Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kurs i samlingsutvikling Hamar

567 views

Published on

Verksted i samlingsutvikling for Fagforum vgs i Hedmark

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kurs i samlingsutvikling Hamar

 1. 1. Verksted i samlingsutvikling for Fagforum vgs, Hamar 7. januar 2014 Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek
 2. 2. Litt om meg * Master i bibliotekfag, julen 2008 * Deltager på 1. bibliotekarprogrammet ved HiOA siden 2009 * 23 år som bibliotekar * IKT-rådgiver på Buskerud fylkesbibliotek siste 7 årene * Hovedstyret i NBF, medlem av IFLAs seksjon for education and training * Leder Buskerudgeriljaen * Blogg: http://jannicke.webloft.no * Slideshare: http://www.slideshare.net/janniro
 3. 3. Opplegg og mål for dagen * Veksling mellom «teori», deltagelse og tid for refleksjon * Pauser og lunsj Mål for dagen: - Inspirasjon - Minke kasseringsangst - Lære om verktøy og metoder
 4. 4. Presentasjon av egen kasseringskandidat
 5. 5. Kasseringsteam • Enklere å kassere borte enn hjemme • Tren på kassering hos hverandre
 6. 6. Samlingsutvikling – kassering Samlingsutvikling dekker kjerneaktiviteten i biblioteket Samlingsutviklingen er i sitt vesen dynamisk og endrer seg i takt med samfunnsutviklingen. Inkluderer: Planlegging Evaluering Innkjøp Kassering Fjernlån Formidling (Byberg, 2006).
 7. 7. Hva sier loven? § 1. Målsetting • Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.
 8. 8. Universell Utforming • Er avstanden mellom reolene minimum 1,5 m? • Er høyde for reoler/utstillingsstativ 1,5 m, maksimum 1,8 m? • Er høyden til laveste reol/utstillingsstativ minimum 0,3 m? • Østfold er prøvefylke for UU: • http://www.of.fylkesbibl.no/2010/10/11/universell-utforming-i-biblio
 9. 9. Gruppesamtale Hva oppnår vi ved å redusere boksamlingene?
 10. 10. Hvor full skal en hylle være?
 11. 11. Plan for samlingsutvikling Ulike strategier på samlingsutvikling: 1. Fortsetter som før og kasserer når hylla er full 2. Tilpasser bestanden etter brukernes faktiske behov - Kjøper på etterspørsel og måler bruken av litteraturen 3. Løfter fram og eksponerer mangfoldet av litteratur Forslag: Kombinasjon av 2. og 3.
 12. 12. Mål for samlingsutvikling i Bærum bibliotek side1 Mål for samlingsutvikling utarbeidet i år 2000. Bærum bibliotek skal: * etter faglig vurdering anskaffe materiale som er kritisk, informativ og allsidig * i sin utvikling av samlingene tilstrebe et variert og bredt utvalg innen sjangere og materialtyper for alle kategorier bibliotekbrukere til fritidsbruk, studier og faglig fordypning * bruke og vise vei til digitale informasjonsressurser som supplement og alternativ til tradisjonelle kilder http://bibliotek.baerum.kommune.no/Om_biblioteket/samlingsutvikling/
 13. 13. samlingsutvikling Bærum side 2 for å – fremme demokratisk debatt og interesse for kultur og samfunnsutvikling – fremme leselyst og leseglede – være en sentral støtte for kommunens innbyggere i utdanningssamfunnet
 14. 14. Ullensakers rutine for kassering https://www.ullensaker.kommune.no/Documents/Ullensaker%20dokumenter/Internett/Kultur%20og%20fritid/Biblioteket/Rutiner%20for%20kassering%20og%20gaver.pdf
 15. 15. Ullensakers rutine for kassering
 16. 16. Ullensakers rutine for kassering
 17. 17. Referansesamlingen • Har dere referansesamling? • Hvor lenge skal dere beholde leksika på papir? • Har 30 år gamle atlas noen verdi i dag på et skolebibliotek? • Mulig å samle referansesamlingen på vanlig hylle?
 18. 18. St. Hallvard videregående skole
 19. 19. Teknikker – Omløpshastighet – utlån delt på bestand – Tall fra norske folkebibliotek, 2012 og (2010) Median Fabøker Skjønn Barnebøker voksne voksne +50 thousand inhabitants 0.89 (0.89) 1.45 (1.39) 2.05 (2.01) + 20 0.68 (0.68) 1.13 (1.07) 1.67 (1.80) +10 0.59 (0.61) 1.47 (0.85) 1.38 (1.33) +5 0.40 (0.41) 0.61 (0.57) 0.92 (0.95) >5 0.23 (0.43) 0.47 (0.51) 0.50 (0.95)
