Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kurs i samlingsutvikling Agder

795 views

Published on

Kurs holdt for 40 bibliotekansatte i Agderfylkene i Arendal 19. mai 2011

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kurs i samlingsutvikling Agder

 1. 1. Verkstedi samlingsutvikling Arendal 19. mai 2011 Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek
 2. 2. Biblioteksjefen hviler ut!
 3. 3. Litt om meg• Master i bibliotekfag• Stipendiat på 1. bibliotekar- programmet ved HiO• 20 år som bibliotekar• IKT-rådgiver på Buskerud fylkesbibliotek siste 4 årene• Leder for SIKT og SAMSTAT• Blogg: http://blogg.bfk.no/jannicke/• Slideshare: http://www.slideshare.net/janniro
 4. 4. Mål for dagen:• Økt refleksjonsnivå om kassering og samlingsutvikling• Økt kunnskap om samlingsutvikling• Kassering som del av endringsarbeid• Vise at kassering kan være morsomt• Hvorfor kassering er viktig
 5. 5. Program for dagen:• Hvorfor kassere• Kriterier for kassering• Plan for samlingsutvikling• Gruppediskusjon• Metoder• Eksempler fra Buskerud• Hva gjør vi med det kasserte materialet•• Pauser og lunsj innimellom!
 6. 6. Nytt liv til bøkeneCopyright. http://www.runeguneriussen.no/
 7. 7. Endringer i landskapet* Utlån av e-bøker lansert* Flere på nett enn i det fysiske bibliotek* Smarttelefoner – en app for det meste!* Nye opplevelser i biblioteket
 8. 8. Folkebibliotek i vidensamfundet* Inspirasjonsrom* Læringsrom* Møterom/møteplass* Performativt/ gjørerom
 9. 9. P-bok versus E-bok* Bokhylla.no, mot 50.000* Minkende fysiske samlinger* Lære av UH-sektoren* Innlemme e-ressurser ikatalogen
 10. 10. Hæla i taketMorgenbladet i farta igjen!
 11. 11. GruppesamtaleHva oppnår vi ved åredusere boksamlingene?
 12. 12. Hva oppnår vi ved å redusere boksamlingene? Lessons Learned/Var noen innom dette: • Plass for andre ting • Utstillinger i hyllene • Effektiv tidsbruk for låner og ansatte • En mer troverdig boksamling • Fysisk innbydende • Stole på biblioteket • Papir/e-ressurser • Egen samling styrker/svakheter
 13. 13. Hva oppnår vi ved å redusere boksamlingene? - resultat av gruppesamtaleneVise hva vi harFronte bøkene, da må noe vekkAktuelt, allsidig og kvalitetOverveldende med veldig fulle hyller, men obs noen liker dette ogsåNye, interessante ting kan forsvinne blant de mindre interessantePlassmangelLettere å se hva du mangler når du har fjernet det som er utdatertFår bedre plass, gir plass til nye funksjoner, biblioteket som værestedFaktabøker, gir feil informasjonDu sparer tid på å lete igjennom mye gammelt
 14. 14. Plan for samlingsutviklingUlike strategier på samlingsutvikling:1. Fortsetter som før og kasserer når hylla er full2. Tilpasser bestanden etter brukernes faktiske behov - Kjøper på etterspørsel og måler bruken avlitteraturen3. Løfter fram og eksponerer mangfoldet av litteraturForslag:Kombinasjon av 2. og 3.
