Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
UŽITÍ STŘEDNÍKU V ONLINE ČLÁNCÍCH BBC NEWSJ AN V OLNÝ1. ARGUMENTACE    Důvodem pro psaní této práce je posoudit, zda je...
3. SHRNUTÍ PRÁCE    Výše uvedená bakalářská práce na základě praktické analýzy posuzuje četnost užívánístředníku ve spi...
Jak je patrné, v prvních dvou případech se jedná o pravidla, která je nutné dodržovatv každém případě, zatímco body 3 a 4 ...
Třetí část práce vychází z těchto předpokladů:    1. BBC je zdroj, který si dává záležet na stylu a správnosti. Ve zkou...
4. GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PRÁCE                5
6
5. KOMENTOVANÁ BIBLIOGRAFIEBROSNAHAN, Irene Teoh. A Few Good Words for the Comma Splice. [online]. National    Council ...
  Přesně vysvětluje rozdíl mezi užitím spojky a čárky nebo středníku, a vzájemně se tak    doplňuje s Firbasem.  Prá...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Užití středníku v online článcích BBC News

684 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Užití středníku v online článcích BBC News

 1. 1. UŽITÍ STŘEDNÍKU V ONLINE ČLÁNCÍCH BBC NEWSJ AN V OLNÝ1. ARGUMENTACE Důvodem pro psaní této práce je posoudit, zda je středník, bezpochyby užitečnýgramatický nástroj, v současné době stále ještě relevantní. Krátký text, který zde předkládám,je shrnutím mé bakalářské práce v oboru Anglický jazyk a literatura na MU Brno, a týká setedy používání středníku v angličtině; věřím ale, že i pro českého čtenáře mohou být jejívýsledky přínosné.2. ANOTACE Cílem práce je posouzení současného využití středníku ve spisovné angličtiněpraktickou analýzou současných článků BBC News. Zabývá se důvody, proč se středníkv současné době využívá stále méně, a snaží se je dokázat nebo vyvrátit na konkrétníchpříkladech. V první části práce jsou definována gramatická pravidla pro používání středníku,druhá část poukazuje na některé neshody mezi pravidly a realitou a třetí, závěrečná část,posuzuje využívání středníků v 50 článcích publikovaných v září 2012. Tyto články jsouzvolené jako reprezentativní médium současné spisovné angličtiny a současně vzorek, najehož základě je možné odhadnout celkovou situaci. Celková analýza současného anglickéhojazyka přesahuje rámec této práce.K LÍČOVÁ SLOVA :Středník, interpunkce, angličtina, BBC 1
 2. 2. 3. SHRNUTÍ PRÁCE Výše uvedená bakalářská práce na základě praktické analýzy posuzuje četnost užívánístředníku ve spisovných anglických textech. V první části se zabývá pravidly pro jeho správnépoužití tak, jak je může znát průměrný vzdělaný rodilý mluvčí angličtiny, která jsou následněověřena důvěryhodným zdrojem (Quirk a col.: A Comprehensive Grammar of the EnglishLanguage). Dále se zabývá volností, jakou anglická interpunkční pravidla dávají autorům, arozebírá některé faktory, které mohou výskyt středníku zvýšit, nebo naopak snížit. Cílem druhé části je poukázat na jeden z nedostatků v definicích anglickéinterpunkce: comma splice. Zdá se, že je jazykovědci (Quirk, Firbas, Truss) zpravidlapovažována za chybu; existují ale pravidla, s jejichž pomocí je možné rozlišit, zda je totopoužití čárky akceptovatelné, nebo není. Tato pravidla jsou v kapitole popsána. Třetí část sepak zabývá možnými argumenty pro nepoužívání středníku v současné době, snaží se jepotvrdit nebo vyvrátit na základě praktické analýzy článků BBC News a porovnání se staršímičlánky z The Times. O používání středníku v angličtině píše Writing Center of The University of Wisconsin: 1. Středník je nutné použít při spojování dvou na sobě nezávislých vedlejších vět. Např.: „The cow is brown; it is also old.“ 2. Středník je nutné použít při spojování dvou na sobě nezávislých vedlejších vět pomocí výrazů nebo frází typu „however, nevertheless, in spite of“ atd. Např.: „I like cows; however, I hate the way they smell.” 3. Středník se používá pro spojení položek ve výčtu, pokud jednotlivé položky obsahují čárky, pro větší přehlednost. 4. Středník se používá pro oddělení větších celků v rámci souvětí pro větší přehlednost. 2
 3. 3. Jak je patrné, v prvních dvou případech se jedná o pravidla, která je nutné dodržovatv každém případě, zatímco body 3 a 4 poskytují spíše doporučení. Dále stránka zmiňuje, žeby se středník neměl používat, pokud spojované vedlejší věty nejsou nezávislé (např.: „Thecow is brown; but not old.“). Quirk nicméně tento případ pokládá za bezproblémové užitístředníku, které se žádným pravidlům nevymyká. Protože ale ostatní pravidla odpovídají, jemožné tvrdit, že běžný vzdělaný rodilý mluvčí angličtiny ví jak středník správně používat 1nebo má alespoň možnost si požadovaná pravidla dohledat. Při bližším zkoumání anglických interpunkčních pravidel vyjde najevo, že oprotičeským, která stanovují poměrně jednoznačná pravidla, dávají anglická autorům značnouvolnost: určují pouze hranice, ale ponechávají na autorech samotných, jak se v nich budoupohybovat. Díky tomu v anglické interpunkci existují faktory, které mohou výraznýmzpůsobem ovlivnit četnost využívání středníku a interpunkce obecně. Řadí se mezi něoddělování nebo neoddělování vedlejších vět čárkami, tzv. Oxfordská čárka, pomocnémomenty a emotivně-volní a ekonomické činitele, tak jak je popsal Jan Firbas. Všechnyfaktory jsou blíže rozebrány v samotné práci. Existuje ale odchylka, která přímo porušuje výše zmíněné první pravidlo o používánístředníku, tzv. comma splice. 