració). CORPORATIVES: Quan un mitjà digital forma part d’un grup, sol emprar com a font el material en brut o emès dels altres mitjans, quan no hi ha una redacció única. I fins i tot així. PRÒPIES COMUNES: Són fonts pròpies però d’accés simple, com ara rodes de premsa, declaracions obertes, presentacions, dossiers i informes distribuïts, dades públiques periòdiques. PRÒPIES SINGULARS: Declaracions i entrevistes només al mitjà, accés únic a materials escrits, àudiovisuals, bases de dades.
 8. valor de les fonts fonts pròpies d’accés singular fonts pròpies d’accés comú mitjans corporatius agències, paquets de continguts refregits +50% de continguts = 0,5 d’altres +75 de continguts mitjans =1
 9. especialització CARREGADORS: Els redactors carreguen de continguts el mitjà. Treballen en torns amb dedicació íntegra al procés de càrrega, sense temps per cap de les altres tasques prèvies i posteriors del periodisme digital. Se centren en el gènere de la notícia. Reben encàrrecs en funció del seu torn, se’ls demana rapidesa i superficialitat. Candidats a l’automatització. EDITORS: Escriuen a partir de continguts d’altri, que revisen, tant amb continguts del mitjà com aliens. Garanteixen la correcció lingüística, empaqueten i prioritzen. AUTORS: Elaboren continguts propis i els firmen. S’ocupen d’altres gèneres a més de la notícia. TEMÀTICS: S’ocupen d’una temàtica determinada i amb l’experiència arriben a aportar capacitat de contextualització i anàlisi a banda de millorar la relació amb les fonts, amb opció d’accedir a fonts singulars. ESPECIALISTES: Només ho poden ser els redactors que han estat “temàtics” durant uns quants anys, però hi ha especialistes joves que s’han començat a formar molt aviat. Un especialista és una inversió del mitjà, que a vegades se substitueix amb l’encàrrec puntual a “experts” externs. Dominen el context i accedeixen a les fonts amb resolució, són capaços d’assessorar en qüestions relacionades amb la línia editorial.
 10. grau d’especialització dels redactors especialistes temàtics autors editors +50% de redactors = 0,5 carregadors +75 de redactors =1
 11. multitasca ESCRIPTORS: Els redactors escriuen continguts. FOTÒGRAFS: A més, són capaços de crear, capturar i tractar imatges estàtiques. VÍDEÒGRAFS: A més, són capaços de crear, capturar i tractar imatges en moviment i fan el mateix amb podcasts d’àudio. INFÒGRAFS: A més, són capaços de crear infografia simple amb eines corporatives o eines d’accés lliure a internet (gràfics, mapes, quadres). INFORMÒGRAFS: A més, són capaços de capturar dades, fins i tot les que es troben ocultes o en formats de dades obertes, i saben tractar-les per crear ginys, incrustables, aplicacions, infogràfics complexos i altres continguts comprensibles. Dominen els codis d’escriptura digital.
 12. creació de continguts per part dels redactors + captura de dades, formats de visualització + infografia simple +vídeo / podcast + fotografia +20% de redactors = 0,5 escriure +50 de redactors =1
 13. transparència PIRÀMIDE FOSCA: Els responsables prenen les decisions i a cada redactor se li encarrega la seva tasca, sense coneixement de cap altra qüestió que vagi més enllà, si no és necessari per a la seva contribució a la producció de continguts. Ocasionalment se’ls demana alguna opinió. Sol trobar-se en redaccions molt tayloritzades, abocades a la immediatesa i centrades en el gènere de la notícia. Es tracta sovint de redactors pagats sotapreu, amb contractació dèbil. PIRÀMIDE PARTICIPATIVA: Els responables mantenen la jerarquia piramidal però transmeten de manera oberta els objectius, els redactors saben més coses que el seu encàrrec específic i hi ha vies establertes de participació. Sol tractar-se d’una etapa de transició tot i l’aparença d’estancament. ESTRUCTURA DE SECCIONS: Prové dels mitjans impresos i permet a cada secció l’establiment d’una jerarquia pròpia. Hi ha vies establertes on les seccions aporten idees i prenen decisions (consell de redacció). A les seccions es comparteix coneixement i també flueix entre unes i altres. EQUIPS DE PROJECTE: Superant l’antiga estructura de seccions, els redactors formen equips temporals enfocats a la consecució de projectes amb objectius avaluables, amb briefing clar i una visió compartida que es transmet amb lideratge. REDACCIÓ OBERTA: A més, la redacció comparteix el coneixement cap enfora, mitjançant un “blog de redacció” o qualsevol instrument amb la mateixa finalitat. Es donen a conèixer l’estructura de producció i els processos. Es conversa sobre l’evolució de la línia editorial.