 15. 15. Overordnet mål for samlingsutvikling i Bærum bibliotek side1Bærum bibliotek skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annenkulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annetegnet materiale gratis til disposisjon. (Jamfør Lov om norske folkebiblioteker § 1.)Bærum bibliotek skal ta vare på og formidle informasjon, kunnskap og opplevelse.(Fra visjonen til Bærum bibliotek 2003.)Bærum bibliotek "sørger for allsidig tilvekst til samlingen og er åpen for dine forslag".(Fra serviceerklæringen til Bærum bibliotek 2004.)Mål for samlingsutvikling utarbeidet i år 2000.Bærum bibliotek skal * etter faglig vurdering anskaffe materiale som er kritisk, informativ og allsidig * i sin utvikling av samlingene tilstrebe et variert og bredt utvalg innen sjangere og materialtyper for alle kategorier bibliotekbrukere til fritidsbruk, studier og faglig fordypning * bruke og vise vei til digitale informasjonsressurser som supplement og alternativ til tradisjonelle kilderhttp://www.barum.folkebibl.no/dokumenter/samlingsutvikling.html
 16. 16. Plan for samlingsutvikling Bærum side 2for å * fremme demokratisk debatt og interesse for kultur og samfunnsutvikling * fremme leselyst og leseglede * være en sentral støtte for kommunens innbyggere i utdanningssamfunnetved at * bibliotekets samlinger er lett tilgjengelige med tydelig skilting og publikumsvennlige åpningstider * bibliotekets databaser er tilgjengelige for brukerne via internett, at de har gode søkefunksjoner og et brukervennlig grensesnitt * bibliotekets personale oppfyller brukergarantiens krav til service
 17. 17.   CREW, manual for kassering http://www.tsl.state.tx.us/ld/pubs/crew/crewmethod08.pdf
 18. 18. Crewinorge.org
 19. 19. Norsk utgave av CREW• Norsk versjon våren 2011• Praktisk verktøy• Gir deg argumentene• Viktigheten av planlegging• Kassering – en del av daglig drift• Viktigheten av å kjenne egen samling og brukere• Plan for samlingsutvikling
 20. 20. Hvorfor kassere og hvorfor CREW?Seks fordeler med kassering:Du sparer plass. Hylleplass koster penger på mange ulike måter. Brukplassen til andre ting. Du sparer alle for tid. Brukere som leter på hyllene og ansatte som heletiden må rokkere om på hyllene, bruker mye ekstra tid.Du får en mer tiltalende samling. Gjennom å bytte ut fillete og skitnebøker får du en mye mer attraktiv samling. Mange bibliotek kan fortellehistorier om lånere som tror at det er kjøpt inn mye nytt, fordi det gjennomkassering har blitt mer lys, luft og plass til bøkene. Du er med på å bedre ditt biblioteks rennome. Gjennom å ha samlingermed oppdatert innhold, bygger du tillit blant brukerne.Du vil holde deg oppdatert på samlingens behov. Ved kontinuerligkassering vil du ha svært god kjennskap til samlingens beskaffenhet. Du vilenklere holde oversikt over ting som forsvinner fra samlingen. Du får hele tiden informasjon om samlingens styrker og svakheter.Dette er nyttig når du skal gjøre nyanskaffelser og vurdere f. eks mottak avgaver. 
 21. 21.  CREW – MUSTIE M = Misleading. Misvisende. Her inngår også faktafeil U = Ugly. Utslitte, stygge bøker som ikke lenger kan repareres S = Superseded. Avløst eller erstattet av ny utgave T = Trivial. Triviell litteratur som ikke lenger er populær I = Irrelevant. Ikke lenger relevant for brukerne E = Elsewhere. Materialet er enkelt å få tak i andre steder f. eks gjennom fjernlån eller i elektronisk form
 22. 22. Copyright. http://www.runeguneriussen.no/
 23. 23. Sjekkliste – faktorer å ta hensyn til ved kasseringFor alle materialtyper skal man ta hensyn til følgende :Dato—når ble eksemplaret publisert? Når ble eksemplaret innlemmet i samlingen?Forfatter—blir forfatteren fremdeles lest, eller er det trolig at han vil bli lest iframtiden? Er dette et av forfatterens dårligere verk?Utgiver—ble boken utgitt på eget forlag eller utgitt av noen som har stilt mindre kravtil editering og trykkekvalitet?Fysisk tilstad—finnes det faktorer som gjør eksemplaret lite attraktivt?Dubletter—finnes andre eksemplarer som er i bedre fysisk stand?Finnes det andre bøker om samme emne i samlingen —dersom denne bokenkasseres, hvilke andre titler er tilgjengelig?Kostnad ved å kjøpe inn nytt— er det mulig med nyinnkjøp av samme tittel? Vardette et kostbart innkjøp som det vil lønne seg å binde inn på nytt, i stedet for å kjøpeny?Hylletid—hvor lenge har eksemplaret stått på hylla uten å være i sirkulasjon?Relevans i lokalsamfunnet—er materialet av interesse i lokalsamfunnet?
