TEORIE NEZAMĚSTNANOSTI A  NEZAMĚSTNANOST V ČESKÉ     REPUBLICEJana Kryšková, 36999330.12.2012
ArgumentaceTéma týkající se nezaměstnanosti jsem si vybrala proto, že tvoří důležitou součást mého studia.Studuji obor Pod...
Definice nezaměstnanostiNezaměstnaná osoba je osoba starší 15 let, která nemá v daném období zaměstnání, je schopnánastoup...
Strukturální nezaměstnanost - vzniká v důsledku strukturálních změn v ekonomice, kdy se některáodvětví zmenšují a jiná nao...
Míra zaměstnanosti a míra ekonomické aktivity           Míra zaměstnanosti (%)      Míra ekonomické aktivit...
Seznam použité literatury:1. BUCHTOVÁ, Božena. Nezaměstnanost: psychologický, ekonomický a sociální problém . Vyd. 1.Praha...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Závěrečný úkol KPI

207 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
207
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

 1. 1. TEORIE NEZAMĚSTNANOSTI A NEZAMĚSTNANOST V ČESKÉ REPUBLICEJana Kryšková, 36999330.12.2012
 2. 2. ArgumentaceTéma týkající se nezaměstnanosti jsem si vybrala proto, že tvoří důležitou součást mého studia.Studuji obor Podniková ekonomika a management na Ekonomicko-správní fakultě a nezaměstnanostje významným faktorem v ekonomice, především v předmětu makroekonomie. Také je jednímz nejsledovanějších ekonomických jevů, neustále zmiňovaným, např. v médiích. V práci se buduzabývat jak teoretickými fakty, jako jsou například druhy nezaměstnanosti, ale také praktickou aplikacína Českou republiku, prostřednictvím grafu.Klíčová slova: nezaměstnanost, úroveň ekonomické aktivity, míra nezaměstnanosti, dobrovolnánezaměstnanost, nedobrovolná nezaměstnanost, frikční nezaměstnanost, strukturálnínezaměstnanost, cyklická nezaměstnanost, nezaměstnanost v České republiceAnotaceJedná se o odbornou práci, která se zabývá nezaměstnaností. Práce se zaměřuje jak na teorii, tak napraxi. V úvodu je popsána definice nezaměstnanosti, a dále všechny základní ukazatele, které sevyužívají a jsou potřebné při vyjadřování nezaměstnanosti. Dále jsou zde zmíněny formy a druhynezaměstnanosti, spolu s podrobným popisem všech rozdílu mezi nimi. Závěr práce je věnovanýnezaměstnanosti v České republice. Pro lepší znázornění byly využity grafy, které obsahujínejaktuálnější data týkající se České republiky.
 3. 3. Definice nezaměstnanostiNezaměstnaná osoba je osoba starší 15 let, která nemá v daném období zaměstnání, je schopnánastoupit do práce do 14 dnů, a také aktivně hledá práci.Ukazatele související s nezaměstnanostíZákladním členěním souvisejícím s nezaměstnaností je rozdělení obyvatelstva na ekonomicky aktivní aneaktivní. Toto členění není jednoznačné, ale nejčastěji se do ekonomicky aktivního obyvatelstva řadízaměstnaní, pracující důchodci, pracující studenti, ženy na mateřské dovolené, osoby ve vojenskéslužbě, osoby ve vazbě a nezaměstnaní. Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo tvoří osoby nepracující azávislé na živiteli. Ekonomickou aktivitu vyjadřuje ukazatel, tzv. úroveň ekonomické aktivity, kterýzískáme jako podíl ekonomicky aktivních obyvatel z celkového počtu obyvatel. Méně přesný ukazatelvyjadřuje podíl obyvatel v produktivním věku (15-64) ku celkovému počtu obyvatel, tzv. míraekonomické aktivity.Dalším důležitým pojmem je pracovní síla, kterou získáme součtem zaměstnaných a nezaměstnanýchobyvatel, tedy ekonomicky aktivní obyvatelstvo.Hlavním ukazatelem nezaměstnanosti je míra nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti udává podílnezaměstnaných na celkové pracovní síle. Míru nezaměstnanosti můžeme členit dle různých skupin,poté se jedná o specifickou míru nezaměstnanosti. Také se používá ukazatel dlouhé mírynezaměstnanosti, který vyjadřuje podíl osob, registrovaných na úřadu práce déle než 12 měsíců, kupracovní síle.Formy nezaměstnanostiDobrovolná nezaměstnanost – situace, kdy nezaměstnaný dává přednost jiným aktivitám před pracípři určité mzdové sazbě (preference volného času před nedostatečně placenou prací, tak i studium,péče o rodinu, předčasný důchod apod.). Hledá práci, ovšem za vyšší mzdu, než která na trhu prácepřevládá.Nedobrovolná nezaměstnanost – nezaměstnaní hledají práci za takovou mzdu, která na trhu prácepřevládá (někteří by dokonce akceptovali i mzdu nižší), ale nemohou ji najít. Jestliže volná místavyžadují práci s mimořádnými kvalifikačními nároky, pro které není k dispozici potenciál pracovní síly,vzniká nedobrovolná nezaměstnanost při současném vysokém neobsazení pracovních míst.Nepravá nezaměstnanost – situace, kdy osoby, které jsou nezaměstnané, nehledají práci a vyčerpávajív plném rozsahu