 14. estructura de la redacció redacció oberta equips de projecte estructura de seccions piramidal clara trets esporàdics piramidal = 0,5 fosca trets habituals =1
 15. qualitat de la informació gèneres, profunditat, multimèdia, línia editorial
 16. gèneres NOTÍCIA i ACTUALITZACIÓ: Es relaten els fets i es posen al dia, aprofitant l’oportunitat que la digitalització ofereix al periodisme, ja sigui amb l’actualització de les peces de continguts o amb accions especials com els anomenats “minut a minut”. Candidats a l’automatització parcial. OPINIÓ firmada: Sol presentar-se com a “blog”. Hi ha un contrast enorme entre la riquesa de la blogosfera, amb blogs de tota mena, i la uniformitat dels mitjans, on els blogs solen correspondre a les “columnes d’opinió”. És l’espai on sol haver-hi un grau menor d’hipertextualitat. ENTREVISTA i CRÒNICA: Es distingeixen per l’autoria requerida. Aporten una mirada que complementa el relat de la notícia i exigeixen autors capaços d’una certa singularitat. Si el mitjà prioritza l’actualització és difícil obtenir el temps necessari per a la seva elaboració. Candidats a l’externalització en redaccions “tayloristes”. REPORTATGE i MONOGRAFIA: Es distingeixen per l’elaboració requerida i l’aportació de context. Els gèneres de la profunditat no són tan exigents en la singularitat de l’autoria com els anteriors però demanen més temps fora del procés d’actualització. La monografia es presenta sovint en forma de galeries d’imatges, empaquetaments temàtics, especials de calendari. INVESTIGACIÓ i SUPLEMENTS: La recerca i consecució d’informacions exclusives i de rellevància social és el grau més alt dels continguts informatius, conjuntament amb els suplements especialitzats, produïts per a segments de públic, que busquen un cert grau d’especialització en el generalisme.
 17. grau de presència de diversos gèneres + investigació i suplements + reportatge i monografia + entrevista i crònica + opinió firmada +25% dels continguts notícia i = 0,5 actualització +50 dels continguts =1
 18. profunditat IMMEDIATESA: S’atén l’actualitat immediata, no es dóna valor a l’arxiu, hi sol haver obsessió per l’audiència en termes absoluts. Se subratlla el caràcter efímer i s’utilitza aquest efecte per obviar un increment de qualitat. Model candidat a l’automatització. CONTEXT: S’aporta context, sovint en forma de llista d’enllaços relacionats, sempre propis. Un redactor temàtic és més capaç de garantir-lo. Exigeix un cert grau d’orientació cap a l’arxiu. CONTRAST: Implica un hàbit de contrast actiu, per millorar el relat de l’actualitat amb alguna cosa més que el context. Demana un cert grau d’especialització o una agenda compartida. És símptoma de temes propis. De vegades, se substitueix per una “confrontació d’opinions d’experts” i així s’externalitza. ANÀLISI i INTERPRETACIÓ: Només a l’abast de redactors temàtics intensos i redactors especialistes. Exigeix més temps, una inversió de llarg recorregut i una línia editorial clara per distingir el periodisme interpretatiu de la posició editorial. Aporta informació més profunda i atorga al receptor un paper més rellevant. DADES OBERTES: En un grau encara superior, el mitjà pot oferir l’accés directe a taules de dades en brut i a les fonts originals, per facilitar una lectura ampliada que el dugui gairebé al coneixement previ del mateix periodista. A més, pot deixar que aquests materials es reutilitzin perquè tercers elaborin aplicacions noves basades en els continguts, com ara mapes, visualitzacions de dades, apps.