 24. 24. Hvor mye skal jeg kassere og når?Men hvor mye er nok? Er det mulig å kassere for mye? Somgenerell regel bør du kassere omtrent det samme antall som dulegger til samlingen årlig. Unntaket er dersom biblioteket er i enoppbyggingsfase. Antall tilgjengelige hyller markerer øvre grensefor antall medier. 1 bok inn1 bok utEn tommelfingerregel benyttet av mange amerikanskebibliotekarer er å kassere ca 5% årlig. På den måten vilsamlingen skiftes ut hvert tyvende år. Viktigere enn konkrettallfesting er å forplikte seg til å gjøre kassering en del av dagligdrift. 
 25. 25. Ranganathans fem lover forbibliotekfaget:1. Bøker er til for å brukes2. Hver leser, sin bok3. Hver bok, sin leser4. Spar tid for leseren5. Et bibliotek er en levende organismeJannicke «Bibliotek er ikke arkiv» :-D
 26. 26. Kriteria for kasseringMange ulike faktorer må tas med i betraktning under enkasseringsprosess. Dette inkluderer: • Bibliotekets eventuelle servicepolicy og resultatmål • Bibliotekbrukernes behov og krav • Tilgjengeligheten til bedre egnet materiale • Bibliotekets økonomiske muligheter til å erstatte bedre egnet materiale • Forholdet et bestemt materiale har til andre innenfor samme kategori • Lokalt fjernlånssamarbeid og mulighet for brukerne til å benytte seg avandre bibliotek i nærheten • I hvilken grad biblioteket har arkivfunksjon eller er lokalhistorisk senter • Mulig fremtidig bruk av et bestemt eksemplar • Tilgjengeligheten av mer oppdatert informasjon på internett 
 27. 27. Samling på Flickrhttp://www.flickr.com/photos/buskfyb/collections/72157623334641144/
 28. 28. Biblioteksystem som verktøy• Ulike rapporter fra biblioteksystemet• Ikke utlånt de siste tre årene• Ikke på plass• Omløpstall• Samlingens totale alder fordelt på deweyklasser
 29. 29. Teknikker– Omløpshastighet – utlån delt på bestand o foredrag fra Firenze http://www.slideshare.net/janniro/less-is-more-1886564 • Omløp bøker Agder Omløp Agder bøker totalt 2009 • Omløp Popkult  http://www.slideshare.net/Buskfyb/popkult-omlpshastighet-2008
 30. 30. http://vimeo.com/10976780
 31. 31. Tord Høivik sier dette om omløpshastigheten:Omløpstallet - som rett og slett er utlånet delt på bestanden - viser i hvilken gradsamlingene blir brukt.For å benytte omløpstallene i praktisk planlegging, bør vi studere de ulikedelsamlingene.Vanligvis vil elektroniske og digitale medier - musikk, lydbøker, DVD-er, osv. - ha høyeomløpstall, fra tre og helt opp til ti-tolv utlån pr. år.Omløpstallene for bøker ligger langt lavere - og ofte mye lavere enn det som er fagligforsvarlig.I Danmark blir gjennomsnittsboka lånt ut to ganger i året. Norge ligger under ett-tallet.Da blir biblioteket mer et boklager enn et sted for boklesing.Se Plinius for å lese mer og sammenligne eget bibliotek:http://plinius.wordpress.com/2008/01/29/p-2408/#more-1406
 32. 32. IFLA sier det slik: 1. Som ei generell retningslinje bør ei etablert boksamlingha mellom 1,5 og 2,5 bok pr. innbyggjar. 2. Store samlingar er ikkje synonymt med gode samlingar,særleg ikkje i den nye digitale verda. 3. Det er viktigare at samlinga fyller behova tillokalsamfunnet enn at ho er så stor som mogleg.4. Ei mindre samling med høg kvalitet blir brukt meir enn eistor samling der mange av bøkene er gamle, slitne ogutdaterte, for dei nyare titlane kan lett bli borte blant det eldrematerialet.«I Norge 2008 ville punkt 1 innebære en reduksjon avboksamlingene fra 19,5 millioner til et sted mellom sju og tolvmillioner bind».