 20. 20. Tord Høivik sier dette om omløpshastigheten: Omløpstallet - utlånet delt på bestanden - viser i hvilken grad samlingene blir brukt. For å benytte omløpstallene i praktisk planlegging, bør vi studere de ulike delsamlingene. Vanligvis vil elektroniske og digitale medier - musikk, lydbøker, DVD-er, osv. - ha høye omløpstall, fra tre og helt opp til ti-tolv utlån pr. år. Omløpstallene for bøker ligger langt lavere - og ofte mye lavere enn det som er faglig forsvarlig. I Danmark blir gjennomsnittsboka lånt ut to ganger i året. Norge ligger under ett-tallet. Da blir biblioteket mer et boklager enn et sted for boklesing. Se Plinius for å lese mer og sammenligne eget bibliotek: http://plinius.wordpress.com/2008/01/29/p-2408/#more-1406
 21. 21. IFLA sier det slik: 1. Som ei generell retningslinje bør ei etablert boksamling ha mellom 2 og 3 bok pr. innbyggjar. 2. Store samlingar er ikkje synonymt med gode samlingar, særleg ikkje i den nye digitale verda. 3. Det er viktigare at samlinga fyller behova til lokalsamfunnet enn at ho er så stor som mogleg. 4. Ei mindre samling med høg kvalitet blir brukt meir enn ei stor samling der mange av bøkene er gamle, slitne og utdaterte, for dei nyare titlane kan lett bli borte blant det eldre materialet. «I Norge 2011 ville punkt 1 innebære en reduksjon av boksamlingene fra 18,7 millioner til et sted mellom 10 og 15 millioner bind».
 22. 22. CREW, manual for kassering http://www.tsl.state.tx.us/ld/pubs/crew/crewmethod08.pdf
 23. 23. Crewinorge.org
 24. 24. Norsk utgave av CREW • • • • • Norsk versjon 2011 Praktisk verktøy Gir deg argumentene Viktigheten av planlegging Kassering – en del av daglig drift • Viktigheten av å kjenne egen samling og brukere • Plan for samlingsutvikling
 25. 25. Hvorfor kassere og hvorfor CREW? Seks fordeler med kassering: • Du sparer plass. • Du sparer alle for tid. • Du får en mer tiltalende samling. • Du er med på å bedre ditt biblioteks renomme. • Du vil holde deg oppdatert på samlingens behov. • Du får hele tiden informasjon om samlingens styrker og svakheter.
 26. 26.  CREW – MUSTIE M = Misleading. Misvisende. Her inngår også faktafeil U = Ugly. Utslitte, stygge bøker som ikke lenger kan repareres S = Superseded. Avløst eller erstattet av ny utgave T = Trivial. Triviell litteratur som ikke lenger er populær I = Irrelevant. Ikke lenger relevant for brukerne E = Elsewhere. Materialet er enkelt å få tak i andre steder f. eks gjennom fjernlån eller i elektronisk form
 27. 27. CREW - Dewey Hver Dewey klasse har tre ulike formler: • Siste utgave. Antall år siden siste utgave (sier noe om hvor gammelt innholdet i boka er) • Brukerkategorien. Hvor lang tid boka har vært på biblioteket uten å ha vært i bruk (antall år siden siste gang boka ble registrert som utlånt) • MUSTIE For eksempel betyr «8/3/MUSTIE»: Vurder kassering for bøker i denne klassen når siste utgave er eldre enn 8 år, og/eller siste utlån var lenger enn tre år siden, og/eller boka oppfyller en eller flere faktorer etter MUSTIE.
 28. 28. Hvor gamle skal reisehåndbøker være før de kasseres?
 29. 29. CREW - barnebøker Skjønnlitteratur Når det gjelder skjønnlitteratur for barn, kan du ta kraftig i. Selv om en del titler brukes i skolesammenheng, er størstedelen av bruken lystlesning. Faglitteratur Noen tror at noe er bedre enn ingenting. Som konsekvens står det derfor mye foreldet og ukurant litteratur på hyllene til stor irritasjon for brukerne. Å gi skoleelever informasjon som ikke lenger er korrekt, kan medføre lavere karakter på innleveringer og andre skoleoppgaver. Foreldet informasjon gir også et feil bilde av et tema, og kan resultere i mindre respekt for bibliotekets ekspertise. Foreldre, lærere og barn vil kunne stille spørsmål ved hele boksamlingen når de får slike erfaringer. Det er bedre å mangle informasjon på et område, enn å ha feil informasjon på hylla.
 30. 30. Copyright.