 19. grau d’aprofundiment de l’oferta informativa + dades obertes + anàlisi / interpretació + contrast + context continguts esporàdics = 0,5 immediatesa continguts habituals =1
 20. multimèdia IMATGES DE RECURS: Els textos es complementen amb imatges genèriques de recurs, de vegades amb captures de pantalla. IMATGES INFORMATIVES: Pròpies o adquirides (agències, ciutadans). ÀUDIO, VÍDEO: Poden ser aliens, adquirits o propis. INFOGRAFIA: S’elaboren o adquireixen mapes, gràfics, taules... GINYS, INCRUSTABLES: S’elaboren ginys i elements incrustables que altres poden compartir i reutilitzar.
 21. varietat i riquesa dels elements multimèdia ginys, incrustables infografia àudio, vídeo imatges informatives presència esporàdica imatges de = 0,5 recurs presèncias habitual =1
 22. línia editorial OCULTA: El mitjà simula que no té posició o l’amaga o es refugia en un concepte com la neutralitat per renunciar a l’exposició pública d’una línia pròpia. Afecció negativa de la credibilitat i l’ètica. CORPORATIVA: El mitjà dóna per sabut que s’adopta la línia editorial d’altres mitjans del grup. Reforça el caràcter corporatiu però debilita la marca pròpia del mitjà i n’afecta la personalitat. IMPLÍCITA: El mitjà dóna per entès que l’enfocament dels continguts i la selecció dels articles d’opinió aporten una idea prou clara de la línia editorial. Sovint és només una excusa per estalviar-se un gest més compromès. EXPLÍCITA: El mitjà fa explícita la seva línia editorial amb un text sota aquest epígraf, per marcar posicions sobre els assumptes del dia. SOSTINGUDA: A més, els directius del mitjà s’hi refereixen en la seva activitat a les xarxes socials i en els entorns digitals i el conjunt de la redacció la sosté o debat en la seva activitat digital pública. Exigeix un grau de compromís molt elevat, una direcció tan eficaç com persuasiva i una excel·lent reputació digital.
 23. grau de compromís de la línia editorial sostinguda explícita implícita corporativa no hi ha 1/2 puntuació oculta només s’incrementa el grau si es dóna la circumstància
 24. qualitat de la digitalització hipertextualitat, difusió, conversa, reputació
 25. hipertextualitat EXTERNA: Es llisten enllaços relacionats amb la informació. Gairebé sempre només a enllaços propis. INTERNA PRÒPIA: Els enllaços es fan dins del text però només a ítems del mateix mitjà. Aporten context o la prova que el mitjà ja s’ha ocupat del mateix tema. INTERNA de REFERÈNCIA: Els enllaçós es fan dins del text, a ítems aliens però sobretot a una font directa de la informació o a un document que se cita, a més d’altres enllaços de referència com ara la Viquipèdia, centres d’estudis, bases de dades, institucions, organitzacions, persones. Els enllaços són transparents, perquè amb les paraules acolorides es pot saber què hi ha darrere el clic. És un tipus d’hipertextualitat que aporta la referència i la cita, amplia, confirma o aclareix i documenta. INTERNA ÀMPLIA: El text s’enriqueix amb els hiperenllaços de referència i d’altres que complementen la informació, la contrasten, la matisen. Hi ha presència d’enllaços opacs, on no sempre queda clar què hi ha darerre el clic. ABSOLUTA: El text es concep com un hipertext. Ja no és una peça única sinó un fragment d’un conjunt gairebé infinit per on és possible transitar amb llibertat, sense perdre l’orientació. Inviten a la lectura profunda (esquera/dreta, dalt/baix, enllaç/enrere). Hi ha majoria d’enllaços opacs. Hi ha incrustacions o ginys. Tots els elements no textuals tenen enllaços de cita o documentació.