 33. 33. Teknikker fortsettelse• o Kvadratrotsmetoden  http://blogg.bfk.no/jannicke/2010/04/05/kvadratrotsmetoden/ o Indikatorer brukt i Buskerud  http://plinius.wordpress.com/2010/02/17/p-4010/ o OBS! Lokalhistorie krever spesialbehandling
 34. 34. Buskerudgeriljaen - empirio Kasseringsstuntene  Film fra Nesbyen http://vimeo.com/10976780 –Rapport fra Nesbyen http://tinyurl.com/2at8a7u  Bilder på flickr http://www.flickr.com/photos/buskfyb/collections/72157623334 641144/  Artikler på fybs nettsider http://tinyurl.com/y57tuad
 35. 35. • http://laagendalsposten.no/kultur/gerilja-raidet-bibliotek-1.5551436
 36. 36. Noen oppmuntrende ordJeg er stolt over å ha en stor samling MEN - kvalitet teller mer enn kvantitet. Et godt bibliotek er ikkenødvendigvis et stort bibliotek. Mitt bibliotek har ikke tid til å drive med kasseringMEN - dersom du har tid til å velge ut nye titler for samlingen,må du også ta deg tid til å fjerne medier med foreldet innhold. Dersom jeg kasserer denne boka, vil garantert en brukerspørre etter den i morgenMEN - dette er en situasjon som svært sjelden oppstår. Det ermye oftere slik at lånere spør etter bøker som biblioteket harbestemt ikke å kjøpe inn. En studie utført på Yale Universitetet over en tre års periode, avslørte at kun 3,5% av de kassertebøkene ble spurt etter. 
 37. 37. http://trangtihylla.wordpress.com/2010/06/04/slipp-f%C3%B8ttene-fri-det-er-var/
 38. 38. ARGUMENTÉR MED STATISTIKK• (Statistics for advocacy)• Kurset utviklet av IFLA Statistics and Evaluation Section i 2009-2010, bidrag til IFLAs opplæringsprogram Building Strong Library Associations (BSLA)• Arbeidet ledet av Tord Høivik (HiO), som også har oversatt teksten til norsk• Mer informasjon på prosjektbloggen GLOSSA• Først i Buskerud/Drammen 31. mai
 39. 39. PAKKIS!Historien om Pakkis påLier vgs og valg av særemne
 40. 40. Kasseringskandidatenes framtid• På utstilling• Omklassifisering• Kategorisering• Salg• Magasinansvar i to bibliotek i Østfold• Resirkulering• Depotbibl NB• OBS! Vurder arbeidsmengden
 41. 41. Oppsummering av dagen• Samlingsutviklingsplan• Hvorfor vi må kassere• Lav terskel for feil• «Just do it!»
 42. 42. Takk for meg!http://www.slideshare.net/buskfyb jannicke.rogler@bfk.no

×