nárok na podporu v nezaměstnanosti. Patří sem i osoby, které se registrují jakonezaměstnaní, ale zároveň pracují nelegálně.Skrytá nezaměstnanost – lidé, kteří nejsou jako nezaměstnaní registrováni, i když zaměstnání nemají apři dostatečné nabídce by ho přijali. Skrytá nezaměstnanost je formou nezaměstnanosti, kdy sinezaměstnaná osoba práci nehledá a ani se jako nezaměstnaná neregistruje. Jde o osoby, které nahledání práce rezignovaly či si práci vyhledávají samy bez registrace na pracovním úřadě.Druhy nezaměstnanostiFrikční nezaměstnanost - vzniká tehdy, kdy původně zaměstnané osoby se dobrovolně vzdaly svéhopracovního místa, protože se rozhodly vyhledat pracovní místo jiné. Toto hledání jim zabere určitý čas,protože mnohdy nepřijmou hned první nabídku. Frikční nezaměstnanost může být také způsobenarůzným stupněm nesouladu mezi strukturou nabídky práce a strukturou poptávky po práci.
 4. 4. Strukturální nezaměstnanost - vzniká v důsledku strukturálních změn v ekonomice, kdy se některáodvětví zmenšují a jiná naopak expandují. Klesá poptávka po některých profesích, zároveň ale rostepoptávka po profesích jiných. Zmenšující se odvětví propouštějí část zaměstnanců, ale ti si mohounalézt práci v expandujících odvětvích. To však vyžaduje jejich rekvalifikaci. Tato nezaměstnanostobvykle trvá déle než frikční nezaměstnanost.Cyklická nezaměstnanost – souvisí s cyklickým poklesem výkonu ekonomiky. Někdy se také hovoří onezaměstnanosti z nedostatku poptávky – poptávka po práci je ve vztahu k její nabídce nedostatečná,ale také obecněji v tom smyslu, že jde o nezaměstnanost způsobenou nedostatečnou poptávkou pozboží. Tato nezaměstnanost zmizí tehdy, když dojde k hospodářskému růstu.Sezónní nezaměstnanost - je-li cyklická nezaměstnanost pravidelná a spojená s přírodním cyklem,hovoří se o sezónní nezaměstnanosti (typická je pro zemědělské oblasti a pro stavebnictví) a dálezávisí na sezónních výkyvech poptávky po různých druzích produkce.Nezaměstnanost v České republiceMíra nezaměstnanosti v České republice podle posledních zveřejněných údajů (k 30.11.2012) dosáhla8,7 %. Zdrojem dat o počtech neumístěných uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadech práce jeMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR. Míra nezaměstnanosti je počítána jako podíl (v %) kde včitateli zlomku je počet evidovaných neumístěných uchazečů o zaměstnání a ve jmenovateli celkovýpočet zaměstnaných z výběrových šetření pracovních sil (klouzavý roční průměr) plus početevidovaných neumístěných uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce (klouzavý ročníprůměr). Do počtu zaměstnaných se nezapočítávají ženy na delší mateřské dovolené.Následující grafy znázorňují míru nezaměstnanosti v průběhu roku 2012 (do listopadu 2012) a míruekonomické aktivity spolu s obecnou mírou zaměstnanosti, obě veličiny zjišťované od 2. čtvrtletí roku2011, do 2. čtvrtletí roku 2012. Míra nezaměstnanosti v roce 2012 (%) 9.4 9.2 9 8.8 8.6 8.4 8.2 8 7.8 7.6 7.4 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad Míra nezaměstnanosti v roce 2012 (%)
 5. 5. Míra zaměstnanosti a míra ekonomické aktivity Míra zaměstnanosti (%) Míra ekonomické aktivity (%) 58.3 58.4 58.2 58.4 58.1 54.4 54.6 54.5 54.5 53.92. čtvrtletí 2011 3. čtvrtletí 2011 4. čtvrtletí 2011 1. čtvrtletí 2012 2. čtvrtletí 2012
 6. 6. Seznam použité literatury:1. BUCHTOVÁ, Božena. Nezaměstnanost: psychologický, ekonomický a sociální problém . Vyd. 1.Praha: Grada, 2002, 236 s. ISBN 80-247-9006-8.Hodnocení:- autorka je kvalifikovaná- vydavatelství má dobrou pověst- daná problematika je široce pokryta- kniha obsahuje odbornou terminologii- informace jsou objektivní a aktuální2. TOUŠEK, Václav, Josef KUNC a Jiří VYSTOUPIL. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň:Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 411 s. ISBN 978-807-3801-144.Hodnocení:- autoři jsou kvalifikovaní- informace jsou přesné a spolehlivé- informace jsou aktuální- daná problematika je široce pokryta- informace jsou objektivní – nesnaží se ovlivnit čtenáře3. Nezaměstnanost v ČR, vývoj, rok 2013. In: Kurzy.cz [online]. 2012 [cit. 2012-12-30]. Dostupné z:http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/Hodnocení:- důvěryhodný zdroj- článek je přehledný- obsahuje odbornou terminologii- informace jsou objektivní- text obsahuje aktuální informace4. Český statistický úřad [online]. 2012 [cit. 2012-12-30]. Dostupné z: http://www.czso.cz/Hodnocení:- důvěryhodný zdroj- obsahuje odbornou terminologii- informace jsou aktuální a spolehlivé- stránka je přehledná- informace jsou objektivní

×