 26. grau d’utilització de la hipertextualitat absoluta interna àmplia interna de referència interna pròpia +50% dels contingtus = 0,5 externa +75 dels continguts =1
 27. difusió INTERNA: El mitjà fa autopromoció, anuncia les seves novetats, converteix en notícia els resultats d’audiència o accions singulars. CORPORATIVA: El grup fa promoció creuada i contribueix al coneixement del mitjà digital, en difón accions singulars i de manera habitual recomana el seu accés o s’hi refereix. XARXES POPULARS: El mitjà actua a les xarxes socials, amb preferència per les que són més populars, mirant d’atreure usuaris en grans espais de presència digital. Fa un pas cap al client però no discrimina prou perquè es mou en entorns amplis. COMUNITATS interessades: El mitjà especialitza la seva presència i a més de ser present a les xarxes populars estableix relacions amb comunitats interessades en la seva línia editorial o en el la seva oferta de continguts, amb un esforç per matisar i acostar-se al màxim a l’usuari potencial més que a l’usuari convençut. EXTERNA: El mitjà compleix tots els requisits però a més pot reduir la pressió sobre aquest esforç perquè són els usuaris els que en fan la promocio, enllaçant els seus continguts, compartint-los, contribuint a la seva creació, comentant-los amb aportació de valor, i assumint sense complexos una difusió entusiasta i motivadora.
 28. entorns digitals de difusió del mitjà externa comunitats interessades xarxes populars només s’incrementa corporativa el grau si la difusió és habitual i freqüent en interna aquest entorn
 29. conversa ANÒNIMS: Els usuaris poden fer comentaris a les informacions, de manera anònima, i en tenen prou de passar el filtre general que impedeix insultar en funció de la cura que en tingui el mitjà. No són compromesos, en general aporten poc valor però són apreciats com un indicador d’èxit de cada informació. Els usuaris també poden respondre enquestes i enviar informacions o imatges. PARTICIPANTS: Els usuaris troben un espai adequat on poden fer aportacions que donin pistes sobre una informació o que la completin amb imatges i altres continguts basats en la seva experiència. A més, els usuaris poden declarar afinitats amb pàgines de marca obertes pels mitjans a les xarxes socials. IDENTIFICATS: Els usuaris s’identifiquen amb nom, cognoms i document oficial. Baixa el nombre d’aportacions però sol créixer el seu valor. A més, a les xarxes socials actuen de manera no anònima per suggerir pistes d’informacions, aportar materials, comentar l’actualitat, o exigir qualitat i establir una conversa natural amb el mitjà, que no s’expressa de forma personal sinó com a tal mitjà. CONTESTATS: Els usuaris reben respostes dels redactors quan deixen comentaris a les informacions. A més, troben als espais de participació alguna cosa més que una marca: hi ha persones que els atenen i amb les que conversen. Els usuaris reben explicacions i troben algú responsable a l’altre costat. COL·LABORADORS: Els usuaris esdevenen autèntics col·laboradors en l’entorn d’una redacció col·laborativa que s’ha acostumat a comptar amb les seves pistes, els seus materials, la seva ajuda i la seva contribució. La conversa amb els usuaris forma part de les tasques naturals de la redacció.
