Závěrečný úkol KPI

176 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
176
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

 1. 1. Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav č české literatury a knihovnictví Kabinet informa informačních studií a knihovnictví PROHLUBOVÁNÍ DIGITÁL PROPASTI DIGITÁLNÍ Seminární práce k předmětu Kurz práce s informacemiAutor: Jana SlanáUČO: 400543Typ studia: prezenčníRočník: 2.Počet znaků: 5105 Brno 2013 0
 2. 2. Argumentace Vybrala jsem se téma digitální prospat, protože je to v současné době hodně aktuálnívěc a souvisí se současným světem. Studuji Informační studia a knihovnictví a tak toto témaúzce souvisí s mým studijním oborem. Snažila jsem se zjistit něco o digitální propasti a podlemého názoru se tato propast stále dále prohlubuje, proto jsem zvolila název Prohlubovánídigitální propasti.Anotace V této práci je řešen problém digitální propasti. Tento problém je považován za veliceaktuální v dnešní informační době. Takto nazývaná propast znamená rozdíl mezi lidmi, kteříumějí zacházet s moderními informačními a komunikačními technologie a mezi těmi, kteří toneumění, popř. k nim nemají přístup. Jsou zde uvedené také nějaké statistiky, ukazující koliklidí používá počítač a internet a jak jsou tito lidé odlišní věkem, vzděláním, apod.Klíčová slova: digitální propast, rozdíl, internet, počítač, informační společnost, ICT 1
 3. 3. Úvod Nástup informační společnosti s sebou přináší mnoho kladných, ale i zápornýchdůsledků. Jedním ze záporných, a zřejmě největším je tzv. digital divide. Tedy v překladudigitální propast nebo digitální rozdělení. V informační společnosti je pravděpodobněnejdůležitější mít přístup k informačním a komunikačním technologiím – hlavně k počítači ainternetu. A mezi těmi kdo jej mají a kdo jej nemají poté vznikají rozdíly. Ty můžeme nazvatjako „propast“ – digitální propast. Tímto vzniká i rozdíl mezi rasou, pohlavím, dosaženémvzdělání, příjmem a dalšími věcmi.Prohlubování digitální propasti Pojem digital divide je velmi nejasný termín. Není dobré chápat ho, jako rozdělenímezi dvěma rozdílnými skupinami, mezi nimiž je velká propast. Špatné je také chápání,že tento rozdíl jde obtížně překonat a že jde o absolutní nerovnost, která je mezi digitálněchudými a bohatými. Tato nerovnost je totiž rozhodně překonatelná, a kdyby tomutak nebylo, svět by nemohl být takový jaký je. V tom případě by byly digitálně chudí lidé,kteří by to nemohli nijak změnit. Což je samozřejmě nesmysl. Každý může změnitsvoji informační negramotnost. Na přelomu tohoto století ukázaly německé a americké výzkumy, že hlavní důvody,proč lidé odmítli používat počítače a připojení k internetu byly: lidé nemají potřebu nebopříležitost k využití, nemají čas nebo zálibu, odmítají médium (internet a počítačové hry jsounebezpečné médium), nedostatek peněz, nedostatek dovedností. Také v několika evropských aamerických průzkumech prováděných v letech 1999 a 2003 bylo zjištěno, že polovinarespondentů by odmítli připojení k internetu, právě z výše uvedených důvodů. Existuje také tzv. fobie z počítačů. Je to pocit nepohodlí, stresu nebo strachuz používání počítače. Technofobie je strach z technologií obecně a nedůvěra v jejich příznivéúčinky. Podle průzkumu UCLA z roku 2003 trpí technofobií více než 30% novýchamerických uživatelů internetu. To bylo zjištěno také u 10% zkušených uživatelů. Tyto dvěfobie jsou hlavními bariérami v přístupu lidí k internetu a počítači, zejména u seniorů, lidís nižším vzděláním a u žen. 11 van DIJK, Jan A.G.M. Digital divide research, achievements and shortcomings. 2