2 Jedná se o čárku, která odděluje dvě na sobě nezávislévedlejší věty – kdyby tak v příkladu u prvního pravidla byla místo středníku čárka, jednalo byse právě o comma splice. I pro tuto odchylku ale byla definována pravidla; zdá se však, žezatím nebyla plně akceptována. Důvodem může být zejména to, že správné použití commasplice souvisí spíše s rétorikou než s gramatikou. Dvě nejpodstatnější kritéria jsou styl, kdyúroveň jazyka musí být obecná nebo neformální, a právě rétorika, která stanovuje, žeefektem comma splice musí být rychlé tempo věty.1 Výše uvedená neshoda mezi pravidly z internetu a gramatickou příručkou není gramatickou chybou,pouze dodatečným zesílením pravidel, které ale není z gramatického hlediska nutné; jakkoli by to takpodle Writing Center mohlo vypadat.2 Tento pojem nemá v češtině ekvivalent, a v textu proto není překládaný. Lze ho přeložit jako„rozdělovací čárka.“ 3
 4. 4. Třetí část práce vychází z těchto předpokladů: 1. BBC je zdroj, který si dává záležet na stylu a správnosti. Ve zkoumaných článcích by neměly být žádné chyby, nebo jen velice málo. 2. Stylistická úroveň jazyka je vyšší než obecná angličtina, a comma splice by se proto v textech vůbec neměla objevovat. 3. Předchozí dva předpoklady vytvářejí vhodné prostředí pro používání středníku: lze tedy očekávat, že se bude v článcích vyskytovat poměrně často. První a druhý předpoklad byly praktickým zkoumáním potvrzeny. V článcích bylynalezeny celkem tři případy comma splice, nicméně u dvou z nich se jednalo o citacez rozhovorů, kde je úroveň jazyka méně formální, a užití comma splice je tedy v pořádku.Jedna chyba v 50 článcích je dostatečně malý počet na to, aby mohly být oba předpokladypotvrzeny. Navzdory vhodnému prostředí se ale v článcích dohromady objevují jen dvastředníky; jeden z nich navíc pouze odděluje převody měn v závorce a pouze druhý jepoužitý přímo ve větě. Protože bylo dokázáno, že styl jazyka je dostatečně formální ajazyková kompetence autorů článků dostatečně vysoká, nezbývá než usoudit, že nevyužívánístředníku je způsobené především rozhodnutím samotných autorů. V článcích je prokazatelněmnožství vět, které by středník obsahovat mohly, ale autoři raději využívají pomocnýchmomentů (např. spojky) a středníku se vyhýbají. Starší novinové články z The Times, vydané v roce 1950, navíc ukazují, že na třechnovinových stranách bylo použito celkem 38 středníků. Starší autoři se tedy k pomocnýmmomentům neuchylovali tak často jako ti současní. Vzhledem k tomu, že ostatní předpokladybyly vyloučeny, nezbývá než konstatovat, že středník se v současné době skutečně stalzastaralým interpunkčním znaménkem. 4
 5. 5. 4. GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PRÁCE 5
 6. 6. 6
 7. 7. 5. KOMENTOVANÁ BIBLIOGRAFIEBROSNAHAN, Irene Teoh. A Few Good Words for the Comma Splice. [online]. National Council of Teachers of English, 1976, s. 184-188 [cit. 2012-11-01]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/376343  Zdroj, který definuje pravidla pro comma splice.  Je zveřejněn na kvalitním a důvěryhodném portálu JSTOR.  Konstruktivně napadá a řeší šedou zónu v anglické interpunkci.  Autorkou je učitelka.  K dispozici je elektronická verze.FIRBAS, Jan. Anglická Větná Interpunkce (Pokus O Její Linguistický Výklad). 1954, s. 152- 164.  Popisuje faktory, které snižují nebo zvyšují výskyt středníku.  Upozorňuje na rozdíly mezi českou a anglickou interpunkcí.  Rozebírá volnost, která je dána anglickým autorům.  Poukazuje na využívání interpunkce pro zdůraznění informace nebo emoce.  Jedná se o práci významného lingvisty, která by ve zdrojích pro tuto práci neměla chybět.QUIRK, Randolph, Sidney GREENNBAUM, Geoffrey LEECH a Jan SVARTVIK. A Comprehensive grammar of the English language: Appendix III: Punctuation. London: Longman, c1985, s. 1609-1639.  Vysoce důvěryhodný zdroj, který slouží jako hlavní autorita.  Popisuje pravidla pro používání středníku.  Zabývá se pravidly pro používání dalších interpunkčních znamének, zejména čárky.  Téma rozebírá velice podrobně. 7
 8. 8.  Přesně vysvětluje rozdíl mezi užitím spojky a čárky nebo středníku, a vzájemně se tak doplňuje s Firbasem. Práce samozřejmě obsahuje více zdrojů. Celý text práce a kompletní bibliografie včetněvšech 50 článků BBC News pravděpodobně nebudou zveřejněny na internetu, ale jsouk dispozici na vyžádání na e-mailu janvolny@gmail.com. 8

×