 30. grau de varietat i valor de la conversa col·laboradors contestats identificats participants només s’incrementa el grau si es compleix anònims l’existència d’usuaris com els descrits
 31. reputació PRESENT: El mitjà posa la seva marca en entorns digitals, per difondre les seves activitats i productes. Per això és present a xarxes socials, comunica a través del Twitter i altres eines. Busca la redistribució dels seus continguts. ACTIU: A més, el mitjà estableix diàleg de manera activa amb els seus usuaris, si més no amb aquells que se li adrecen. Però ho fa de manera impersonal, aprofitant com a espais de resposta les xarxes socials. LÍDERS: A la redacció hi ha una minoria de membres que són actius en entorns digitals i que a més de ser-ho donen respostes sobre la seva activitat al mitjà i estableixen converses amb els usuaris, a través d’aquestes xarxes, del Twitter o en resposta als comentaris. Es tracta de líders digitals i la seva existència confirma una posició millor però encara significa només que hi ha agents de valor independentment de la qualitat global de la reputació del mitjà. DIRECTIUS: Quan els líders són els directius, s’incrementa la capacitat d’aportar valor a la conversa, les respostes esdevenen pistes clares sobre la posició i la línia editorial queda reforçada. Uns directius actius en entorns digitals transmeten una idea del mitjà, duen a terme tasques de representació en aquest entorn i assumeixen els vincles entre la reputació digital pròpia i la del mitjà. REDACCIÓ: El grau màxim de reputació, del signe que sigui, es dóna quan la redacció consisteix en un grup de persones actives en els entorns digitals perquè es garanteix el grau màxim de conversa i resposta, s’obté la cohesió editorial i s’estableix una relació intensa de doble recorregut entre la reputació digital del mitjà i totes i cadascuna de les reputacions digitals individuals.
 32. grau d’activitat per construir reputació redacció activa directius actius líders actius mitjà actiu només s’incrementa mitjà el grau si l’activitat és present habitual i freqüent en aquest entorn
 33. quadre de comandament per a totes les variables
 34. corporatives pròpies comunes (3,5 pròpies singulars (4,5 fonts refregits (1) precuinats (1,5 - 2) (2,5 - 3) - 4) - 5) especialistes qualitat especialització carregadors (1) editors (1,5 - 2) autors (2,5 - 3) temàtics (3,5 - 4) (4,5 - 5) de la informògrafs producció multitasca escriptors (1) fotògrafs (1,5 - 2) videògrafs (2,5 - 3) infògrafs (3,5 - 4) (4,5 - 5) jerarquia piramidal jerarquia piramidal estructura en equips de projecte redacció oberta (4,5 - transparència fosca (1) clara (1,5 - 2) seccions (2,5 - 3) (3,5 -4) 5) notícia i actualització entrevista i crònica reportatge i investigació, gèneres (1) opinió (1,5 - 2) (2,5 - 3) monografia (3,5 - 4) suplements (4,5 - 5) + context + contrast + interpretació i dades obertes qualitat profunditat immediatesa (1) (1,5 - 2) (2,5 - 3) anàlisi (3,5 - 4) (4,5 - 5) de la informatives àudio, vídeo ginys, incrustables (4,5 informació multimèdia imatges recurs (1) (1,5 - 2) (2,5 - 3) infografia (3,5 - 4) - 5) línia editorial oculta (1) corporativa (2) implícita (3) explícita (4) sostinguda (5) interna pròpia interna de referència interna àmplia hipertextualitat externa (1) (1,5 - 2) (2,5 - 3) (3,5 - 4) absoluta (4,5 - 5) corporativa xarxes populars (2,5 - comunitats interès qualitat difusió interna (1) (1,5 - 2) 3) (3,5 - 4) externa (4,5 - 5) de la participants col·laboradors digitalització conversa anònims (1) (2) identificats (3) contestats (4) (5) reputació mitjà present (1) mitjà actiu (2) líders actius (3) directius actius (4) redacció activa (5)

Editor's Notes

 1. \n
 2. \n
 3. \n
 4. \n
 5. \n
 6. \n
 7. \n
 8. \n
 9. \n
 10. \n
 11. \n
 12. \n
 13. \n
 14. \n
 15. \n
 16. \n
 17. \n
 18. \n
 19. \n
 20. \n
 21. \n
 22. \n
 23. \n
 24. \n
 25. \n
 26. \n
 27. \n
 28. \n
 29. \n
 30. \n
 31. \n
 32. \n
 33. \n
 34. \n
Advertisement