 4. 4. Velký rozdíl existuje samozřejmě také mezi bohatými a chudými zeměmi. Z tohotohlediska je digitální propast pouze další technologický rozdíl, který odráží velmi asymetrickérozložení globálních výzkumných výdajů mezi severem a jihem. Zavedením novýchinformačních a komunikačních technologií se výrazně zvýšil prostor pro globální zajišťovánízdrojů technologií. Tento rozdíl závisí také na počtech počítačů a internetových uživatelů vzemích s různou úrovní příjmů. 2 Důležitým faktorem, rozdělujícím lidi v digitální době je bezpochyby věk. VýzkumČeského statistického úřadu z roku 2011 (tabulka č. 1 níže) ukazuje, že osobní počítačpoužívá nejvíce věková skupina 25-34 let. Podobně je na tom skupina 16-24 let a skupina35-44 let je postupem času také dohání. V roce 2009 skupina 35-44 let dokonce předběhlavěkovou skupinu 16-24. Naopak věková skupina 65-74 a 75+ používají osobní počítačnejméně. V následující tabulce si ale také můžeme všimnout nárůstu uživatelů osobníhopočítače během let. Počet uživatelů osobního počítače v podstatě všech věkových skupin seod roku 2006 do roku 2010 zvýšil. V této tabulce je také zkoumáno, jaký má vliv vzdělání na používání ICT. Osobnípočítač používají nejvíce lidé se střední školou s maturitou, s celkem velkým rozdílem oprotiostatním skupinám. Naopak je počítač nejméně používán lidmi, kteří mají pouze základnívzdělání. Překvapivě lidé s vysokoškolským vzděláním používají počítač méně než lidés maturitou i lidé se středním vzděláním bez maturity. Podle mého názoru může být důvodemvelká zaměstnanost těchto lidí. Dále jsou v tabulce uvedeni lidé podle zaměstnaneckého statusu. Podle mého názoruale nemůžeme říct, že nejvíce používají počítač zaměstnaní lidé. Protože zaměstnaných lidí jeurčitě mnohem více než nezaměstnaných, studentů nebo důchodců. Myslím si tedy, že protojsou tyto data zkreslené. Pokud se podíváme na procenta, vidíme, že studenti používajípočítač téměř všichni (např. r. 2011 je to 98,7% ze všech 100% studentů). Další tabulka (č. 2) popisuje používání internetu. V postatě se neliší od tabulky,která popisuje používání osobního počítače. Můžeme si zde všimnout, že internet používáméně lidí než osobní počítač. Někteří lidé tedy používají pouze počítač bez připojeník internetu. Opět se používání internetu během let zvyšuje.2 JAMES, Jeffrey. Bridging the Global Digital Divide, str. 23, 59 3
 5. 5. Tabulka č. 133 Český statistický úřad [online]. Dostupné z:http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/500043D782/$File/97011115.pdf 4
 6. 6. Tabulka č. 244 Český statistický úřad [online]. Dostupné z:http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/kapitola/9701-11-r_2011-0302 5
 7. 7. Jednotlivci používající osobní počítač, v letech 2006 – 2011, podle věkové skupiny Jednotlivci používající internet, v letech 2006 – 2011, podle věkové skupiny 6
 8. 8. Závěr Digitální propast má za následky omezení nebo znemožnění podílet se na trhu práce,na sociálním životě, vzděláváním a veřejném životě. V informační společnosti se všechnytyto oblasti rychle vyvíjejí a tím pádem jsou závislé na technologiích. Digitální propastse tedy bude nejspíše více prohlubovat. Stát se snaží lidem pomoci, např. pořádá kurzyinformační gramotnosti pro nezaměstnané, apod. I přesto tu digitální propast stále zůstane. 7
 9. 9. Seznam použité literatury a elektronických zdrojůJAMES, Jeffrey. Bridging the Global Digital Divide. 1. vyd. Cheltenham: Edward ElgarPublishing, 2003. ISBN 1-84376-206-4. - autor je profesorem ekonomického vývoje na Tilburg University v Netherlandu - dobrá pověst vydavatele - objektivita informací - aktuálnost informací - velká hloubka pokrytí dané problematikyvan DIJK, Jan A.G.M. Digital divide research, achievements and shortcomings. Poetics.2006, č. 34. Dostupné z:http://search.ebscohost.com.ezproxy.muni.cz/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=21830412&lang=cs&site=ehost-live - autor je profesorem University of Twente v Nizozemí - autor je odborníkem v této oblasti - autor napsal mnoho článků o tomto tématu - kvalitní časopis - článek je celkem aktuální (rok 2006)Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci2011. Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2012-10-25]. Dostupné z:http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/kapitola/9701-11-r_2011-0302 - Český statistický úřad ústředním orgánem státní správy České republiky - Český statistický úřad je uznávaným úřadem - web je aktuální (poslední aktualizace v roce 2013) - výzkumy na webu jsou stále aktualizované - výzkumy jsou spolehlivé a objektivní 8

×