 31. 31. Sjekkliste – faktorer å ta hensyn til ved kassering For alle materialtyper skal man ta hensyn til følgende : Dato—når ble eksemplaret publisert? Når ble eksemplaret innlemmet i samlingen? Forfatter—blir forfatteren fremdeles lest, eller er det trolig at han vil bli lest i framtiden? Er dette et av forfatterens dårligere verk? Utgiver—ble boken utgitt på eget forlag eller utgitt av noen som har stilt mindre krav til editering og trykkekvalitet? Fysisk tilstad—finnes det faktorer som gjør eksemplaret lite attraktivt? Dubletter—finnes andre eksemplarer som er i bedre fysisk stand? Finnes det andre bøker om samme emne i samlingen —dersom denne boken kasseres, hvilke andre titler er tilgjengelig? Kostnad ved å kjøpe inn nytt— er det mulig med nyinnkjøp av samme tittel? Var dette et kostbart innkjøp som det vil lønne seg å binde inn på nytt, i stedet for å kjøpe ny? Hylletid—hvor lenge har eksemplaret stått på hylla uten å være i sirkulasjon? Relevans i lokalsamfunnet—er materialet av interesse i lokalsamfunnet?
 32. 32. Hvor mye skal jeg kassere og når? Men hvor mye er nok? Er det mulig å kassere for mye? Som generell regel bør du kassere omtrent det samme antall som du legger til samlingen årlig. Unntaket er dersom biblioteket er i en oppbyggingsfase. Antall tilgjengelige hyller markerer øvre grense for antall medier. 1 bok inn 1 bok ut En tommelfingerregel benyttet av mange amerikanske bibliotekarer er å kassere ca 5% årlig. På den måten vil samlingen skiftes ut hvert tyvende år. Viktigere enn konkret tallfesting er å forplikte seg til å gjøre kassering en del av daglig drift.
 33. 33. Kriteria for kassering Mange ulike faktorer må tas med i betraktning under en kasseringsprosess. Dette inkluderer: • Bibliotekets eventuelle servicepolicy og resultatmål • Bibliotekbrukernes behov og krav • Tilgjengeligheten til bedre egnet materiale • Bibliotekets økonomiske muligheter til å erstatte bedre egnet materiale • Forholdet et bestemt materiale har til andre innenfor samme kategori • Lokalt fjernlånssamarbeid og mulighet for brukerne til å benytte seg av andre bibliotek i nærheten • I hvilken grad biblioteket har arkivfunksjon eller er lokalhistorisk senter • Mulig fremtidig bruk av et bestemt eksemplar • Tilgjengeligheten av mer oppdatert informasjon på internett
 34. 34. Biblioteksystem som verktøy • Ulike rapporter fra biblioteksystemet • Ikke utlånt de siste tre årene • Ikke på plass • Omløpstall • Samlingens totale alder fordelt på deweyklasser
 35. 35. Lier vgs Pakkis som eksempel
 36. 36. Teknikker forts. - Kvadratrotsmetoden http://jannicke.webloft.no/kvadratrotsmetoden/
 37. 37. Teknikker forts. - Kvadratrotsmetoden http://jannicke.webloft.no/kvadratrotsmetoden/
 38. 38. • http://laagendalsposten.no/kultur/gerilja-raidet-bibliotek-1.5551436
 39. 39. Kassering av e-bøker • Tillegg til CREW om kassering av e-bøker ferdig høsten 2012 • Oversatt til norsk i januar 2013 De to hovegrunne for å kassere fysisk materiale gjelder også for elektronisk materiale: • Lav bruk • Utdatert innhold
 40. 40. Noen oppmuntrende ord Jeg er stolt over å ha en stor samling MEN - kvalitet teller mer enn kvantitet. Et godt bibliotek er ikke nødvendigvis et stort bibliotek. Mitt bibliotek har ikke tid til å drive med kassering MEN - dersom du har tid til å velge ut nye titler for samlingen, må du også ta deg tid til å fjerne medier med foreldet innhold. Dersom jeg kasserer denne boka, vil garantert en bruker spørre etter den i morgen MEN - dette er en situasjon som svært sjelden oppstår. Det er mye oftere slik at lånere spør etter bøker som biblioteket har bestemt ikke å kjøpe inn. En studie utført på Yale Universitetet over en tre års periode, avslørte at kun 3,5% av de kasserte bøkene ble spurt etter.
 41. 41. http://trangtihylla.wordpress.com/2010/06/04/slipp-f%C3%B8ttene-fri-det-er-var/
 42. 42. Nytt liv til bøkene Copyright. http://www.runeguneriussen.no/
 43. 43. Kasseringskandidatenes framtid • • • • • På utstilling Omklassifisering Kategorisering Salg Magasinansvar i to bibliotek i Østfold • Resirkulering • Depotbibl NB • OBS! Vurder arbeidsmengden
 44. 44. Nytt liv til bøkene
 45. 45. Takk for meg! http://www.slideshare.net/buskfyb jannicke.rogler@bfk.no

×